Повний курс історії України в тестах

Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.

Поняття й терміни

• Аграрне перенаселення — поява надлишку робочої сили в сільському господарстві.

• Буржуазія — соціальна група, що виникла в період пізнього Середньовіччя й стала панівною внаслідок встановлення капіталізму. Володіє основними засобами виробництва.

• Викупні платежі — сума грошей, яку за реформою 1861 р. селянин мав сплатити поміщикові для того, щоб отримати у власність садибну ділянку землі й польовий наділ.

• Відрізки — землі, яких за селянською реформою 1861 р. позбавлялися селяни, якщо до цього вони користувалися більшим наділом, ніж тепер.

• Відробітки — виконання селянином різних робіт поміщикові за орендування землі, позичені гроші, продукти тощо.

• Громади — напівлегальні організації української інтелігенції культурницького й суспільно-політичного спрямування, що активно діяли в другій половині XIX ст.

• Завод — промислове підприємство; форма великого машинного виробництва.

• Капіталізм — суспільно-економічний лад, що ґрунтується на ринкових відносинах, приватній власності на засоби виробництва та використанні найманої праці.

• Молоді громади — нелегальні організації національно свідомої української молоді, що прагнули суспільно-політичної діяльності та діяли в 70—80-х рр. XIX ст. Ідейним лідером молодих громад був М. Драгоманов.

• Наділ — ділянка землі, яку отримувала в користування селянська родина.

• Народники — представники громадсько-політичного руху, що охопив вихідців із дворянства й різночинну інтелігенцію Російської імперії в 60—80-х рр. XIX ст. Поєднували ідеї утопічного соціалізму з вимогами селянства, зацікавленого в знищенні поміщицьких латифундій. Виступали як проти залишків кріпосництва, так і проти капіталістичного шляху розвитку суспільства.

• Недоїмки — борги селян перед державою; несплачені своєчасно в повному обсязі податки або інші обов’язкові платежі.

• Переселенці — особи, які внаслідок різних причин переселяються до інших регіонів.

• Пролетаріат — соціальна група капіталістичного суспільства, до якої належать позбавлені засобів виробництва наймані працівники.

• Протекціонізм — політика держави, спрямована на захист власної економіки від іноземної конкуренції.

• Тимчасовозобов’язані — категорія селян за реформою 1861 р., що вважалися такими до укладення викупної угоди селянина з поміщиком і мали з користування своїми наділами виконувати старі повинності — оброк чи панщину.

• Фабрика — промислове підприємство, що ґрунтується на використанні системи машин; форма великого машинного виробництва.

• «Хлопоманство» — рух української ліберальної інтелігенції на початку 60-х рр. XIX ст. за зближення із селянством. Вели культурно-освітню діяльність, вивчали побут, звичаї, поетичну творчість українського народу.

• «Ходіння в народ» — програма й рух російських народників у 60—70-х рр. XIX ст., метою якого була освітня робота й революційна пропаганда серед селян, а згодом — і робітників.

• «Чигиринська змова» — практичні дії членів народницького гуртка «Південних бунтарів», спрямовані на підготовку й здійснення збройного повстання селян у Чигиринському повіті Київської губернії.

Основні події

Дата

Подія

• 1853—1856 рр.

Кримська війна

• 1855 р.

Масовий антикріпосницький рух «Київська козаччина»

• 1856 р.

Похід «У Таврію за волею»

• 1856—1860 рр.

Організація та діяльність Харківсько-Київського таємного політичного товариства

• 1857 р.

Ліквідація військових поселень у Росії

• 1857 р.

Створення Таємного комітету для підготовки селянської реформи

• 60—80-ті рр. XIX ст.

Завершення промислової революції (перевороту) на українських землях

• 1860 р.

Створення Київської (Старої) громади

• 1861—1862 рр.

Видання в Петербурзі щомісячного суспільно-політичного й літературного журналу «Основа» українською мовою

• 19 лютого 1861 р.

