Повний курс історії України в тестах

Передмова

Важливою складовою реформування освітньої системи в Україні є запровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Це сприяло широкому застосуванню тестових технологій у навчальному процесі. Вони дозволяють визначати рівень знань, умінь і навичок учнів.

Тестові завдання, що використовуються у тесті ЗНО, за своїм змістом відповідають вимогам державного стандарту загальної середньої освіти та Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.

Розв’язання тестових завдань є доволі складною формою інтелектуальної діяльності учня (абітурієнта). Тест містить завдання, які потребують від учнів застосовувати не тільки стандартні заучені навички, а й «навички вищого когнітивного рівня».

Видання, що пропонується, являє собою збірник завдань, зміст яких охоплює матеріал чинної навчальної програми з історії України для 5—11 класів та Програми зовнішнього незалежного оцінювання. Його призначення досить широке. По-перше, учителі можуть використовувати збірник протягом усього навчального року на різних етапах уроку. По-друге, завдання збірника допоможуть підготуватися до державної підсумкової атестації з історії України. По-третє, посібник можна використовувати у процесі підготовки учнів до складання ЗНО, оскільки форма і зміст завдань, які розміщені в ньому, відповідають вимогам зовнішнього незалежного оцінювання. По-четверте, можливе ефективне використання матеріалів збірника у процесі підготовки учнів до різних етапів предметних олімпіад та написання контрольних робіт учасниками турнірів Малої академії наук. Цьому сприяє повнота завдань збірника, охоплення ним усього матеріалу чинної навчальної програми та наявність у посібнику завдань підвищеної складності.

Варто наголосити, що виконанню тестових завдань повинно передувати ґрунтовне повторення теоретичного матеріалу.

У кожній темі представлено тестові завдання різних типів, які використовуються у тесті ЗНО.

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання пропонується чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

2. Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

3. Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2, третя — цифрі 3, четверта — цифрі 4.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді — це тестове завдання, яке має кілька варіантів відповіді, із яких учень має вибрати лише один правильний. Такі тести найчастіше використовуються для оцінювання результатів засвоєння знань, їх розуміння та застосування.

Завдання цієї форми спрямовані на перевірку цілої низки знань, умінь та навичок: перевірки знань дат історичних подій, хронологічних меж явищ і процесів, періодів та етапів історії України, історичних фактів, понять і термінів. Також вони спрямовані на перевірку вмінь визначати передумови, причини, приводи, сутність, наслідки та значення історичних подій, явищ і процесів; конкретизувати (співвідносити дати, події з відповідними історичними подіями й епохами, визначати належність місцевості до певних регіонів, зіставляти події та явища з певним історичним процесом, конкретних осіб, груп людей із певними етнічними, соціально-економічними, політичними групами); виділяти головне (характерні риси, зміни в житті людей, політиці, економіці та суспільстві, виокремлювати етнічні, соціальні, політичні групи); працювати з історичними джерелами (отримувати інформацію із джерела, застосовувати набуті знання у зв’язку зі змістом джерела). Наприклад:

58. Зображені на ілюстрації археологічні знахідки дають можливість характеризувати духовне життя:

А носіїв трипільської культури

Б племен стародавніх слов’ян

В жителів античних міст-держав

Г кочових племен Північного Причорномор’я

Завдання на встановлення відповідності спрямоване на перевірку вмінь встановлювати відповідність між: одиничними фактами і типовими загальними явищами, процесами, подіями, періодами та епохами; персоналіями та їх діяльністю, належністю до певних політичних сил, обставинами, історичними епохами. Наприклад:

50. Установіть відповідність між назвами історико-географічних регіонів України та землями (друга половина XVII ст.), позначеними на картосхемі.

1 Запорожжя

2 Лівобережна Україна

3 Поділля

4 Слобідська Україна

Завдання на встановлення правильної послідовності спрямовані на перевірку уміння встановлювати послідовність та синхронність подій у часі, спираючись на знання історичних епох. Наприклад:

73. Установіть послідовність періодів, зображених на малюнках сучасних художників.

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору спрямовані на перевірку вмінь групувати (класифікувати) історичну інформацію за вказаною ознакою. Наприклад:

76. Що з наведеного стосується історії скіфських племен?

1 перетворення племінного союзу на державне утворення

2 витіснення на Кримський півострів сарматськими племенами

3 панування в образотворчому мистецтві «звіриного стилю»

4 утвердження монотеїстичної релігії

5 утворення загонів важкоозброєної піхоти

6 винайдення колісного транспорту

7 здійснення грабіжницьких походів проти Римської імперії

Щоб допомогти учням та абітурієнтам у швидкому та якісному вивченні історичних фактів, пов’язаних із минулим України, до кожної теми вміщено перелік історичних подій із зазначенням дат, коли вони відбулися, та визначення основних понять.

