Повний курс історії України в тестах

Україна в умовах десталінізації (1953—1964 рр.)

Поняття й терміни

• «Відлига» — період в історії СРСР 1953—1964 рр., який характеризується спробами М. Хрущова реформувати радянську модель розвитку, відмовитись від найбільш одіозних проявів сталінського режиму.

• Волюнтаризм — 1) теорія, згідно з якою воля є першоосновою й творцем дійсності; основним чинником у психічному житті людини всупереч розуму; 2) соціально-політична діяльність, яка, нехтуючи об’єктивними законами історичного розвитку, керується суб’єктивними бажаннями й довільним рішенням осіб, які її здійснюють.

• Десталінізація — процес ліквідації найбільш одіозних проявів сталінського режиму. Складова хрущовської «відлиги». Періоди: І період — 1953—1956 рр. II період — 1956—1964 рр. Процес десталінізації включає в себе реабілітацію незаконно репресованих, ліквідацію системи репресивних органів (позасудових органів, ГУЛАГу, припинення політичних процесів і масових репресій), розвінчання культу особи Сталіна (XX з’їзд КПРС), приведення діяльності правоохоронних органів у відповідність із принципами законності, прийняття нових карного, адміністративного, цивільного кодексів, розширення прав союзних республік, перебудова державного апарату, зменшення адміністративно-управлінського апарату, розширення прав органів місцевого самоврядування тощо. Десталінізація проводилася непослідовно й виявилася обмеженою: реабілітація охоплювала не всі незаконно засуджені категорії, послаблення ідеологічного тиску супроводжувалося тяжкими рецидивами, демократизація саботувалася адміністративним апаратом, розвінчання культ особи Сталіна супроводжувалося приховуванням значної частини злочинів тощо.

• Децентралізація — система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоврядування, розширення прав низових органів управління.

• Дисиденти — інакомислячі люди, що не поділяють панівної ідеології.

• Культ особи — політичний феномен, що виникає у випадку, коли який-небудь лідер (глава держави) підноситься над своїми колегами до такого становища, коли йому приписуються всі досягнення народу й партії, але жодна з поразок чи провалів. Подібне становище досягається шляхом широкомасштабної пропаганди, ліквідації противників тощо. Культ особи можливий лише за тоталітарного політичного режиму.

• Науково-технічна революція (НТР) — докорінна, якісна зміна виробництва і продуктивних сил, що базується на значному прискоренні темпів науково-технічного прогресу, підвищенні кваліфікації інженерів і робітників, покращенні умов праці та ін. Для НТР характерне швидке зростання кількості відкриттів і винаходів, що приводять до зростання випуску продукції, підвищення її якості. Початок НТР прийнято відносити до початку 1950-х рр. Увижається, що на сьогодні НТР вступила у свій третій етап.

• Постіндустріальне суспільство — нове суспільство, провідна роль у якому належала науці, теоретичним та експериментальним інститутам.

• Раднаргосп — державний орган, який здійснював управління дорученою йому галуззю промисловості (до 1962 р. будівництвом у межах економічних адміністративних районів). Створені в 1957 р., ліквідовані в 1965 р. На території УРСР спочатку було створено 11, потім збільшено до 14, а згодом зменшено до 7. Ідея раднаргоспів полягала в тому, щоб ліквідувати протиріччя між галузевими й територіальними інтересами. Раднаргоспи поліпшили управління економікою регіонів, але виявилися неспроможними в розв’язанні міжгалузевих проблем. Після їх ліквідації економіка повернулась до галузевого принципу управління.

• Реабілітація — відновлення в правах, відновлення доброго імені.

• Суб’єктивізм — 1) ідеалістичний напрям у філософії, який заперечує існування об’єктивної реальності як джерела відчуттів і стверджує, що реальний світ існує лише в людській свідомості; 2) напрям у соціології, який стверджує, що розвиток суспільства визначається не об’єктивними закономірностями, а суб’єктивними чинниками (волею, прагненням окремих осіб); 3) суб’єктивно-обмежений погляд на що-небудь, брак об’єктивності; 4) у політиці та суспільному житті довільні рішення, які ігнорують існуючі умови, закономірності.

• Шістдесятники — назва представників дисидентського руху, національно свідомих діячів української культури 1960-х рр.

Основні події

Дата

Подія

• 1953 р.

Смерть Й. Сталіна. Початок десталінізації

• 1954 р.

Початок освоєння цілини

• 1954 р.

