Повний курс історії України в тестах

Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)

Поняття й терміни

• Анархокомунізм — суспільно-політична течія, яка виступає за повну ліквідацію держави. Основу суспільної організації мають становити самоврядні громади.

• Боротьбисти — члени Української комуністичної партії (боротьбистів), що утворилась у травні 1918 р. після розколу Української партії соціалістів-революціонерів. Із 1919 р. співпрацює з більшовиками. Боротьбисти виступали за незалежність УСРР. Лідерами були В. Блакитний, Г. Гринько, Л. Ковалів, П. Любченко, О. Шумський та інші.

• «Воєнний комунізм» — соціально-економічний курс більшовиків у 1918—1921 рр., спрямований на мобілізацію ресурсів для перемоги в громадянській війні, перша спроба негайного запровадження елементів комуністичного суспільства в реальне життя.

• Гетьманат — форма політичної влади — різновид воєнної диктатури. У руках гетьмана була зосереджена вся повнота влади.

• Гетьманський переворот — переворот 29 квітня 1918 р., здійснений прихильниками генерала П. Скоропадського, який був проголошений гетьманом Української Держави. У результаті перевороту було розігнано УЦР й ліквідовано Українську Народну Республіку. Переворот був здійснений за згоди й підтримки німецьких окупаційних військ.

• Директорія — 1) тимчасовий революційний орган, створений у ніч із 13 на 14 листопада 1918 р., керівний орган антигетьманського повстання; 2) верховний державний орган УНР. Сформована у складі п’яти осіб: В. Винниченко, С. Петлюра, А. Макаренко, Ф. Швець, П. Андрієвський. Фактично припинила існування в листопаді 1919 р.

• Комнезами — комітети незаможних селян — організації незаможних селян України в 1920—1933 рр., утворені за ініціативою ЦК КП(б)У. Правом вступу до них користувалися біднота й середняки, що мали до трьох десятин землі й звільнялися від продрозкладки. Основне їхнє завдання полягало в тому, щоб сприяти Радам і волосним виконкомам у здійсненні земельної та продовольчої політики радянського уряду, культосвітній роботі на селі, організації допомоги Червоній армії, боротьбі із селянськими виступами, «ліквідації куркульства як класу», масовій колективізації сільського господарства. Із перемогою колгоспного ладу були ліквідовані.

• Націоналізація — перехід приватних підприємств та іншої приватної власності у власність держави як шляхом експропріації, так і на основі викупних операцій.

• Отаманщина (як синонім використовується термін «махновщина») — 1) засилля різноманітних збройних формувань, як правило, із селян, в умовах відсутності (вакууму) реальної державної влади; 2) період в історії визвольних змагань (кінець 1918 — перша половина 1919 р.). Діяльність отаманів припадає на період 1918—1923 рр. Окремі загони діяли й до 1925 р. Діяльність отаманів була проявом селянської війни за землю, проти політики режимів, що встановлювалися в Україні. Загалом в Україні діяло кілька сотень отаманів. Якщо використовувати сучасну воєнно-політичну термінологію, то їх можна назвати польовими командирами, які номінально підпорядковуються якомусь політичному керівництву, але на практиці здійснюють власну політику, яка часто суперечила політичній лінії керівництва.

• Продзагони — спеціальні загони робітників, бійців Червоної армії для збирання продовольчої розкладки (продрозверстки). У практиці застосовували насильницькі дії.

• Продовольча диктатура — політика більшовиків на селі, яка передбачала надзвичайні заходи в роки громадянської війни, спрямовані на забезпечення продовольством робітників та Червоної армії. Вона передбачала централізацію заготівлі й розподілу продовольства, монополію хлібної торгівлі, продрозкладку та інші заходи в межах політики воєнної диктатури.

• Продовольча розкладка (продрозверстка) — безоплатне вилучення в селян продовольчих надлишків. У житті виливалася в повне вилучення продовольчих ресурсів спеціальними продзагонами.

• Ревком (революційний комітет) — революційний орган влади, створений на партійній основі. Формується без системи виборів.

• УГА — Українська галицька армія (1918—1920 рр.) — Збройні сили ЗУНР.

• Українська держава — офіційна назва України за часів гетьманування П. Скоропадського (квітень—грудень 1918 р.).

Основні події

Дата

Подія

• Січень (лютий) 1918 р.

Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу

• Лютий—листопад 1918 р.

Окупація України військами Німеччини та Австро-Угорщини

• Березень 1918 р.

Відновлення влади УЦР в умовах німецько-австрійської окупації. Ухвалення УЦР Конституції УНР

• 29 квітня 1918 р.

Державний переворот і прихід до влади П. Скоропадського

• Серпень 1918 р.

Утворення Українського національного союзу

• 1 листопада 1918 р.

Українське повстання у Львові («Листопадовий зрив»)

• Листопад 1918 р.

Проголошення ЗУНР

• 14 листопада 1918 р.

Утворення Директорії

• Грудень 1918 р.

Відновлення УНР

• 22 січня 1919 р.

Акт злуки УНР і ЗУНР

• Листопад 1918 — листопад 1921 р.

Друга радянсько-українська війна, поразка українського визвольного руху

• 18 березня 1921 р.

Ризький мирний договір РСФРР та УСРР з Польщею

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Однією з причин падіння Української Центральної Ради (УЦР) була:

А відмова УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору

Б втрата УЦР підтримки серед широких верств населення

В реалізація УЦР аграрної реформи та передання всієї землі селянам

Г відкрита підтримка УЦР селянських виступів і робітничих страйків

2. Яка обставина відіграла вирішальну роль у втраті більшовиками навесні 1918 р. контролю над Україною?

А окупація території України німецькими та австро-угорськими військами

Б висадка військ Антанти на Півдні України

В масовий селянський повстанський рух проти політики «воєнного комунізму»

Г об’єднання Армії УНР і УГА та їх спільний наступ на Київ

3. Збройні групи робітників, створені в травні 1918 р. для вилучення хлібних «надлишків» у селян, називалися:

А комбіди

Б продзагони

В чорносотенці

Г двадцятип’ятитисячники

4. Політика одержавлення власності, згортання товарно-грошових відносин, впровадження карткової системи та загальної трудової повинності — це складові політики:

А Ради Народних Міністрів УНР

Б Ради Народних Комісарів УСРР

В Директорії УНР

Г Ради Міністрів Української Держави

5. П. Скоропадський здійснив переворот і був проголошений гетьманом України за згоди і підтримки:

А німецько-австрійської окупаційної адміністрації

Б першого з’їзду рад, що відбувся у Харкові

В лідерів Української Центральної Ради

Г керівників Білого руху Півдня Росії

6. Укладення якого міжнародного договору викликано такий коментар сучасника: «Польща та більшовицька Росія поділились українськими землями, як колись в Андру сово в 1667 році»?

А Брестського договору 1918 р.

Б Варшавського договору 1920 р.

В Ризького договору 1921 р.

Г Рапалльського договору 1922 р.

7. Якому періоду Української революції та боротьби за збереження державності найбільш характерне таке явище, як «отаманщина»?

А Українській Народній Республіці часів УЦР

Б Українській Державі П. Скоропадського

В Українській Народній Республіці часів Директорії

Г Українській Соціалістичній Радянській Республіці

8. У зовнішній політиці гетьман П. Скоропадський орієнтувався на:

А країни Антанти

Б Радянську Росію

В країни Четверного союзу

Г країни Малої Антанти

9. Відкриття українських гімназій, державних університетів у Києві та Кам’янці-Подільському, Української академії наук були складовими національно-культурної політики:

А Української Народної Республіки

Б Західноукраїнської Народної Республіки

В Української Держави П. Скоропадського

Г Української Соціалістичної Радянської Республіки

10. Що відіграло вирішальну роль у вигнанні більшовиків з України навесні—влітку 1919 р.?

А селянський повстанський рух

Б наступ Білої армії генерала А. Денікіна

В спільний наступ об’єднаних українських армій

Г наступ німецької та австро-угорської армій

11. Що стало вирішальним фактором у поразці спільного наступу польської та української армій в Україні у квітні-травні 1920 р.?

А окупаційна політика польської адміністрації

Б заклик більшовиків до здійснення світової революції

В перехід Української галицької армії на бік більшовиків

Г наступ із Криму Білої армії генерала П. Врангеля

12. Яка подія увійшла в історію під назвою «Листопадовий зрив»?

