Повний курс історії України в тестах

Західноукраїнські землі (1921—1939 рр.)

Поняття й терміни

• Анексія — насильницьке приєднання, загарбання, утримання однією державою території або частини території іншої держави.

• Асиміляція — процес, у результаті якого члени однієї етнічної групи втрачають свою первинну культуру й засвоюють культуру іншої етнічної групи, із якими вони перебувають у безпосередньому контакті. Нав’язування однією етнічною групою своєї мови, звичаїв, культури, духовних цінностей іншій.

• Інтегрований націоналізм — ідеологія ОУН, розроблена Д. Донцовим та його наступниками — націоналізм, що об’єднує всю націю. Він відкидає демократичні ідеали, а найвищою цінністю проголошує національну державу, на чолі якої має стати верховний провідник — вождь. Єдність вождя й народу мають забезпечити корпорації, коаліції, профспілки, виборні ради. Єдина партія — ОУН — має створити ідеологічний провід держави. Ідеологи інтегрального націоналізму мало уваги приділяли майбутньому соціально-економічному устрою держави. Основою теоретичних міркувань було доведення прав українського народу на самостійну соборну державу й визначення шляхів здобуття незалежності. Ідеологи ОУН уважали, що незалежність української держави можна здобути шляхом національної революції — всенародного повстання під керівництвом ОУН. Для підготовки національної революції потрібно всіма можливими засобами розхитувати окупаційний режим і одночасно готувати населення до повстання.

• Карпатська Січ — збройні загони, що діяли на території Карпатської України в 1938—1939 рр. 15 березня 1939 р. були визнані збройними силами Карпатської України. Вели збройну боротьбу з агресією Угорщини. Вирішальний бій відбувся на Красному полі під Хустом.

• Нормалізація — спроба порозуміння між частиною лідерів українського руху в Польщі та урядовими колами напередодні виборів до сейму 1935 р.

• Осадники — польські поселенці на українських землях.

• Пацифікація (умиротворення) — 1) придушення каральними заходами народного повстання, заколоту; 2) акція, проведена польською поліцією й військами проти українських селян у 1930 р.

• Польща «А» — територія етнічно польських земель у Другій Речі Посполитій.

• Польща «Б» — територія Другої Речі Посполитої, заселена етнічними меншинами — західноукраїнські та західнобілоруські землі.

• Русинство — політична течія, яка виступала за те, що слов’янське населення Закарпаття є окремою нацією. Назва походить від самоназви українського населення до XIX ст., що збереглася на Закарпатті — русини.

• Русофільство — політична течія, яка заперечує існування української нації, стверджуючи, що українці — це частина великого російського народу.

• Український монархізм — маловпливова політична течія в українському русі 1920—1930-х рр., яка виступала за запровадження монархії в Україні у формі гетьманату.

Основні події

Дата

Подія

• 1923 р.

Рішення Ради амбасадорів (послів) великих держав на Паризькій конференції про остаточну передачу Східної Галичини Польщі на правах автономії

• 1929 р.

Створення Організації українських націоналістів (ОУН)

• 1930 р.

Польська «пацифікація» в Східній Галичині

• 1938 р.

Надання Закарпаттю автономних прав у складі Чехословаччини

• 15 березня 1939 р.

Проголошення Карпатської України

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. У якій країні в 1920—1930-ті рр. діяли Український вільний університет та Українська аграрна академія?

А Польщі

Б Чехо-Словаччині

В Німеччині

Г Австрії

2. У складі якої держави українські землі називалися «східні креси»?

А Польщі

Б Чехо-Словаччини

В Румунії

Г Угорщини

3. Яка українська партія в 1920—1930-ті рр. мала найбільше представництво в Польському Сеймі?

А КПЗУ

Б ОУН

В УНДО

Г УСДП

4. У 1920-ті рр. українські школи були ліквідовані на українських землях, що входили до складу:

А Польщі

Б Чехо-Словаччини

В Румунії

Г СРСР

5. У результаті розпаду якої держави в березні 1939 р. виникла Карпатська Україна?

А Польщі

Б Чехо-Словаччини

В Румунії

Г Австрії

6. Терористична діяльність ОУН проти польських урядових кіл у 1930-ті рр. була:

А засуджена Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ)

Б підтримана всіма українськими партіями Польщі

В організована за допомогою радянських спецслужб

Г спрямована спецслужбами нацистської Німеччини

7. Який із зазначених термінів характеризував польську політику на західноукраїнських землях у 1930-ті рр.?

А коренізація

Б пацифікація

В модернізація

Г радянізація

8. Яке визначення розкриває зміст поняття «осадництво»?

А здійснюване урядом Польщі в 1920-ті рр. планомірне заселення українських земель військовими та цивільними колоністами

Б добровільне чи вимушене переміщення населення з країни постійного проживання в інші країни

В право самостійного здійснення державної влади або управління, яке надається конституцією окремій частині держави

Г режим, якому властива монополія на владу однієї особи, політичного угруповання або партії

9. Яка подія європейської історії прискорила процес надання автономії Закарпаттю?

