Повний курс історії України в тестах

Українські землі в другій половині XVIII ст.

Поняття й терміни

• Вольності Війська Запорозького — назва території останньої Запорозької Січі (Нової, або Підпільненської), що охоплювала землі степової України на південь від річок Тясмин та Оріль. Нині — цілком або частково охоплює Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську, Миколаївську, Херсонську, Луганську й Донецьку області.

• Гайдамаки — учасники національно-визвольної боротьби українського народу проти польського панування на Правобережній Україні у XVIII ст.

• Задунайська Січ — організація колишніх запорозьких козаків, що існувала в 1775—1828 рр. на території Османської імперії в гирлі річки Дунай.

• Коліївщина — селянсько-козацьке повстання на Правобережжі в 1768 р., спрямоване проти соціального, національного та релігійного гноблення українців шляхетською Польщею.

• Опришки — учасники народно-визвольної боротьби проти соціального гноблення, панування польської, угорської та австрійської шляхти в XVI — першій половині XIX ст. в Галичині, на Буковині й Закарпатті.

• Паланка — адміністративно-територіальна одиниця, на які поділялися землі Вольностей Війська Запорозького.

Основні події

Дата

Подія

• 1750 р.

Відновлення гетьманства на Лівобережній Україні. Початок гетьманування К. Розумовського

• 1753 р.

Утворення Слов’яно-Сербії

• 10 листопада 1764 р.

Указ Катерини II про ліквідацію гетьманства в Україні й утворення Другої Малоросійської колегії

• 1765 р.

Ліквідація козацького полкового устрою на Слобожанщині

• Травень 1768 р.

Початок Коліївщини — гайдамацького національно-визвольного повстання на Правобережжі

• 1768—1774 рр.

Російсько-турецька війна за вихід до Чорного моря. Участь у ній лівобережних і запорозьких козаків

• 1772 р.

Перший поділ Речі Посполитої

• 10 липня 1774 р.

Укладення російсько-турецького Кючук-Кайнарджийського мирного договору

• 1775 р.

Укладення австрійсько-турецької Константинопольської конвенції. Захоплення Австрією Буковини

• 4 червня 1775 р.

Зруйнування російськими військами Нової (Підпільненської) Січі

• 1775 р.

Заснування запорожцями, які переселилися до турецьких володінь, Задунайської Січі

• 8 квітня 1783 р.

Указ Катерини II про приєднання до Російської імперії Криму

• 3 травня 1783 р.

Указ Катерини II про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України

• 21 квітня 1785 р.

Видання Катериною II «Грамоти на права, вольності й переваги благородного російського дворянства», за якою українській козацькій старшині надавалися рівні права з російським дворянством

• 1787—1791 рр.

Російсько-турецька війна

• 1788 р.

Створення Війська вірних козаків (Чорноморського козацького війська)

• 1791 р.

Укладення російсько-турецького Ясського мирного договору

• 1792 р.

Переселення Чорноморського козацького війська на Кубань

• 1793 р.

Другий поділ Речі Посполитої

• 1795 р.

Третій поділ Речі Посполитої

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Яка Січ була зруйнована російськими військами в 1775 р. за наказом імператриці Катерини II?

А Задунайська

Б Нова (Підпільненська)

В Хортицька

Г Чортомлицька

2. У XVIII ст. більшість нових міст на території України було засновано на:

А Півдні

Б Правобережжі

В Лівобережжі

Г Слобожанщині

3. Гайдамаки боролися проти:

А польських панів

Б російських дворян

В татарських ханів

Г турецьких сіпахів

4. Як називалася військово-адміністративна одиниця Нової Січі?

А полк

Б паланка

В округ

Г зимівник

5. Які міста в різні часи були столицями козацької держави Гетьманщини?

А Чигирин, Гадяч, Батурин, Глухів

Б Суботів, Гадяч, Київ, Глухів

В Чигирин, Переяслав, Батурин, Стародуб

Г Ніжин, Лубни, Батурин, Миргород

6. У якому році за указом російської імператриці Катерини II було скасовано гетьманство?

А 1709 р.

Б 1727 р.

В 1764 р.

Г 1775 р.

7. Набіги кримських татар на українські землі тривали до:

А другої половини XVI ст.

Б першої половини XVII ст.

В другої половини XVIII ст.

Г першої половини XIX ст.

8. За підсумками російсько-турецької війни 1768—1774 рр. Кримське ханство:

А зберегло залежність від Османської імперії

Б увійшло до складу Російської імперії

В здобуло формальну незалежність

Г було поділене між Османською і Російською імперіями

9. «Смуга осілості», до якої входили українські землі, була запроваджена російським урядом для обмеження розселення:

А поляків

Б українців

В євреїв

Г татар

10. Унаслідок ліквідації російським урядом Запорозької (Нової) Січі в другій половині XVIII ст. землі Вольностей Війська Запорозького Низового:

А перетворено на незаселену територію, контрольовану російськими військами

Б включено до складу Слобідської України як окрему адміністративну одиницю

В заселено українськими селянами-втікачами з Галичини та Північної Буковини

Г віддано для господарювання російським дворянам та іноземним колоністам

11. У результаті яких подій Галичина в 1772 р. увійшла до складу Австрійської імперії?