Обрання О. Кириченка першим секретарем ЦК КПУ

• Лютий 1954 р.

Входження Кримської області до складу УРСР

• 1956 р.

XX з’їзд КПРС

• 1961 р.

Грошова реформа

• 1963 р.

Обрання П. Шелеста першим секретарем ЦК КПУ

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Які територіальні зміни УРСР відбулися у зв’язку з відзначенням 300-річчя входження України до складу Російської держави?

А передача Кримської області до складу республіки

Б утворення Закарпатської області

В об’єднання Одеської та Ізмаїльської областей

Г перейменування Сталінської області на Донецьку

2. Яка група репресованих сталінським режимом громадян України не підлягала реабілітації у роки «відлиги»?

А партійні функціонери — жертви політичних процесів 1937—1938 рр.

Б в’язні, засуджені за статтею «шкідництво» Карного кодексу

В колишні в’язні німецьких концтаборів часів Другої світової війни

Г в’язні, засуджені за звинуваченнями в «українському буржуазному націоналізмі»

3. Що було притаманне духовному життю України в умовах десталінізації (1953—1964 рр.)?

А відмова держави від антицерковної політики та атеїстичної пропаганди

Б ліквідація політико-ідеологічного контролю та цензури в галузі культури

В вихід на літературний і суспільний обрії плеяди талановитої творчої молоді

Г уповільнення темпів русифікації та ідеологізації системи народної освіти

4. Поява поняття «раднаргоспи» була пов’язана:

А зі здійсненням децентралізації управління народним господарством

Б з укрупненням колгоспів та ліквідацією МТС

В з освоєнням цілинних і перелогових земель

Г із запровадженням держприймання на підприємствах

5. Рішення XX з’їзду КПРС сприяли:

А припиненню звеличення ролі партійних керівників

Б посиленню ідейної єдності та згуртованості радянського суспільства

В розкріпаченню свідомості радянських людей

Г зміцненню авторитету СРСР в соціалістичному таборі

6. Хто з керівників СРСР виступив із доповіддю, що засуджувала культ особи Сталіна на XX з’їзді КПРС?

А М. Хрущов

Б М. Горбачов

В Л. Брежнєв

Г Ю. Андропов

7. У роки науково-технічної революції (НТР) в СРСР її досягнення впроваджувалися переважно у:

А виробництво товарів масового споживання

Б розвиток воєнно-промислового комплексу

В розвиток сільського господарства

Г розбудову транспортної мережі

8. Укажіть, хто із зазначених діячів був авіаконструктором.

А Б. Патон

Б О. Антонов

В В. Глушков

Г М. Амосов

9. Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950-х — першій половині 1960-х рр. пов’язана зі створенням раднаргоспів?

А перехід підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон

Б установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників

В раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів

Г ліквідація товарно-грошових відносин і централізованого планування

10. Що було однією зі складових політики десталінізації (1953—1964 рр.)?

А лібералізація політики держави щодо церкви, розширення мережі церковних громад

Б ліквідація монополії КПРС на владу, передання влади З’їзду народних депутатів

В реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій

Г ліквідація ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених

11. Наприкінці 1950-х рр. в СРСР розпочалася реформа шкільної освіти, одним із положень якої передбачався вибір батьками мови навчання дітей. Українська інтелігенція виступила проти цього положення, оскільки воно:

А сприяло русифікації системи освіти в УРСР

Б не відповідало Закону «Про мови в УРСР»

В створювало умови для дискримінації російської мови

Г відновлювало практику політики коренізації 1920-х рр.

12. Чим була зумовлена поява руху шістдесятників?

А лібералізацією суспільно-політичного життя в СРСР

Б припиненням переслідувань діячів українського національно-визвольного руху

В активною діяльністю груп українських дисидентів

Г відмовою КПРС від впровадження єдиного мистецького методу — соціалістичного реалізму

13. Яка подія відбулася у зв’язку з відзначенням 300-річчя входження України до складу Російської держави?

А проведення в Києві фестивалю молоді та студентів

Б передання Криму зі складу РРФСР до складу УРСР

В пуск гідроелектростанції на Дніпрі

Г відкриття Академії наук України

14. На якому з’їзді КПРС було засуджено культ особи Сталіна?

А XIX

Б XX

В XXI

Г XXII

15. Що було характерно для творчості шістдесятників?

