Повний курс історії України в тестах

Повоєнна відбудова та розвиток України в 1946 — на початку 1950-х рр.

Поняття й терміни

• Буржуазний націоналізм — евфемізм, ярлик, який за радянських часів застосовувався для навішування на будь-які прояви національної свідомості українців.

• Відбудова — 1) відновлення зруйнованого під час бойових дій господарства; 2) період в історії країн, що зазнали значних матеріальних збитків у результаті Другої світової війни.

• «Ждановщина» — система заходів другої половини 1940 — на початку 1950-х рр., які мали забезпечити відновлення ідеологічного контролю над радянським суспільством.

• Космополітизм — ідеологія так званого світового громадянства, яка надає пріоритетне значення загальнолюдським цінностям і другорядне — національним проблемам.

• «Лисенківщина» — явище в радянській науці кінця 1940 — початку 1950-х рр.

• Операція «Вісла» — операція, організована польською владою по депортації українського населення Закерзоння до західних районів Польщі з метою знищення збройного опору УПА в регіоні.

• «Холодна війна» — термін включає в себе пропагандистську війну, активну участь у регіональних конфліктах, боротьбу за впливи в «третьому світі», економічну війну, технічну блокаду, гонку ракетно-ядерних і звичайних озброєнь, боротьбу розвідувальних служб, ідеологічні диверсії, глобальне воєнне протистояння, стратегію взаємного ядерного залякування, змагання в галузі оборонної науки, нарощування протистояння воєнно-політичних блоків, гонку в галузі космічних досліджень і озброєнь тощо.

Основні події

Дата

Подія

• 1945 р.

Участь української делегації в роботі установчої конференції ООН

• 1946 р.

Схвалення плану четвертої п’ятирічки — «п’ятирічки відбудови »

• 1946 р.

Львівський собор, ліквідація УГКЦ

• 1946—1947 рр.

Голод в Україні

• 1947 р.

Грошова реформа, скасування карткової системи

• 1947 р.

«Ждановщина»

• 1949 р.

Операція «Вісла»

• 1950 р.

Ліквідація Мукачівської єпархії греко-католицької церкви

• 5 березня 1950 р.

Загибель командуючого УПА Р. Шухевича

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. У якому році Українська РСР стала членом Організації Об’єднаних Націй?

А 1945 р.

Б 1947 р.

В 1949 р.

Г 1954 р.

2. До розгрому якої галузі науки привела перемога в 1940-х рр. так званого «лисенківського напрямку» — вчення Т. Лисенка?

А астрономії

Б генетики

В політичної економії

Г історії України

3. Що було однією з особливостей післявоєнної відбудови України (1945 — початок 1950-х рр.)?

А широкомасштабне залучення висококваліфікованих європейських спеціалістів

Б першочергова відбудова галузей важкої промисловості, транспорту, енергетики

В використання західної фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла»

Г спрямування основних капіталовкладень у сільське господарство, соціальну сферу

4. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945 — початок 1950-х рр.) полягала:

А у переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР

Б в уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР

В у репресіях проти священиків Української греко-католицької церкви

Г у придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА

5. Що з названого належить до причин відновлення репресій після Великої Вітчизняної війни?

А масові виступи населення проти політичного режиму

Б прагнення Й. Сталіна придушити самосвідомість населення

В виникнення опозиційних угруповань у партії

Г прагнення Й. Сталіна зміцнити країну перед загрозою «холодної війни»

6. Кампанія боротьби з «космополітизмом», що мала місце в повоєнні роки, мала яскраво виражений:

А антиукраїнський характер

Б антисемітський характер

В антиамериканський характер

Г антиросійський характер

7. Як позначився на внутрішньому житті в СРСР та УРСР початок «холодної війни»?

А широкий розвиток дисидентського руху

Б масова реабілітація політичних в’язнів

В депортація кримських татар та інших народів

Г боротьба з космополітизмом

8. Розпорядження: «Швидкими темпами переселити українців і мішані сім’ї на приєднані землі, не утворюючи групи і не ближче, ніж за 100 км від кордону» стосується:

А акції «пацифікації»

Б операції «Вісла»

В плану «Ост»

Г операції «Велика блокада»

9. Операція «Вісла» — це:

А переселення українського населення з його етнічних територій, що увійшли до складу Польщі та УРСР, здійснене на підставі договору 1945 р.

Б спільна польсько-радянська військова операція на території Західної України проти загонів УПА та місцевого населення, яке їх підтримувало

В примусове виселення українського населення з його етнічних земель на сході Польщі до її західних воєводств, здійснене польським урядом у 1947 р.

