Повний курс історії України в тестах

Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Поняття й терміни

• Малоросійська колегія — орган державного управління Російської імперії, заснований для керівництва Гетьманщиною за указом Петра І від 2 квітня 1722 р.

• Малоросія — назва, яка стала вживатися в Російській державі від кінця XVIII ст. стосовно Лівобережної України (Гетьманщини). Походить від назви «Мала Русь», яка від початку XIV ст. стала використовуватися в константинопольському патріархаті щодо Галицько-Волинського князівства з огляду на його церковно-адміністративну належність.

• Перша Малоросійська колегія існувала в 1722—1727 рр., Друга Малоросійська колегія — у 1764—1781 рр.

• Наказний гетьман — особа, яка тимчасово виконувала обов’язки гетьмана.

• Правління гетьманського уряду — орган, створений російським урядом для управління Гетьманщиною після смерті Д. Апостола. Існував до 1750 р.

Основні події

Дата

Подія

• 25 липня 1687 р.

Обрання гетьманом І. Мазепи. Укладення українсько-московських «Коломацьких статей»

• 1689 р.

Другий Кримський похід московсько-української армії

• 1699 р.

Постанова сейму Речі Посполитої про ліквідацію козацтва на Правобережній Україні

• 1700—1721 рр.

Північна війна Росії зі Швецією

• 1702—1704 рр.

Національно-визвольне повстання проти польського панування на Правобережжі

• Жовтень 1708 р.

Перехід І. Мазепи з п’ятитисячним козацьким військом на бік шведського короля Карла XII

• 14 травня 1709 р.

Зруйнування за наказом царя Петра І Чортомлицької Січі

• 27 червня 1709 р.

Полтавська битва

• 1709 р.

Прийняття «Решетилівських статей»

• 1709—1711 рр.

Період існування Кам’янської Січі

• 5 квітня 1710 р.

Прийняття Конституції П. Орлика — «Пактів і Конституції прав і свобод Війська Запорозького»

• Весна 1711 р.

Похід П. Орлика разом із татарами на Правобережну Україну

• 12 липня 1711 р.

Укладення російсько-турецького Прутського договору

• 1711—1734 рр.

Період існування Олешківської Січі

• 1712 р.

Укладення російсько-турецького Адріанопольського договору

• 2 квітня 1722 р.

Указ російського імператора Петра І про скасування в Лівобережній Україні гетьманства й утворення для управління нею Малоросійської колегії

• 1723 р.

Подання українською старшиною Петру І «Коломацьких чолобитних»

• Червень 1727 р.

Обрання гетьманом Данила Апостола

• 1728 р.

Прийняття «Рішительних пунктів»

• 1734 р.

Гайдамацьке повстання проти польського панування на Правобережжі, очолюване Верланом

• 1734—1750 рр.

Управління Гетьманщиною Правлінням гетьманського уряду

• 1734—1775 рр.

Нова (Підпільненська) Січ

• 1738—1745 рр.

Виступи опришків під проводом О. Довбуша на Прикарпатті

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Гетьманом у вигнанні було обрано:

А І. Мазепу

Б П. Полуботка

В І. Скоропадського

Г П. Орлика

2. Участь українських козаків і селян у будівництві Санкт-Петербурга, вступ козацьких полків І. Мазепи на Правобережжя, Полтавська битва — це події часів:

А Кримських походів

Б Азовських походів

В Північної війни

Г Семилітньої війни

3. Що спричинило відновлення гетьманського правління в 1727 р. на території Лівобережної Гетьманщини?

А утворення Задунайської Січі

Б загроза чергової війни з Туреччиною

В повстання С. Палія на Правобережжі

Г перший поділ Речі Посполитої

4. Міщани Лівобережної Гетьманщини на початку XVIII ст. були:

А вписані до реєстру городового козацтва й виконували воєнну повинність

Б особисто вільними та сплачували податки, виконували державні повинності

В залежні від козацької старшини на правах рангового володіння

Г зрівняні у правах зі шляхтою та мали власний становий суд

5. Яка історична особистість була відома як церковний і політичний діяч першої половини XVIII ст.?

А Ф. Прокопович

Б Д. Апостол

В П. Полуботок

Г П. Орлик

6. Який гетьман сприяв поверненню запорозьких козаків із татарських володінь у 1734 р.?

А П. Орлик

Б Д. Апостол

В К. Розумовський

Г І. Скоропадський

7. Яка міжнародна подія мала вирішальний вплив на долю Лівобережної Гетьманщини на початку XVIII ст.?

А розгром турків під Віднем польським військом на чолі з королем Я. Собеським

Б перший поділ Австрією, Пруссією та Росією Речі Посполитої

В повстання під проводом С. Палія

Г Північна війна

8. Хто був автором козацьких літописів?