А наступ військ ЗУНР у листопаді 1918 р. на Перемишль

Б повстання українських підрозділів у Львові 1 листопада 1918 р., встановлення української влади в місті

В повстання проти гетьмана П. Скоропадського, очолюване Директорією

Г повстання робітників заводу «Арсенал» у Києві

13. Внутрішня політика гетьмана П. Скоропадського в соціально-економічній сфері передбачала:

А націоналізацію великої промисловості та запровадження трудової повинності

Б створення центральної системи управління і корпорацій роботодавців

В скасування 8-годинного робочого дня й заборону страйків

Г встановлення державного контролю на виробництві й створення галузевих профспілок

14. Міжнародна ізоляція, кількісна перевага військ противника й те, що доводилось вести боротьбу одразу на три фронти, ідеологічні та психологічні розбіжності між галичанами і наддніпрянцями, погане забезпечення армій провіантом і зброєю, епідемії, передчасні холоди, еміграція головних провідників — це причини:

А поразки більшовиків в Україні

Б поразки українських армій у боротьбі за незалежність

В провалу агресії країн Антанти

Г поразки білогвардійців

15. Як між собою пов’язані Варшавська угода 1920 р. між УНР і Польщею і Ризький мирний договір 1921 р. між радянськими республіками та Польщею?

А обидва договори були укладені після тривалої війни між сторонами

Б обидва договори вирішували долю Східної Галичини на користь Польщі

В обидва договори передбачали встановлення союзницьких відносин між учасниками

Г обидва договори клали край бойовим діям на території України

16. Що було спільним для політики гетьмана П. Скоропадського та генерала А. Денікіна на території України?

А ведення бойових дій проти військ Червоної армії

Б налагодження діалогу з опозиційними партіями

В відновлення поміщицького землеволодіння

Г закриття українських шкіл, газет, журналів

17. Українські державні університети в жовтні 1918 р. були створені в містах:

А Київ, Чернігів

Б Чернігів, Харків

В Харків, Кам’янець-Подільськ

Г Кам’янець-Подільськ, Київ

18. У листопаді 1918 р. Український національний союз утворює Директорію з метою:

А підготовки Акта злуки УНР і ЗУНР

Б боротьби проти наступаючих частин Червоної армії

В організації повстання проти гетьмана П. Скоропадського

Г боротьби проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна

19. У листопаді 1918 р. В. Винниченко очолив:

А Генеральний Секретаріат УЦР

Б Раду народних міністрів УНР

В Державний секретаріат ЗУНР

Г Директорію УНР

20. Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії — це:

А Український Національний союз

Б Всеукраїнські Установчі збори

В Трудовий конгрес України

Г Головна Українська Рада

21. Варшавська угода між Директорією УНР та урядом Польщі передбачала:

А політичну підтримку в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського

Б військову допомогу в боротьбі проти військ генерала А. Денікіна

В визнання ЗУНР та відмову від втручання в її внутрішні справи

Г спільні воєнні дії проти Червоної армії на території України

22. Що було урочисто проголошено 22 січня 1919 р. на Софійській площі в Києві?

А незалежність УНР

Б повалення Гетьманату

В встановлення радянської влади

Г об’єднання УНР і ЗУНР

23. Який договір вперше визнавав Українську Соціалістичну Радянську Республіку як суб’єкта міжнародних відносин?

А Брест-Литовський договір

Б Версальський договір

В Сен-Жерменський договір

Г Ризький договір

24. Територію якого державного утворення позначено на картосхемі жирною лінією?

А Української Народної Республіки згідно з Третім Універсалом

Б поширення влади Генерального Секретаріату згідно з «Тимчасовою інструкцією...» Тимчасового уряду Росії

В Української Держави гетьмана П. Скоропадського

Г Української Соціалістичної Радянської Республіки

25. Позначений на картосхемі наступ Армії УНР і УГА призвів до:

А проголошення Української Народної Республіки

Б повалення влади гетьмана П. Скоропадського

В «Київської катастрофи»

Г «Листопадового зриву»

26. Наведена картосхема дає змогу характеризувати події:

А Радянсько-польської війни

Б Першого Зимового походу

В Другого Зимового походу

Г «Чортківської офензиви»

27. Яка територія заштрихована на карті?

А територія Одеської Радянської Республіки у січні 1918 р.

Б територія, контрольована армією барона П. Врангеля в грудні 1919 р.

В територія, охоплена махновським рухом у травні 1919 р.