Г воєнна операція Армії Крайової проти загонів УПА на завершальному етапі Другої світової війни

10. У якому році УРСР стала членом ООН?

А 1943 р.

Б 1945 р.

В 1947 р.

Г 1954 р.

11. На що сподівалися бійці УПА, які вели нерівну боротьбу в 1940—1950-х рр. із радянськими каральними органами?

А загальне повстання населення проти радянської влади

Б початок війни між СРСР та країнами Заходу

В зміну влади в СРСР

Г проголошення УРСР своєї незалежності

12. Із якою метою в Україні наприкінці 1940 — на початку 1950-х рр. було розгорнуто кампанії боротьби проти «космополітизму» та «низькопоклонства перед Заходом»?

А посилити роль української національної інтелігенції в суспільстві

Б відновити тотальний політико-ідеологічний контроль за суспільством

В мобілізувати суспільство на здійснення відбудови народного господарства

Г переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над капіталізмом

13. Розвиток культури в період 1946—1953 рр. характеризувався:

А відродженням традицій «українізації» 1920-х рр.

Б створенням творчих літературно-мистецьких об’єднань

В послабленням партійного керівництва і контролю

Г проведенням кампанії проти «низькопоклонства перед Заходом»

14. Відмінність процесу радянізації західних областей України (1944—1950-ті рр.) від процесу радянської модернізації України (1929—1938 рр.) полягала в здійсненні:

А колективізації сільського господарства

Б відбудови народного господарства

В індустріалізації промисловості

Г культурної революції

15. Низькі темпи розвитку легкої промисловості та сфери послуг в УРСР у період післявоєнної відбудови були спричинені:

А визначеністю пріоритетності відбудови важкої промисловості

Б відсутністю попиту населення на товари та послуги

В значними постачаннями товарів легкої промисловості по системі ленд-ліз

Г скасуванням карток на продовольчі та промислові товари

16. Процес післявоєнної відбудови в Україні (1945 — початок 1950-х рр.) характери зувався:

А першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики з опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу

Б відбудовою економіки України як самостійного, самодостатнього комплексу з використанням західної фінансової та технічної допомоги

В наявністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили та спрямуванням основної частини капіталовкладень у відбудову соціальної сфери

Г поверненням усіх евакуйованих на схід СРСР підприємств, їх модернізацією на базі обладнання, які СРСР отримував як репарації

17. Унаслідок Другої світової війни до складу УРСР увійшли українські землі, які в міжвоєнний період (1921—1938 рр.) перебували у складі:

А Німеччини, Польщі, Угорщини

Б Чехословаччини, Литви, Румунії

В Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини

Г Литви, Німеччини, Угорщини

18. За оцінками історика О. Бойка, «..характерною рисою стратеги радянського керівництва в процесі відновлення господарства було повернення до довоєнної моделі розвитку народного господарства». Що було покладено в основу вказаної моделі?

А розвиток базових галузей важкої промисловості за рахунок ресурсів сільського господарства

Б співіснування державного, кооперативного і приватного секторів господарства

В спрямування основних капіталовкладень у легку промисловість, соціальну сферу

Г скорочення державних дотацій воєнно-промислового комплексу

19. Хто очолював урядову делегацію УРСР на Сан-Франциській (1945 р.), Паризькій (1946—1947 рр.) та Дунайській (1947 р.) міжнародних конференціях?

А Д. Мануїльський

Б Л. Каганович

В М. Підгорний

Г М. Хрущов

20. Чим було зумовлене таке повідомлення сільгоспвідділу ЦК КП(б)У: «З лютого 1946 р. почався масовий наплив населення Брянської, Калузької, Орловської, Одеської, Полтавської, Київської, Вінницької та інших областей у західні області України за хлібом...»?

А повоєнною хвилею колективізації

Б повоєнним голодом

В радянізацією західних областей України

Г збройною боротьбою ОУН-УПА

21. До якого періоду розвитку радянської науки належать процеси, описані в уривку з історичного джерела?

«...Багато біологів заявляють, що вони фактично позбавлені можливості обговорювати важливі питання біологи та захищати теоретичні позиції в науці, проти яких виступає у пресі Лисенко, що створилася монополія одного напрямку в біології. Вчені відзначають, що в силу цього створюється видимість офіційного схвалення теоретичних поглядів т. Лисенка в області біології...».

А відбудови

Б «відлиги»

В застою

Г перебудови

22. У якому уривку з історичних джерел відображено особливості економічного розвитку УРСР у період повоєнної відбудови?

