Повний курс історії України в тестах

Українська революція

Поняття й терміни

• Автономія (грецькою «сам» і «закон») — самоврядування певної частини держави (населення), що здійснюється в межах, передбачених загальнодержавними законами.

• Демократична революція — докорінний переустрій суспільних відносин на демократичних засадах.

• Конфіскація — безоплатне вилучення майна, цінностей.

• Корніловський заколот — заколот на чолі з головнокомандувачем російської армії Л. Корніловим (підтриманий правими політичними силами) у серпні 1917 р. проти Тимчасового уряду Росії на чолі з О. Керенським. Завершився поразкою.

• Національно-демократична революція — революція, учасники якої прагнуть домогтися національної незалежності (або національного відродження, якщо формально держава не є залежною) і встановити в країні демократичну систему правління.

• Радянізація — процес встановлення радянської влади, насадження її у всіх сферах життя суспільства. Складові радянізації: формування радянських органів влади, націоналізація, аграрні перетворення, колективізація, «культурна революція», обмеження впливу церкви, атеїстична пропаганда, репресії проти незгодних і потенційних противників, індустріалізація тощо.

• Реквізиція — примусове вилучення державою майна власника (приватної або юридичної особи) у державних інтересах із виплатою або без виплати йому вартості майна.

• Самостійники — прихильники негайного в умовах революційних подій 1917 р. проголошення незалежності України; члени Української народної партії (Української партії соціалістів самостійників).

• Українізація армії — процес формування в складі російської армії влітку—восени 1917 р. українізованих частин.

• Українська революція — складова загальноросійської революції, що почалася в лютому 1917 р.; спрямована на повалення імперського панування і здобуття національного визволення. Мала демократичний, національно-визвольний характер. Приводом до революції стало повалення самодержавства в Росії (2 березня 1917 р.). У результаті революції постала Українська Народна Республіка.

• Ультиматум Раднаркому — Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради від 4(17) грудня 1917 р. За цим документом Раднарком, з одного боку, визнавав УНР та право «національної незалежності українського народу», а з іншого — відмовлявся сприймати «Раду як повноважного представника трудящих і експлуатованих мас Української республіки», оскільки остання не визнавала радянської влади в Україні.

• Універсал — форма звернення до народу; декларативний документ вищих органів влади.

• Федерація — форма державного устрою; союз держав, що складається з державних утворень, які мають обмежений суверенітет — обмеження верховенства й самостійності влади.

• Червоний терор — арешти або знищення противників більшовиків із метою залякування та фізичного знищення.

Основні події

Дата

Подія

• 2 березня 1917 р.

Початок Української революції

• 3 березня 1917 р.

Створення Української Центральної Ради (УЦР)

• 10 червня 1917 р.

Проголошення Першого Універсалу УЦР

• Червень 1917 р.

Створення Генерального Секретаріату

• Липень 1917 р.

Проголошення Другого Універсалу УЦР

• Липень 1917 р.

Виступ самостійників (полуботківців)

• Липень 1917 р.

«Тимчасові інструкції...» Тимчасового уряду Генеральному Секретаріату

• Серпень 1917 р.

Корніловський заколот

• Вересень 1917 р.

З’їзд народів Росії у Києві

• Листопад 1917 р.

Проголошення Третього Універсалу УЦР

• Грудень 1917 р.

Ультиматум Раднаркому Росії

• Грудень 1917 р.

Перший Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові. Проголошення радянської влади в Україні

• Січень 1918 р.

Проголошення Четвертого Універсалу УЦР

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. І Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові був скликаний із метою:

А створення Донецько-Криворізької Радянської Республіки

Б схвалення першої радянської конституції

В проголошення радянської влади в Україні

Г визнання умов Брест-Литовського мирного договору

2. Що надавало Українській Центральній Раді (УЦР) законних підстав виступати в ролі загальноукраїнського представницького органу?

А наявність численних регулярних збройних сил, що підпорядковувалися Генеральному Секретаріату

Б законодавче закріплення домовленостей із Тимчасовим урядом Росії

В представництво в Раді національних меншин і всіх соціальних прошарків населення українських земель

Г визнання країнами Антанти УЦР як єдиного представника українського народу

3. Еволюція поглядів керівників Української Центральної Ради відбувалась у напрямку від:

А самоврядної колонії до автономії у складі федеративної Росії

Б провінції Австро-Угорщини до автономії у складі демократичної Росії

В автономії у складі федеративної Росії до незалежної демократичної республіки

Г «коронного краю» до протекторату держав Четверного союзу

4. Хто був першим командуючим українізованого корпусу російської армії?

А С. Петлюра

Б М. Грушевський

В П. Скоропадський

Г Є. Коновалець

5. Як називався орган, що мав визначити статус України у складі Росії, вибори до якого обіцяв провести Тимчасовий уряд Росії?