Із метою полегшення перевірки знань та вмінь учнів і абітурієнтів наприкінці цієї частини посібника подано відповіді до всіх тестів.

Щасти вам!

Стародавня історія України

Поняття й терміни

Анти — об’єднання слов’янських племен, що згадується у візантійських джерелах VI ст. Заселяли територію між Дністром і Дніпром.

Антропологія — наука, що вивчає походження та розвиток людського роду.

Архантроп — найдавніша людина, або homo erectus (людина з прямою ходою). З’явилася 1,5 млн років тому в Африці. Близько 1 млн — 800 тис. років тому архантропи з півдня Європи потрапили на територію сучасної України.

Археологічна культура — велика група археологічних пам’яток, що датуються однією історичною добою, мають спільні ознаки та розташовані на певній території.

Археологічна пам’ятка — група знайдених в одному місці речей, які є матеріальними рештками діяльності людини або змінені її працею.

Археологія — галузь історичної науки, що вивчає минуле за допомогою дослідження речових знахідок.

Бронзовий вік — період в історії людства, під час якого при виготовленні знарядь праці стали використовувати бронзу — перший штучний метал, отриманий шляхом додавання до міді олова. У цей час розвивалися нові ремесла (гравірувальне, ковальське), удосконалювалося землеробство.

Велике переселення народів — умовна назва сукупності пересувань і розселень германських, сарматських, слов’янських та інших племен у IV—VII ст. територією Азії, Європи та Північної Африки.

Венеди — слов’янські племена, які на межі нашої ери заселяли землі між річками Одрою та Дніпром і поблизу Карпат. Уперше згадуються в І ст.

Готи — назва групи північногерманських племен, які в III ст. до н. е. переселилися з берегів Балтійського моря до Північного Причорномор’я.

Гуни — кочовий народ тюркської мовної групи, що сформувався в Центральній Азії і в IV ст. прийшов на територію України, започаткувавши своїм рухом Велике переселення народів.

Енеоліт — мідно-кам’яний вік. Період в історії людства, коли було освоєно перший метал — мідь. Унаслідок цього поряд із кам’яними знаряддями праці стали використовуватися знаряддя праці, виготовлені з міді. У цей період виникають перші ремісничі виробництва, пов’язані з металургією та металообробкою, набуває поширення розвинене землеробство й скотарство.

Історичні джерела — сукупність різноманітних об’єктів, які відображають історичний процес і створюють можливість вивчати минуле людського суспільства; усе, що було створено в процесі людської діяльності й збереглося до наших часів.

Кіммерійці — назва кочових племен індо-іранської мовної групи, які заселяли степову й частково лісостепову зони українських земель у IX—VII ст. до н. е.

Колонізація — заселення вільних територій; захоплення якої-небудь країни чи області й насильницьке перетворення її на колонію.

Кочовий спосіб життя — спосіб життя, пов’язаний із періодичною зміною місця проживання.

Кроманьйонець, або неоантроп — нова людина сучасного фізичного типу, homo sapiens. З’явилася в багатьох регіонах нашої планети 40—30 тис. років тому. Її поява завершила процес антропогенезу на Землі й започаткувала історію людства.

Матріархат — форма життя родової общини, за якої особливе місце надавалося жінці-матері.

Мезоліт — середній кам’яний вік, перехідна доба від палеоліту до неоліту. У цей час поширюються вкладишеві (набірні) знаряддя — макроліти та мікроліти, з’являються лук та стріли, човни й плоти тощо.

Неандерталець, або палеоантроп — давня людина. З’явилася 150—100 тис. років тому в Азії, Африці та Європі. Найдавніші рештки людської діяльності, знайдені археологами на українських землях (печера Киїк-Коба в Криму), належать палеоантропам.

Неоліт — новий кам’яний вік. Етап розвитку людства, коли відбувався перехід до виробництва продуктів шляхом вирощування рослин та приручення тварин, з’явилися племена землеробів та скотарів, які вели осілий спосіб життя. Проте основним матеріалом для виготовлення знарядь залишався, як і раніше, камінь.

Неолітична революція — термін, яким англійський археолог Гордон Чайлд визначив зміни, що відбувалися в епоху енеоліту, останню добу кам’яного віку. У їх основі був перехід від привласнювального до відтворювального господарства.

Осілий спосіб життя — спосіб життя, пов’язаний із постійним проживанням на одному місці.

