Повний курс історії України в тестах

Виникнення та розквіт Київської Русі

Поняття й терміни

• «Змієві вали» — назва системи укріплень, яка захищала Київ від нападів кочовиків із півдня, сходу й заходу, простягаючись майже на тисячу кілометрів уздовж проток Дніпра.

• Держава — система влади, за якої порядок у суспільстві підтримується за допомогою спеціальних організацій і людей — чиновників, наглядачів, армії тощо.

• Київська Русь — ранньофеодальна давньоруська держава з центром у Києві, яка в IX — на початку XII ст. об’єднувала всіх східних слов’ян від Карпат до Волги та від Ладозького озера до Чорного моря.

• Міжусобна боротьба — незлагода, внутрішній розбрат, війна між якими-небудь суспільними групами або особами в державі.

• Племінний союз — об’єднання кількох племен, яке за певних умов ставало зародком державної організації.

• Полюддя — система стягування данини в Київській Русі X—XIII ст. У її основі був щорічний об’їзд князем та його дружиною власних володінь та підлеглих племен із метою збирання данини.

• Релігія — світосприйняття людини, її погляд на дійсність, відповідна поведінка та дії, що спираються на віру в надприродні сили (богів, духів тощо).

• Русь — 1) синонім слова «слов’яни» в період об’єднання східнослов’янських племен в одну державу; 2) назва, яка застосовувалася в літописі насамперед до варягів, що становили дружину давньоруських князів; 3) назва Київської держави починаючи з IX ст.

• Руська земля — 1) у вузькому розумінні — полянські землі в Середньому Подніпров’ї; 2) державне утворення з центром у Києві, яким давньоруські князі правили, спираючись на свою дружину — «русь».

• Християнство — одна зі світових релігій. Виникла в середині І ст. н. е. у східній частині Римської імперії. Нині складається з великої кількості течій і напрямів, основними з яких є католицизм, протестантизм і православ’я.

• Язичництво — система уявлень про світ і місце людини в ньому у слов’ян до прийняття християнства.

Основні події

Дата

Подія

• Кінець VIII — початок IX ст.

Утворення Київського князівства

• 860 р.

Перший похід русичів, очолюваних князем Аскольдом на Константинополь (Царгород)

• 882 р.

Убивство князя Аскольда та захоплення князівської влади в Києві Олегом. Виникнення держави Київська Русь

• 907, 911 р.

Походи князя Олега на Царгород

• 941, 944 р.

Походи князя Ігоря на Візантію

• 945 р.

Повстання древлян і вбивство князя Ігоря

• 946 р.

Посольство княгині Ольги до Царгорода

• 968 р.

Перший Балканський похід князя Святослава

• 969—971 рр.

Другий Балканський похід князя Святослава

• 988 р.

Початок запровадження князем Володимиром християнства як державної релігії Київської Русі

• 1036 р.

Розгром князем Ярославом Мудрим печенігів під Києвом

• 1054 р.

Перша згадка в літописі Києво-Печерського монастиря

• 1054—1113 рр.

Співправління трьох братів Ярославичів — Ізяслава, Святослава та Всеволода

• 1068 р.

Повстання в Києві проти Ярославичів

• 1097 р.

Любецький з’їзд князів

• 1113 р.

Народне повстання в Києві

• 1113 р.

Прийняття Статуту Володимира Мономаха

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Розповідь у писемних джерелах про існування на території розселення східних слов’ян у VIII—IX ст. Куявії, Славії та Артанії свідчить про:

А процес державотворення

Б розвиток великих міст

В формування торговельного шляху «із варягів у греки»

Г розподіл слов’янської спільноти на венедів, антів та склавинів

2. Під якою назвою в писемних джерелах згадується територія Середнього Подніпров’я, що перебувала під владою князя Аскольда в середині IX ст.?

А Куявія

Б Артанія

В Славія

Г Гердерика

3. Що було спільним у зовнішній політиці Володимира Великого і Ярослава Мудрого?

