Повний курс історії України в тестах

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Поняття й терміни

• Декабристи — учасники таємних організацій в Петербурзі та Україні, що планували здійснити в Російській імперії державний переворот проти самодержавства.

• Мануфактура — форма промислового виробництва, що характеризується поділом праці між найманими працівниками та використанням ручної праці. Мануфактура передувала виникненню фабрик і заводів.

• Масонство — наднаціональний релігійно-етичний рух, учасники якого шанували Бога як «великого архітектора Всесвіту» (при цьому допускаючи сповідування будь-якої релігії), закликали до морального вдосконалення людей та мирного об’єднання (незважаючи на релігійні й національні відмінності) у братньому союзі. Виникло в Англії на початку XVIII ст.

• Національна ідея — сукупність найважливіших уявлень про перспективи свого розвитку, що підтримується переважною більшістю певної національної спільноти.

• Національне відродження — термін, що набув поширення в XIX ст. та уособлював процеси, пов’язані з пробудженням національної свідомості бездержавних народів Європи. За змістом ці процеси фактично були націотворенням.

• Промисловий переворот (революція) — процес у розвитку продуктивних сил суспільства, під час якого відбувається перехід від мануфактурного до машинного виробництва.

• Ринкові відносини — відносини, пов’язані з обміном товарів на ринку на основі пропозиції й попиту на них.

• Ринок — сфера товарного обміну, що ґрунтується на пропозиції та платоспроможному попиті на товари в масштабі світового господарства, країни або окремих її регіонів.

• Товарне виробництво — форма виробництва, за якої продукти виробляються не для власного споживання, а для продажу.

• Фабрика — промислове підприємство, що ґрунтується на використанні системи машин; форма великого машинного виробництва.

Основні події

Дата

Подія

• 1791 р.

Таємна місія Василя Капніста до прусського короля Фрідріха Вільгельма II

• 1798 р.

Видання в Петербурзі перших трьох частин «Енеїди» І. Котляревського

• 1806—1812 рр.

Російсько-турецька війна

• 1806 р.

Утворення Новоросійського (Усть-Дунайського Буджацького) козацького війська (існувало до липня 1807 р.)

• 1812 р.

Російсько-французька війна

• 1813—1835 рр.

Антикріпосницький селянський рух під проводом Устима Кармалюка на Поділлі

• 1817 р.

Створення перших військових поселень у Слобідсько-Українській губернії

• 1817—1818 рр.

Повстання бузьких козаків на Херсонщині

• 1818—1819 рр.

Діяльність масонської ложі «Любов до істини» в Полтаві

• 1819 р.

Повстання військових поселенців у Чугуєві

• 1819 р.

Організація В. Лукашевичем Малоросійського таємного товариства в Полтаві

• 1825 р.

Збудовано перший в Україні пароплав

• 25 грудня 1825 — 4 січня 1826 р.

Повстання чернігівського полку

• 1826 р.

Організація в Харківському університеті таємного молодіжного демократичного гуртка

• 1827—1830 рр.

Діяльність таємного демократичного гуртка в Гімназії вищих наук у Ніжині

• 1828—1829 рр.

Російсько-турецька війна

• 1830—1831 рр.

Польське національно-визвольне повстання. Поширення дій повстанців на Волинь, Поділля та Київщину

• 1832—1864 рр.

Роки існування Азовського козацького війська

• 30-ті рр. XIX ст.

Початок промислової революції в Україні

• Грудень 1845 — березень 1847 р.

Діяльність таємного Кирило-Мефодіївського братства в Києві

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Які поняття слід використовувати, характеризуючи соціально-економічне життя Наддніпрянської України в першій половині XIX ст.?

А земства, монополія

Б урочна система, військові поселення

В опришки, займанщина

Г кооперація, відруб

2. Яка губернія була створена російською владою на території колишнього Кримського ханства?

А Катеринославська

Б Таврійська

В Херсонська

Г Бессарабська

3. Складовою якого руху була діяльність декабристів на українських землях?

