Повний курс історії України в тестах

Україна в період загострення кризи радянської системи (1965—1985 рр.)

Поняття й терміни

• Воєнно-промисловий комплекс — об’єднання військових підприємств, керівництва збройних сил, урядової бюрократії, мілітаризованих наукових установ, які розробляють і виготовляють військову продукцію.

• Депопуляція — зменшення абсолютної кількості населення якої-небудь країни або території, зниження рівня відтворення населення.

• Дефіцит — перевищення видатків над доходами, збиток, мала кількість чого-небудь порівняно з потребами.

• Диспропорція в промисловості — розміщення промислових об’єктів без урахування наявності сировинної бази, впливу на екологію, потреб розвитку регіону.

• Застій — публіцистична назва періоду в історії СРСР 1964—1985 рр. Поняття «застій» відбиває загальні тенденції соціально-економічного й політичного розвитку радянської системи. Застій не передбачає припинення розвитку. У цей час здійснювалися реформи, реалізовувалися плани п’ятирічок, активно велося будівництво промислових об’єктів, житлових будинків тощо. Для цього періоду характерне досягнення відносної соціальної та матеріальної стабільності.

• Інфляція — надмірне збільшення маси паперових грошей, що перебуває в обігу, порівняно з реальною пропозицією товарів і послуг.

• Командно-адміністративна система — політико-економічна модель управління суспільством, економікою, заснована на централізованій ієрархічній системі управління з директивними наказами.

• Неосталінізм — назва політичного режиму періоду застою, що склалася за часів перебування при владі в СРСР Л. Брежнєва, В. Андропова та К. Черненка, який характеризувався спробою поновлення деяких рис сталінського режиму без заходів масових репресій.

• Номенклатура — перелік посад, кадри яких затверджують вищі органи. Також перелік назв, термінів.

• Правозахисник — той, що захищає чиї-небудь громадянські права.

• Розвинутий соціалізм — концепція була висунута в 1967 р. і закріплена в преамбулі Конституції СРСР 1977 р. й стверджувала, що неможливо здійснити негайний «стрибок» у комунізм. Має пройти час, упродовж якого соціалізм повинен розвиватися на власному ґрунті. Саме такий соціалізм називається «зрілим», «розвинутим». Основні складові «розвинутого соціалізму» — це «загальнонародна держава» і «нова історична спільнота людей — радянський народ». Стверджувалося, що при розвинутому соціалізмі суспільство розвивається без конфліктів під «науковим» керівництвом КПРС. Генеральний секретар ЦК КПРС Ю. Андропов концепцію «розвинутого соціалізму» дещо узгодив з існуючими реаліями, визнавши існування в радянському суспільстві протиріч і національних проблем. Але вирішення цих проблем повинне здійснюватися шляхом «наведення порядку» і прискореного науково-технічного прогресу. Побудова розвинутого соціалізму не повинна припиняти «ідеологічну боротьбу з впливом Заходу».

• Русифікація — насильницьке запровадження російської мови, культури тощо.

• «Самвидав» — підпільна література, що була створена дисидентами й таємно поширювалася в СРСР в обхід державної цензури. За створення, поширення і зберігання такої літератури передбачалися жорстокі покарання.

• Системна криза суспільства — довготривала криза, що охоплює всі сфери життя суспільства.

• Стагнація — застій в економіці.

• Українська Гельсінська група — назва дисидентської організації, що існувала й діяла в Україні в 1976—1982 рр. Основною своєю метою вважала повідомлення світової громадськості про стан дотримання прав людини в Україні та поширення серед громадян УРСР відомостей про порушення прав людини в республіці.

• Урбанізація — процес зростання кількості населення міст і посилення їхньої ролі в економічному й культурному житті суспільства.

Основні події

Дата

Подія

• Вересень 1965 р.

Акція протесту дисидентів у столичному кінотеатрі «Україна»

• 1965, 1972, 1982 рр.

Хвилі арештів дисидентів

• Друга половина 1960-х рр.

Економічні реформи («реформи О. Косигіна»)

• 1976 р.

Утворення Української Гельсінської групи (УГГ)

• 1978 р.

Прийняття нової Конституції УРСР

• 1982 р.

Прийняття Продовольчої програми, початок створення агропромислових комплексів (АПК)

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Наслідком розвитку дисидентського руху в період «застою» стало:

А внесення до Конституції СРСР та УРСР статей про громадянські права і свободи

Б посилення партійного контролю над творчою інтелігенцією

В зародження робітничого руху і розгортання масових страйків

Г обмеження функцій і компетенції каральних органів (КДБ і МВД)

2. Піднесення опозиційного руху в Україні в другій половині 1970-х рр. було передусім спричинено:

А подіями в Чехословаччині, які отримали назву «Празька весна»

Б інтервенцією СРСР в Афганістан та згортанням міжнародної політики «розрядки»

В підписанням СРСР Гельсінського заключного акта

Г придушення революції в Угорщині

3. Який із наведених фактів свідчить про наслідки політики русифікації УРСР?