А «Темпи промислового розвитку Західної України були вищими, ніж на сході України. У роки четвертої п’ятирічки тут споруджено понад 2,5 тисяч великих і середніх промислових підприємств»

Б «Члени колгоспів та інших сільськогосподарських кооперативів, які виявили бажання вести селянське (фермерське) господарство, мають право безперешкодно виходити з них...»

В «Великі зрушення сталися в сільському господарстві України. Завершено суцільну колективізацію...»

Г «Розвиток стахановського руху на селі висунув десятки тисяч передовиків боротьби за високі врожаї...»

23. У якому році відбулася подія, про яку йдеться в уривку з історичного джерела?

«У теперішній нашій ситуації, коли завдяки героїчним подвигам і славній перемозі Радянського Союзу всі українські землі з’єдналися разом і український народ став господарем на всіх своїх землях, було б невиправданим гріхом продовжувати в нашому народі ненависть і братовбивчу боротьбу, причиною якої в історії була... унія. Виходячи з цього, собор постановляє скасувати постанови Брестського Собору 1596 р., ліквідувати унію... і повернутися до нашої батьківської святої православної віри і Руської Православної Церкви».

А 1939 р.

Б 1944 р.

В 1946 р.

Г 1949 р.

24. Про яку міжнародну організацію йдеться в цитованому документі?

«Засідання рекомендує, щоб Українська Радянська Соціалістична Республіка і Білоруська Радянська Соціалістична Республіка були запрошені стати членами-засновниками пропонованої міжнародної організації...»

А Лігу Націй

Б Організацію Об’єднаних Націй

В Раду Європи

Г Раду економічної взаємодопомоги

25. Який із фрагментів документів слід використовувати, характеризуючи суспільно-політичне життя в Україні в період післявоєнної відбудови (1945 — початок 1950-х рр.)?

А «Розпочалася робота з ліквідації неписьменності, посилюється пропагандистська робота серед населення. Використовуючи друковане слово, наша більшовицька партія формує свідомість радянської людини»

Б «Опір набув великого поширення. Зброя, що залишилася з воєнних часів, стала умовою для розгортання селянської партизанської війни. Партизанські загони швидко розгорталися в лісостеповій зоні суцільної колективізації»

В «Зворотною стороною буржуазного націоналізму є безрідний космополітизм, який проявляється в плазуванні та низькопоклонстві перед іноземщиною. Безрідний космополітизм є зброєю в боротьбі проти соціалізму»

Г «Провести широку роз’яснювальну роботу серед широких верств населення стосовно доцільності ліквідації так званої “Української автокефальної православної церкви” як осередку відвертої петлюрівщини...»

26. Листівка такого змісту: «Переселення є наслідком дій УПА. Це важке, але необхідне рішення, яке забезпечить населенню спокійне життя у нових умовах, які приготовлені владою на інших територіях Речі Посполитої. Ті, хто не підкоряться наказу і залишаться в околицях, охоплених переселенською акцією, будуть вважатися бандитами» поширювалась:

А урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки

Б урядом Польської Народної Республіки

В адміністрацією рейхскомісаріату «Україна»

Г Українською головною визвольною радою

27. Який із документів ілюструє таке явище суспільного життя, як «лисенківщина»?

А «Коли ми показуємо визначного діяча минулого, святкуємо ювілеї, пов’язані з його іменем, завжди необхідно наголошувати на зв’язку минулого з дійсністю, вказувати на роль парти і шов. Сталіна...»

Б «Редакція “Вітчизни” не поставила в центрі своєї уваги висвітлення в журналі провідних тем сучасності і насамперед — перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні і героїчної боротьби радянських людей за виконання сталінської п’ятирічки...»

В «На Україні завдання наукової розробки історії українського народу покладено на Інститут історії України Академії наук УРСР. Проте... Інститут не розробив і не видав науково витриманої, марксистсько-ленінської історії України...»

Г «Особи, які відстоюють принципи формальної генетики, неспроможні зрозуміти геніальної вказівки Леніна про те, що “пізнання людини не є... пряма лінія, а крива лінія, що безмежно наближується до ряду кіл, до спіралі...”»

28. Яку подію висвітлює наведена карикатура?

А укладення Пакту про ненапад між Німеччиною та СРСР і таємного договору до нього від 23 серпня 1939 р.

Б укладення Договору про дружбу і кордони між СРСР та Німеччиною від 28 вересня 1939 р.

В укладення Люблінської угоди між урядом УРСР і Польським комітетом національного визволення від 9 вересня 1944 р.

Г укладення Договору про радянсько-польський державний кордон від 16 серпня 1945 р. та угоди про обмін територіями 1951 р.

