Повний курс історії України в тестах

Україна в Першій світовій війні

Поняття й терміни

• Антанта (дослівно «сердечна згода») — воєнно-політичний союз, що склався на початку XX ст. Спочатку мав характер угоди з колоніального питання між Англією та Францією (1904 р.) та Англією і Росією (1907 р.). Під час Першої світової війни до союзу приєдналося понад 20 держав.

• Загальна суспільна криза — криза, що охоплює всі прошарки суспільства і породжує загальне невдоволення.

• Окупація — тимчасове загарбання території іншої держави. Форма встановлення контролю агресором над загарбаними територіями.

• Перша світова війна — конфлікт між двома воєнно-політичними блоками Антантою і Троїстим (Четверним) союзом, який набув світового масштабу. Проте головні бойові дії велися в Європі. Приводом до війни стало убивство в Сараєво сербським терористом наступника австрійського престолу Франца Фердинанда. Війна мала загарбницький характер з обох боків. Кровопролитна війна тривала з 1 серпня 1914 до 11 листопада 1918 р. Загинуло 10 млн осіб. Перемогу здобули країни Антанти.

• Політична криза — форма прояву комплексу політичних протиріч, які розвинулися та поглибилися на основі кризи економічної та політичної нестабільності. Виражається у формі падіння авторитету правлячих кіл, нездатності офіційної влади приймати раціональні рішення, узгоджувати інтереси сторін; може бути наслідком діяльності опозиційних сил, спрямованих на ліквідацію існуючої політичної системи. Унаслідок кризи відбувається модернізація політичних структур, економічні перетворення, примирення інтересів різних соціальних груп, наступ реакції або відновлення раніше існуючої влади.

• Троїстий (Четверний) союз — воєнно-політичний союз, що утворився наприкінці XIX ст. між Німеччиною, Австро-Угорщиною та Італією (1882 р.). Союз прагнув до перерозподілу світу на свою користь. У 1915 р. під час Першої світової війни склад союзу зазнав змін — Італія приєдналася до Антанти, а союз поповнився Туреччиною (1914 р.) та Болгарією (1915 р.). Проіснував до 1918 р.

Основні події

Дата

Подія

• 1914—1918 рр.

Перша світова війна

• Серпень 1914 р.

Створення Головної Української Ради (ГУР)

• Серпень 1914 — червень 1918 р.

Діяльність Союзу визволення України (СВУ)

• 1914 р.

Створення легіону Українських січових стрільців (УСС)

• Серпень—вересень 1914 р.

«Галицька битва»

• 1915 р.

Узяття російськими військами фортеці Перемишль

• 1915 р.

Бій на горі Маківка

• 1915 р.

Створення Загальної Української Ради (ЗУР)

• 1916 р.

Бій на горі Лисоня

• Травень—червень 1916 р.

«Брусиловський прорив»

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Яка подія дала поштовх до створення Легіону УСС?

А початок Першої світової війни

Б утворення Української Центральної Ради

В об’єднання українських політичних сил у Загальну Українську Раду

Г повалення царизму в Росії

2. Яку назву мала воєнно-адміністративна одиниця, утворена росіянами на українських землях, що були захоплені під час Галицької битви 1914 р.?

А Галицько-Волинське генерал-губернаторство

Б Галицько-Волинське князівство

В Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

Г Галицька губернія

3. Політична організація емігрантів із Наддніпрянської України, створена у Львові на початку Першої світової війни, що проголосила метою діяльності побудову самостійної соборної Української держави, мала назву:

А Головна Українська Рада

Б Союз визволення України

В Карпато-Руський визвольний комітет

Г Товариство українських поступовців

4. Позначте назви фронтів російської армії, що проходили українськими землями в роки Першої світової війни.

А Південний і Південно-Західний

Б Південно-Західний і Румунський

В Західний і Південно-Західний

Г Південний і Західний

5. У складі якої армії в роки Першої світової війни був сформований підрозділ Українських січових стрільців (УСС)?

А Австро-Угорської

Б Німецької

В Російської

Г Французької

6. Головна Українська Рада в серпні 1914 р. закликала українців Галичини:

А підтримати Австро-Угорську імперію, «бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі»

Б бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби»

В виступити проти Росії та Австро-Угорщини, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпат аж до Кавказу»

Г підтримати Росію й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця»

7. Створення в роки Першої світової війни легіону Українських січових стрільців засвідчувало:

А лояльність українського населення Галичини Австро-Угорщині

Б лояльність українського населення Галичини Російській імперії

В прагнення австрійського уряду якомога більше мобілізувати українців до лав своєї армії

Г прагнення російської окупаційної влади легалізувати загарбання Східної Галичини

8. Яким було ставлення російської влади до українського національного руху в Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?

А підтримувала його патріотичні настрої

Б не звертала уваги на його існування

В посилювала репресії проти нього

Г надавала додаткові можливості для його розвитку

9. Галицько-Буковинське генерал-губернаторство було засновано після:

А Галицької битви

Б Брусиловського прориву

В поразок російської армії в 1915 р.

Г повалення монархії в Росії

10. Як Перша світова війна вплинула на розвиток українського національного руху?

А сприяла активізації

Б сприяла занепаду

В сприяла політизації

Г сприяла розгрому

11. На картосхемі виділено територію:

А Галицько-Буковинського генерал-губернаторства в період 1914—1915 рр.

Б Коронного краю «Галичина» в 1917—1918 рр.

В Західноукраїнської Народної Республіки 1918—1919 рр.

Г Галицької Соціалістичної Радянської Республіки в 1920 р.