А російського визвольного руху

Б польського національного руху

В українського національно-визвольного руху

Г соціальних протестів українського селянства

4. Який регіон України у складі Російської імперії став осередком українського національного відродження у першій третині XIX ст.?

А Поділля

Б Київщина

В Запорожжя

Г Слобожанщина

5. Унаслідок завершення російсько-французької війни 1812—1814 рр. було:

А відновлено козацькі привілеї учасникам закордонного походу російської армії

Б ліквідовано українську автономну область у складі «Варшавського герцогства»

В скасовано кріпосний стан селян, які відзначилися під час бойових дій

Г розформовано українські полки козацького і земського ополчення

6. М. Костомаров, В. Білозерський, М. Гулак були засновниками:

А «Малоросійського товариства»

Б «Руської трійці»

В Кирило-Мефодіївського братства

Г «Братства тарасівців»

7. У XIX ст. «воєнними поселеннями» називали:

А місця розміщення козацьких формувань, козацькі зимівники

Б організацію війська, за якої солдати поєднували військову службу з сільгоспроботами

В війська, розміщені на окупованій території

Г території, на яких відбувалися регулярні військові навчання

8. Головною силою повстання декабристів в Україні у грудні 1825 — січні 1826 р. були:

А воєнні поселенці та озброєні селяни

Б Бузькі та Азовські козаки

В частини Чернігівського полку

Г частини Волинського полку

9. У 1830—1831 рр. в Україні були сформовані козацькі полки для придушення повстання:

А у воєнних поселеннях

Б поляків

В селян під проводом У. Кармалюка

Г декабристів

10. Розгортання українського національного відродження на Слобожанщині було пов’язане:

А із діяльністю греко-католицьких священиків

Б зі створенням Кирило-Мефодіївського товариства

В із відкриттям Харківського університету

Г із повстанням декабристів

11. Яке визначення розкриває зміст поняття «промисловий переворот (революція)»?

А відносини, що складаються між товаровиробниками і покупцями з приводу купівлі-продажу; органічний зв’язок між виробництвом та споживанням

Б процес переходу від ремісничого до мануфактурного виробництва

В форма виробництва, за якої продукція виробляється для продажу

Г процес у розвитку продуктивних сил суспільства, під час якого відбувається перехід від мануфактурного до машинного виробництва

12. Наприкінці XVIII — на початку XIX ст. на Півдні України (Новоросії) домінуючим було:

А селянське землеволодіння

Б поміщицьке землеволодіння

В козацьке землеволодіння

Г землеволодіння іноземних колоністів

13. Які форми соціального протесту населення українських земель були поширені в першій половині XIX ст.?

А повстання

Б судові позови

В звернення з чолобитними

Г бойкоти

14. Який документ регламентував діяльність Кирило-Мефодіївського братства?

А «Книга буття українського народу»

Б Конституція «Руська правда»

В «Історія русів»

Г «Статут слов’янського братства Св. Кирила і Мефодія»

15. «Історія русів», що поширювалася у першій половині XIX ст. у рукописах, вперше вийшла друком у 1946 р., відбивала погляди:

А автономістів

Б самостійників

В соціалістів

Г галицьких русофілів

16. Російський суспільний рух на українських землях у першій третині XIX ст. існував у формі:

А масонських лож і таємних організацій майбутніх декабристів

Б повстанських загонів і терористичних організацій

В таємних братств і революційних клубів

Г політичних партій та організацій

17. Що було особливістю розвитку сільського господарства в Наддніпрянській Україні в першій половині XIX ст.?

А ліквідація малоземелля в селянства

Б впровадження сільськогосподарської кооперації

В зменшення експлуатації селянства

Г розвиток товарного землеробства

18. У якому регіоні Наддніпрянщини на початку XIX ст. польська шляхта зберігала панівне становище?

А Лівобережжі

Б Слобожанщині

В Півдні

Г Правобережжі

19. Яким було ставлення українських дворян-автономістів до Наполеона напередодні російсько-французької війни 1812 р.?