А російсько-австрійської війни

Б австрійсько-турецької війни

В поділу Речі Посполитої

Г наполеонівських війн

12. За підсумками російсько-турецької війни 1768—1774 рр. Кримське ханство:

А зберегло залежність від Османської імперії

Б увійшло до складу Російської імперії

В здобуло формальну незалежність

Г було поділене між Османською та Російською імперіями

13. На території якого регіону України в другій половині XVIII ст. царський уряд заснував Нову Сербію, Слов’яно-Сербію та Новослобідський козацький полк?

А Гетьманщини

Б Новоросії

В Вольностей Війська Запорозького Низового

Г Слобідської України

14. На Правобережній Україні після поділів Речі Посполитої було:

А збережено кріпосне право

Б проведено земську реформу

В відновлено магдебурзьке право

Г ліквідовано козацтво

15. І. Григорович-Барський — це архітектор, представник українського:

А конструктивізму

Б бароко

В ренесансу

Г класицизму

16. Які зміни в соціальному становищі українських селян Лівобережної і Слобідської України пов’язані з діяльністю російської імператриці Катерини II?

А остаточне перетворення вільних селян, козаків на кріпаків

Б переведення частини селян у категорію воєнних поселенців

В надання їм привілеїв «вільних хліборобів»

Г поділ селянського стану на ранги, залежно від розміру земельної ділянки

17. На Лівобережній Україні інститут гетьманства остаточно було скасовано:

А 1709 р.

Б 1734 р.

В 1764 р.

Г 1775 р.

18. На могилі якого історичного діяча викарбувано такі рядки: «Здесь погребено тело в Бозе почившего кошевого атамана казаков бывшей некогда Запорожской грозной Сечи, сосланного в сию обитель в 1776 году на смирение. Будучи освобожден, сам не пожелал оставить обитель, в коей обрел душевное спокойствие»?

А І. Сірка

Б П. Полуботка

В К. Гордієнка

Г П. Калнишевського

19. Друга Малоросійська колегія була скасована царським урядом, оскільки:

А на Лівобережній Україні відновлено інститут гетьманства

Б до складу Російської імперії включено Правобережну Україну

В російські війська остаточно знищили Запорозьку (Нову) Січ

Г завершилася ліквідація автономного устрою Лівобережної України

20. Яка територія позначена на картосхемі?

А приєднана І. Мазепою до Гетьманщини в 1704—1708 рр.

Б охоплена гайдамацьким повстанням «Коліївщиною» 1768 р.

В район повстання Чернігівського полку 1825—1826 рр.

Г землі, що увійшли до складу Російської імперії за першим поділом Речі Посполитої 1772 р.

21. У якому уривку з історичного джерела йдеться про роль і місце в українській культурі зображеного діяча?

А «Будучи останнім представником поезії українського бароко, він став предтечею нової української літератури, просякнувши її ідеями гуманізму та Просвітництва...»

Б «З його ім’ям пов’язаний поворот до нового літературного і культурного розвитку. Його славу зачинателя нової української літератури доповнює слава “батька” українського театру»

В «Він став самобутнім виявом імпресіонізму в літературі, вдаючись до аналізу психологічного стану своїх героїв. Його творчість остаточно розвіяла сумніви, чи зможе українська література стати великою літературою»

Г «Він був сином мужика і став володарем у царстві Духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові... шляхи книжним ученим».

22. Коли відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела?

«І для того з обов’язку, що належить нам, піклування про благо і велич Вітчизни, прагнучи користь і безпеку його утвердити, як і рівно мати засіб, назавжди віддаляючий неприємні причини, що збурюють вічний мир між імперіями Російською і Османською укладений, який ми назавжди зберегти щиро бажаємо, не менш і в заміну і відшкодування збитків наших, вирішили ми взяти під державу нашу півострів Кримський, острів Тамань і всю Кубанську сторону».

А 1768 р.

Б 1775 р.

В 1783 р.

Г 1791 р.

23. «Розбійництво було з давен-давна нерозлучним товаришем хлопської неволі. Поневолений, битий, скривджений підданий, не можучи знайти ніде полегші ані справедливості, тікав у ліси, в гори, приставав до купи таких самих одчайдухів і, хоч чув над собою в кожній хвилі загрозу смерті, все-таки рад був хоч під тою загрозою прожити свобідно, а надто ще мститися на своїх кривдниках», — так Іван Франко характеризує діяльність:

А опришків

Б гайдамаків

В низових козаків

Г братчиків

24. Укажіть за уривком з історичного джерела, яке доручення виконав генерал.

«Нашому генералу-поручику Текелю з довіреними нашими військами... без будь-якого опору з боку козаків, тому що були оточені з усіх боків... у цілковитому порядку... найспокійнішим чином виконати доручену йому справу, уникаючи, наскільки це можливо, кровопролиття...»