А Ф. Прокопович, Г. Сковорода

Б Г. Граб’янка, С. Величко

В С. Ковнір, І. Григорович-Барський

Г Д. Левицький, В. Боровиковський

9. Якими були наслідки Північної війни для українських земель?

А обмежено автономні права Гетьманщини, зруйновано Запорозьку Січ

Б приєднано Правобережну Гетьманщину до Росії

В розпущено козацькі полки, запроваджено кріпацтво

Г ліквідовано незалежність Гетьманщини та Запорозької Січі

10. Повстання 1708—1709 рр. гетьмана І. Мазепи призвело до:

А відновлення козацького устрою на Правобережній Україні

Б нищення автономних прав Гетьманщини і Запорозької Січі

В запровадження кріпосного права на українських землях

Г поділу українських земель між Росією і Річчю Посполитою

11. Повстання під проводом С. Палія було зумовлене:

А спробою влади Речі Посполитої ліквідувати козацтво на українських землях

Б переходом земель Запорозької Січі під владу польського короля

В національно-визвольною акцією гетьмана І. Мазепи

Г поразками Росії на початку Північної війни

12. Відбудова в Києві Софійського і Михайлівського Золотоверхого соборів, будівництво ще 12 храмів по всій території Гетьманщини, отримання Києво-Могилянською колегією статусу та прав академії пов’язані з гетьманом:

А І. Мазепою

Б І. Скоропадським

В Д. Апостолом

Г К. Розумовським

13. Останнім гетьманом, що уклав договірні статті з московським царем, був:

А С. Палій

Б П. Полуботок

В І. Скоропадський

Г І. Мазепа

14. Відповідно до «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» П. Орлика:

А найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній старшині

Б уся повнота влади зосереджувалася в руках довічно обраного гетьмана

В скасовувалося постійне скликання Генеральної і Старшинської ради

Г упроваджувався принцип спадковості гетьманської посади

15. «Коломацька чолобитна» спричинила:

А відновлення гетьманства на Лівобережній Україні

Б ув’язнення П. Полуботка та його соратників

В повернення запорожців із володінь кримського хана

Г перехід гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля

16. Перша Малоросійська колегія була скасована царським урядом, тому що:

А на Лівобережній Україні було відновлено інститут гетьманства

Б до складу Російської імперії було включено Правобережну Україну

В російські війська остаточно знищили Запорозьку (Нову) Січ

Г завершилася ліквідація автономного устрою Лівобережної України

17. Які запорозькі січі було зруйновано за наказом царя Петра І?

А Хортицьку й Базавлуцьку

Б Чортомлицьку й Кам’янську

В Микитинську і Підпільненську (Нову)

Г Олешківську і Томаківську

18. «Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» — угода, укладена між гетьманом П. Орликом та:

А шведським королем і козацькою старшиною

Б козацькою старшиною та запорозькими козаками

В запорозькими козаками та турецьким султаном

Г турецьким султаном і шведським королем

19. Загони опришків на чолі з О. Довбушем діяли на українських землях (у першій половині XVIII ст.), що перебували на той час у складі: А Речі Посполитої

Б Австро-Угорщини

В Російської імперії

Г Османської імперії

20. Повстання на Правобережжі в 1702—1704 рр. під проводом С. Палія було придушене:

А польськими військами і шляхетським ополченням

Б російськими військами, які переслідували відступаючу шведську армію

В козацькими полками І. Мазепи після арешту провідників повстання

Г турецькими військами під час Прутського походу

21. Відновлення козацьких полків на Правобережжі наприкінці XVII ст. було зумовлено прагненням Речі Посполитої:

А заручитися підтримкою козаків у війні з Туреччиною та сприяти господарському освоєнню розореного війною краю

Б закласти підвалини об’єднання українських земель у межах створеного Руського князівства

В створити на противагу Лівобережній Гетьманщині подібне державне утворення, але орієнтоване на Польщу

Г повернути на ці землі шляхетські порядки, що були знищені під час Національно-визвольної війни українського народу

22. Повстання гетьмана І. Мазепи було підтримане:

А козацькими полками у складі російської армії на чолі з М. Гамалією

Б запорозькими козаками на чолі з отаманом К. Гордієнком

В козаками Правобережжя на чолі з полковником С. Палієм

Г козаками Лівобережжя на чолі з полковником І. Скоропадським

23. Що було спільним у внутрішній політиці гетьманів І. Самойловича та І. Мазепи?