А закликали до підтримки російського імперського уряду у війні

Б схвально ставилися до Наполеона, вбачаючи в ньому руйнівника імперського деспотизму

В займали позицію нейтралітету, вважаючи, що війна двох імперій не стосується України

Г закликали до підготовки повстання, спрямованого проти імперського гноблення

20. Яка з наведених масонських лож мала найбільш виразну українську національну спрямованість?

А «Друзі природи»

Б «Понт Евксинський»

В «Любов до істини»

Г «Об’єднані слов’яни»

21. Козацькі полки, сформовані в 1812 р. в Україні, брали участь у:

А битві під Ватерлоо

Б битві «трьох імператорів» під Аустерліцем

В «битві народів» під Лейпцигом

Г битві під Бородіним

22. Із якою метою наприкінці XVIII — на початку XIX ст. нащадки козацької старшини займалися пошуком на території колишньої Гетьманщини історичних джерел про її минуле?

А збирали докази для повернення українських земель під польську владу

Б розгорнути боротьбу за створення слов’янської федерації

В шукали докази на право отримання російського дворянства

Г обґрунтувати необхідність підготовки антиросійського повстання

23. На картосхемі позначено територію, що була охоплена антикріпосницьким селянським рухом у 1813—1835 рр. під проводом:

А У. Кармалюка

Б О. Довбуша

В Л. Кобилиці

Г М. Залізняка

24. До якого періоду розвитку українського руху в Російській імперії належить уривок із записів М. Костомарова?

«... Мені було прикро, що така чудова мова залишається без будь-якої літературної обробки і зверх того зазнає зовсім незаслуженої зневаги. Я всюди чув грубі вибрики і насмішки над хохлами не тільки від великоросів, але навіть і малоросів вищого класу, які вважали дозволеним знущатися над мужиком... Таке ставлення до народу і його мови мені здалося приниженням людської гідності».

А початку національного відродження

Б розгортання культурницької праці

В переходу до політичної боротьби

Г формування політичних засад руху

25. Програмні положення якої організації були викладені в книзі, уривок із якої наведено?

«На її зміст вплинули історичні та політичні концепції “Історії русів”, поезії Т. Шевченка, ідеологія панславізму, європейські ідеї романтизму, утопічного та християнського соціалізму та декабристський рух на Україні. Назва та стиль були запозичені з “Книг польського народу і польського пілігримства” А. Міцкевича. Незважаючи на запозичення, вона була оригінальним документом української політичної думки».

А Кирило-Мефодіївського братства

Б «Товариства об’єднаних слов’ян»

В «Братства тарасівців»

Г «Руської трійці»

26. Яка організація в своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності?

«...політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. ...при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян... Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. ...правило “Мета виправдовує засоби” визнається безбожним».

А Південне товариство декабристів

Б Кирило-Мефодіївське братство

В Головна Руська Рада

Г «Руська трійця»

27. Програмний документ якого товариства містить наведене історичне джерело?

«Визначаємо, що при об’єднанні кожне слов’янське плем’я повинно мати свою самостійність і ввійти в федерацію, а такими племенами вважаємо: південно-русів (українців ), північно-русів (росіян ), білорусів, поляків, чехів зі словенцями, лужичан, ілліросербів з хуруганами (хорватами) і болгар. ...кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян за їх народженням, християнським віросповіданням і станом...»

А Головна Руська Рада

Б «Руська трійця»

В Кирило-Мефодіївське братство

Г Південне товариство

28. Про який період дослідження української історії йдеться у фрагменті джерела?

«Всюди стараюсь розшукувати свідоцтва, що відносяться до української історії, але мало їх знаходжу. До цього часу не маємо повної історії нашої батьківщини. Вірні і важливі сліди її погубилися завдяки спустошенню нашої країни... Дослідник цієї історії знаходить для себе перепони й кидає перо». (О. Полетика)

А середина XVIII ст.

Б кінець XVIII — перша третина XIX ст.

