Повний курс історії України в тестах

Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.)

Поняття й терміни

• Автокефальна церква — форма українського православ’я, незалежна від іноземних релігійних центрів.

• Автономізація — форма входження національних утворень (республік) до складу РСФРР, запропонована Й. Сталіним як спосіб створення СРСР. Перетворення незалежних національних радянських республік на автономії у складі Радянської Росії.

• Господарська розруха — руйнування господарського життя в результаті тривалих бойових дій, революцій або невдалих економічних експериментів.

• Госпрозрахунок — метод планового господарювання, заснований на порівнянні в грошовій формі витрат і результатів господарської діяльності.

• Договірна федерація — система відносин між радянськими республіками. 28 грудня 1920 р. між РСФРР і УСРР було укладено союзний робітничо-селянський договір, за яким дві республіки вступали у воєнний та господарський союз. Договір лише підтвердив ті міжреспубліканські відносини, які склалися в умовах «воєнного комунізму». Характерно, що об’єднані наркомати входили до складу РНК РСФРР і мали уповноважених при РНК УСРР на правах народних комісарів. За УСРР залишилося право на окремі військові формування. Це означало, що керівництво найважливішими сферами життя УСРР здійснювалося з Москви. Подібні угоди були укладені РСФРР і з іншими радянськими республіками. Тим самим відбулось об’єднання радянських республік під зверхністю Москви в «договірну федерацію».

• Концесія — договір, угода про передачу в експлуатацію на певних умовах державних земельних ділянок, покладів корисних копалин, підприємств іноземним чи національним монополіям.

• Націонал-комунізм — течія в українському русі, яка намагалася поєднати ідеї комунізму (соціалізму) із національним визволенням і розвитком українського народу.

• Нова економічна політика (неп) — економічний курс уряду більшовиків, прийнятий на X з’їзді партії в березні 1921 р. Передбачала забезпечення виходу з економічної та політичної кризи влади шляхом повернення до підконтрольної й регульованої державою приватної власності в промисловості, заміну продрозкладки продовольчим податком, проголошення свободи торгівлі та ін.

• «Плуг», «Гарт», ВАПЛІТЕ — назви та абревіатури творчих об’єднань 1920-х рр.

• Продподаток — натуральний фіксований податок селянства на користь радянської держави, запроваджений як складова непу. Мав стати стимулом для відновлення сільського господарства після тривалої громадянської війни й придушення селянських антирадянських виступів.

• Синдикат — у період непу — об’єднання трестів певної галузі промисловості для планових закупок сировини, збуту виробів та ін.

• Союз РСР (Союз Радянських Соціалістичних Республік) — форма об’єднання радянських республік, що постали на теренах колишньої Російської імперії. Утворений 30 грудня 1922 р. Хоча за формою він мав стати союзом незалежних держав, по суті була створена унітарна держава, яка в новій формі відродила Російську імперію.

• Трест — у період непу — об’єднання кількох підприємств однієї галузі; централізоване управління, апарат такого об’єднання.

• Українізація (складова коренізації) — політика більшовицького керівництва в 1920-х рр., спрямована на збільшення представництва українців в органах влади, культури, освіти, державних установ; розширення сфери застосування української мови в суспільстві; пробудження інтересу до національної української культури. Основна мета українізації — утвердження радянської влади в Україні, створення для неї національного підґрунтя.

• Хлібозаготівельна криза — небажання селянства здавати державі сільгосппродукцію за низькими закупівельними цінами. За роки непу відбулося три кризи: 1925, 1927, 1928 рр.

Основні події

Дата

Подія

• 1921 р.

Запровадження нової економічної політики (непу)

• 1921—1923 рр.

Голод в Україні

• 1921—1930 рр.

Існування Української автокефальної православної церкви

• 1922 р.

Створення театру «Березіль»

• 30 грудня 1922 р.

Створення СРСР

• 1923 р.

Запровадження політики коренізації (українізації)

• 1927 р.

Завершення відбудови сільського господарства та промисловості після тривалої господарської розрухи

• 1928 р.