А походи на Константинополь

Б боротьба за Червенські міста

В запрошення місіонерів із Риму

Г відсіч агресії варягів

4. Які зміни в соціально-економічному житті східних слов’ян сприяли створенню Давньоруської держави?

А підвищення продуктивності праці в землеробстві, вдосконалення ремісничого виробництва

Б розпад родоплемінного ладу, початок класової диференціації

В занепад ролі ради старійшин і зникнення віча — органу громадського управління

Г запровадження державної релігії і кодифікованого права

5. Відносини з якою країною були пріоритетними для князів Аскольда, Олега, Ігоря?

А Візантійською імперією

Б Арабським халіфатом

В Священною Римською імперією

Г Хозарським каганатом

6. «Батько мій помер, а Святополк сидить у Києві, убиваючи братів своїх...» — уривок із джерела виправдовує вступ у міжусобну боротьбу за київський стіл князя:

А Володимира Великого

Б Ярослава Мудрого

В Володимира Мономаха

Г Святослава Ігоревича

7. Території яких племінних союзів слов’ян увійшли до складу Київської Русі за часів князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого?

А тиверців і уличів

Б волинян і білих хорватів

В сіверян і древлян

Г полян і в’ятичів

8. Цьому князеві літописець приділяв багато уваги. Він був героєм народних билин. Від свого батька він отримав в уділ Новгород, де йому допомагав княжити дядько Добриня. Київський стіл він відвоював у свого старшого брата, що вважають першою міжусобицею на Русі.

А Святослав Ігорович

Б Володимир Великий

В Ярослав Мудрий

Г Володимир Мономах

9. Який із князів у зовнішній політиці покладався на встановлення династичних зв’язків із правителями європейських держав?

А Олег

Б Ігор

В Святослав

Г Володимир

10. У результаті якої події в Києві утвердилась династія Рюриковичів?

А захоплення Києва князем Олегом

Б хрещення князя Аскольда

В посольства княгині Ольги до Константинополя

Г розгрому князем Святославом Хозарського каганату

11. Які кочові племена здійснювали напади на південні кордони Київської Русі за часів правління князя Володимира Великого?

А хозари

Б печеніги

В половці

Г монголи

12. Наслідком повстання древлян у 945 р. стало:

А запровадження системи уроків і погостів

Б проведення постійного полюддя

В зміна династії на київському престолі

Г впровадження церковної десятини

13. Що стало одним із результатів посольства великої княгині Ольги до Константинополя, про яке повідомляє літописець?

А прийняття княгинею християнства

Б повернення Ольгою під владу Києва древлян

В розпуск княгинею варязьких дружин

Г оголошення Ольгою війни Хозарському каганату

14. Якого князя історик О. Субтельний охарактеризував так:

«Його слов’янське ім’я, варязьке виховання, кочовий спосіб життя віддзеркалювали поєднання європейського та азіатського начал його правління, ознаменувало апогей ранньої героїчної доби в історії Київської Русі»?

А Олег

Б Ігор

В Святослав

Г Володимир

15. Який київський князь із зовнішньополітичних міркувань налагодив контакти з імператором Священної Римської імперії?

А Аскольд

Б Олег

В Ольга

Г Святослав

16. Якому київському князю, ймовірно, належав меч, знайдений в 2001 р. на острові Хортиця?

А Аскольду

Б Олегу

В Ігорю

Г Святославу

17. Велика київська княгиня Ольга (945—957 рр.) під час свого правління:

А створила осередки центральної князівської влади на місцях і регламентувала процес збирання данини, запровадивши «становища», «погости» та «уроки»

Б відвідала Константинополь і уклала перший торговельний договір Київської Русі з Візантійською імперією

В поклала край пануванню Хозарського каганату в Причорноморських і Прикаспійських степах, здійснивши низку військових походів

Г реформувала законодавство, створивши новий писаний правовий кодекс держави відповідно до вимог часу

18. Який князь замінив у своєму війську варязьких дружинників на слов’янських?