А підписання Пакту Молотова—Ріббентропа

Б формування осі «Берлін—Рим—Токіо»

В «аншлюс» Австрії Німеччиною

Г укладення Мюнхенської угоди

10. Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом восени 1930 р., отримали офіційну назву:

А «асиміляція»

Б «пацифікація»

В «депортація»

Г « нормалізація »

11. Війська якої країни в березні 1939 р. окупували Карпатську Україну?

А Румунії

Б Угорщини

В Польщі

Г Німеччини

12. Які західноукраїнські землі в результаті подій 1918—1919 рр. увійшли до складу Чехословаччини?

А Східна Галичина

Б Закарпаття

В Північна Буковина

Г Західне Поділля

13. Які поняття слід використовувати, характеризуючи розвиток західноукраїнських земель у 1920—1930-ті рр.?

А осадництво, пацифікація, русинство

Б Великий перелом, колективізація, Голодомор

В масові репресії, автокефальна церква, культурна революція

Г українізація, націонал-комунізм, лікнеп

14. Основою ідеології та діяльності якої партії став «інтегральний націоналізм»?

А КПЗУ

Б УНДО

В ОУН

Г УСДП

15. Про які українські землі йдеться в уривку з історичного джерела?

«Чехословаччина зобов’язується встановити Руську територію на південь від Карпат у кордонах, визначених славними союзниками і за приязними державами, як автономну одиницю...»

А Східну Галичину

Б Підляшшя і Холмщину

В Північну Буковину

Г Закарпаття

16. Яка подія спонукала до прийняття документа, уривок з якого наведено?

«1. Карпатська Украяна є незалежна Держава.

2. Назва Держави є: Карпатська Україна.

3. Карпатська Украяна є республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України.

4. Державною мовою Карпатської України є українська мова.

5. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і жовта...»

А розчленування і ліквідація Чехо-Словаччини

Б початок Другої світової війни

В напад Німеччини на СРСР

Г «визвольний похід» Червоної армії в Західну Україну

17. Уряд якої країни упродовж 1920—1930-х рр. вживав заходи, про які йдеться в уривку з історичного джерела?

«На Волині та Поліссі протягом п’яти років осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за розпорядженням уряду, найкращі землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».

А Польщі

Б Румунії

В Чехо-Словаччини

Г Угорщини

18. Коли було створено українську політичну організацію, програмові засади якої наведено: «У часи вольної боротьби лише національна диктатура, створена в ході національної революції, може забезпечити внутрішню силу Української Нації та найбільшу її відпорність назовні»?

А 1929 р.

Б 1933 р.

В 1939 р.

Г 1941 р.

19. Події яких років відображають наведені плакати?

А 1921—1923 рр.

Б 1926—1930 рр.

В 1932—1933 рр.

Г 1938—1939 рр.

20. Хто із зображених на ілюстраціях історичних діячів був засновником Організації українських націоналістів (ОУН)?

21. На якій ілюстрації зображено президента Карпатської України?

22. Герб якого державного утворення зображено на рисунку?

А Гуцульської республіки

Б Карпатської України

В Західноукраїнської Народної Республіки

Г Галицької Соціалістичної Радянської Республіки

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

23. Установіть відповідність між історико-географічними назвами земель та їхньою державною належністю на кінець 1937 р.

1 Наддніпрянщина та Слобожанщина

2 Східна Галичина та Західна Волинь

3 Північна Буковина та Південна Бессарабія

4 Закарпаття

А Польська Республіка

Б Чехословацька Республіка

В Королівство Угорщина

Г Українська РСР Д Королівство Румунія

24. Установіть відповідність між країнами і подіями на українських землях у 1920—1930-ті рр.

1 Польща

2 Румунія

3 Чехо-Словаччина

4 УСРР (УРСР)

А Проведення першого конгресу ОУН

Б Домінування русинського напрямку в національному русі краю

В Судовий процес над членами ОУН за вбивство міністра внутрішніх справ Б. Перацького

Г Проведення показового судового процесу над членами так званої Спілки визволення України

Д Утворення В. Залозецьким Української національної партії

25. Установіть відповідність між назвами українських земель та їхньою державною належністю на 1937 р.

1 Наддніпрянщина

2 Східна Галичина і Західна Волинь

3 Закарпаття

4 Північна Буковина, Південна Бессарабія

А Польща

Б Угорщина

В Румунія

Г УРСР у складі СРСР

Д Чехо-Словаччина

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

26. Установіть послідовність подій.

А Утворення ОУН

Б Проголошення незалежності Карпатської України

В Здійснення польською владою політики пацифікації

Г Татарбунарське повстання

27. Установіть послідовність подій.

А Створення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)

Б Створення Української військової організації (УВО)

В Створення Організації українських націоналістів (ОУН)

Г Перетворення Комуністичної партії Східної Галичини (КПСГ) на Комуністичну партію Західної України (КПЗУ)

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

28. До складу яких держав входили західноукраїнські землі в 1921—1938 рр.?

1 Угорщина

2 Румунія

3 Польща

4 Чехо-Словаччина

5 Австро-Угорщина

6 Болгарія

7 УРСР

29. Які з наведених міжнародних мирних договорів 1919—1923 рр. визначали подальшу долю українських земель?

1 Версальський договір

2 Сен-Жерменський договір

3 Нейїський договір

4 Тріанонський договір

5 Севрський договір

6 Ризький договір

7 Лозаннський договір