Повний курс історії України в тестах

Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині XIX ст.

Поняття й терміни

• Кооператив — особлива форма організації праці, за якої багато людей разом беруть участь в одному або різних пов’язаних між собою процесах праці; масове виробниче, торговельне та інше об’єднання, створене його членами-пайовиками.

• Кооперативний рух — рух за створення кооперативів — добровільного об’єднання людей для спільної господарської діяльності. Набув поширення на західноукраїнських землях та Наддніпрянській Україні наприкінці XIX — на початку XX ст.

• Москвофіли — діячі культурницького, а згодом і політичного руху, що був поширений на західноукраїнських землях у другій половині XIX — у першій половині XX ст. Мета руху — приєднання західноукраїнських земель до Росії. Відіграли позитивну роль у відстоюванні інтересів українського населення у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії.

• Народовці — діячі культурницького, а згодом і політичного руху, що виник на початку 1860-х рр. серед української інтелігенції Галичини на противагу москвофільству. Наприкінці XIX ст. рух народовців став домінуючим у Галичині.

• «Нова ера» — спроба лідерів українського та польського рухів Галичини наприкінці 1880-х — на початку 1890-х рр. досягти порозуміння, яка вилилась в джентльменську угоду про взаємні поступки, що діяла упродовж 1890—1894 рр.

• Політична партія — добровільне об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які головною метою вважали участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади та місцевого самоврядування та представництво в їхньому складі.

• Радикали — представники політичної течії, що відокремилася від народовського руху і сповідувала соціалістичні ідеї. Заснували першу українську політичну партію в Галичині — Русько-українську радикальну партію (1890 р.).

• Трудова еміграція — явище економічного життя, яке характеризується від’їздом працездатного населення з районів аграрного перенаселення або хронічної депресії на заробітки в інші країни. Трудова еміграція українців набула широкого розмаху у другій половині XIX — на початку XX ст. Із західноукраїнських земель трудова еміграція була спрямована переважно за Океан (США, Канада, Бразилія, Аргентина, Австралія тощо), із Наддніпрянської України — до Сибіру, Далекого Сходу тощо.

• «Український П’ємонт» — таку оцінку дав В. Антонович ролі Галичини в українському русі наприкінці XIX — на початку XX ст., порівнюючи з роллю Королівства П’ємонт в об’єднанні Італії.

Основні події

Дата

Подія

• 1856—1916 рр.

Життя та діяльність I. Франка

• 1861 р.

Перші вибори до Галицького крайового сейму

• 1861 р.

Створення у Львові культурно-просвітницького товариства «Руська бесіда»

• 1867 р.

Конституційне оформлення дуалістичної Австро-Угорської імперії

• 1868 р.

Створення у Львові культурно-просвітницького товариства «Просвіта»

• 1870 р.

Створення Руської ради — політичної організації москвофілів (старорусинів)

• 1873 р.

Заснування Літературного товариства ім. Т. Шевченка

• 1875 р.

Відкриття Чернівецького університету

• 1883 р.

Заснування В. Нагірним кооперативу «Сільський господар»

• 1885 р.

Створення Народної ради — політичної організації народовців

• 1890—1894 рр.

«Нова ера» україно-польських відносин

• 1890 р.

Утворення Русько-української радикальної партії (РУРП) — першої української політичної партії

• 1892 р.

Створення Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ)

• 1895 р.

Уперше до програми української політичної партії (програми РУРП) було введено положення про домагання незалежної Української держави

• 1899 р.

Створення Української соціал-демократичної партії (УСДП)

• 1899 р.

Створення Української національно-демократичної партії (УНДП)

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Що зумовлювало посилення русофільських настроїв серед українства Східної Галичини в 1850—1860-ті рр.?

А поширення діяльності Російської православної церкви на західноукраїнських землях

Б політика «нової ери» у польсько-австрійсько-українських відносинах

В придушення російськими військами угорської революції 1848—1849 рр.

Г скасування кріпацтва в Наддніпрянській Україні

2. У якому регіоні України сформувалися перші українські політичні партії?

А Східній Галичині

Б Північній Буковині

В Закарпатті

Г Наддніпрянщині

3. Яка українська партія першою у своїй програмі визначила метою боротьби незалежність України?

А Революційна українська партія

Б Русько-українська радикальна партія

В Українська соціал-демократична робітнича партія

Г Українська народно-демократична партія

4. Найбільший вплив на формування національної самосвідомості української інтелігенції Східної Галичини в другій половині XIX ст. справила:

А політика царського уряду на відрив Галичини від Австро-Угорщини

Б поезія Т. Шевченка

В концепція історії України М. Грушевського

Г придушення революцій 1848—1849 рр. в Європі

5. Чим була зумовлена масова трудова еміграція українців наприкінці XIX ст.?

