Повний курс історії України в тестах

Західноукраїнські землі наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Поняття й терміни

• «Весна народів» — термін, який використовувався стосовно революційних подій, які розпочалися в лютому 1848 р. у Франції і швидко поширилися на Австрійську імперію, німецькі та італійські землі.

• Дідич — великий землевласник, основним джерелом доходу якого була приватна власність на землю.

• Сервітути — урегульоване звичаєвим правом або нормами закону право частково або спільно користуватися чужою власністю. На правах сервітуту в Україні селяни спільно з поміщиками користувалися лісами, луками, вигонами, водопоями та іншими угіддями.

• «Холерні бунти» — масові виступи закарпатських селян, спрямовані проти всієї існуючої системи земельних відносин в краї у 1810—1815 та 1831 р. Приводом до них стали обмеження, запроваджені владою у зв’язку з епідемією холери.

Основні події

Дата

Подія

• 1775 р.

Константинопольська конвенція між Австрією та Туреччиною. Загарбання австрійськими Габсбургами Буковини

• 70—80-ті рр. XVIII ст.

Реформи Марії Терезії та Йосифа II

• 1782 р.

Указ імператора Йосифа II про ліквідацію особистої залежності селян

• 1810—1815, 1831 р.

«Холерні бунти» на Закарпатті

• 1816 р.

Заснування в Перемишлі «Товариства галицьких греко-католицьких священиків для поширення письмами просвіти та культури серед вірних»

• 1820—1830 рр.

Виступи опришків на чолі з Мироном Штолюком у Східній Галичині та Північній Буковині

• 1833—1837 рр.

Діяльність «Руської трійці»

• 1837 р.

Видання «Руською трійцею» в Будапешті альманаху «Русалка Дністрова»

• 1843—1844 рр.

Селянські виступи під проводом Л. Кобилиці в Північній Буковині

• 2 травня 1848 р.

Виникнення Головної Руської Ради

• 15 травня 1848 р.

Ухвалення у Відні закону про скасування кріпосного права в Східній Галичині

• Червень 1848 р.

Перший слов’янський конгрес у Празі

• 9 серпня 1848 р.

Ліквідація кріпосного права на Буковині

• Листопад 1848 — 1849 р.

Селянський рух під проводом Л. Кобилиці в Північній Буковині

• 1851 р.

Розпуск австрійським урядом Головної Руської Ради

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Яка подія створила передумови для українського національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII — на початку XIX ст.?

А реформи Марії Терезії та Йосифа II

Б ліквідація Речі Посполитої

В рух декабристів у Росії

Г повстання на Поділлі під проводом У. Кармалюка

2. Наприкінці XVIII — на початку XIX ст. просвітницькою діяльністю серед місцевих українців Галичини та Закарпаття займалися представники:

А греко-католицького духовенства

Б православного духовенства

В місцевої шляхти

Г світської інтелігенції

3. Що стало передумовою національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII — на початку XIX ст.?

А реформи Марії Терезії та Йосифа II

Б утворення українською інтелігенцією політичних організацій

В створення гуртка «Руська трійця»

Г запровадження загального виборчого права

4. Яке українське культурно-освітнє товариство виникло на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр.?

А Галицько-руська матиця

Б «Просвіта»

В «Руська бесіда»

Г Літературне товариство ім. Т. Шевченка

5. Які наслідки мали події європейської «весни народів» для українського селянства на західноукраїнських землях?

А здобуло широкі виборчі права

Б скасовано панщину

В отримало право на трудову еміграцію

Г було ліквідовано сервітути

6. Члени гуртка «Руська трійця» своїм головним завданням вбачали:

А утворення першої української політичної партії

Б піднесення статусу української мови, розширення сфери її вжитку

В надання галицьким українцям права обіймати державні посади

Г легалізувати діяльність греко-католицької церкви

7. У результаті яких подій Галичина в 1772 р. увійшла до складу Австрійської імперії?

А російсько-австрійської війни

Б австрійсько-турецької війни

В поділу Речі Посполитої

Г наполеонівських війн

8. Діяльність Товариства галицьких греко-католицьких священиків і «Руської трійці» свідчила про:

А початок національного відродження на західноукраїнських землях

Б політизацію українського руху в Австрійській імперії

В розгортання українського руху під релігійними гаслами

Г переорієнтацію українського руху на Російську імперію

9. Унаслідок проведення у 1770—1780-х рр. реформ Марії Терезії та Йосифа II в Австрійській імперії:

А змінилось правове становище українського селянства та греко-католицької церкви

Б посилився вплив українських політичних партій, лояльних до Габсбурґів

В Закарпаття увійшло до складу коронного краю — Королівство Галіції і Лодомерії

Г українці здобули перший досвід парламентської діяльності

10. Яка подія дала поштовх до створення Головної Руської Ради?