А з’їзд Рад

Б Установчі збори

В Державна нарада

Г Державна Дума

6. Коли було створено Українську Центральну Раду?

А лютому 1917 р.

Б березні 1917 р.

В квітні 1917 р.

Г травні 1917 р.

7. Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу було спричинено:

А збройним виступом самостійників у Києві

Б відправленням українізованих військових частин на фронт

В відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію

Г формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів

8. Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада:

А відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів

Б включила до складу Генерального Секретаріату представників Тимчасового уряду

В призупинила конфіскацію та передачу поміщицьких земель селянам

Г припинила українізацію військових частин російської армії

9. Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Четвертого Універсалу Української Центральної Ради?

А «Вся влада Радам!»

Б «Україна для українців!»

В «Хай живе самостійна Україна!»

Г «Автономія України у складі демократичної Росії!»

10. Як називався виконавчий орган, створений Українською Центральною Радою (УЦР) у 1917 р.?

А Національний конгрес

Б Трудовий конгрес

В Генеральний Секретаріат

Г Директорія

11. Хто був першим головою Генерального Секретаріату Української Центральної Ради?

А М. Грушевський

Б В. Винниченко

В М. Міхновський

Г С. Петлюра

12. Яка подія стала свідченням патріотизму і самовідданості української молоді в боротьбі з агресією радянської Росії проти УНР?

А бій на горі Маківка

Б бій під Крутами

В бій під Мотовилівкою

Г бій на горі Лисоня

13. Яким був привід до початку Української революції в 1917 р.?

А піднесення українського національно-визвольного руху в роки Першої світової війни

Б проголошення імператором Францом Йосифом І автономії Галичини без розподілу краю на східну і західну частини

В початок революції в Росії та повалення монархії

Г початок Листопадової революції в Німеччині та повалення монархії

14. Яка подія прискорила прийняття УЦР Четвертого Універсалу?

А наступ більшовицьких військ на Київ і прагнення підписати мирний договір із країнами Четверного союзу

Б більшовицький переворот у Петрограді та повалення Тимчасового уряду Росії

В висадка військ Антанти на Півдні України і наступ Білої армії на Сході України

Г завершення Першої світової війни і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

15. Територія якого державного утворення позначена на картосхемі?

А Української Народної Республіки (листопад 1917 р.)

Б Української держави П. Скоропадського (квітень 1918 р.)

В Української Народної Республіки (січень 1919 р.)

Г Української Соціалістичної Радянської Республіки (березень 1921 р.)

16. Яка подія, описана В. Винниченком, викликала таку реакцію в суспільстві: «Уся свідома й напівсвідома Україна за тих днів стала на коліна й молитовно, в захваті визволення, у запалі смілості, у високій піднесеній готовності до боротьби, до творчості заспівала “Ще не вмерла Україна, і слава, і воля”»?

А повалення царизму

Б проголошення Першого Універсалу

В проголошення Другого Універсалу

Г створення Української Центральної Ради

17. Про якого історичного діяча йдеться в уривку з джерела?

«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд — Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги — Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».

А М. Грушевський

Б В. Винниченко

В Д. Дорошенко

Г С. Петлюра

18. Із якою метою було схвалено цитований документ?

«На час вирішення справи про місцеве врядування Установчими зборами по справах місцевого врядування Україною, вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд...»

А нівелювати положення Другого Універсалу УЦР

Б створити органи законодавчої влади в Україні

В започаткувати орган влади, альтернативний УЦР

Г ліквідувати органи влади, створені УЦР

19. У декларації про створення якої радянської республіки зазначалося таке: «Ми ніколи не розглядали українську радянську республіку як національну республіку, а виключно як радянську республіку на території України»?

А радянської Української Народної Республіки

Б Української Соціалістичної Радянської Республіки

В Української Радянської Соціалістичної Республіки

Г Галицької Соціалістичної Радянської Республіки

20. Про яку інституцію В. Винниченко писав: «...[його скликання] стало першим кроком відродження нацїі на шляху державності. Будучи одночасно сильним організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим етапом у творенні як ідеї Української держави, так і в частковому втіленні її в життя»?

А З’їзд народів Росії

Б Трудовий конгрес України

В Всеукраїнський з’їзд хліборобів

Г Український національний конгрес

21. Що стало безпосереднім наслідком оприлюднення цитованого документа?

«...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана ... ми [УЦР] рішуче ставимося проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійських Установчих Зборів».

А збройний виступ самостійників

Б призначення Генерального Секретаріату

В формування Вільного козацтва

Г скликання З’їзду народів Росії

22. До кого з відкритим листом у січні 1918 р. звертався С. Єфремов із такими словами: «Десять днів конає українська воля... І ви, син великого батька, що любив — і це я знаю — наше місто (Київ), — ви його не захистили... Та ви не тільки покриваєте злочинства — ви робите нові...»?