А Олег [Віщий]

Б Святослав [Хоробрий]

В Володимир Великий

Г Ярослав Мудрий

19. Християнство стало державною релігією за князювання:

А Ольги

Б Святослава

В Володимира

Г Ярослава

20. Об’єднання князем Олегом земель Південної та Північної Русі під владою Рюриковичів і проголошення Києва «матір’ю городам руським» відбулося:

А 860 р.

Б 882 р.

В 941 р.

Г 945 р.

21. Про якого князя літописець зазначав: «Став він у знатних людей дітей забирати і оддавати їх на учення книжне»?

А Святослава Ігоровича

Б Володимира Святославича

В Ярослава Володимировича

Г Володимира Всеволодовича

22. Що спричинило війну Русі з Візантією за часів князя Святослава?

А розгром Хозарського каганату

Б прагнення князя закріпити за собою землі по Дунаю

В постійні напади печенігів на Константинополь

Г суперництво за контроль над Чорним морем

23. Роль якого народу так оцінив історик?

«...[Вони] як ударна сила князівських військ Русі не тільки принесли із собою високу для тих часів систему організації, навчання й озброєння армій, а й зробили вагомий внесок у формування й зміцнення державних інститутів Русі».

А печенігів

Б варягів

В хозар

Г половців

24. Завдяки яким обставинам великий київський князь Ярослав Мудрий у 1036 р. «став єдиновладним володарем Руської землі»?

А успадкування земель Мстислава Володимировича

Б створення збірника законів «Руська правда»

В заснування Києво-Печерського монастиря

Г перемоги над печенігами в битві під Києвом

25. Одним із наслідків упровадження християнства на Русі стало:

А розширення рівноправних зв’язків Русі з європейськими державами

Б підпорядкування великокнязівської влади церковній владі Візантії

В посилення політичної та культурної ізоляції Русі з боку Європи

Г установлення повної політичної залежності Русі від Візантії

26. За великого князя Ярослава Мудрого було запроваджено:

А християнство як державну релігію Київської Русі

Б писаний збірник давньоруських законів

В систему збирання данини з підвладних племен — полюддя

Г традицію скликання з’їздів (снемів) руських князів

27. Із рук правителя якої держави княгиня Ольга прийняла хрещення?

А Візантійської імперії

Б Священної Римської імперії

В Хозарського каганату

Г Арабського халіфату

28. Кого з названих осіб князі Київської Русі вважали родоначальником своєї династії?

А Кия

Б Аскольда

В Рюрика

Г Олега

29. Теорія, згідно з якою державність на Русь була принесена варягами, має назву:

А слов’янофільська

Б норманська

В хозарська

Г дунайська

30. Боротьба київських князів із нападами печенігів була успішно завершена за князя:

А Святослава Ігоровича

Б Володимира Святославича

В Ярослава Володимировича

Г Володимира Всеволодовича

31. Із якою метою київський князь Володимир Великий створив на південному кордоні Русі систему земляних валів та ровів, що отримала назву «Змієві вали»?

А убезпечити територію держави від зазіхань Візантії

Б захистити Русь від нападів печенізьких орд

В не допустити розширення кордонів Хозарського каганату

Г перешкодити просуванню половців на Балкани

32. За яких обставин у 1036 р. князь Ярослав Мудрий став одноосібним правителем Русі?

А у результаті перемоги над печенігами

Б успадкував всі землі Русі після смерті брата Мстислава

В у результаті перемоги над Святополком Окаянним

Г розбудував Київ як політичний і релігійний центр Русі

33. Яка подія дала підстави вченим зробити висновок, що «...з того часу великий князь став повноцінним суб’єктом міжнародного права, а Давньоруській державі відкрито шлях до налагодження й розширення плідних зв’язків, заснованих на принципі рівноправності, із багатьма європейськими краянами»?