А реформи Марії Терезії та Йосифа II

Б польське повстання 1830 р.

В революція 1848—1849 рр.

Г селянське повстання під проводом Л. Кобилиці

11. Хто з указаних історичних постатей був причетним до створення і діяльності освітнього Товариства галицьких греко-католицьких священиків?

А І. Могильницький

Б Я. Головацький

В Л. Кобилиця

Г М. Шашкевич

12. Наприкінці XVIII ст. Буковина увійшла до складу володінь австрійських Габсбурґів у результаті:

А дій прихильників Барської конфедерації (1768—1769 рр.)

Б придушення опришківського руху (1738—1745 рр.)

В війни з Османською імперією (1768—1774 рр.)

Г першого поділу Речі Посполитої (1772 р.)

13. Чого домагалася Головна Руська Рада під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії?

А повалення монархії та об’єднання Галичини з Наддніпрянською Україною

Б побудови федерації слов’янських народів та входження Галичини до її складу

В створення незалежної держави на теренах Галичини, Закарпаття та Буковини

Г поділу Галичини за етнічним принципом і надання її східній частині автономії

14. Яку книгу І. Франко назвав «явищем наскрізь революційним», а Олесь Гончар — «Кобзаревою сестрою»?

А «Русалка Дністрова»

Б «Енеїда»

В «Історія русів»

Г «Самостійна Україна»

15. Про діяльність якої організації начальник поліції Львова Пайман говорив таке: «Ці безумці хочуть воскресити... мертву русинську мову»?

А Товариство галицьких греко-католицьких священиків

Б «Руська трійця»

В Головна Руська Рада

Г «Руська бесіда»

16. Хто вважався лідером і натхненником «Руської трійці»?

А І. Вагилевич

Б М. Шашкевич

В Я. Головацький

Г М. Левицький

17. Вагомим прикладом активної суспільної діяльності Головної Руської Ради під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії було:

А створення «Руської трійці», видання «Русалки Дністрової»

Б видання «Зорі Галицької», скликання Собору руських учених у Львові

В організація Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Слов’янського з’їзду в Празі

Г заснування Руського інституту при Львівському університеті, товариства «Просвіта»

18. Яка подія спонукала до дій, описаних в уривку з історичного джерела?

«...Скликано “Собор руських учених” — усіх прихильників культурного та національного розвитку Галицької України... “Собор” уважав конче потрібним, щоб була усталена одна одностайна граматика й одностайний правопис для всього “руського народу в Австрії й Росії”».

А утворення «Руської трійці»

Б «Весна народів»

В видання «Кобзаря» Т. Шевченка

Г заснування Кирило-Мефодіївського товариства

19. Яка організація звернулася до українського народу в 1848 р. із такою відозвою?

«Але тепер, коли для всіх блиснуло сонце волі, пробудився і наш український лев і гарне нам ворожить майбутнє. Встаньте, браття, але не до звади й негоди! Будьмо тим, чим бути можемо, будьмо — Народом!»

А Головна Руська Рада

Б Кирило-Мефодіївське братство

В «Руська трійця»

Г Перемишльський гурток греко-католицьких священиків

20. Яку мету ставили перед собою діячі «Руської трійці», створюючи «Русалку Дністрову»?

«Я випробовував свої сили руською мовою, оскільки це моя рідна мова, яка значно відрізняється від мови церковної і великоруської (московської), і хотів заложити наріжний камінь для її дальшого розвитку і тим самим зарадити нестачі руської літератури. У час написання статей моїм головним наміром було сприяння розвитку руської мови і літератури цією мовою...»

А прагнули започаткувати і розвинути новий літературний напрям

Б прагнули створити нову мову для населення Східної Галичини

В прагнули довести існування окремої української мови і сприяти її розвитку

Г прагнули показати зверхність руської мови над іншими

21. Що спричинило оприлюднення документа, уривок із якого наведено?

«Ми, Катерина II, імператриця всеросійська... об’являємо всім нашим людям, які живуть в Речі Посполитій, зокрема у воєводствах Київському, Поділлі, Брацлавському, Волинському... Ми змушені з жалем прийняти до відома, що... кріпаки, відкинувши послух владі і їхнім панам, допустились [бунту]... внаслідок обману розбишак, які видають себе частиною Війська Запорозького...»

А Коліївщина

Б повстання Чернігівського полку

В польське повстання

Г селянське повстання під проводом У. Кармалюка

22. У якому регіоні України відбувався селянський рух, про який ідеться в уривку з документа?