А ліквідація адміністративного поділу на полки

Б розширення прав козацької старшини

В запровадження займанщини для селян

Г підтримка греко-католицької церкви

24. Діяльність Першої Малоросійської колегії (1722—1727 рр.) була спрямована:

А на ліквідацію полково-сотенного устрою Гетьманщини, підпорядкування управління українськими землями російським державним органам

Б на встановлення контролю за діяльністю гетьмана та козацької старшини, збільшення стягнень податків до царської казни, провіанту для російської армії

В на відокремлення гетьманського скарбу від державного, розслідування законності володіння козацькою старшиною маєтками

Г на встановлення контролю за Лівобережною та Слобідською Україною, обмеження функцій генеральної та полкових канцелярій

25. Із якими гетьманами царська влада Росії відмовилась підписувати договірні статті?

А Ю. Хмельницьким, І. Виговським, І. Брюховецьким

Б П. Тетерею, П. Дорошенком, І. Мазепою

В П. Орликом, Д. Многогрішним, М. Ханенком

Г І. Скоропадським, Д. Апостолом, К. Розумовським

26. У 1734 р. царський уряд дозволив козакам заснувати Нову Січ на річці Підпільна, оскільки прагнув:

А використати козаків у новій російсько-турецькій війні

Б залучити козаків для придушення селянських виступів

В мати додатковий важіль впливу на Річ Посполиту

Г налагодити союзницькі відносини з Кримським ханством

27. Правління гетьманського уряду (1734 р.) було створено з метою:

А розслідувати законність володіння та роздавання маєтків козацькій старшині та російським можновладцям у Гетьманщині

Б контролю за діяльністю козацької генеральної старшини та обмеження політичної автономії Гетьманщини

В укладення кодексу законів Гетьманщини, його узгодження із загальноросійським законодавством

Г перегляду гетьманом судових рішень, прийнятих у Генеральному військовому суді, полкових та сотенних судах

28. Унаслідок якої події гетьман І. Мазепа поширив свою владу на територію, заштриховану на картосхемі?

А Другого Кримського походу об’єднаної російсько-української армії

Б укладення українсько-шведського союзу в роки Північної війни

В Прутського походу об’єднаної російсько-української армії

Г придушення повстання під проводом С. Палія

29. Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на подану картосхему?

А П. Тетері

Б І. Самойловича

В Ю. Хмельницького

Г І. Мазепи

30. Позицію якого гетьмана відображено в уривку з джерела?

«Без крайньої, останньої потреби я не переміню моєї вірності до царської величності... Доки не побачу, що царська велич не в змозі буде захищати не тільки України, але і всю свою державу від шведської потенції».

А І. Скоропадського

Б П. Полуботка

В І. Мазепи

Г П. Орлика

31. Яким роком датується цитований документ?

«... Отож ми, генеральна старшина, кошовий Отаман і все Військо Запорозьке домовилися і постановили з ясновельможним гетьманом... щоб із тими всіма генеральними особами мають радитися гетьман і його наступники про... всілякі справи, нічого без їхнього дозволу й поради не чинити... У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман із генеральною старшиною».

А 1654 р.

Б 1686 р.

В 1710 р.

Г 1764 р.

32. Про яке місто йдеться в уривку з історичного джерела?

«Цар прагнув помститися Мазепі і наказав Меншикову негайно зруйнувати його столицю. Меншиков напав на неї та здобув її».

А Батурин

Б Глухів

В Київ

Г Чигирин

33. Коли відбулися описані нижче події?

«...За кілька днів після приєднання козацького головнокомандувача графа Мазепи до шведів князь Меншиков на чолі численного війська й артилерії пішов на Батурин, резиденцію гетьмана Мазепи... Здобувши місто силою, Меншиков піддав усе живе мечу та вогню...»

А у першій половині XVII ст.

Б у другій половині XVII ст.

В у першій половині XVIII ст.

Г у другій половині XVIII ст.

34. У якому уривку з історичних джерел відбито одне з положень «Пактів й Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» (1710 р.) П. Орлика?

А «...жалуючи підданих своїх, малоросійський народ... при гетьмані в Глухові для управління і для іншого, що в прохальних пунктах гетьмана Хмельницького написано..., бути колегії»

Б «У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися Генеральна Рада: на Різдво, Великдень, Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман із генеральною старшиною»

В «Посли, які здавна до Війська Запорозького приходять, гетьману приймати та про це царську величність повідомляти. Із турецьким султаном і польським королем без указу царської величності зносин не мати»

Г «...Іван Мазепа, законний князь України, ...не може бути позбавлений влади у цьому князівстві до його смерті... Стани України зберігатимуть всі вольності згідно зі своїми правами»

35. Завдяки меценатській діяльності якого гетьмана зображені храми часів Київської Русі набули барокових рис у своєму вигляді?

А Б. Хмельницькому

Б І. Самойловичу

В І. Мазепі

Г К. Розумовському

36. Хто з гетьманів став першим, із ким цар відмовився укладати договірні статті?

