Повний курс історії України в тестах

Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

Поняття й терміни

• Антропоцентризм — сукупність філософських поглядів, за якими людина є центром і найвищою метою Всесвіту.

• Бароко — епоха в історії образотворчого мистецтва, архітектури, музики та літератури країн Європи, колоніальної Центральної й Південної Америки кінця XVI — середини XVTII ст., для якої характерні святково-монументальні ансамблі, театральні та музичні постановки, живопис, скульптура, що вирізняється грандіозністю й пишнотою.

• Козацьке бароко — назва стилю, що набув поширення в українській архітектурі другої половини XVII — XVIII ст. внаслідок поєднання рис європейського бароко та місцевих традицій.

• Козацькі літописи — історико-літературні твори, що висвітлювали історію України XVII—XVIII ст.

• Колегіуми — середні та вищі навчальні заклади в XVI—XVIII ст. в Західній Європі, Московській державі та Україні.

• Курйозні вірші — один із поетичних жанрів, що розвивався в XVII—XVIII ст., до якого належали різноманітні часто малозмістовні, але завжди бездоганні за своєю технікою вірші-жарти, словесні ігри, фігурні вірші, хроновірші тощо.

• Просвітництво — широка ідейна течія, що відображала антифеодальні, антиабсолютистські настрої мислителів другої половини XVII — XVIII ст. Її представники вважали метою суспільства людське щастя, а шляхом до його досягнення — переустрій суспільства на розумних засадах за допомогою реформ і розвитку освіти.

• «Філософія серця» — назва напрямку філософської думки, в основі якого лежать уявлення Г. Сковороди та його послідовників про те, що у своїх учинках людина має керуватися не розумом, а покликом серця.

• Аматорський театр — театр, де ролі виконували не професійні актори, а любителі. Аматорські трупи створювалися при гімназіях, вищих навчальних закладах тощо.

• Класицизм — один із основних напрямків європейської літератури та мистецтва, що виник у часи раннього Просвітництва (XVII ст.), а досяг розквіту у XVIII ст. Його послідовники вважали ідеальним зразком для наслідування пам’ятки античної (давньогрецької та давньоримської) культури.

• Нова українська література — література, яка сформувалася протягом першої половини XIX ст. Її визначальною ознакою вважається введення в літературу народної мови. Засновником нової української літератури вважається І. Котляревський.

• Професійний театр — театр, де ролі виконувалися професійними акторами, для яких їхня діяльність була джерелом існування.

• Романтизм — напрям у європейській літературі та мистецтві, що виник на зламі XVIII—XIX ст. на хвилі розчарування в результатах Французької революції. Його прихильники привертали увагу до внутрішнього світу людини, протиставляли дійсності мрії та ідеали людини, її прагнення свободи тощо. На певному етапі романтизм пов’язаний із революційними поривами.

Основні події

Дата

Подія

• 1661 р.

Видання друкарнею Києво-Печерської лаври «Києво-Печерського патерика»

• 1690—1696 рр.

Спорудження коштом гетьмана І. Мазепи Богоявленської церкви Братського монастиря та Миколаївського собору в Києві

• 1694 р.

Києво-Могилянська колегія отримує статус вищого навчального закладу — академії

• 1695—1700 рр.

Спорудження на замовлення гетьмана І. Мазепи Вознесенського собору в Переяславі

• 1700—1702 рр.

Спорудження коштом гетьмана І. Мазепи будинку Чернігівського колегіуму (діяв до 1776 р.)

• 1703 р.

Спорудження коштом гетьмана І. Мазепи навчального корпусу Києво-Могилянської академії

• 1704—1716 рр.

Діяльність у Києво-Могилянській академії Феофана Прокоповича — професора філософії й богослов’я, ректора

• 1720 р.

Указ Петра І про заборону друкувати книжки українською мовою

• 1722—1794 рр.

Роки життя філософа й поета Г. Сковороди

• 1727 р.

Заснування Харківського колегіуму

• 1730—1740-ві рр.

Укладення зводу правових актів Гетьманщини «Права, за якими судиться малоросійський народ»

• 1731—1744 рр.

Спорудження архітектором І. Шеделем дзвіниці Києво-Печерської лаври

• 1738 р.

Заснування Переяславського колегіуму

• 1738 р.

Відкриття співацької школи в Глухові

• 1745—1760 рр.

Спорудження у Львові собору Святого Юра — кафедрального собору греко-католицької церкви (архітектор Б. Меретин)

• 1747—1753 рр.

Спорудження Андріївської церкви в Києві (архітектор Варфоломій Растреллі)

• 1751 р.

Утворення гетьманом К. Розумовським придворного театру в Глухові

• 1752—1755 рр.

Спорудження в Києві царського Марийського палацу (архітектори В. Растреллі та І. Мічурін)

• 1753—1755 рр.

Спорудження Кловського палацу в Києві

• 1769—1774 рр.

Укладення Григорієм Сковородою збірника «Басні Харьковскія»

• 1769—1779 рр.