Г територія, окупована військами Антанти наприкінці січня 1919 р.

28. Яка подія привела до зображеного на карті наступу польсько українських військ на Київ?

А «Київська катастрофа», вступ до Києва військ А. Денікіна

Б «Чортківська офензива» УГА

В об’єднання Армії УНР і УГА для спільного походу на Київ під гаслом: «На Львів через Київ»

Г укладення Варшавської угоди між Ю. Пілсудським та С. Петлюрою

29. На якій карті зображено територію Української Соціалістичної Радянської Республіки?

30. «Взагалі мусимо дивитися на Варшавський договір як на тимчасовий вихід з тяжкої ситуації. Треба нам якось зміцнити свої сили для того, щоб продовжувати боротьбу з нашим головним ворогом — Московщиною», — так виправдовував свої дії:

А С. Петлюра

Б М. Грушевський

В П. Скоропадський

Г В. Винниченко

31. Який уряд звертався до президента США В. Вільсона з такою відозвою?

«Утворивши державу... у Львові, ми визнали границею цієї держави... стараючись оминути захоплення найменшого клаптика землі, який не був заселений в більшості українцями... дотримуючись справедливих принципів ваших, Пане Президент!»

А Рада Народних Міністрів УНР

Б Рада Міністрів Української Держави

В Директорія УНР

Г Державний секретаріат ЗУНР

32. Із якого приводу Ф. Швець виголосив таку промову: «Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України — Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпровська України — в одну Велику Україну... Віднині Український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського народу»?

А підписання Акта злуки ЗУНР і УНР

Б проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

В прийняття Четвертого Універсалу Української Центральної Ради

Г оприлюднення «федеративної грамоти» гетьманом П. Скоропадським

33. Міністр освіти М. Василенко в уряді гетьмана П. Скоропадського стверджував: «Якщо є прагнення створити українську народну інтелігенцію, український університет, ...повинна бути наука українською мовою. Я повністю погоджуюся з М. Грушевським, який стверджує, що тільки тоді українство як нація отримає вагу у світі, коли зможе створити серйозну українську науку». Як була реалізована проголошена ідея?

А у всіх великих містах були відкриті українські університети

Б було створено Українську академію наук

В центр діяльності Наукового товариства ім. Т. Шевченка було перенесено зі Львова до Києва

Г система середньої і вищої освіти була повністю українізована

34. Який документ містить такі положення?

«Віднині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднаними дружними зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну, самостійну Державу Українську на благо і щастя всього її трудового люду».

А Четвертий Універсал

Б Грамота гетьмана П. Скоропадського «До всього українського народу»

В Акт злуки УНР і ЗУНР

Г Варшавський договір

35. Про який договір ідеться в уривку з історичного джерела?

«Безсумнівно, він був великою поразкою української дипломатії та гробом самостійності Української держави в новітніх часах. Польща і більшовицька Росія поділились українськими землями, як в Андру сові в 1667 році...»

А Брестський договір

Б Ризький договір

В Варшавський договір

Г Рапалльський договір

36. Хто з українських лідерів періоду 1917—1921 рр. так виправдовував свій вчинок: «Союзні місії ставили мені умови, які зводилися до вимог федерації з Росією. Я дуже добре розумію небезпеку, що виникла з подібного політичного домагання, але змагаючись перш за все за вищу мету — утримання ладу в державі, яку я збудував, я мусив всупереч власній волі схилитися перед вимогою союзників і проголосити федерацію з Росією»?

А М. Грушевський

Б П. Скоропадський

В Є. Петрушевич

Г С. Петлюра

37. У якому році відбулись події, описані в уривку з історичного джерела?

«Село піднялося за землю проти пана, що нею володіє, проти гетьмана як влади, що підтримує пана, проти німця як оборонця пана й відбирана хліба».

А 1917 р.

Б 1918 р.

В 1919 р.

Г 1920 р.

38. Яка подія сприяла проголошенню декларації Директорії УНР?

«Уповноважена силою і волею трудящих класів України верховна влада Української Народної Республіки, Директорія, цими заходами довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу. Слідуючим етапом нашої революції є творення нових, справедливих, здорових і відповідних до реального відношення сил у державі, соціальних і політичних форм».