А зруйнував Запорозьку (Нову) Січ

Б закріпачив козаків Слобідської України

В приєднав землі Кримського ханства до Російської імперії

Г придушив Коліївщину — гайдамацький рух на Правобережній Україні

25. Який уривок вказує на причини Коліївщини?

А «Бунт в Україні та Подолії селян із гайдамаками слід вважати наслідком Барської конфедерації, оскільки той фанатизм католиків викликав у наших єдиновірних [православних] жорстокий супротив...»

Б «Того ж року козак Наливайко, зібравши військо козаків, перш за все об’явився був на Поділлі, у Волохах, вдерся в Турецькі землі, потім, повертаючись до Польщі, сплюндрував маєтки пана Калиновського...»

В «Цього року... пішов до Умані Залізняк, де зібралося людей з рушницями чоловік до тисячі, ...а уманський сотник І. Гонта..., прибувши до Залізняка, оголосив, що він має козаків до чотирьохсот...»

Г «Нашому генералу-поручику Текелю з довіреними нашими військами... без будь-якого опору з боку козаків, тому що були оточені з усіх боків... у цілковитому порядку... найспокійнішим чином виконати доручену йому справу, уникаючи, наскільки це можливо, кровопролиття...»

26. Хто з зображених історичних постатей був останнім гетьманом Козацької держави?

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

27. Установіть відповідність між подіями та їх наслідками.

1 Коліївщина

2 Поділи Речі Посполитої

3 Ліквідація Гетьманщини

4 Ліквідація Запорозької Січі

А Російський уряд утворив на цих землях Новоросійську та Азовську губернії і став селити тут іноземних колоністів

Б Правобережжя було об’єднано з рештою українських земель у складі Російської імперії

В Ці події сприяли формуванню національної свідомості українців, Т. Шевченко присвятив їм свою поему «Гайдамаки»

Г Активізація процесу імперського наступу Росії на автономію Лівобережжя

Д Спираючись на підтримку місцевого населення, повстанські загони перейшли до партизанської тактики боротьби з гнобителями

28. Установіть відповідність між часом і описаними подіями.

1 Перша половина XVII ст.

2 Друга половина XVII ст.

3 Перша половина XVIII ст.

4 Друга половина XVIII ст.

А «Неподалік від Бендер помирає, розчавлений Полтавською катастрофою, престарілий гетьман. Новообраний гетьман П. Орлик і своє життя покладе заради відновлення української державності...»

Б «Під впливом революційних подій в імперії створюється Головна Руська Рада. У першому своєму маніфесті вона заявила про підтримку національних прав усіх поневолених народів імперії...»

В «Жорстоко і люто розправилася з повстанцями Польща. Гонту, після тортур, було порубано на частини, а його голову прибито до воріт Могилева. Росія ж в останній момент замінила Залізняку страту довічним засланням до Сибіру...»

Г «Увесь народ... вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами та вигуками як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючи його: Богом даний...»

Д «Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лівий берег Дніпра. Після вбивства козаками І. Брюховецького його проголошують гетьманом усієї України...»

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

29. Установіть послідовність подій.

А Остаточна ліквідація гетьманства

Б Ліквідація Кримського ханства

В Знищення Запорозької Січі

Г Ліквідація Речі Посполитої

30. Установіть послідовність діяльності державно-політичних інституцій.

А Малоросійська колегія на чолі з П. Румянцевим

Б Малоросійський приказ

В Правління гетьманського уряду

Г Малоросійська колегія на чолі з С. Вельяміновим

31. Установіть послідовність подій.

А Перший поділ Речі Посполитої

Б Ліквідація Кримського ханства

В Ліквідація полкового козацького устрою на Слобожанщині

Г Захоплення Австрією Буковини

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

32. Російсько-турецькі війни XVIII ст. спричинили:

1 колонізацію земель Північного Причорномор’я та Криму українськими селянами

2 припинення татарських набігів на українські землі

3 ліквідацію Задунайської Січі

4 вибух антикріпосницьких виступів селян

5 розширення кордонів Запорозької Січі

6 заснування нових портових міст — Миколаїв, Херсон, Одеса та ін.

7 об’єднання Правобережної і Лівобережної Гетьманщини

33. Які з наведених територій відійшли до Російської імперії в результаті російсько-турецьких війн другої половини XVIII ст.?

1 узбережжя Чорного моря між Південним Бугом і Дністром

2 узбережжя Чорного моря між Дніпром і Південним Бугом

3 гирло Дунаю

4 узбережжя Чорного моря між Дністром і Дунаєм

5 фортеця Азов та навколишні землі

6 Бессарабія

7 Кримський півострів

34. Які соціально-економічні зміни відбулися в останній чверті XVIII ст.?

1 надання земствам права перерозподілу земель

2 роздача земель Війська Запорозького і Кримського ханства російським дворянам

3 ліквідація монастирського землеволодіння

4 надання прав російського дворянства українській козацькій старшині

5 ліквідація категорії державних селян, передача їх у приватну власність дворян

6 видання закону про «вільних хліборобів»

7 повна ліквідація козацтва на українських землях