«Шахтинська справа»

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Що на початку 1920-х рр. стало приводом до пограбування державою церковних цінностей?

А голод 1921—1923 рр.

Б запровадження нової економічної політики

В політика українізації

Г чистки в партійних лавах

2. У результаті входження Української СРР до складу Союзу РСР:

А республіканська еліта посіла ключові посади в органах управління союзної держави

Б скоротилися обсяги сільськогосподарського виробництва в республіці

В республіка втратила право на самостійну зовнішню політику

Г відбулося значне зростання території республіки

3. У період нової економічної політики (непу) в УСРР:

А було колективізовано більшість селянських господарств, створено мережу МТС

Б держава контролювала «командні висоти» економіки та мала монополію на зовнішню торгівлю

В масово знищувалися представники «старої» української інтелігенції

Г вдалося подолати безробіття і неписьменність населення

4. Що було однією з причин переходу до непу?

А невдоволення робітників масовим безробіттям

Б невдоволення селян збереженням продрозкладки

В невдоволення більшої частини населення існуванням «радянської буржуазії»

Г невдоволення селян збереженням поміщицького господарства

5. У роки нової економічної політики в сфері трудових відносин:

А застосовувався вільний найм робочої сили

Б застосовувалися примусові трудові мобілізації

В використовувалося прикріплення робітників до підприємств

Г масовим було створення трудових армій і трудових таборів

6. Чим пояснюється підтримка в 1920-ті рр. Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) радянською владою?

А повагою до релігійних вірувань українців

Б прагненням використати церкву в поширенні комуністичних ідей

В прагненням сприяти розвитку релігійного життя як основи народного життя

Г прагненням послабити Російську православну церкву, яка вороже ставилась до більшовицького режиму

7. У якому році перший з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР та Союзний договір між РРФСР, УРСР, БРСР та ЗРФСР?

А у 1920 р.

Б у 1922 р.

В у 1924 р.

Г у 1925 р.

8. Що з названого належить до проявів кризи непу?

А повстання моряків у Кронштадті

Б відмова селян здавати хліб державі

В масовий голод

Г дії загонів отаманів

9. У результаті здійснення в Україні в 1920-ті — на початку 1930-х рр. політики коренізації було:

А реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в звичайні райони

Б замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової інформації державною українською мовою

В збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-державного апарату

Г розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи за кордоном

10. Фундатором національного кінематографа, автором романів «Звенигора», «Арсенал», «Земля», першого звукового фільму «Іван» був:

А О. Довженко

Б М. Бойчук

В Лесь Курбас

Г Г. Юра

11. Упровадження на початку 1920-х рр. політики коренізації партійно-радянським керівництвом СРСР мало на меті:

А стимулювати розвиток української культури

Б сприяти утвердженню радянської влади в національних республіках

В налагодити культурне співробітництво з розвиненими країнами Заходу

Г подолати масову неписьменність дорослого населення

12. У 1925 р. в УСРР налічувалося 79,1 % шкіл з українською мовою навчання. У 1930 р. ця цифра зросла до 85 %. Що обумовило таке зростання?

А утворення Всеукраїнської академії наук

Б здійснення владою політики українізації

В входження УСРР до складу СРСР

Г відновлення діяльності університетів

13. Однією з причин запровадження непу в Україні було:

А прагнення більшовиків подолати політичну та економічну кризу

Б бажання здобути міжнародне визнання і стати членом Ліги Націй

В бажання підвищити соціальні стандарти, визначені політикою «воєнного комунізму»

Г прагнення позбутися комуністичної ідеології, яка дискредитувала себе в роки громадянської війни

14. Яких сфер життя суспільства політика коренізації торкалася найбільше?

А економічної та політичної

Б соціальної та економічної

В культурної та політичної

Г соціальної та культурної

15. Ідеологом націонал-комунізму на початку 1920-х рр. був:

А Л. Каганович

Б М. Скрипник

В Г. Петровський

Г О. Стаханов

16. Який прошарок селянства був найчисленнішим у роки нової економічної політики (1921—1928 рр.)?