А аграрним перенаселенням українських земель

Б прагненням російського та австрійського урядів позбутися українського населення

В нерозвиненість міського життя на українських землях

Г одвічне прагнення до нових пригод і відкриттів

6. Відкриття кафедри української історії у Львівському університеті, перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на Наукове з державною субсидією стало наслідком:

А реформ Марії Терезії та Йосифа II

Б революції 1848—1849 рр.

В політики «нова ера»

Г революції 1905—1907 рр.

7. Ініціаторами створення першої політичної партії в Галичині були:

А радикали

Б народовці

В москвофіли

Г русофіли

8. Яка течія в українському русі на західноукраїнських землях стала домінуючою наприкінці XIX ст.?

А москвофільська

Б старорусинська

В радикальна

Г народовська

9. Що вплинуло на процес утворення українських політичних партій у Галичині наприкінці XIX ст.?

А політизація українського руху в Наддніпрянщині

Б європейські політичні ідеї та доктрини

В масова еміграція українців за Океан

Г організаторська діяльність греко-католицької церкви

10. У якому році у Львові було створено перший осередок товариства «Просвіта»?

А 1849 р.

Б 1868 р.

В 1875 р.

Г 1892 р.

11. Яку кооперативну організацію було засновано у Галичині в 1883 р. В. Нагірним?

А «Просвіта»

Б «Дністер»

В «Сільський господар»

Г «Маслосоюз»

12. У якому році відбулися перші вибори до Галицького сейму як крайового органу «Королівства Галіції і Лодомерії»?

А 1848 р.

Б 1851 р.

В 1861 р.

Г 1867 р.

13. Коли було засновано Літературне товариство ім. Т. Шевченка?

А 1862 р.

Б 1868 р.

В 1873 р.

Г 1892 р.

14. «Русь Галицка, Угорска, Києвска, Московська, Тобольська і пр. под виглядом етнографіческим, лексикальним, літературним, обрядовим єсть одна тая же самая Русь» — це точка зору:

А хлопоманів

Б народовців

В радикалів

Г москвофілів

15. Із яких регіонів України в останній третині XIX ст. переважала трудова еміграція на Захід?

А Галичини, Закарпаття, Буковини

Б Поділля, Київщини, Волині

В Таврії, Донбасу

Г Слобожанщини, Придніпров’я

16. Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці XIX ст. було:

А покращення соціально-економічного становища українського селянства

Б створення великих колективних сільськогосподарських підприємств

В формування єдиного загальноукраїнського сільськогосподарського ринку

Г організація міграції українського селянства за Океан

17. У якому році відбулася описана подія?

«Зваживши, що теперішні економічні, політичні та культурні потреби нашого простого народу й інтелігенції такі, що обидві наші старші партії — народовська і москвофільська... не в змозі заспокоїти тих потреб, — ми, русько-українські радикали... виступаємо отсе як нова партія...»

А 1870 р.

Б 1885 р.

В 1890 р.

Г 1895 р.

18. Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини XIX ст. були характерними такі погляди?

«Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом...»

А москвофілів

Б хлопоманів

В народовців

Г радикалів

19. Який регіон України так характеризує М. Грушевський?

«В останнє десятиріччя XIX ст., незважаючи на власні досить важкі умови національного і економічного існування, стає центром українського руху і щодо українських земель Росії відіграє роль культурного арсеналу, де створювалися і вдосконалювалися засоби національного культурного та політико-громадського відродження українського народу».

А Північну Буковину

Б Східну Галичину

В Правобережну Україну

Г Лівобережну Україну

20. Хто були засновниками й керівниками організації, уривок із програми якої наведено?

«Зваживши, що теперішні економічні, політичні й культурні потреби нашого простого народу та інтелігенції такі, що обидві наші старші партії — народовська і москвофільська, — при своїх основах і цілях, не в змозі заспокоїти тих потреб — ми, русько-українські радикали, порозумівшися приватно в днях 4 і 5 н. ст. жовтня 1890 р., виступаємо отсе яко нова партія під назвою Русько-Українська радикальна партія...»

А В. Антонович, М. Драгоманов

Б М. Павлик, І. Франко

В І. Могильницький, А. Шептицький

Г І. Боберський, К. Трильовський

21. Про якого історичного діяча йдеться?

«Письменник, учений, громадський і політичний діяч. У 1875 р. закінчив Дрогобицьку гімназію, навчався у Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. Із 1894 р. очолював філологічну секцію, а з 1898 р. також етнографічну комісію НТШ, редагував “Літературно-науковий вісник”. Стояв біля витоків Української радикальної партії. Свої твори почав друкувати на початку 1870-х рр. Залишив значну поетичну, прозову, публіцистичну спадщину».

А Ю. Бачинського

Б Ю. Романчука

В І. Франка

Г В. Стефаника

22. Укажіть портрет діяча, з іменем якого пов’язано створення Русько-Української радикальної партії (РУРП).

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

23. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та фактами їхньої біографії.