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

29. Установіть відповідність між подіями та їх наслідками.

1 Утворення Народного комісаріату закордонних справ УРСР

2 Завершення Другої світової війни

3 Загибель командира УПА Р. Шухевича

4 Кампанія боротьби з проявами «буржуазного націоналізму»

А Звільнення військовослужбовців із лав збройних сил, повернення евакуйованих, полонених, репатрійованих

Б Відновлення та зміцнення ідеологічного контролю над суспільством

В Посилення державної антицерковної кампанії

Г Згасання організованого збройного опору радянській владі на західноукраїнських землях

Д Перетворення України на суб’єкт міжнародних відносин

30. Установіть відповідність між датами та подіями.

1 1945 р.

2 1946 р.

3 1947 р.

4 1950 р.

А Ліквідація Української греко-католицької церкви (УГКЦ)

Б Загибель командуючого УПА Р. Шухевича

В Приєднання Криму до УРСР

Г Участь української делегації в роботі установчої конференції ООН у Сан-Франциско

Д Здійснення польськими військами операції «Вісла» по виселенню українського населення із Закерзоння

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

31. Установіть послідовність подій.

А Операція «Вісла»

Б «Волинська трагедія» — польсько-український збройний конфлікт на Волині

В Загибель командуючого УПА Р. Шухевича

Г «Саморозпуск» УГКЦ

32. Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1940-х — першої половини 1950-х рр.

А Проведення урядом Польщі депортації українців із Закерзоння до західних і північних областей Польщі (операція «Вісла»)

Б Участь делегації УРСР у роботі Установчої конференції Організації Об’єднаних Націй у Сан-Франциско

В Прийняття Президією Верховної Ради СРСР Указу «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР»

Г Ухвалення І з’їздом Народних комітетів Закарпатської України Маніфесту про возз’єднання Закарпаття з УРСР

33. Установіть послідовність включення до складу УРСР територій, позначених на карті буквами.

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

34. Які з указаних подій відбулися в 1947 р.?

1 грошова реформа і скасування карткової системи

2 операція «Вісла»

3 Львівський собор

4 початок четвертої п’ятирічки

5 загибель командуючого УПА Р. Шухевича

6 повоєнний голод

7 перші повоєнні вибори до Верховної Ради

35. Укажіть особливості процесу післявоєнної відбудови народного господарства Української РСР (1945 — початок 1950-х рр.).

1 спрямування основної частини капіталовкладень у сільське господарство та соціальну сферу

2 використання західної фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла»

3 першочергова відбудова галузей важкої промисловості, транспорту та енергетики

4 опора лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу

5 пріоритетний розвиток сільського господарства як джерела фінансування промисловості

6 збіглася з процесом радянізації західних областей

7 засудження культу особи Й. Сталіна

36. Які події суспільно-політичного життя УРСР відбулися в період повоєнної відбудови (1946 — початок 1950-х рр.)?

1 «саморозпуск» Української греко-католицької церкви (УГКЦ)

2 придушення організованого збройного опору УПА

3 створення Української робітничо-селянської спілки

4 перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва

5 утворення Закарпатської області

6 проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР

7 депортація кримських татар, болгар, вірмен і греків

37. Які із зазначених тверджень указують на особливості відбудови в Україні після Другої світової війни?

1 здійснювалася за рахунок іноземної допомоги

2 здійснювалася згідно з чітким директивним планом, пріоритетними були визначені галузі важкої промисловості та енергетики

3 перенесення великих машинобудівних підприємств у Західну Україну

4 ускладнювалася голодом 1947 р. і збройною боротьбою на західноукраїнських землях

5 найшвидшими темпами відбудовувався житловий фонд, оскільки 10 млн осіб не мали даху над головою

6 для відновлення енергетики започатковано зведення атомних електростанцій

7 для реалізації планів використовувалася праця полонених та ентузіазм населення

38. Які з указаних подій відбулися в один рік?

1 грошова реформа

2 операція «Вісла»

3 Львівський собор

4 скасування карткової системи

5 початок четвертої п’ятирічки

6 загибель командуючого УПА Р. Шухевича

7 створення раднаргоспів

39. Які із зазначених явищ спостерігалися в розвитку культури України в другій половині 1940 — на початку 1950-х рр.?

1 відбудова закладів освіти, науки та культури

2 висилка видатних діячів культури за кордон

3 «культурна революція» на західноукраїнських землях

4 перехід на обов’язкову середню освіту

5 повна русифікація в університетах

6 засилля в науці «лисенківщини», ідеологічний наступ «ждановщини»

7 набуття українською культурою космополітичних рис