А об’єднання Олегом Північної та Південної Русі під владою Рюриковичів

Б здійснення Святославом військового походу проти Хозарського каганату

В запровадження Володимиром Великим християнства як державної релігії

Г укладення Ярославом Мудрим першого писаного збірника руських законів

34. Зовнішньополітичну діяльність яких князів можна характеризувати за допомогою зображеної картосхеми?

А Олега та Ігоря

Б Ольги та Святослава

В Володимира Великого та Ярослава Мудрого

Г Ярославичів

35. Із якими літописними рядками пов’язані події, зображені на картосхемі?

А «Ігор сей, славен князь, міццю розум оперезав, мужністю сердечною нагострив, ратного духу виповнився та й повів полки свої хоробрі на землю Половецьку, за землю Руську!»

Б «...Уперше прийшли печеніги на Руську землю і, вчинивши мир з Ігорем, пішли до Дунаю»

В «Пішов Олег на сіверян, і переміг сіверян, і наклав на них данину. І не велів він їм хозарам данину давати, сказавши: “Я їм противник, і вам нічого давати...”»

Г «Прийшов [князь] у Переяславець. І послав до греків послів, говорячи: “Хочу йти на вас”... І пішов до Царграда, розоряючи міста. І дали йому данину... І повернувся він в Переяславець...»

36. На картосхемі заштриховано території, приєднані до Київської Русі за часів князювання:

А Олега та Ігоря

Б Ольги та Святослава

В Володимира та Ярослава

Г Ярославичів

37. За часів правління якого князя позначено кордони Київської Русі на картосхемі?

А Ігоря Рюриковича

Б Святослава Ігоровича

В Володимира Великого

Г Ярослава Мудрого

38. Що, на думку дослідників, стало одним із наслідків подій, перебіг яких відображено на картосхемі?

А завершення формування території Київської Русі

Б розширення політичних зв’язків Русі з Західною Європою

В відкриття шляху на Русь кочовим ордам Сходу, насамперед печенігам

Г налагодження рівноправних відносин Русі та Візантії

39. На картосхемі наведено кордони Київської Русі за часів князювання:

А Аскольда

Б Олега

В Святослава Ігоровича

Г Володимира Святославича

40. Коли відбулась подія, описана в уривку з джерела?

«Князь Олег зі своєю дружиною спустився на човнах по Дніпру до Києва і, сховавши своїх воїнів, послав до тамтешніх князів Аскольда і Діра сказати, що прибули новгородські купці. Коли Аскольд і Дір прийшли, Олег сказав їм: “Не князі ви і не князівського роду, але я князівського роду”. Воїни вискочили й вбили Аскольда і Діра, а Олег став княжити в Києві».

А 862 р.

Б 882 р.

В 957 р.

Г 988 р.

41. Про якого київського князя йдеться в уривку з джерела?

«Заклав [він] місто велике, у якому тепер Золоті ворота, заклав церкву Святої Софїі митрополичу, а потім церкву Благовіщення святої Богородиці... І при нім стала віра християнська плодитися в Русі і розширятися. І до книг він мав нахил, читаючи їх часто вдень і вночі».

А Володимира Великого

Б Ярослава Мудрого

В Володимира Мономаха

Г Ярослава Осмомисла

42. Напередодні битви із яким народом виголосив цю промову князь Святослав?

«“Уже нам нікуди дітись, а волею і неволею [доведеться] стати насупроти. Тож не осоромимо землі Руської, а ляжемо кістьми тут, бо ж мертвий сорому не зазнає. Якщо ж побіжимо ми, то сором нам. Тож не втечемо, а станемо кріпко, а я перед вами піду. Якщо моя голова ляже, тоді [самі] подумайте про себе”. І сказали вої: “Де голова твоя ляже, там і наші голови ми зложимо”».

А болгарами

Б хазарами

В візантійцями

Г печенігами

43. Діяльність якого князя дала підстави вченим зробити висновок, що «...його князюванням завершився процес утворення Київської Русі, який був результатом тривалої політичної, економічної і культурної консолідації східних слов’ян»?