37. Хто з зображених історичних постатей був ватажком опришківського руху в першій половині XVIII ст.?

38. Діяльність якого гетьмана прославляє зображена на ілюстрації гравюра?

А Б. Хмельницького

Б П. Дорошенка

В І. Самойловича

Г І. Мазепи

39. У якому мистецькому стилі був збудований Успенський собор Почаївської лаври?

А ренесансу

Б романтизму

В класицизму

Г бароко

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

40. Установіть відповідність між гетьманами і подіями.

1 І. Мазепа

2 І. Скоропадський

3 П. Полуботок

4 Д. Апостол

А Повернення запорожців із татарських володінь і заснування Нової Січі

Б Подання російському царю «Коломацьких чолобитних»

В Створення Правління гетьманського уряду

Г Приєднання запорожців на чолі з К. Гордієнком до українсько-шведського союзу

Д Утворення Першої Малоросійської колегії

41. Установіть відповідність між гетьманами та характеристиками, що визначають їх діяльність.

1 П. Дорошенко

2 І. Мазепа

3 Д. Многогрішний

4. І. Самойлович

А Визнання протекторату Османської імперії

Б Відновлення права козацької старшини на збирання податків

В Укладення українсько-шведського союзу

Г Здійснення кодифікації норм козацького права

Д Організація «Великого згону»

42. Установіть відповідність між подіями та прізвищами гетьманів, причетних до них.

1 Визнання протекторату Османської імперії

2 Укладення військово-політичного союзу зі Швецією

3 Створення найманого кінного війська «компанійців»

4 Організація «Великого згону» населення Правобережної України

А П. Дорошенко

Б І. Мазепа

В Д. Многогрішний

Г І. Самойлович

Д І. Брюховецький

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

43. Установіть послідовність подій.

А «Нам стало відомо, що ворог наш, король шведський, бачачи виснаження сил своїх і не маючи надії збройно проти наших... військ стояти і перемогу... здобути..., бажаючи швидким і лукавим походом випередити військо наше, в Малоросійський край за запрошенням і присиланням зрадника Мазепи ввійшовши, його завоювати і, взявши найвідоміші міста, в них засісти, а потім цю землю тяжкими данями, податками і полоненням людей аж до остаточного розорення довести...»

Б «Ваша величносте, мушу сказати Вам, що я добре бачу, як Ви без будь-яких підстав, а лише через лихі намови добродія Меншикова хочете погубити мою Батьківщину... І хай краще я помру найлютішою смертю, аніж побачу страшне видовище повної загибелі мого народу»

В «Це робиться для вашого блага... бути під російським судом і управлінням, щоб тим самим малоросійському народу всі неправі суди і марні тяготи припинені були»

Г «У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися Генеральна рада: на Різдво, Великдень і Покрова. На ній, окрім названих вище представників, мають бути посли Запорозького Низового війська, тобто Січі...»

44. Установіть послідовність подій.

А Полтавська битва

Б Указ Петра І про створення Малоросійської колегії

В Указ Петра І про заборону друкування в Україні книг, текст яких відрізнявся від московських і петербурзьких видань

Г Схвалення Конституції П. Орлика

45. Установіть послідовність подій.

А «Правління гетьманського уряду»

Б Арешт наказного гетьмана П. Полуботка

В Ухвалення «Конституції» П. Орлика

Г Повстання під проводом С. Палія

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

46. Які події з історії України належать до першої половини XVIII ст.?

1 арешт наказного гетьмана П. Полуботка

2 остаточне знищення Запорозької Січі

3 Видання «Конституції» П. Орлика

4 остаточне скасування гетьманства в Україні

5 обрання гетьманом І. Мазепи

6 гайдамацьке повстання Коліївщина

7 правління Першої Малоросійської колегії

47. Якими були основні функції Першої Малоросійської колегії (1722—1727 рр.)?

1 призначення гетьмана та кошового отамана Запорозької Січі

2 нагляд за діяльністю гетьмана, генеральної та полкової старшини

3 розквартирування офіцерів і солдатів російської армії

4 встановлення та стягнення податків до царської казни

5 запровадження російського адміністративно-територіального устрою

6 здійснення дипломатичних відносин з іншими країнами

7 контроль за діяльністю церков на території Гетьманщини

48. Які заходи були здійснені російським царем Петром І щодо України?

1 заборона обрання гетьмана

2 зруйнування Запорозької Січі

3 ліквідація козацького устрою на Слобожанщині

4 знищення гетьманської резиденції м. Батурина

5 будівництво воєнних поселень на землях Війська Запорозького

6 створення «Правління гетьманського уряду»

7 ліквідація Києво-Могилянської академії