Маніфест царя Олександра І про скасування кріпосного права в Росії

• 18 липня 1863 р.

Валуєвський циркуляр

• 1863—1864 рр.

Польське повстання

• 1864 р.

Початок здійснення земської, судової та освітньої реформ

• 1865 р.

Проведення цензурної реформи

• 1865 р.

Відкриття першої в Наддніпрянщині залізниці Одеса—Балта

• 1870 р.

Початок здійснення реформи системи міського самоврядування

• 1872 р.

Відновлення діяльності «Громади» в Києві

• 1873 р.

Створення Південно-Західного відділу Імператорського російського географічного товариства (ліквідований згідно з Емським указом 1876 р.)

• 1874 р.

Проведення військової реформи. Запровадження загальної військової повинності

• 18 травня 1876 р.

Емський указ царя Олександра II

• 1877 р.

«Чигиринська змова»

• 1880—1881 рр.

Діяльність «Південноросійського робітничого союзу»

• 1892 р.

Виникнення таємної студентської організації «Братство тарасівців»

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Завершення промислового перевороту означає:

А перехід до фабричного виробництва в провідних галузях промисловості

Б розвиток промисловості в національних околицях країни

В поява монополістичних об’єднань у промисловості

Г переважання промислового сектору економіки над аграрним

2. Культурно-просвітні, політичні об’єднання української національної інтелігенції на українських землях у складі Російської імперії в 60—80-ті рр. XIX ст. називалися:

А земства

Б громади

В ради

Г братства

3. Яке повстання спонукало до видання міністром внутрішніх справ Росії П. Валуєвим циркуляру, який накладав обмеження на використання української мови?

А польське національно-визвольне повстання

Б повстання декабристів

В «Коліївщина»

Г повстання під проводом У. Кармалюка

4. У якому регіоні українських земель масове залізничне будівництво привело до економічного зростання в другій половині XIX ст.?

А Наддніпрянщині

Б Галичині

В Буковині

Г Закарпатті

5. Земська реформа 1864 р. передбачала:

А запровадження інституту мирових суддів для розв’язання дрібних позовів і суперечок

Б створення міських дум і міських управ, обрання до яких відбувалося на основі майнового цензу

В ліквідацію уставних грамот, з яких фіксувалися селянські повинності на користь поміщика

Г створення органів місцевого самоврядування для вирішення господарських і соціальних питань

6. Що стало одним із наслідків Емського указу 1876 р.?

А ліквідація автономії університетів у Наддніпрянській Україні

Б закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

В створення Загальної української безпартійної організації (ЗУБО)

Г переклад Святого Письма українською мовою

7. Що вплинуло на розвиток громадівського руху в Україні в 1860—1870-ті рр.?

А війна з Османською імперією

Б поділи Речі Посполитої

В діяльність масонських лож і декабристів

Г циркуляри й укази царської влади

8. Під час реформ 1860—1870-х рр. були утворені:

А земства

Б намісництва

В генерал-губернаторства

Г волості

9. В. Антонович, М. Драгоманов, П. Чубинський були активними учасниками й лідерами:

А громадівського руху

Б руху народовців

В руху декабристів

Г кооперативного руху

10. Хто із зазначених діячів українського руху був автором багатотомного словника української мови?

А В. Антонович

Б М. Драгоманов

В П. Чубинський

Г Б. Грінченко

11. Хто з діячів українського національно-визвольного руху другої половини XIX ст. був учасником «Братства тарасівців»?

А В. Антонович

Б П. Чубинський

В М. Драгоманов

Г Б. Грінченко

12. Що було гальмом у розвитку капіталістичних відносин на селі після аграрної реформи 1861 р.?