В середина XIX ст.

Г друга половина XIX ст.

29. Після якого польського повстання російський цар, перебуваючи у Польщі, виголосив таку промову: «Вам доведеться, панове, обирати між двома шляхами: або наполегливо мріяти про незалежність Польщі, або жити спокійно і вірнопіддано під моїм правлінням. Якщо ви будете вперто плекати мрію окремої національності... я зруйную Варшаву і, звичайно, не я її буду відбудовувати»?

А 1795 р.

Б 1830—1831 рр.

В 1846 р.

Г 1863—1865 рр.

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

30. Установіть відповідність між російсько-турецькими війнами і територіальними змінами, що відбулись за їх результатами.

1 1735—1739 рр.

2 1768—1774 рр.

3 1787—1791 рр.

4 1806—1812 рр.

А Приєднання до Російської імперії гирла Дунаю

Б Приєднання до Російської імперії території між Дніпром і Південним Бугом

В Входження до складу Російської імперії Бессарабії

Г Приєднання до Російської імперії території між Південним Бугом і Дністром

Д Повернення до складу Російської імперії земель Запорожжя

31. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їх характеристиками.

1 П. Куліш

2 М. Костомаров

3 П. Пестель

4 М. Муравйов

А Декабрист, автор програми Південного товариства «Руська правда»

Б Член Кирило-Мефодіївського братства, автор першої навчальної книги з історії України для дітей старшого шкільного віку

В Декабрист, автор проекту Конституції Північного товариства

Г Декабрист, один із засновників «Товариства об’єднаних слов’ян»

Д Історик, публіцист; співзасновник Кирило-Мефодіївського братства, автор його програмних документів, зокрема, «Книги буття українського народу»

32. Установіть відповідність між подіями першої половини XIX ст. і наслідками їх для українських земель.

1 Російсько-французька війна

2 Російсько-турецька війна

3 Повстання Чернігівського полку

4 «Весна народів»

А Ліквідація Задунайської Січі

Б Проведення інвентарної реформи на Правобережжі

В Створення воєнних поселень

Г Розгром і придушення декабристського руху

Д Арешт учасників Кирило-Мефодіївського братства

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

33. Установіть послідовність подій.

А Початок промислового перевороту

Б Заборона діяльності масонських лож

В Початок національного відродження

Г Придушення руху декабристів

34. Установіть послідовність подій.

А «Закордонний похід» козацьких формувань у складі Російської армії

Б Створення козацьких формувань для придушення Польського повстання

В Поразка повстання Чернігівського полку

Г Ліквідація Задунайської Січі

35. Установіть послідовність подій.

А Заборона діяльності масонських організацій

Б Арешт учасників Кирило-Мефодіївського братства

В Придушення повстання Чернігівського полку

Г Розпуск козацьких формувань після завершення Вітчизняної війни

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

36. До складу яких держав входили українські землі на початку XIX ст.?

1 Австрійської імперії

2 Королівства Пруссія

3 Російської імперії

4 Речі Посполитої

5 Австро-Угорської імперії

6 Османської імперії

7 Кримського ханства

37. Які назви використовувалися щодо українських земель у складі Російської імперії у першій половині XIX ст.?

1 Південно-Західний край

2 Малоросія

3 Червона Русь

4 Новоросія

5 Мала Польща

6 Гетьманщина

7 Київська Русь

38. Хто із зазначених історичних діячів був активним учасником Кирило-Мефодіївського братства?

1 П. Куліш

2 І. Котляревський

3 М. Гулак

4 У. Кармалюк

5 М. Костомаров

6 В. Каразін

7 М. Максимович

39. Які повстання, народні виступи мали місце на українських землях у першій половині XIX ст.?

1 повстання у воєнних поселеннях

2 «Коліївщина»

3 повстання під проводом У. Кармалюка

4 повстання Чернігівського полку

5 повстання під проводом С. Палія

6 повстання на броненосці «Князь Потьомкін Таврійський»

7 опришківський рух на чолі з О. Довбушем