А переведення спеціалістів з України у віддалені райони СРСР

Б підпорядкування підприємств на території УРСР союзному керівництву

В швидке скорочення кількості українських шкіл в УРСР

Г охорона західних кордонів УРСР прикордонними військами СРСР

4. Широкомасштабному впровадженню заходів, які увійшли в історію під назвою «реформи Косигіна», передувало:

А проведення локальних економічних експериментів

Б розроблення продовольчої і житлової програм

В оприлюднення політики прискорення і гласності

Г придушення Угорської революції та «Празької весни»

5. Як Конституція УРСР 1978 р. визначала соціально-економічний лад, що існував у республіці?

А база для побудови соціалізму

Б розвинутий соціалізм

В реальний соціалізм

Г комуністичне суспільство

6. Що з названого належало до підсумків проведення у другій половині 1960-х рр. економічної реформи під керівництвом О. Косигіна?

А передача функцій міністерства раднаргоспам

Б акціонування промислових підприємств

В зростання обсягу промислового виробництва

Г приватизація дрібних підприємств торгівлі

7. Хто з керівників УРСР найбільшою мірою сприяв процесу русифікації республіки?

А О. Кириченко

Б М. Підгорний

В П. Шелест

Г В. Щербицький

8. Швидке зростання кількісного складу КПУ в 1970-х — на початку 1980-х рр. було зумовлене переважно тим, що:

А громадяни УРСР непохитно вірили в комуністичне майбутнє

Б було запроваджено систему обов’язковості прийняття членів ЛКСМУ (комсомолу) до лав партії

В членство в партії відкривало перспективи кар’єрного зростання

Г забезпечувало матеріальний добробут

9. Що належить до характерних рис політичного життя СРСР в 1970-ті — середині 1980-х рр.?

А прискорена реабілітація політичних в’язнів

Б відмова від критики культу особи Й. Сталіна

В скорочення кількісного складу партійного апарату

Г скасування положення про керівну роль КПРС

10. Що стало результатом реформ О. Косигіна, що проводилися у другій половині 1960-х рр.?

А створення на селі фермерських господарств

Б ліквідація воєнно-промислового комплексу

В скасування державної монополії на зовнішню торгівлю

Г відновлення централізованої системи управління економікою

11. Що було однією з причин глибокої кризи радянської моделі розвитку на початку 1980-х рр.?

А існування надцентралізованої системи управління

Б висока продуктивність праці робітників

В спроба запровадження елементів ринкової економіки

Г відмова від фінансово-технологічної допомоги країн Заходу

12. Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод пов’язано з:

А подіями «Празької весни»

Б інтервенцією радянських військ до Афганістану

В ухваленням ООН Загальної Декларації прав людини

Г проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі

13. Що стало приводом для усунення П. Шелеста з посади Першого секретаря ЦК КПУ?

А книга «Україно наша Радянська»

Б підтримка М. Хрущова на жовтневому пленумі ЦК КПРС 1964 р.

В «Празька весна»

Г судовий процес над УРСС

14. Українська Гельсінська група головним завданням своєї діяльності вважала:

А реалізацію Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР

Б ліквідацію монополії КПРС на владу та демократизацію суспільного життя в Україні

В ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні

Г здійснення структурної перебудови економіки України на ринкових засадах

15. Чим супроводжувалися зміни політичного керівництва УРСР у 1972 р.?

А хвилею арештів дисидентів

Б зростанням цін на продукти харчування

В прийняттям нової Конституції УРСР

Г впровадженням косигінської реформи

16. Як наприкінці 1960-х — у середині 1980-х рр. називали людей, які не поділяли панівної в СРСР ідеології?

А дисидентами

Б космополітами

В «лишениями»

Г анархістами

17. Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні у другій половині 1960-х — першій половині 1980-х рр.?

А мирний, ненасильницький характер боротьби

Б поширення руху лише в західних областях України

В домінування релігійної течії, її зовнішня підтримка

Г координація масових антиурядових акцій із московськими групами

18. Яким шляхом розвивалася економіка УРСР у 1970—1980-ті рр.?

А прискореним

Б інтенсивним

В екстенсивним

Г пропорційним

19. Поява в середині 1970-х рр. концепції розвинутого соціалізму стала одним із проявів:

А утвердження принципів політичного плюралізму

Б політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку

В активізації діяльності правозахисного руху

Г становлення багатопартійності в суспільстві

20. Яке визначення відповідає поняттю «номенклатура»?