А скасування тимчасовозобов’язаного становища селян

Б необхідністю виплати викупних платежів

В існування кріпосного права

Г виділенням селянських наділів з общини

13. Активний розвиток сільського господарства в 70—90-ті рр. XIX ст. стримувався:

А посиленням спеціалізації сільськогосподарських регіонів

Б процесом впровадження нової сільгосптехніки

В частковим скороченням поміщицького землеволодіння

Г збереженням селянської земельної общини (громади)

14. У якому місті було створено першу українську громаду, що започаткувала громадівський рух?

А Петербурзі

Б Києві

В Харкові

Г Полтаві

15. Таємне розпорядження міністра внутрішніх справ Російської імперії, що увійшло в історію під назвою «Валуєвський циркуляр», було видано:

А 1856 р.

Б 1863 р.

В 1876 р.

Г 1892 р.

16. Видання Емського указу (1876 р.) імператором Олександром II пов’язане:

А з активізацією діяльності об’єднань української інтелігенції — громад

Б з участю українців у польському національно-визвольному повстанні

В із викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братства

Г із виданням українського альманаху «Русалка Дністрова»

17. Що було спільним для селянської реформи XIX ст. у Російській та Австрійській імперіях?

А впроваджувалися в умовах революційних подій у Європі

Б надавали селянам землі та громадянські права

В залучали селян до парламентської діяльності

Г ліквідовували селянське малоземелля та безземелля

18. Який із факторів відіграв вирішальну роль у стрімкому економічному розвитку Донбасу в другій половині XIX ст.?

А кваліфікована робоча сила

Б значні природні ресурси

В розгалужена транспортна інфраструктура

Г утворення монополістичних об’єднань

19. Що стало одним із наслідків Валуєвського циркуляру 1863 р.?

А створення гуртка «хлопоманів»

Б закриття недільних шкіл і журналу «Основа»

В придушення польського повстання

Г розпуск Київської та інших громад

20. Які землі активно колонізувалися українськими селянами наприкінці XVIII — у XIX ст.?

А Правобережної України

Б Південної України і Кубані

В Слобідської України

Г Лівобережної України

21. У якому місті було створено першу українську громаду, яка дала початок громадівському руху?

А Петербурзі

Б Києві

В Харкові

Г Полтаві

22. Реформи 1860—1870-х рр. привели до:

А притоку іноземного капіталу в промисловість Донбасу і Півдня України

Б занепаду традиційних галузей економіки українських земель

В розвитку промислового будівництва на Правобережжі України

Г фактичної ліквідації поміщицького господарства на Півдні України

23. Емський указ (1876 р.) імператора Олександра II спричинив:

А закриття українських недільних шкіл і журналу «Основа»

Б ліквідацію університетів на Наддніпрянській Україні

В розпуск Загальної української безпартійної організації

Г закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

24. Які питання належали до компетенції земських установ, створених під час реформи 1864 р. в Російській імперії?

А утримання лікувальних закладів, сприяння розвитку народної освіти

Б контроль за дотриманням сівозміни, переділ селянської землі в общині

В організація та проведення виборів депутатів до міських дум і Державної думи

Г здійснення рекрутських наборів до армії, підтримання правопорядку

25. Залучення селян Наддніпрянщини до участі в органах самоврядування було пов’язано із:

А реформами 1860—1870-х рр.

Б подіями «весни народів» 1948—1849 рр.

В польським повстанням 1830—1831 рр.

Г виступом декабристів 1825—1826 рр.

26. Що найбільше вплинуло на рішення царя Олександра II про здійснення селянської реформи?

А поразка у Кримській війні

Б терор народників

В розгром імперії Наполеона І

Г виступ декабристів

27. Як називалась ділянка землі, яку отримали селяни в результаті реформи 1861 р.?

А наділ

Б помістя

В відруб

Г маєток

28. У 1861 р. в результаті проведення селянської реформи поміщицькі селяни отримали:

А право виходу з общини із землею

Б повне звільнення від панщини й оброку

В безкоштовно земельні наділи

Г особисту свободу

29. Що таке «відрізки»?

А земля, яка переходила у власність селянської общини за реформою 1861 р.