А зображення реальних людей з їх багатогранними інтересами, відображення загальнолюдських цінностей та ідеалів, критичне ставлення до негараздів у суспільстві

Б зображення радянської дійсності у прикрашеному вигляді, підкреслення переваг соціалістичного способу життя

В підтримка художніми творами курсу на комуністичне будівництво, на «інтернаціоналізацію» суспільства

Г критика і заперечення комуністичного будівництва, прославляння життя на Заході

16. Які наслідки мало проведення політики десталінізації у другій половині 1950-х рр.?

А припинення переслідування інакодумців

Б початок реабілітації репресованих

В скасування конституційного положення про керівну роль партії

Г ліквідація ідеологічного контролю над суспільством

17. Яким методом намагалися подолати житлову проблему у хрущовський період?

А перебудовою існуючих житлових площ

Б масовим будівництвом дешевого державного житла

В наданням кредитів усім бажаючим придбати житло

Г створенням житлових кооперативів

18. У якому році було створено одну з перших дисидентських організацій — Українську робітничо-селянську спілку?

А 1954 р.

Б 1956 р.

В 1959 р.

Г 1965 р.

19. Який твір О. Гончара викликав негативну реакцію з боку партійно-радянського керівництва УРСР?

А «Тронка»

Б «Прапороносці»

В «Собор»

Г «За мить щастя»

20. У якому році практику масових репресій у Радянському Союзі було офіційно засуджено як культ особи Й. Сталіна?

А 1947 р.

Б 1956 р.

В 1965 р.

Г 1972 р.

21. XX з’їзд КПРС дав початок:

А «косигінським реформам»

Б політиці перебудови

В широкомасштабній реабілітації

Г політиці «ждановщини»

22. Укажіть період, до якого належить прийняття Закону, уривок з якого наведено.

«...Визнати за необхідне реорганізувати машинно-тракторні станції в ремонтно-технічні станції. Трактори, комбайни та інші сільськогосподарські машини, що належали машинно-тракторним станціям, продавати колгоспам... Колгоспам, які не мають можливості відразу оплатити куплені ними трактори і машини, надавати розстрочку...»

А відбудова

Б «відлига»

В застій

Г перебудова

23. Прочитайте уривок із записки керівника СРСР до Президії ЦК КПРС і вкажіть його прізвище.

«Важливим і цілком реальним джерелом збільшення виробництва зерна є розширення в найближчі роки посівів зернових культур на цілинних і перелогових землях в Казахстані, Західному Сибіру, а також частково в районах Поволжя і Північного Кавказу і проведення заходів щодо підвищення врожайності в усіх регіонах країни».

А Й. Сталін

Б М. Хрущов

В Л. Брежнєв

Г М. Горбачов

24. Діяльність якого радянського лідера оцінюється в уривку з джерела?

«Одні визволення людей пам’ятають, інші — кукурудзу, треті — житлову політику, четверті — як я, коли з м’ясом стало погано, почали з абстракціоністами боротися. Все було. Але найголовніше — всі ми, весь народ, і ті, хто був там, за проволокою, і ті, хто трясся від страху тут, по цей бік проволоки, всі ми ковтнули інше повітря. Це головне. Це тепер у народу не забрати. Це не пропаде, проросте».

А Й. Сталіна

Б М. Хрущова

В Л. Брежнєва

Г М. Горбачова

25. Які наслідки для соціально-економічного розвитку УРСР в 1954—1964 рр. мав процес, зображений на плакаті?

А скорочення посівних площ зернових культур

Б зростання безробіття серед сільського населення

В підрив продуктивних сил сільського господарства

Г випередження США у виробництві молока і м’яса

26. Із якою метою партійно-радянське керівництво СРСР і УРСР наприкінці 1950-х — на початку 1960-х рр. розповсюджувало зображений плакат?

А переконати суспільство в необхідності ведення здорового способу життя

Б пропаганди успіхів однієї з кампаній, здійснених у сільському господарстві

В мобілізувати колгоспників на здійснення відбудови народного господарства

Г продемонструвати суспільству престижність та почесність праці в колгоспі

27. Який плакат пропагує одну з хрущовських надпрограм?

28. За якого керівника СРСР було започатковано процес, зображений на малюнку з радянського журналу?

А М. Хрущова

Б Л. Брежнєва

В Ю. Андропова

Г М. Горбачова

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

29. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1 Радянська модернізація (1929—1938 рр.)

2 Велика Вітчизняна війна (1941—1945 рр.)

3 Післявоєнна відбудова (1945—1953 рр.)