А узагальнююча назва посадовців різних рівнів, що є ланками командно-адміністративної системи

Б система, за якої функціонують і ведуть боротьбу за владу політичні партії

В політика розміщення промислових об’єктів без урахування існуючої сировинної бази, трудових ресурсів, екологічної ситуації, потреб регіону

Г система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоврядування

21. Що стало наслідком підписання СРСР угоди, уривок із якої наведено?

«...Держави-учасниці поважатимуть права людини та основні свободи, включаючи свободу думки, совісті, релігії та переконань, для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії...»

А завершення хрущовської «відлиги»

Б зародження Народного руху України

В створення Української Гельсінської групи

Г початок косигінських реформ

22. Прочитайте уривок із книги М. Горбачова «Життя і реформи» і вкажіть прізвище партійно-державного діяча, під керівництвом якого проводилася описувана реформа.

«...Реформа була для свого часу досить сміливою, перш за все в плані розширення самостійності підприємств і товарно-грошових відносин між ними. Добре пам’ятаю, яке пожвавлення вона викликала в суспільстві, які породила надії, надавши позитивний вплив на розвиток економіки у восьмій п’ятирічці, мабуть, найбільш успішної в післявоєнні роки».

А О. Косигін

Б М. Хрущов

В П. Шелест

Г М. Підгорний

23. Якому керівнику УРСР так пояснював Генеральний секретар КПРС Л. Брежнєв мотив його усунення з посади: «Ти багато виявляв самостійності у розв’язанні питань, часто не рахувався з Москвою. Були елементи місництва і прояви націоналізму»?

А П. Шелесту

Б В. Щербицькому

В Д. Мануїльському

Г М. Хрущову

24. Який керівник УРСР пишався такими здобутками?

«...інтелігенцію прагнув підтримувати, особливо молодь. А те, що “пробили”, “довели” і встановили Шевченківську премію як найвищу нагороду республіки, котра присуджується тільки раз у житті, те, що прийняли спеціальну постанову Ради Міністрів про створення державного заповідника на Хортиці, цим пишався й пишаюся сьогодні. Так само, як і тим, що брав посильну участь у захисті чудових кінострічок Юрія Іллєнка, у створенні Музею-заповідника української народної архітектури та побуту в селі Пироговому».

А М. Підгорний

Б П. Шелест

В В. Щербицький

Г Л. Кравчук

25. Укажіть портрет видатного вченого в галузі електрозварювання, металургії та технології металів.

26. Яке явище радянської дійсності 1980-х рр. відображено карикатуристом?

А хронічний дефіцит

Б житлова проблема

В соціальна проблема

Г зростання безробіття

27. Соціально-економічним процесам якого період розвитку України присвячена карикатура?

А відбудови

Б «відлиги»

В застою і перебудови

Г незалежного розвитку

Громадяни, не стійте, імпортне взуття закінчується. (Карикатура А. Юн)

28. Яке явище радянської дійсності другої половини 1960-х — 1980-х рр. відображає карикатура?

А низьку якість обслуговування в торговельних закладах

Б розкрадання державного майна на робочих місцях

В технологічну відсталість харчової промисловості

Г систематичне пияцтво на робочому місці

29. Яке явище в житті радянських людей періоду застою розкриває карикатура?

А хронічний дефіцит товарів

Б політичну активність старшого покоління

В низький рівень соціального захисту

Г дитячу безпритульність

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

30. Установіть відповідність між періодами і поняттями, які їх харак теризують.

1 Велика Вітчизняна війна (1941—1945 рр.)

2 Післявоєнна відбудова (1945 — початок 1950-х рр.)

3 Десталінізація (1953—1964 рр.)

4 Загострення кризи (середина 1960-х — початок 1980-х рр.)

А Операція «Вісла», «ждановщина», космополітизм, «лисенківщина»

Б Стахановський рух, «Закон про п’ять колосків», «розстріляне відродження», форсована індустріалізація

В Застій, номенклатура, дефіцит, правозахисник

Г Голокост, «новий порядок», «рух Опору», колабораціонізм

Д «Відлига», лібералізація, раднаргоспи, шістдесятники

31. Установіть відповідність між іменами діячів культури та фактами їх біографії.

1 О. Гончар

2 О. Довженко

3 С. Параджанов

4 П. Загребельний

А Кінорежисер, автор фільмів «Земля», «Поема про море», кіноповістей «Україна в огні», «Зачарована Десна»

Б Письменник, громадський діяч, автор трилогії «Прапороносці», романів «Тронка», «Собор», «Берег любові»

В Поет, автор збірок «Протуберанці серця», «Корінь і корона», сценаріїв до фільмів «Криниця для спраглих», «Камінний хрест»

Г Кінорежисер, автор фільмів «Українська рапсодія», «Квітка на камені», «Тіні забутих предків», «Колір граната»

Д Письменник, журналіст, автор романів «Первоміст», «Роксолана», «Я, Богдан», сценарію до фільму «Ярослав Мудрий»

32. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями.