А М. Скрипника

Б Ю. Коцюбинського

В М. Грушевського

Г В. Винниченка

23. У який період Української революції було схвалено цитовані документи?

1) «Хай буде Україна вільною. ...Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам... творити новий лад вільної автономної України».

2) «...На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд...»

А березень—серпень 1917 р.

Б серпень—листопад 1917 р.

В листопад—грудень 1917 р.

Г грудень 1917 — січень 1918 р.

24. На ілюстрації зображений:

А голова Української Центральної Ради М. Грушевський

Б президент Західноукраїнської Народної Республіки Є. Петрушевич

В лідер Української партії соціалістів-федералістів С. Єфремов

Г член президії Союзу визволення України В. Дорошенко

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

25. Установіть відповідність між документами Української Центральної Ради та уривками з них.

1 Перший Універсал

2 Другий Універсал

3 Третій Універсал

4 Четвертий Універсал

А «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської... ми твердо станемо на нашій землі...»

Б «...не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані... Всенародні Українські Збори (Сойм)»

В «...ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»

Г «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право... як це робить Рада Народних Комісарів щодо Народної Української Республіки...»

Д «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною... суверенною державою українського народу...»

26. Установіть відповідність між поняттями і їхніми визначеннями.

1 Ультиматум

2 Терор

3 Універсал

4 Декрет

А Рішення революційного виконавчого органу влади, яке має силу закону

Б Форма звернення до народу, декларативний документ вищих органів влади

В Форма звернення з категоричними вимогами

Г Залякування, фізичне знищення політичних противників або ні в чому не винних громадян

Д Безоплатне вилучення майна, цінностей

27. Установіть відповідність між Універсалами та наслідками їх оприлюднення.

1 Перший Універсал

2 Другий Універсал

3 Третій Універсал

4 Четвертий Універсал

А Підписання Брестського мирного договору, вступ німецьких і австрійських військ на територію УНР

Б Збройний виступ самостійників, поповнення складу Центральної Ради представниками національних меншин

В Створення Генерального Секретаріату, загострення відносин із Тимчасовим урядом Росії

Г Поширення влади Центральної Ради на дев’ять українських губерній (без Криму), початок соціально-економічних перетворень

Д Утворення Української Центральної Ради, початок Української революції

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

28. Установіть послідовність подій.

А Створення Генерального Секретаріату УЦР

Б Проголошення Української Народної Республіки

В Проведення Всеукраїнського Національного конгресу

Г Перший Всеукраїнський з’їзд Рад у Києві та Харкові

29. Установіть послідовність подій.

А Брестський (Берестейський) мирний договір між УНР і країнами Четверного союзу

Б Ультиматум Раднаркому РСФРР Українській Центральній Раді

В Повстання в Києві робітників заводу «Арсенал», інспіроване більшовиками, і придушення його українськими військами під командуванням С. Петлюри

Г Перший Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові. Проголошення радянської влади в Україні

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

30. Які політичні сили наприкінці жовтня — на початку листопада 1917 р. вели збройну боротьбу за владу в Києві?

1 Українська Центральна Рада, підтримана українізованими військовими частинами

2 більшовики, що спиралися на Ради робітничих і солдатських депутатів

3 сердюцька дивізія генерала П. Скоропадського

4 анархістські збройні загони Н. Махна

5 прихильники Тимчасового уряду Росії, згуртовані навколо Штабу Київського воєнного округу

6 частини Добровольчої армії генерала А. Денікіна

7 підрозділи головного отамана Армії УНР

31. Укажіть положення, що розкривають основний зміст Другого Універсалу Української Центральної Ради.

1 проголошення автономії України в складі федеративної Росії

2 пропозиція Тимчасовому уряду затвердити Генеральний Секретаріат як найвищий крайовий орган влади

3 відмова від самочинного проголошення автономії до Всеросійських Установчих зборів

4 поповнення Центральної Ради представниками національних меншин

5 поширення влади Центральної Ради на Київщину, Поділля, Волинь і частину Чернігівщини

6 оголошення про початок мирних переговорів із країнами Четверного союзу

7 проголошення утворення Української Народної Республіки

32. Які вимоги містив «Маніфест Ради Народних Комісарів до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради»?

1 відмовитися від спроб дезорганізації спільного фронту (тобто відмовитися від створення Українського фронту)

2 не пропускати військових із фронту на Дон або в інші райони з ворожими Раднаркому урядами

3 забезпечити безперебійне постачання хліба з України до Росії

4 повернути рухомий склад залізниць

5 обмежити владу УЦР п’ятьма губерніями

6 пропускати більшовицькі війська на Південний фронт; припинити роззброєння радянських полків і червоногвардійців в Україні

7 не підписувати мирного договору з країнами Четверного союзу