4 Десталінізація (1953—1964 рр.)

А Реформа, раднаргоспи, культ особи, демократизація, реабілітація, шістдесятники

Б Холодна війна, голод, «ждановщина», радянізація, «безрідний космополітизм», операція «Вісла»

В П’ятирічка, колективізація, «Закон про п’ять колосків», Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження»

Г Розвинутий соціалізм, номенклатура, дефіцит, правозахисники, самвидав, неосталінізм Д Мобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок», рух Опору, депортація

30. Установіть відповідність між поняттями та уривками історичних джерел.

1 Лібералізація

2 Дисиденти

3 Шістдесятники

4 Реабілітація

А «Зняти з обліку спецпоселення і звільнити з-під адміністративного нагляду органів МВС греків, болгар, вірмен та членів їх сімей, виселених з Криму в 1944 р.»

Б «Затвердити... передачу Кримської області зі складу Російської СФСР до складу Української СРР»

В «Завдання полягає в підготовці народу до нового масового руху за національну свободу. Для такої праці потрібні не скоростріли з багнетами, а натхненне слово з вірою у перемогу...»

Г «Поетів тоді називали формалістами за шукання своєї індивідуальності. Насправді за шуканням істини — замість ідеї спущеної зверху для оспівування... неприйняття, опір, протистояння офіційній літературі та всьому апаратові будівничих казарм»

Д «Для цього необхідно: по-перше, по-більшовицькому засудити і викорінити як чужий духу марксизму-ленінізму і несумісний з принципами партійного керівництва і нормами партійного життя культ особистості, вести нещадну боротьбу проти всіляких спроб відродити його в тій чи іншій формі...»

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

31. Установіть послідовність подій.

А «Український народ з почуттям глибокого задоволення і палкої вдячності зустріне рішення про передачу Криму до складу УРСР...»

Б «Засідання рекомендує, щоб Українська Радянська Соціалістична Республіка і Білоруська Радянська Соціалістична Республіка були запрошені стати членами-засновниками пропонованої міжнародної організації...»

В «...собор постановляє скасувати постанови Брестського Собору 1596 р., ліквідувати унію... і повернутися до нашої батьківської святої православної віри і Руської Православної Церкви»

Г «...нас українців, жителів Лемківщини, Надсяння, Грубешівщини, Холмщини і Підляшшя, намагаються... вигнати з наших рідних осель. Українці! Ніхто з нас не сміє на це мовчки погодитися...»

32. Установіть послідовність подій.

А Створення системи раднаргоспів

Б Початок освоєння цілинних і перелогових земель

В Політ першої людини в Космос

Г Засудження «культу особи» Й. Сталіна на XX з’їзді КПРС

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

33. У 1950—1960-ті рр. в УРСР відбувалося:

1 згасання і припинення збройної боротьби УПА

2 запровадження після смерті Й. Сталіна елементів ринкової економіки

3 завершення формування території республіки

4 відновлення КПУ після її розпуску в другій половині 1930-х рр.

5 стрімке падіння життєвого рівня населення

6 зростання громадської активності під впливом лібералізації суспільно-політичного життя

7 відновлення зруйнованого в роки Другої світової війни господарства

34. Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950-х — середині 1960-х рр. вплинули на життєвий рівень населення України?

1 заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце роботи

2 упровадження державних позик і збільшення присадибного господарства колгоспників

3 ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва

4 створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування

5 установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників

6 підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня

7 узаконення підприємницької діяльності у сфері торгівлі та обслуговування

35. Які заходи були здійснені радянським керівництвом у сільському господарстві в 1953—1964 рр.?

1 створення машинно-тракторних станцій

2 перетворення частини колгоспів на радгоспи

3 освоєння цілинних і перелогових земель, надмірне поширення посівів кукурудзи

4 створення агропромислових комплексів

5 ліквідація «неперспективних» сіл

6 повна ліквідація присадибних господарств колгоспників

7 запровадження програми зі створення потужностей, які б забезпечили збільшення виробництва молока і м’яса під гаслом «Наздогнати і перегнати США»

36. Які з наведених положень були складовими політики десталінізації (1953—1964 рр.)?

1 ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених

2 ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів СРСР

3 розширення прав республік у адміністративно-політичній, фінансовій, матеріально-технічній сферах

4 лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад

5 реформи силових відомств та впровадження в їх діяльність принципу законності

6 реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій

7 реабілітація депортованих кримських татар і повернення їх на батьківщину