А середняки

Б батраки

В куркулі

Г колгоспники

17. Яка галузь господарства УСРР у 1920-ті рр. найшвидше відновила свій потенціал після тривалого періоду бойових дій?

А сільське господарство

Б видобувна промисловість

В важка промисловість

Г легка промисловість

18. Що стало причиною зростання обсягів промислового виробництва в Україні в період непу?

А скасування заборон на приватне підприємництво, впровадження оренди, економічних методів господарювання

Б залучення значних іноземних інвестицій, розширення сфери товарно-грошових відносин, централізація управління

В зниження цін як на промислові товари для селянства, так і на сільськогосподарську продукцію для робітників

Г проведення націоналізації підприємств промисловості, транспорту, уведення загальної трудової повинності

19. Якою була мета більшовиків під час здійснення «культурної революції»?

А здійснити українізацію

Б започаткувати культурний діалог із Заходом

В запровадити загальну середню освіту

Г нав’язати комуністичну ідеологію в суспільстві

20. Що змусило лідера більшовиків В. Леніна зробити таку заяву: «Не вдалася лобова атака, перейдемо в обхід, будемо діяти облогою і сапою»?

А розгром селянського повстанського руху

Б провал політики «воєнного комунізму»

В започаткування політики українізації

Г завершення громадянської війни

21. Ідея створення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) була реалізована за часів існування:

А Української Народної Республіки (періоду УЦР)

Б Української Держави гетьмана П. Скоропадського

В Української Народної Республіки періоду Директорії

Г Української Соціалістичної Радянської Республіки

22. На картосхемі УСРР штрихуванням позначено території, що були:

А окуповані військами А. Денікіна під час наступу 1919 р.

Б окуповані польськими військами під час наступу навесні 1920 р.

В охоплені селянським повстанським рухом у 1920—1921 рр.

Г охоплені масовим голодом 1921—1923 рр.

23. Визначте за джерелом, проти якої політики виступали селяни.

«Ми не ховали хліб, ми, як наказали за декретом, собі залишили 9 пудів на рік на людину. Прислали декрет залишити 7 пудів, два пуди віддати. Віддали. Прийшли більшовики з загонами. Розорили вкінець. Піднялися ми... Горять села, зрівняли будинки із землею. Ми все віддавали, хотіли по-доброму. Знали, місто голодне, себе не жаліли».

А непу

Б суцільної колективізації

В воєнного комунізму

Г індустріалізації

24. У якому році В. Ленін звернувся з таким листом до українських селян?

«Правобережна Україна в цьому році зібрала чудовий урожай. Робітники і селяни голодного Поволжя, які переживають тепер лихо, небагато чим слабше, ніж жахливе лихо 1891 р., чекають допомоги від українських землеробів. Допомога потрібна швидка. Допомога потрібна велика. Хай не лишиться жодного землероба, який не поділився б своїм надлишком із поволзькими голодуючими селянами, яким нічим засіяти полів».

А 1920 р.

Б 1921 р.

В 1923 р.

Г 1924 р.

25. Про запровадження якої політики йдеться в уривку документа?

«Перед нами весною 1921 року стало ясне становище: не безпосереднє соціалістичне будівництво, а відступ в цілому ряді галузей економіки до державного капіталізму, не штурмова атака, а дуже важке, трудне і неприємне завдання тривалої облоги, зв’язаної з цілим рядом відступів».

А «воєнного комунізму»

Б нової економічної політики

В коренізації (українізації)

Г культурної революції

26. Що спричинило появу зображеного пропагандистського плаката?

А запровадження «воєнного комунізму»

Б перехід до нової економічної політики

В початок суцільної колективізації

Г повалення самодержавства

27. У якому році відбулась подія, якій присвячений плакат?

А 1918 р.

Б 1920 р.

В 1922 р.

Г 1924 р.

28. Чим була зумовлена поява плаката, зображеного на ілюстрації?

А запровадженням непу

Б голодом 1921—1923 рр.