Б земля, якою наділяли селян поміщики за реформою 1861 р.

В частина селянського наділу, що виявилася «зайвою» порівняно з встановленою в 1861 р. нормою

Г земля, яка переходила від поміщиків у державний фонд

30. Як називали після реформи 1861 р. особисто вільних селян, які виконували повинності на користь поміщика?

А панщинні

Б посесійні

В приписні

Г тимчасовозобов’язані

31. За «Маніфестом...» від 19 лютого 1861 р. в Російській імперії проголошувалося, що:

А поміщикам дозволяється звільняти селян із землею за викуп

Б селяни звільнялися від особистої та судової залежності від поміщика

В ліквідовувалося право власності поміщиків на землю

Г скасовувалася панщина селян

32. Що стало одним із результатів селянської реформи 1861 р.?

А поділ селян на державних і приватновласницьких

Б встановлення триденної панщини

В розвиток системи селянського самоврядування

Г переведення селян на місячину

33. Який новий соціальний стан сформувався в XIX ст.?

А буржуазія

Б аристократія

В дворянство

Г міщанство

34. Який соціальний прошарок кількісно переважав на українських землях наприкінці XIX ст.?

А промисловці та підприємці

Б промислові робітники

В селяни

Г духовенство

35. Які міста поєднала перша залізнична лінія, споруджена 1862 р. у Наддніпрянській Україні?

А Київ—Харків

Б Київ—Одеса

В Катеринослав—Юзівка

Г Одеса—Балта

36. Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні в 1860—1880-х рр. був спрямований:

А на об’єднання українського, польського та російського рухів у єдиний визвольний рух

Б на перехід до легальної політичної боротьби за відродження української державності

В на організацію видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек, наукові дослідження

Г на створення підпільних терористичних організацій для силового повалення царизму

37. У XIX — на початку XX ст. розвиток машинної індустрії проходить такі стадії розвитку: промисловий переворот, індустріалізація, монополізація. Реформи 60—70-х рр. XIX ст. сприяли:

А початку промислового перевороту

Б завершенню промислового перевороту і початку індустріалізації

В завершенню монополізації

Г завершенню індустріалізації та початку монополізації

38. Який прошарок суспільства не брав участі у виборах до земств?

А селяни

Б поміщики

В інтелігенція

Г робітники

39. Промисловий переворот у Наддніпрянщині розпочався:

А у період панування кріпосницьких відносин

Б у галузях важкої промисловості

В під впливом скасування кріпосницьких відносин

Г у результаті масового залізничного будівництва

40. У яких губерніях після проведення реформ 1860—1870-х рр. селяни втратили частину земель, якими вони раніше користувалися?

А Лівобережної України

Б Півдня України

В Правобережної України

Г Слобідської України

41. Унаслідок якої події в Російській імперії українські селяни отримали громадянські права?

А оприлюднення Валуєвського циркуляру 1863 р.

Б оприлюднення Емського указу 1876 р.

В підписання Олександром II «Маніфесту...» від 19 лютого 1861 р.

Г підписання Миколою II «Маніфесту...» від 17 жовтня 1905 р.

42. Як називалися органи самоврядування в містах згідно з міською реформою 1870 р.?

А думи та управи

Б магістрати

В земські збори

Г волості й старости

43. Хто запровадив викладені нижче заборони?

«Не допускати ввезення в межі імперії... будь-яких книг і брошур, що видаються за кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів...»

А російська імператриця Катерина II

Б російський імператор Олександр II

В австрійська імператриця Марія Терезія

Г австрійський імператор Йосиф II

44. Укажіть назву наукової установи, про яку йдеться в уривку з історичного джерела.

«...переважно досліджує губернії Київського освітнього округу в усіх тих аспектах, що є предметом занять Товариства, і особливо дослідження зі статистики та етнографії... відшукує й доводить до відома вже зібрані й ті, що зберігаються в місцевих архівах, відомості про край, розглядає їх, вирішує, як їх використати для науки...»