А початок антигетьманського повстання

Б повалення гетьманської влади і вступ Директорії до Києва

В початок роботи Трудового конгресу

Г оголошення Директорією УНР війни Радянській Росії

39. Якого договору стосується цитований нижче документ?

«Строго секретно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів... мир з Україною мусить бути підписаний якнайскоріше. На випадок, якби Україна попросила військової допомоги проти російських максималістів, то таке прохання можна задовольнити... За це Україна зобов’язується до якнайскорішого постачання хліба».

А Варшавського договору Директорії УНР та Польської Республіки

Б Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками

В договору між Українською Державою та Всевеликим Військом Донським

Г Ризького договору між Польщею та радянськими республіками

40. У якому році відбулася подія, описана в уривку з джерела?

«...Між тим середня група генерала Кравса, зайнявши 30 серпня своїми передовими частинами Київ, ранком 31 серпня рушила колоною через Київ... Але одночасно зі сходу через Київські мости до Києва почали входити денікінські війська під командуванням генерала Бредова... Коли голова колони українських військ вийшла на головну вулицю Києва — Хрещатик, то добровольчі частини, увійшовши на цю вулицю з протилежного боку, відкрили по ній кулеметний і рушничний вогонь...»

А 1917 р.

Б 1918 р.

В 1919 р.

Г 1920 р.

41. Із якою метою Директорія УНР здійснювала ці заходи?

«Ми, уповноважена волею трудящих України... Директорія, поваливши ненависний гетьманський режим, найближчим часом скличемо конгрес усього трудового люду України. Делегати будуть обиратися на чесних і соціально справедливих засадах: від селянської курії — 71,4 %, від робітничої — 22,2 %, від трудової інтелігенції — 6,4 %...»

А розв’язати проблеми організації влади та визначити форми державного устрою

Б ухвалити Варшавський договір, підписаний із Польською Республікою

В оголосити війну Радянській Росії та провести переговори з Антантою

Г підготувати та санкціонувати об’єднання УНР і ЗУНР

42. Коли відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела?

«...Українська Держава стояла коло краю загибелі. Спаслася Вона дякуючи могутньому підтриманню центральних держав, які, вірні своєму слову, продовжують і по сей час боротись за цільність і спокій України. ...Як вірний син України я вирішив взяти на себе тимчасово всю повноту влади».

А 26 січня 1918 р.

Б 21 лютого 1918 р.

В 24 березня 1918 р.

Г 29 квітня 1918 р.

43. «Наші Орли несуть мешканцям Волині, Поділля та Київщини порядок, свободу, благословенний мир, несуть народу можливість спокійної праці і гарантії того, що її ніхто не забере. З приводу наступу наших військ запевняємо, що він не є загарбницьким... Ми ведемо війну, яку нам нав’язали... Ми повинні встановити такі стратегічні кордони, які забезпечили б неможливість нової війни...» — із такою відозвою до місцевого населення в 1920 р. звернувся:

А Сейм Польської Республіки

Б головний отаман Армії УНР

В правитель Півдня Росії П. Врангель

Г Голова Ради Народних Комісарів РСФРР

44. Кому з діячів Української революції і Визвольних змагань належать такі слова: «У розпал будь-якої революції тільки люди з крайніми гаслами при відомому щасливому збігові подій ставали вождями й мали успіх. Я це знав, але, на моє щастя, я прийшов до влади в той момент, коли для країни, змученої війною та анархією, справді була потрібна середня лінія, лінія компромісів...»?

45. Зображений плакат слід використовувати, характеризуючи політику в галузі культури:

А Української Соціалістичної Радянської Республіки

Б Української Держави П. Скоропадського

В Української Народної Республіки доби Директорії

Г Української Народної Республіки

46. На ілюстрації зображений:

А командир легіону Українських січових стрільців М. Галущинський

Б командир Революційної повстанської армії Н. Махно

В головнокомандуючий Української галицької армії М. Тарнавський

Г головний отаман Армії Української Народної Республіки С. Петлюра

47. Хто з історичних особистостей був лідером селянського руху на Півдні України в 1918—1921 рр.?

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

48. Установіть відповідність між назвами державних утворень та їхніми політичними лідерами.

1 УНР доби УЦР

2 Українська Держава

3 УНР часів Директорії

4 ЗУНР

А П. Скоропадський

Б С. Петлюра

В А. Волошин

Г Є. Петрушевич

Д М. Грушевський

49. Установіть відповідність між назвами інституцій та прийнятими ними рішеннями.