1 М. Шашкевич

2 І. Могильницький

3 І. Франко

4 М. Грушевський

А Натхненник та ідейний лідер «Руської трійці»

Б Один із засновників першої української політичної партії

В Організатор освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків

Г Головуючи в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка, фактично перетворив його на Українську академію наук

Д Засновник кооперативного руху в Галичині

24. Установіть відповідність між назвами організацій та роками їх заснування.

1 Наукове товариство ім. Т. Шевченка

2 Літературне товариство ім. Т. Шевченка

3 «Просвіта»

4 «Руська бесіда»

А 1848 р.

Б 1861 р.

В 1892 р.

Г 1873 р.

Д 1868 р.

25. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, які характеризують економічний розвиток України в другій половині XIX ст.

1 Зростання населення й поява надлишку робочої сили в сільській місцевості

2 Переселення людей за межі країни з метою пошуку роботи й вільних земель

3 Відносини, засновані на свободі господарської діяльності та продажу товарів

4 Торгово-візницький промисел, основними товарами якого були сіль, риба, хліб

А Аграрне перенаселення

Б Ринкові відносини

В Соціальне розшарування

Г Трудова еміграція

Д Чумацький промисел

26. Установіть відповідність між характеристиками українських громадсько-політичних діячів другої половини XIX ст. та їхніми прізвищами

1 Публіцист, член Української радикальної та Української соціал-демократичної партій, автор праці «Україна irredenta»

2 Історик, голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка, профессор Львівського університету, автор «Історії України-Руси »

3 Письменник, публіцист, редактор народовської газети «Батьківщина», один із засновників Української радикальної партії

4 Поет, учений, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, співзасновник Української радикальної партії, автор повісті «Захар Беркут»

А Ю. Бачинський

Б М. Грушевський

В Є. Левицький

Г М. Павлик

Д І. Франко

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

27. Установіть послідовність подій.

А Створення у Львові товариства «Просвіта»

Б Перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на наукове (НТШ)

В Створення Русько-української радикальної партії (РУРП)

Г Зародження москвофільської течії в суспільно-політичному русі Галичини

28. Установіть послідовність подій.

А «Нова ера» в україно-польських відносинах

Б Перші вибори до Галицького крайового сейму

В Заснування Руської ради

Г Заснування Народної ради

29. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя XIX ст.

А Утворення у Львові Русько-української радикальної партії — першої української політичної партії

Б Виникнення в Києві, Чернігові, Одесі, Харкові громад — напівлегальних об’єднань української інтелігенції

В Утворення у Львові культурно-просвітницького гуртка «Руська трійця»

Г Заснування в Києві Кирило-Мефодіївського братства

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

30. Що було результатом «нової ери» в україно-польських відносинах у Галичині наприкінці XIX ст.?

1 перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на наукове (НТШ)

2 заснування Української народно-демократичної партії

3 запровадження загального виборчого права для чоловіків

4 розгортання українського кооперативного руху

5 відкриття кафедри української історії у Львівському університеті

6 створення ощадного товариства «Дністер» для українського населення

7 створення Головної Руської Ради

31. Які положення були характерні для поглядів москвофілів у другій половині XIX — на початку XX ст.?

1 «Розмови про переваги російської культури і висування положення про неминучість перемоги більш високої російської культури над культурами більш відсталих народів — українського, азербайджанського та ін. — є ні що інше, як спроба закріпити панування великоросійської національності»

2 «Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом...»

3 «Рішуче борючись проти пережитків російського шовінізму, партія мусить водночас боротися і проти українського шовінізму»

4 «Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова...»

5 «Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж у польському болоті...»

6 «Негайну дерусифікацію пролетаріату!», «...від російської літератури, від її стилю українська поезія повинна тікати якнайшвидше»

7 «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана... ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України...»

32. Які поняття й терміни належать до історії західноукраїнських земель другої половини XIX ст.?

1 москвофіли

2 політична партія

3 воєнні поселення

4 громадівський рух

5 кріпацтво

6 сервітути

7 народники

33. Які події відбувалися на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.?

1 заснування Чернівецького універсалу

2 початок діяльності «Братства тарасівців»

3 утворення Народної ради, центрального представницького органу народовців

4 публікація брошури Ю. Бачинського «Ukraina irredenta»

5 створення молодіжної організації «Пласт»

6 утворення Головної Української Ради

7 заснування інституту Оссолінеум у Львові

34. Які заходи стали результатами «нової ери» в україно-польських відносинах?

1 відкриття кафедри історії України у Львівському університеті

2 відкриття Львівського університету

3 відкриття товариства «Просвіта»

4 створення ощадного товариства «Дністер»

5 відкриття чотирикласних шкіл з українською мовою викладання і учительської семінарії

6 створення кооперативного товариства «Сільський господар»

7 створення української більшості в Галицькому сеймі