А Наукове товариство ім. Т. Шевченка

Б Товариство «Просвіта»

В Південно-Західний відділ Російського географічного товариства

Г Кирило-Мефодіївське братство (товариство)

45. Про якого історичного діяча йдеться у наведеній характеристиці?

«У відповідь на звинувачення у зраді польських інтересів він опублікував на сторінках журналу “Основа” статтю під заголовком “Моя сповідь”, у якій закликав шляхтичів-поляків, які живуть в Україні и хочуть бути чесними перед собою, повернутися до українського народу, якого колись зреклися їхні предки».

А М. Драгоманова

Б М. Костомарова

В В. Антоновича

Г П. Чубинського

46. Програмні положення якої організації наведені в уривку з історичного джерела?

«...Ми, свідомі Українці, рішуче й назавжди пориваємо зв’язок з українофілами. Ми, свідомі Українці, оддаємо всі наші сили на творення української культури, на соціально-політичне визволення поневоленого українського народу. Ми вживаємо тільки українську мову. Ми працюємо тільки для українського народу. Ми мусимо агітувати за наші думки, переводячи в життя, між іншим, і тим, що кожен повинен на протязі року вивчити грамоти по вкраїнському не менше двох членів для нашої організації».

А Кирило-Мефодіївського братства

Б Загальної української безпартійної організації

В «Братства тарасівців»

Г Української радикальної партії

47. Чиї погляди відображено в уривку з документа?

«У майбутньому Слов’янському Союзі, у який ми віримо і на який сподіваємося, наша південна Русь повинна становити окрему державну цілість на всьому просторі, де нарід говорить українською мовою зі збереженням єдності (із Росією), заснованої не на згубній, мертвій централізації, але на власній свідомості рівноправності й своєї власної користі... Нехай же ні росіяни, ні поляки не вважають своїми земель, заселених нашим народом».

А народовців

Б москвофілів

В громадівців

Г народників

48. Яке видання ставило перед собою таку мету: «...усебічне й неупереджене вивчення Південноросійського краю, усвідомлення його потреб, критичний погляд на себе в минулому й сучасному, громадська користь. Загальнолюдська просвіта в застосуванні до місцевих умов краю буде керівною ідеєю редакції...»!

А журнал «Громада»

Б журнал «Основа»

В журнал «Киевская старина»

Г газета «Киевский телеграф»

49. Яка картина відображає зрушення в розвитку сільського господарства України в другій половині XIX ст.?

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

50. Установіть відповідність між подіями та наслідками.

1 Видання Валуевського циркуляру 1863 р.

2 Революція 1848—1849 рр.

3 Кримська війна 1853—1856 рр.

4 Видання Емського указу 1876 р.

А Набуття першого досвіду парламентської діяльності

Б Перетворення Галичини на «Український П’ємонт»

В Активізація антикріпосницьких селянських рухів в Україні

Г Заборона діяльності українських політичних партій

Д Закриття недільних шкіл, розпуск громад

51. Установіть відповідність між прізвищами діячів і сферами їхньої творчості та фактами біографії.

1 М. Шашкевич

2 В. Каразін

3 П. Чубинський

4 Б. Грінченко

А Етнограф, фольклорист. У 1861—1870-х рр. співпрацював у журналі «Основа», один із засновників київської «Старої громади». У 1869—1870 рр. очолював етнографічні експедиції Україною

Б Письменник, закінчив Львівську семінарію, організатор і лідер «Руської трійці», автор перших в українській літературі сонетів «До...», «Сумрак вечірній»

В Фольклорист, мовознавець. Один із засновників «Братства тарасівців», редактор «Словаря української мови». У 1906—1909 рр. очолював київську «Просвіту»

Г Історик, публіцист. У 1846—1847 рр. — ад’юнкт-професор Київського університету, один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, автор «Книги буття українського народу»

Д Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.)

52. Установіть відповідність між іменами діячів та фактами їх біографії.