А Аскольда

Б Рюрика

В Олега

Г Ігоря

44. Що мав на меті великий київський князь Ярослав Мудрий, заповідаючи своїм синам:

«Осе отходжу зі світу сього. А ви, сини мої, майте межи собою любов. Бо ви єсти брати... Тепер же поручаю я — замість себе — стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду — Переяслав, а Ігорю — Володимир, а В’ячеславу — Смоленськ...»?

А убезпечити державу від князівських усобиць

Б запровадити станово-представницьку монархію

В упорядкувати систему збирання данини з підвладних племен — полюддя

Г ліквідувати удільний устрій

45. До якого князя звертався візантійський імператор Іоанн Цимісхій із таким посланням: «Вважаю, що ти не забув про поразку батька твого..., який, порушивши клятвенний договір, приплив до столиці нашої з величезним військом на 10 тисячах кораблів, а до Кіммерійського Боспору повернувся лише з десятком човнів, сам став передвісником своєї біди. Не згадую я вже про його жалюгідну долю...»?

А Олега [Віщого]

Б Святослава [Хороброго]

В Володимира Великого

Г Ярослава Мудрого

46. Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела?

«Отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними словами серця віруючих людей...»

А Святослава Ігоровича

Б Володимира Великого

В Ярослава Мудрого

Г Володимира Мономаха

47. На що вказав історик М. Котляр в уривку зі статті «Володимир Святославич»?

«Язичницька релігія не забезпечувала підтримки державної влади... Тому Володимир Святославич у середині 980-х років почав схилятися до запровадження на Русі християнства, служителі якого були вірними слугами государів і проводниками їхньої політики...»

А результат запровадження християнства

Б привід запровадження християнства

В причини запровадження християнства

Г наслідки запровадження християнства

48. Із якою метою княгиня Ольга здійснювала заходи, про які йдеться в уривках з історичного джерела?

«Ішла Ольга до Новгорода. І встановила вона... погости... і оброки. І ловища її є по всій землі, і знаки (її), ... і сани її стоять у Пскові й до сьогодні».

«...І пішла Ольга по древлянській землі з сином своїм і дружиною, встановлюючи устави й уроки; й існують становища її й ловища...»

А впорядкувати систему управління державою і збирання данини

Б помститися племенам, що повстали проти неї

В заявити про межі Київської Русі сусіднім державам

Г поширити християнську віру серед язичників

49. Із діяльністю якого князя пов’язана зображена на ілюстрації мініатюра з літопису?

А Аскольда

Б Олега

В Володимира

Г Святослава

50. Наслідки якої події періоду правління княгині Ольги зображені на мініатюрі з літопису?

А придушення повстання древлян

Б укладення миру з Візантією

В хрещення княгині

Г вторгнення печенігів

51. Із діяльністю якого великого київського князя пов’язана подія, відображена на мініатюрі з давньоруського літопису?

А Олега

Б Ігоря Рюриковича

В Володимира Святославича

Г Ярослава Володимировича

52. На зображеній монеті часів Київської Русі викарбувано княжий знак:

А Мстислава Великого

Б Володимира Великого

В Ярослава Мудрого

Г Володимира Мономаха

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

53. Установіть відповідність між подіями і їх наслідками.

1 Приєднання князями Володимиром і Ярославом Червенських міст

2 Перший Балканський похід князя Святослава

3 Розгром князем Святославом Хозарського каганату

4 Похід новгородського князя Олега на Київ

А Поширення влади київського князя на плем’я в’ятичів; утворення Тмутараканського князівства

Б Поширення влади київського князя на племена волинян і білих хорватів

В Поширення влади київського князя на племена уличів і тиверців

Г Об’єднання Північної і Південної Русі (Славії і Куявії)

Д Об’єднання полян, древлян і сіверян під владою київського князя

54. Установіть відповідність між іменами князів та їх здобутками.