12. Що стало наслідком подій, перебіг яких відображено на карті?

А створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

Б вступ у світову війну Німеччини на боці Австро-Угорщини

В демократична революція та повалення самодержавства в Росії

Г капітуляція Австро-Угорщини та проголошення ЗУНР

13. Перебіг яких подій Першої світової війни відображено на карті?

А Галицької битви 1914 р.

Б Карпатської операції 1915 р.

В Горлицької операції 1915 р.

Г Брусиловського прориву 1916 р.

14. Про яку операцію російських військ Південно-Західного фронту часів Першої світової війни йдеться в документі?

«У порівнянні з надіями, що покладалися на цей фронт навесні 1916 р., його наступ перевершив усі очікування. Він виконав поставлене завдання — врятувати Італію від розгрому... полегшив становище англійців і французів на фронті, змусив Румунію стати на наш бік і зіпсував усі плани й наміри австро-угорців і німців на цей рік».

А Галицьку битву

Б Горлицький прорив

В Перемишльську битву

Г Брусиловський прорив

15. Який підрозділ здійснював оборону гори Маківка в роки Першої світової війни?

«...здавалося, гора рухається, дихає пеклом. Так минала година за годиною. Це був третій пам’ятний день московського наступу на Маківку. Змагалися дві сили. Одна сказала: візьму будь-якою ціною, а друга відповіла: ні за яку ціну не віддам...»

А Українських січових стрільців (УСС)

Б Української галицької армії (УГА)

В Першого українізованого корпусу

Г Полк ім. Б. Хмельницького

16. Укажіть за уривком з історичного джерела, за допомогою якої сили планувалося «досягти більшого впливу в австрійському уряді».

«Ця сила мала бути не тільки виявом лояльності галицьких українців Австрійській монархії, але й інструментом українського політичного представництва, зокрема після закінчення війни при новому розподілі Європи. Галицькі українці планували за допомогою цієї сили досягти більшого впливу в австрійському уряді, подібно як це робив один із творців об’єднаної Італії граф К. Кавур, прем’єр королівства П’ємонту...»

А Загальної Української Ради

Б Союзу визволення України

В Товариства українських поступовців

Г легіону Українських січових стрільців

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

17. Установіть відповідність між подіями і їх наслідками.

1 Економічна криза 1900—1903 рр.

2 Революція 1905—1907 рр.

3 Столипінські реформи 1906—1911 рр.

4 Перша світова війна 1914—1918 рр.

А Повалення царизму, розпад Російської імперії, Українська революція

Б Посилення концентрації виробництва, зростання питомої ваги України в економічному розвитку Російської імперії

В Руйнування селянської общини, перетворення українських земель на одного з основних експортерів хліба в Європу

Г Скасування Емського указу, легалізація діяльності українських політичних партій, створення українських думських громад

Д Скасування панщини й особистої залежності селян, надання селянам громадянських прав

18. Установіть відповідність між датами та подіями.

1 1914 р.

2 1915 р.

3 1916 р.

4 1917 р.

А Узяття російськими військами фортеці Перемишль

Б Брусиловський прорив

В Укладення Брестського миру

Г Створення легіону УСС

Д Останній наступ росіян у Галичині

19. Установіть відповідність між подіями і наслідками Першої світової війни.

1 Початок Першої світової війни

2 «Галицька битва»

3 Брусиловський прорив

4 Революція в Росії

А Остаточна втрата російськими військами Тернополя і Чернівців

Б Формування легіону Українських січових стрільців

В Приєднання Румунії до Антанти, утворення Румунського фронту

Г Окупація російськими військами Східної Галичини і Північної Буковини, вихід до Карпатських перевалів

Д Створення українських політичних партій у Галичині

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

20. Установіть послідовність подій.

А Створення Головної Української Ради (ГУР)

Б Брусиловський прорив

В Взяття Львова російськими військами

Г Початок формування легіону Українських січових стрільців (УСС)

21. Установіть послідовність подій.

А Припинення діяльності Союзу визволення України (СВУ)

Б Створення Загальної Української Ради (ЗУР)

В Створення Головної Української Ради (ГУР)

Г Створення легіону Українських січових стрільців

22. Установіть послідовність подій бойового шляху Українських січових стрільців (УСС).

А Бій на горі Маківка

Б Захист Карпатських перевалів

В Марш на Правобережну Україну

Г Бій на горі Лисоня

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

23. Які із зазначених подій відбулися на українських землях у 1914 р.?

1 створення Загальної Української Ради (ЗУР)

2 Галицька битва

3 створення Союзу визволення України (СВУ)

4 формування легіону Українських січових стрільців (УСС)

5 «українізація» частин російської армії

6 укладення Брестського миру між УНР і державами Четверного союзу

7 Брусиловський прорив

24. Які явища соціально-економічного розвитку українських земель були притаманні періоду Першої світової війни?

1 падіння промислового виробництва, зростання цін, інфляція

2 зростання виробництва сільгосппродукції

3 швидкий розвиток залізничного транспорту

4 міграція населення

5 зростання експорту сільгосппродукції

6 розвиток міжнародної торгівлі

7 формування механізмів державного регулювання економікою

25. У яких боях Першої світової війни брав участь підрозділ Українських січових стрільців (УСС)?

1 узяття фортеці Перемишль

2 бій під Мотовилівкою

3 визволення Львова

4 оборона Карпатських перевалів

5 бій на горі Лисоня

6 похід у складі німецької армії на Лівобережну Україну

7 похід у складі австрійської армії на Правобережну Україну