Повний курс історії України в тестах

Західноукраїнські землі на початку XX ст.

Поняття й терміни

• Загальне виборче право — один із ключових принципів демократизації суспільства, який передбачає надання права голосу максимальній кількості дорослого населення (як правило з 18 років), незалежно від статі, становища в суспільстві, майнового становища, освітнього рівня.

• Молодіжна спортивно-фізкультурна організація — форма залучення молоді до національно-визвольної боротьби в Галичині. Існували такі організації, як «Сокіл», «Січ».

• Національна автономія — автономія за національним принципом, форма розв’язання національного питання, запропонована австрійськими соціал-демократами.

• Студентське віче — форма політичної боротьби в Галичині наприкінці XIX — на початку XX ст. Зібрання студентів, громадськості з метою засвідчення перед владою вимог, які відображають прагнення народу.

Основні події

Дата

Подія

• 1900 р.

Митрополитом УГКЦ стає А. Шептицький

• 1902 р.

Загальний страйк сільгоспробітників у Галичині

• 1907 р.

Запровадження загального виборчого права в Австро-Угорщині

• 1908 р.

Убивство українським студентом М. Січинським намісника Галичини графа А. Потоцького

• 1911 р.

Заснування бойскаутської організації «Пласт»

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Австрійська влада на початку XX ст. йшла на політичні поступки українцям Східної Галичини з огляду на конфронтацію із:

А Німеччиною

Б Росією

В Італією

Г Сербією

2. Боротьба західноукраїнських політичних партій у складі Австро-Угорщини за реформи виборної системи на початку XX ст. привела до:

А обмеження виборчих прав для українського населення Галичини

Б запровадження загального виборчого права для чоловіків

В виділення місць для українських депутатів у віденському парламенті

Г ліквідації Галицького сейму як представницького органу влади

3. Яка галузь промисловості була домінуючою на західноукраїнських землях на початку XX ст.?

А нафтодобувна

Б металургійна

В металообробна

Г енергетична

4. На початку XX ст. українські політичні партії на західноукраїнських землях зміну в долі України пов’язували із:

А початком війни між Росією та Австро-Угорщиною

Б вибухом української революції на території Російської імперії

В приєднанням Галичини до відродженої Польщі

Г утворенням єдиного Коронного краю, що об’єднував би Східну Галичину, Північну Буковину та Закарпаття

5. Провідною галуззю сільського господарства на західноукраїнських землях було:

А тваринництво

Б землеробство

В птахівництво

Г бджолярство

6. Що давало змогу М. Грушевському характеризувати Східну Галичину як «Український П’ємонт»?

А природно-кліматична схожість із Північною Італією

Б наявність розгалуженої системи українських політичних партій, кооперативів, організацій, товариств

В домінування депутатів-українців від Галичини та Буковини у Віденському парламенті та Галицькому сеймі

Г стрімкий економічний розвиток краю, формування національного капіталу

7. Яку вимогу українського руху на початку XX ст. на західноукраїнських землях вдалося реалізувати до початку Першої світової війни?

А відкрити український університет

Б впровадити загальне виборче право

В поділити Галичину на українську і польську частини

Г ліквідувати поміщицьке землеволодіння

8. Хто був митрополитом Української греко-католицької церкви на початку XX ст.?

А А. Шептицький

Б І. Боберський

В К. Трильовський

Г Є. Петрушевич

9. Для характеристики якого явища, поширеного на західноукраїнських землях, кінця XIX — початку XX ст. можна використати зображене рекламне оголошення?

А репатріація

Б еміграція

В депортація

Г евакуація

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

10. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми характеристиками.

1 А. Шептицький

2 І. Боберський

3 К. Трильовський

4 М. Павлик

А Митрополит, що перетворив Українську греко-католицьку церкву на моральний авторитет українського руху

Б Один з організаторів і керівників сокільсько-стрілецького руху

В Засновник першого осередку спортивно-фізкультурної організації «Січ»

Г Один із засновників першої української політичної партії

Д Організатор і видавець першої щоденної україномовної газети

11. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми характеристиками.

1 А. Коцко

2 М. Січинський

3 Д. Донцов

4 К. Трильовський

А Ідеолог українського інтегрального націоналізму, у 1913 р. висунув ідею політичного сепаратизму щодо Росії

Б Український студент, загибель якого стала могутнім каталізатором українського руху в Галичині

В Засновник першого осередку пожежно-гімнастичного товариства «Січ»

Г Студент, який здійснив замах на галицького намісника графа А. Потоцького

Д Один з організаторів сокільсько-стрілецького руху в Галичині

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

12. Установіть послідовність подій.

А Призначення митрополитом греко-католицької церкви А. Шептицького

Б Виборча реформа в Австро-Угорщині на засадах загального виборчого права

В Створення пожежно-гімнастичного товариства «Сокіл»

Г Організація й проведення першого селянського страйку в Галичині

13. Установіть послідовність подій.

А «Нова ера» в україно-польських відносинах у Галичині

Б Заснування першого осередку спортивно-фізкультурної організації «Січ»

В Ухвалення нового крайового статуту, який передбачав збільшення українського представництва у Галицькому сеймі

Г Виборча реформа в Австро-Угорщині на засадах загального виборчого права

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

14. Які методи політичної боротьби використовував український національний рух у Галичині на початку XX ст.?

1 страйки і народні віча

2 діяльність парламентської опозиції

3 терористичні акти

4 збройні повстання

5 зрив роботи представницьких органів влади

6 бойкот державних установ

7 акції громадянської непокори

15. Які українські партії діяли на західноукраїнських землях наприкінці XIX — на початку XX ст.?

1 Українська соціал-демократична робітнича партія

2 Українська національно-демократична партія

3 Українська соціал-демократична партія

4 Русько-українська радикальна партія

5 Українська радикально-демократична партія

6 Українська народна партія

7 Українська революційна партія