1 Олег

2 Ольга

3 Святослав

4 Володимир Великий

А Придушення повстання древлян

Б Об’єднання північних і південних руських земель

В Створення перших писаних законів Київської Русі

Г Запровадження християнства як державної релігії

Д Розгром Хозарського каганату

55. Установіть відповідність між книжковими мініатюрами та подіями, які вони могли б ілюструвати.

А Поразка походу князя Ігоря на Константинополь

Б Помста княгині Ольги древлянам

В Посольство княгині Ольги до Константинополя

Г Хрещення князя Володимира в Корсуні (Херсонесі)

Д Захоплення Олегом Києва

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

56. Установіть послідовність подій становлення Київської Русі.

А «...Рушив... [він] на Дунай на болгар, і в битві переміг... [він] болгар. І взяв він вісімдесят міст по Дунаю, і сів, князюючи, тут, у Переяславці, беручи данину з греків...»

Б «Дружина господаря Русі, який колись приводив флот проти ромбів... по смерті свого чоловіка прибула в Константинополь. Хрестилася... вона була гідно вшанована»

В «...І великий князь наш Ігор, і князі, і бояри його, і всі руські послали нас до Романа, і до Константина, і до Степана, до великих царів грецьких, утвердити дружбу з самими царями, і з усім боярством, і з усіма людьми грецькими на весь час, доки сяє сонце і весь світ стоїть...»

Г «...ми, [мужі] від народу руського... послані від Олега, великого князя руського... до вас, Лева, і Олександра, і Костянтина, великих за волею божою самодержців, цесарів грецьких...»

57. Установіть послідовність подій.

А «І став княжити Володимир у Києві один. І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла, і Мокош. І приносили їм люди жертви, називаючи їх богами, і приводили синів своїх і жертвували їх цим бісам, і оскверняли землю требами своїми...»

Б «Увійшла сама княгиня зі своїми родичами й вибраними служницями; вона йдучи поперед інших жінок, а ті в порядку йдучи одна за другою... Після них увійшли посли й представники князів руських... Сів імператор з імператрицею зі своїми дітьми й покликано було княгиню із зали й, за запрошенням імператора сівши, говорили з ним про що хотіла»

В «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір»

Г «Помер великий князь руський... І заповів синам своїм: “Тепер же поручаю я — замість себе — стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду — Переяславль, а Ігорю — Володимир, а В’ячеславу — Смоленськ»

58. Установіть послідовність подій, пов’язаних із зовнішньополітичною діяльністю київських князів.

А Розгром Хозарського каганату

Б Розгром печенігів у битві під Києвом

В Запровадження християнства на Русі як державної релігії

Г Мирна дипломатична місія до Константинополя

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

59. Наведена історична карта дає змогу:

1 визначити межі Київської Русі в X ст.

2 показати шляхи нападів кочовиків на Русь

3 вказати території, які увійшли до складу Русі за князя Святослава

4 прослідкувати «шлях із варягів у греки»

5 визначити місця розселення східнослов’янських племен

6 характеризувати зовнішньополітичну діяльність князя Святослава

7 розкрити процес поширення християнства за князів Володимира і Ярослава

60. Які київські князі здійснювали походи на Константинополь?

1 Аскольд

2 Олег

3 Ігор

4 Ольга

5 Святослав

6 Володимир Великий

7 Ярослав Мудрий

61. Які твердження характеризують діяльність князя Володимира Великого?

1 здійснив успішний похід проти Хозарського каганату й оволодів його столицею містом Ітіль

2 збирався перенести свою столицю до міста Переяславця на Дунаї

3 запровадив новий звід законів усного звичаєвого права «Устав земляний»

4 для захисту Русі від нападів печенігів розпочав будівництво системи укріплень, відомої як «Змієві вали»

5 під мурами Києва завдав поразки печенігам і примусив їх припинити напади на Русь

6 здійснив реформування язичництва, проголосивши Перуна верховним богом Русі

7 створив перший писаний звід законів Київської Русі, відомий як «Найдавніша правда»