Перебування Дмитра Бортнянського в Італії. Створення опер «Алкід», «Креонт», «Квінт Фабій»

• 1783 р.

Відкриття у Львові греко-католицької семінарії, переведеної туди з Відня

• 1785 р.

Відновлення діяльності Львівського університету

• 1805 р.

Відкриття Харківського університету

• 1810 р.

Утворення музею старожитностей у Феодосії

• 1811—1818 рр.

Діяльність Філотехнічного товариства (науково-просвітницького), організованого В. Каразіним у своєму маєтку (селище Кручик Харківської губернії)

• 1812 р.

Заснування Нікітського ботанічного саду поблизу Ялти

• 1812—1829 рр.

Діяльність Товариства наук при Харківському університеті

• 1814 р.

Утворення першої професійної театральної трупи в Харкові

• 1817 р.

Відкриття у Львові культурно-просвітницької установи — Інституту Оссолінських

• 1817 р.

Заснування Рішельєвського ліцею в Одесі

• 1817 р.

Заснування реальної (торгової) академії у Львові

• 1818—1821 рр.

Діяльність театральної трупи на чолі з І. Котляревським та М. Щепкіним у Полтаві

• 1819 р.

Заснування Волинської гімназії Крем’янецького ліцею

• 1820 р.

Відкриття Гімназії вищих наук коштом князя О. Безбородька в Ніжині (у 1832 р. реорганізована в ліцей)

• 1828 р.

Заснування археологічного музею в Одесі

• 1834 р.

Відкриття університету Святого Володимира в Києві

• 1840 р.

Перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка в Петербурзі

• 1844 р.

Відкриття Технічної академії у Львові

• 1846 р.

Видання в Москві О. Бодянським історичної праці «Історія русів»

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Відкриття Харківського університету на початку XIX ст. пов’язане з ім’ям:

А В. Каразіна

Б М. Остроградського

В М. Максимовича

Г І. Мечникова

2. Що було характерним для розвитку української культури в першій половині XIX ст.?

А формування нової української літературної мови

Б поширення стилю бароко в архітектурі

В копіювання кращих зразків княжої доби

Г виникнення традиційних пересувних лялькових театрів

3. Що мало вирішальний вплив на розвиток української культури першої половини XIX ст.?

А початок українського національного відродження

Б видання царських указів про заборону вживання української мови

В активна діяльність діячів громадівського руху

Г ліквідація решток автономних прав української козацької держави

4. Чим було зумовлено відкриття в першій половині XIX ст. Чернігівського ремісничого, Одеського садівничого, Харківського землеробського, Кременецького землемірного училищ?

А конкуренцією між державними та приватними навчальними закладами

Б розвитком господарства та зростаючим попитом на кваліфіковані кадри

В вкладанням коштів у розвиток освіти українськими підприємцями-меценатами

Г намаганням влади зробити середню освіту доступною для всіх верств суспільства

5. У якому з міст Наддніпрянщини в 1814 р. утворилася перша професійна театральна трупа?

А Полтава

Б Київ

В Одеса

Г Харків

6. Поява «Історії русів» свідчила:

А початок національного відродження

Б зародження книгодрукування

В політизацію українського руху

Г розвиток української історичної науки

7. Ідейний і художній рух у культурі кінця XVIII — першої половини XIX ст., в основі якого лежить духовне життя людини, свобода творчої особистості, інтерес до національної культури і фольклору, ідеалізація минулого, — це:

А реалізм

Б класицизм

В романтизм

Г модернізм

8. Завданням якого навчального закладу міністр освіти Російської імперії С. Уваров вважав «поширювати російську культуру і російську національність на спольщених землях Західної Росії»?

А Харківського університету

Б Крем’янецького ліцею

В Рішельєвського ліцею в Одесі

Г університету Св. Володимира в Києві

9. Про який твір ідеться в уривку з історичного джерела?

«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату — це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження — невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»

А «Сад божественних пісень» Г. Сковороди

Б «Енеїда» І. Котляревського

В «Кобзар» Т. Шевченка

Г «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського

10. Якому діячеві культури належить наведена характеристика?

«Професор Харківського університету, автор “Курсу математики”, який впродовж кількох десятиліть був основним підручником із математики у Російській імперії».

А М. Гулак

Б М. Остроградський

В М. Максимович

Г В. Каразін

11. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Замість того, щоб довічно відчувати благоговійні почуття до осіб августійшої фамілії... писав вірші малоросійською мовою найобурливішого змісту... З його віршами в Малоросії могли виникати та укорінятися думки про... можливість існування України як окремої держави. ...за підбурливий дух і зухвалість... призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус».

А В. Каразіна

Б І. Котляревського

В Т. Шевченка

Г Г. Сковороду

12. Хто є автором офортів, зображених на ілюстраціях?