1 «Самвидав»

2 Дефіцит

3 Стагнація

4 Інфляція

А Перевищення видатків над доходами

Б Довготривала криза, що охоплює всі сфери життя суспільства

В Підпільна література, що створена дисидентами й таємно поширювалася в СРСР в обхід державної цензури

Г Застій в економіці

Д Надмірне збільшення маси паперових грошей, що перебували в обігу, порівняно з реальною пропозицією товарів і послуг

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

33. Установіть послідовність подій.

А Засудження культу особи Й. Сталіна на XX з’їзді КПРС

Б Входження Кримської області до складу УРСР

В Утворення Української Гельсінської групи

Г Схвалення останньої Конституції УРСР

34. Установіть послідовність подій.

А Заснування Української Гельсінської групи

Б Перша велика хвиля арештів українських дисидентів

В Друга велика хвиля арештів українських дисидентів

Г Видання В. Чорноволом часопису «Український вісник»

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

35. Укажіть риси, притаманні розвитку народного господарства УРСР упродовж другої половини 1970-х — 1980-х рр.

1 бюрократизація управління, домінування командно-адміністративних методів організації виробництва, домінування важкої промисловості, остаточне формування воєнно-промислового комплексу

2 розквіт колгоспно-радгоспної системи, її вдосконалення, впровадження нових агротехнологій і культур, зокрема кукурудзи

3 розвиток індивідуального підприємництва у сфері послуг та сільському господарстві

4 пріоритетний розвиток наукоємного виробництва, масове впровадження досягнень науково-технічної революції

5 криза колгоспно-радгоспної системи, низький рівень агрокультури та землекористування, розробка «Продовольчої програми»

6 дефіцит товарів масового споживання, загострення продовольчої та житлової проблем

7 децентралізація системи управління, розвиток підприємств місцевої промисловості та промислів

36. Укажіть складові економічних реформ другої половини 1960-х рр. (реформи О. Косигіна).

1 запровадження на всіх великих промислових підприємствах держприйомки готової продукції

2 ліквідація монополії держави у сфері зовнішніх торговельних зв’язків

3 відновлення галузевої системи управління промисловістю через союзні та союзно-республіканські міністерства

4 дозвіл на індивідуальне підприємництво у сфері виробництва товарів народного споживання

5 розширення господарської самостійності підприємств шляхом скорочення кількості планових показників

6 ухвалення семилітнього плану розвитку народного господарства

7 визначення прибутку й рентабельності ключовими показниками ефективності роботи підприємств

37. Укажіть ключові положення Конституції УРСР 1978 р.

1 УРСР є організацією диктатури трудящих і експлуатованих мас пролетаріату та найбіднішого селянства

2 державною мовою УРСР є українська мова, УРСР забезпечує функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя

3 уся влада в УРСР належить народу, який здійснює державну владу через Ради народних депутатів, що становлять політичну основу УРСР

4 УРСР складається із семи областей і Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки

5 керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи є Комуністична партія Радянського Союзу

6 найвищим виконавчим і розпорядчим органом державної влади УРСР є Рада Народних Комісарів УРСР

7 основу економічної системи УРСР становить соціалістична власність на засоби виробництва у формі державної і колгоспно-кооперативної власності

38. Які причини зумовили фактичний розгром дисидентського руху в Україні на початку 1980-х рр.?

1 нечисленність дисидентів, відсутність підтримки їх діяльності з боку населення

2 створення системи ГУЛАГу

3 діяльність дисидентів була дискредитована зв’язками з іноземними розвідувальними службами

4 перехід дисидентів до терористичних методів боротьби

5 їхні ідеї були неактуальними й несвоєчасними

6 оперативність і жорстокість каральних органів

7 відсутність належної організованості, підпільної мережі

39. Які завдання ставила перед собою Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод?

1 домагатися припинення втручання у внутрішні справи соціалістичних країн Східної Європи

2 ознайомити широкі кола української громадськості і світову громадськість з фактами порушення прав людини в Україні

3 домагатися акредитування в Україні представників зарубіжної преси

4 добиватися ліквідації системи ГУЛАГу та реабілітації незаконно засуджених

5 провести в УРСР альтернативні вибори до Верховної Ради

6 домагатися внесення до Конституцій СРСР та УРСР положень про свободу слова, друку, віросповідання, мітингів, зборів

7 домагатися, щоб на міжнародних нарадах із питань безпеки та співробітництва в Європі Україна була представлена окремою делегацією