«...Що ж стосується підбурювання тутейших підданих, то його треба приписати... головним чином Лук’янові Кобилиці, який поширив між ними ідею, що вони вільні й мусять відібрати у дідичів ліси. Для обґрунтування цього твердження Кобилиця оповідав підданим, що він має цісарський патент, який забезпечує населенню... ці свободи».

А Східній Галичині

Б Поділлі

В Північній Буковині

Г Закарпатті

23. На яку соціальну проблему початку XIX ст. вказує селянин у своїй розповіді?

«Жилося людям однаково тяжко, хоч пани були в нас різні: австрійські, румунські, мадярські... Гнобили наших односельчан, як хотіли. Від рана до пізнього вечора гнули люди спини на панів, знемагали від тих буків, котрих давали щоденно. Ліпше смерть була, ніж таке собаче життя. Всі тільки й говорили про панщину, коли вже її не буде. Богу молилися і волі просили».

А збройну боротьбу між панами і кріпаками

Б злиденне становище селян

В національну неоднорідність суспільства

Г порушення поміщиками прав селян

24. Кого з діячів «Руської трійці» зображено на ілюстрації?

А М. Шашкевича

Б І. Вагилевича

В І. Могильницького

Г Я. Головацького

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

25. Установіть відповідність між регіонами українських земель та їхніми характеристиками початку XIX ст.

1 Південь

2 Правобережжя

3 Закарпаття

4 Буковина

А Українське населення краю потерпало від румунізації

Б Переважну більшість українського населення краю становили селяни-кріпаки

В Провідне становище в краї зберігали нащадки козацької старшини

Г Українське населення краю потерпало від мадяризації

Д Переважну більшість українського населення краю становили вільні селяни

26. Установіть відповідність між назвами організацій і цілями, які вони ставили перед собою.

1 «Південне товариство» декабристів

2 Кирило-Мефодіївське братство

3 «Руська трійця»

4 Головна Руська Рада

А Ліквідація самодержавства, децентралізація, запровадження громадського самоврядування, розбудова Росії як парламентської федеративної республіки

Б Повалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною республікою

В Захист української мови, піднесення її статусу, розширення сфери вжитку, пропаганда єдності українського народу, ідеї власної державності

Г Знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських слов’янських республік

Д Розширення сфери вжитку української мови, надання українцям права обіймати державні посади, поділ Галичини на дві провінції — польську та українську

27. Установіть відповідність між датами і подіями.

1 1816 р.

2 1833 р.

3 1837 р.

4 1848 р.

А Створення «Руської трійці»

Б Видання альманаху «Русалка Дністрова»

В Створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків

Г Повстання селян під проводом Л. Кобилиці

Д Заснування Головної Руської Ради

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

28. Установіть послідовність подій.

А Заборона царем Олександром І діяльності масонів

Б Польське повстання та ліквідація Царства Польського

В Збройний виступ Чернігівського полку

Г Створення Товариства греко-католицьких священиків у місті Перемишль

29. Установіть послідовність подій.

А Створення Руського собору

Б Перший слов’янський конгрес

В Створення Центральної ради народової

Г Створення Головної Руської Ради

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

30. Які фактори сприяли перетворенню греко-католицького духовенства на рушійну силу національного руху в Західній Україні?

1 високий ступінь освіченості священиків порівняно з іншими верствами українського суспільства

2 наявність власного політичного об’єднання для організації боротьби

3 зосередження у власності церкви більшості орних земель із залежними селянами Східної Галичини

4 в умовах австрійського панування церква зберігала мову, звичаї, традиції українського народу

5 тісна співпраця з Російською православною церквою

6 цілеспрямована діяльність ієрархів церкви щодо перетворення церкви на моральний авторитет суспільства

7 започаткування у відносинах із лідерами польського національно-визвольного руху «нової ери»

31. Що з указаного нижче характеризує становище західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії?

1 посилення впливу німецької мови та культури

2 перебування українського селянства і міщан у кріпосній залежності

3 привілейоване становище українців у містах

4 зміцнення статусу й авторитету греко-католицької церкви

5 домінування поляків і німців в органах влади

6 вороже ставлення імперської влади до греко-католицької церкви

7 масова трудова еміграція українців за Океан

32. Укажіть складові аграрних реформ Марії Терезії та Йосифа II.

1 обмеження панщини трьома днями на тиждень

2 дозвіл на викуп землі впродовж 49 років

3 надання селянам громадянських прав

4 переведення селян у категорію тимчасовозобов’язаних

5 дозвіл на створення кооперативних об’єднань

6 заборона тілесних покарань селян поміщиками

7 заснування хуторів і виділення відрубів