А Т. Шевченко

Б М. Пимоненко

В С. Васильківський

Г І. Трупі

13. До якого культурно-мистецького стилю належить картина Т. Шевченка?

А романтизму

Б класицизму

В реалізму

Г модернізму

14. У якому мистецькому стилі збудовано пам’ятки архітектури України, зображені на ілюстраціях?

А класицизм

Б неореалізм

В бароко

Г модерн

15. Автопортрет якого видатного діяча української культури наведено?

А І. Котляревського

Б Т. Шевченка

В М. Костомарова

Г П. Куліша

16. У якому уривку з історичного джерела йдеться про роль і місце в українській культурі діяча, зображеного на ілюстрації?

А «Будучи останнім представником поезії українського бароко, він став предтечею нової української літератури, просякнувши її ідеями гуманізму та Просвітництва...»

Б «З його ім’ям пов’язаний поворот до нового літературного і культурного розвитку. Його славу зачинателя нової української літератури доповнює слава “батька” українського театру»

В «Він став самобутнім виявом імпресіонізму в літературі, вдаючись до аналізу психологічного стану своїх героїв. Його творчість остаточно розвіяла сумніви, чи зможе українська література стати великою літературою»

Г «Він був сином мужика і став володарем у царстві Духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові... шляхи книжним ученим».

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

17. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

1 Бароко

2 Романтизм

3 Класицизм

4 Національне відродження

А Напрям у європейському мистецтві XVII — початку XIX ст., який орієнтувався на зразки античного мистецтва та керувався принципами раціоналізму

Б Напрям у мистецтві та літературі кінця XVI — XVIII ст., який охоплював усі види творчості й характеризувався динамізмом, декором, переважанням форми над змістом

В Напрям у мистецтві XIX ст., який намагається створити правдивий образ існуючого світу, показати всі його позитивні і негативні сторони

Г Напрям у літературі, науці й мистецтві, що виник наприкінці XVIII ст. і набув поширення у першій половині XIX ст., характеризується відмовою від суворої нормативності в художній творчості, культі почуттів людини

Д Культурно-національний рух, спрямований на пошук витоків народу, його душі, усвідомлення окремішності та власної долі

18. Установіть відповідність між іменами діячів та їхньою роллю в українській культурі.

1 І. Котляревський

2 Т. Шевченко

3 М. Максимович

4 Г. Квітка-Основ’яненко

А Своєю збіркою віршів незаперечно довів існування української мови, а життєва доля перетворила його на символ українського народу

Б Зібрав і впорядкував кілька збірок українського фольклору, запропонував систему українського правопису

В Основоположник художньої прози і жанру соціально-побутової комедії в класичній українській літературі

Г Автор байок, притч, віршів, увів в українську літературу жанр романтичної балади

Д Створив перший літературний твір народною українською мовою, започаткував новітню українську літературу

19. Установіть відповідність між датами та подіями.

1 1661 р.

2 1694 р.

3 1700 р.

4 1727 р.

А Заснування Чернігівського колегіуму

Б Києво-Могилянська колегія здобула статус академії

В Указ Петра І про заборону друкувати книжки українською мовою

Г Видання «Києво-Печерського патерика»

Д Заснування Харківського колегіуму

20. Установіть відповідність між датами та подіями.

1 1817 р.

2 1820 р.

3 1834 р.

4 1846 р.

А Відкриття університету Святого Володимира в Києві

Б Заснування Інституту Оссолінських у Львові

В Видання першої частини «Енеїди» І. Котляревського

Г Відкриття Гімназії вищих наук у Ніжині

Д Уперше вийшла друком «Історія русів»

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

21. Установіть послідовність подій.

А Відкриття університету Св. Володимира в Києві

Б Перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка

В Видання альманаху «Русалка Дністрова»

Г Відкриття університету в Харкові

22. Установіть послідовність подій.

А Відкриття співацької школи в Глухові

Б Перше видання «Синопсису» в друкарні Києво-Печерської лаври

В Укладення Г. Сковородою збірки «Басні Харьковскія»

Г Спорудження в Києві Андріївської церкви

23. Установіть послідовність подій.

А Закриття професійного театру в Полтаві

Б Завершення спорудження оперного театру в Одесі

В Відкриття Харківського університету

Г Поява перших історичних повістей Пантелеймона Куліша

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

24. Якими були особливості розвитку української культури першої половини XIX ст.?

1 посилений інтерес до української давнини, інтенсивне дослідження українського фольклору

2 активний розвиток початкової освіти, заснування недільних шкіл і гімназій

3 інтенсивний розвиток наукових знань, створення Української академії наук

4 формування української інтелігенції

5 розквіт української періодичної преси

6 формування української літературної мови і системи правопису

7 відкриття в університетах кафедр історії України

25. Хто з названих історичних діячів були авторами козацьких літописів?

1 Ф. Прокопович

2 С. Величко

3 Р. Ракушка-Романовський

4 М. Ханенко

5 Я. Маркович

6 Г. Граб’янка

7. І. Котляревський