1 Всеукраїнський хліборобський конгрес

2 Трудовий конгрес України

3 Українська Національна Рада

4 Третій Всеукраїнський з’їзд рад

А Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

Б Запровадження продовольчої диктатури (продрозкладки)

В Передання всієї повноти влади Директорії УНР

Г Прийняття першої конституції УСРР

Д Обрання П. Скоропадського гетьманом України

50. Установіть відповідність між подіями та їх результатами й наслідками.

1 Другий Зимовий похід Армії УНР

2 Прихід до влади гетьмана П. Скоропадського

3 Брест-Литовський договір між УНР і державами Четверного союзу

4 Розгром П. Врангеля в Криму

А Націоналізація промисловості, створення сільськогосподарських комун

Б Відновлення права приватної власності на землю, створення державного бюджету

В Відновлення влади Української Центральної Ради в умовах окупації

Г Припинення широкомасштабних бойових дій на території України

Д Завершення збройної боротьби за незалежність України

51. Установіть відповідність між назвами державних утворень, проголошених у 1917—1919 рр., та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1 Українська Народна Республіка

2 Українська Держава гетьмана П. Скоропадського

3 Західноукраїнська Народна Республіка

4 Українська Соціалістична Радянська Республіка

А Воєнний комунізм, націоналізація промисловості, продовольча диктатура, Ризький мир

Б Українська Національна Рада, державний сектор, Українська галицька армія, «Чортківська офензива»

В Українська Центральна Рада, Універсал, Генеральний Секретаріат, Директорія, отаманщина

Г Масові репресії, ждановщина, Українська Гельсінська група, дисидентство

Д Всеукраїнський хліборобський конгрес, гетьманський переворот, Українська академія наук

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

52. Установіть послідовність подій періоду боротьби за збереження державної незалежності України.

А Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР

Б Укладення Варшавської угоди між УНР та Польщею

В Схвалення Центральною Радою проекту Конституції УНР

Г Другий Зимовий похід Армії УНР

53. Установіть послідовність подій.

А Створення Директорії

Б Вступ німецько-австрійських військ до Києва

В Розпуск Української Центральної Ради

Г Бій під Крутами

54. Установіть послідовність подій боротьби за збереження незалежності України (1918—1921 рр.).

А Другий Зимовий похід Армії УНР

Б Прихід до влади Директорії УНР

В Укладення Варшавської угоди між УНР і Польщею

Г Проголошення незалежності УНР

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

55. Які українські законодавчі органи влади існували в 1918—1920 рр.?

1 Трудовий конгрес

2 Українська Центральна Рада

3 Національна Рада

4 Головна Українська Рада

5 Головна Руська Рада

6 Український національний конгрес

7 Установчі збори

56. Які чинники негативно впливали на розвиток української культури в 1917—1920 рр.?

1 панування Російської православної церкви в релігійному житті України

2 панування необмеженої свободи творчості

3 прагнення всіх режимів примусити культуру обслуговувати їх власні політичні інтереси

4 залучення великої маси неписьменного населення до культурної діяльності

5 значні втрати української інтелігенції через фізичне знищення та еміграцію

6 тривалі бойові дії, відсутність політичної стабільності, часта зміна влади

7 ліквідація неписьменності більшості населення України

57. Позначте назви регіональних радянських республік, створених більшовиками взимку та навесні 1918 р.

1 Донецько-Криворізька республіка

2 Українська Народна Республіка

3 Кримська Автономна Республіка

4 Одеська Радянська республіка

5 Радянська Соціалістична Республіка Таврида

6 Українська Соціалістична Радянська Республіка

7 Галицька Соціалістична Радянська Республіка

58. Укажіть умови Варшавської угоди (1920 р.) між представниками Директорії УНР і уряду Польщі.

1 визнання Польщею Директорії УНР на чолі з С. Петлюрою верховною владою в УНР

2 передання Польщі Східної Галичини, Західної Волині

3 об’єднання Армії УНР і Української галицької армії

4 визнання Польщею ЗУНР та відмова від втручання в її внутрішні справи

5 ведення спільних воєнних дій проти радянських військ на території УНР

6 надання військово-політичної допомоги в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського

7 визнання Директорією кордону між Польщею та УНР по «лінії Керзона»