В початком боротьби з неписьменністю

Г впровадженням політики коренізації

29. Хто із зображених історичних діячів був провідником політики українізації?

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

30. Установіть відповідність між періодами та поняттями і термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1 Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.)

2 Українська революція (1917—1918 рр.)

3 Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)

4 Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.)

А Політика українізації, націонал-комунізм, автокефальна церква, СРСР, Шахтинська справа

Б Самостійники, автономізація, Універсали УЦР, українізація армії, Генеральний Секретаріат

В Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, легіон УСС, Головна Руська Рада, Союз визволення України

Г Масові репресії, Стахановський рух, «розстріляне відродження», геноцид, форсована індустріалізація

Д Гетьманат, Українська галицька армія, Акт злуки, друга радянсько-українська війна, «Київська катастрофа»

31. Установіть відповідність між датами і подіями.

1 1920 р.

2 1921 р.

3 1922 р.

4 1923 р.

А Проголошення створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Б Запровадження непу в УСРР

В Розгром Червоною армією військ П. Врангеля в Криму

Г Проголошення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР)

Д Запровадження політики коренізації (українізації)

32. Установіть відповідність між термінами (поняттями) та їх визначеннями.

1 Автокефалія

2 Автономізація

3 Українізація

4 Концесія

А Суть одного з проектів утворення СРСР

Б Повне самоврядування церкви, її незалежність

В Договір передачі в користування іноземцям чи приватним особам державних підприємств, сировинних ресурсів

Г Утворення великих сільськогосподарських колективних господарств

Д Український різновид політики коренізації

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

33. Установіть послідовність подій.

А Створення СРСР

Б Завершення відбудови промисловості, курс на індустріалізацію

В Започаткування політики коренізації

Г Запровадження непу

34. Установіть послідовність подій.

А Утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ)

Б Рік «великого перелому»

В «Шахтинська справа»

Г Започаткування політики коренізації

35. Установіть послідовність подій.

А Ліквідація багатопартійності в УСРР

Б Голод у південних губерніях УСРР

В Ухвалення другої конституції УСРР

Г Входження УСРР до складу СРСР

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

36. Які положення е складовими непу в 1920-х рр.?

1 запровадження приватної власності на землю

2 уведення госпрозрахунку на державних підприємствах

3 денаціоналізація важкої промисловості

4 поява кредитно-банківської системи і бірж

5 скасування державної монополії на зовнішню торгівлю

6 запровадження концесій

7 повна націоналізація промисловості

37. Політика непу в УСРР сприяла:

1 відбудові народного господарства

2 колективізації сільського господарства

3 припиненню селянського повстанського руху

4 здійсненню форсованої індустріалізації

5 входженню республіки до складу СРСР

6 націоналізації важкої промисловості

7 соціальному розшаруванню населення

38. Укажіть наслідки впровадження в Україні непу (1921—1928 рр.).

1 зростання безробіття

2 ліквідація куркульства

3 перетворення УРСР на могутню індустріальну державу

4 ліквідація економічних стимулів розвитку виробництва

5 періодичні хлібозаготівельні кризи

6 розширення мережі збутових, споживчих кооперативів і кредитних товариств

7 створення трудових армій

39. Якими були причини масового голоду в Україні в 1921—1923 рр.?

1 повоєнна розруха

2 посуха і неврожай

3 антицерковна кампанія

4 колективізація селянських господарств

5 державна політика хлібозаготівлі

6 масовий селянський повстанський рух

7 встановлення міжнародної блокади

40. Які твердження характеризують політику українізації, що здійснювалася в Україні в 1923 — на початку 1930-х рр.?

1 на керівних посадах представників інших національностей масово замінювали українцями

2 особлива увага приділялась підготовці та висуванню кадрів корінної національності

3 створювалися окремі адміністративно-територіальні одиниці в місцях компактного проживання неукраїнського населення

4 українська мова в республіці була проголошена державною

5 у системі освіти республіки мови національних меншин замінювалися українською

6 у державних установах діловодство було переведене на українську мову

7 УСРР отримує право на самостійну зовнішньополітичну діяльність