1 М. Остроградський

2 В. Каразін

3 Б. Грінченко

4 П. Чубинський

А Композитор, етнограф, диригент, громадський діяч. Заклав основи національного класичного музичного мистецтва. Влаштовував щорічні Шевченківські концерти

Б Учений, винахідник, просвітник, громадський діяч. Ініціатор відкриття Харківського університету. Винахідник парового опалення, сушильних апаратів, технології видобування селітри тощо

В Громадський діяч, етнограф, фольклорист, поет. Активний учасник громадівського руху. Ініціатор створення та управитель справами Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. Автор вірша «Ще не вмерла Україна»

Г Письменник, етнограф, історик. Був одним із засновників Української радикальної партії. Був головою київської «Просвіти». Упорядкував і видав 4-томний «Словарь української мови»

Д Учений-математик, педагог. Основні наукові праці присвячені математичному аналізу, аналітичній механіці, математичній фізиці. Відкрив формулу перетворення інтеграла за об’ємом на інтеграл за поверхнею, названу його ім’ям

53. Установіть відповідність між реформами 1860—1870-х рр. та їх результатами і наслідками.

1 Земська реформа

2 Воєнна реформа

3 Освітня реформа

4 Селянська реформа

А Ліквідація системи рекрутських наборів

Б Надання права всім станам навчатися у гімназіях

В Розвиток селянського самоврядування

Г Надання селянам громадянських прав

Д Скасування відкупної системи податків

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

54. Установіть послідовність здійснення реформ 1860—1870-х рр.

А Уведення замість рекрутських наборів нової системи комплектування армії шляхом запровадження загальної військової повинності. Реорганізація системи військового управління

Б Посилення засобів адміністративного впливу на органи друку. Запровадження попередньої цензури газет і журналів

В Створення безстанового суду, незалежного від адміністративної влади. Засідання судів ставали відкритими для публіки. У судову практику впроваджувалася змагальність за участю присяжних, прокурора і адвоката

Г У містах створювалися міські думи і міські управи, які очолював міський голова. Виборчі права надавалися чоловікам віком від 25 років, які були власниками нерухомості

55. Установіть послідовність подій.

А «Кирило-мефодіївські братчики, повернені з заслання, зібралися в Петербурзі. Жваву діяльність виявив Куліш, який із Білозерським розпочинає видавати український місячник “Основа”»

Б «Після звільнення від нас графа Розумовського... для належного управління в Малій Росії створити Малоросійську колегію, у якій бути головним... графу Рум’янцеву»

В «Тут же склався гурток із чотирьох душ... Поїхали Дніпром на могилу Тараса Шевченка... Молодь дала на могилі Тараса клятву не зраджувати Україні та все життя оддати їй...»

Г «...Засноване політичне товариство “Головна Рада” мало обстоювати перед центральним правительством... національні потреби українців; його органом стала газета “Зоря Галицька”

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

56. Російсько-турецькі війни XIX ст. спричинили:

1 початок колонізації земель Північного Причорномор’я та Криму українськими селянами

2 припинення татарських набігів на українські землі

3 ліквідацію Задунайської Січі

4 вибух антикріпосницьких виступів селян і скасування кріпацтва

5 загострення відносин Росії з Австрійською (Австро-Угорською) імперією

6 початок українського національного відродження

7 об’єднання всіх українських земель у межах Російської імперії

57. Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860—1870-х рр. у Російській імперії?

1 приплив іноземних інвестицій

2 початок індустріалізації

3 витіснення іноземного капіталу національним

4 формування ринку вільнонайманої праці

5 подолання селянського малоземелля та безземелля

6 зникнення традиційного стану феодального суспільства — дворянства

7 ліквідація селянської громади

58. Які поняття виникли у зв’язку з проведенням селянської реформи 1861 р.?

1 тимчасовозобов’язані селяни

2 панщина

3 відрізки

4 хутір

5 оброк

6 місячина

7 викупні платежі