Палеоліт — давній кам’яний вік, найдавніша доба в історії людства, коли первісна людина виготовляла знаряддя праці з каменю.

Патріархат — форма життя родової общини, за якої чоловікові належить головна роль у господарстві, сім’ї та суспільстві.

Плем’я — група родових общин, які мають спільну мову, територію, вірування, матеріальну та духовну культуру.

Ранній залізний вік — період історії людства, що прийшов на зміну бронзовому віку. Характеризується поширенням зброї та знарядь праці, виготовлених із заліза. На території України відповідає кіммерійському, скіфському та сарматському етапам її історії.

Ремесло — дрібне виготовлення готових виробів за допомогою простих знарядь праці для задоволення широких побутових потреб.

Родова община — сталий колектив родичів, що мають спільну власність і працюють разом. Її основою був рід.

Сармати — назва кочових іраномовних племен, які в ПІ ст. до н. е. заселяли територію степів від Західного Казахстану до Дунаю.

Скіфи — назва іраномовних племен, які в VII ст. до н. е. — III ст. н. е. жили в Північному Причорномор’ї й підкорили племена лісостепової зони України.

Склавини — назва, яку вживали візантійські автори VI—VIII ст. щодо слов’янських племен, які жили на захід від Дністра на території сучасної Південної Польщі, Словаччини, Трансільванії.

Основні події

Дата

Подія

• 800 тис. (1 млн) років тому

Поява найдавніших людей на території сучасної України

• 1 млн — 11 тис. років тому

Палеоліт, або давній кам’яний вік

• Близько 100 тис. років тому

Виникнення материнського роду

• Близько 40—35 тис. років тому

Поява на території сучасної України людини сучасного типу

• 10—8 тис. років тому

Мезоліт, або середній кам’яний вік

• 8—5 тис. років тому

Неоліт, або новий кам’яний вік

• Початок IV — середина III тис. до н. е.

Енеоліт, або мідно-кам’яний вік

• 2 тис. років до н. е. — VIII ст. до н. е.

Бронзовий вік

• VIII—IV ст. до н. е.

Ранній залізний вік

• IX—VII ст. до н. е.

Панування в північних степах України кіммерійців

• VII—III ст. до н. е.

Перебування на українських землях скіфів

• III ст. до н. е. — III ст. н. е.

Проживання на півдні України сарматів

• І—II ст.

Перші згадки про слов’ян-венедів у писемних джерелах

• III—IV ст.

Перебування готів на українських землях

• V—VII ст.

Велике слов’янське розселення

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Археологія — це галузь історичної науки, що вивчає:

А походження різних народів, їхню етнічну історію, розселення, побут та культуру

Б архівні документи та писемні пам’ятки з метою залучення їх до наукового обігу

В історичні та етнічні типи людини, пануючі в суспільстві системи образів та уявлень

Г речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними стародавню історію людства

2. Археологічна культура — це:

А археологічні знахідки, що свідчать про наявність у первісних людей мистецтва та релігії

Б археологічні пам’ятки, які належать до одного часу, поширені на певній місцевості та відрізняються місцевими особливостями

В науково обґрунтовані правила здійснення археологічних розкопок

Г наука, що досліджує археологічні джерела та здійснює їх інтерпретацію

3. Яка наука досліджує матеріальні залишки життя та діяльності людей?

А археологія

Б етнографія

В сфрагістика

Г топоніміка

4. Що покладено в основу археологічної періодизації стародавньої історії України?

А заняття первісних людей

Б зміна клімату на Землі

В матеріал, із якого виготовляли знаряддя праці

Г зміни антропологічного типу людини

5. Які історичні джерела є домінуючими при вивченні стародавньої історії України?

А писемні

Б речові

В етнографічні

Г усні

6. Первісна людина на землях сучасної України з’явилася близько:

А 3 млн років тому

Б 1 млн років тому

В 500 тис. років тому

Г 100 тис. років тому

7. Яка стоянка людей кам’яного віку є найдавнішою?

А Королеве

Б Киїк-Коба

В Кирилівська

Г Мізин

8. Люди з’явилися на території України в період:

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г енеоліту

9. У який період розвитку первісного суспільства на українських землях з’являються наскельні малюнки, різьблені орнаменти на виробах, прикраси?

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г енеоліту

10. Повне залюднення території України відбулося в період:

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г бронзового віку

11. Укажіть, що стало одним із наслідків винайдення первісною людиною лука і стріл.

А суттєве зростання продуктивності праці мисливців

Б криза і занепад рибальства та збиральництва

В перехід людини до осілого способу життя

Г перехід до відтворювальних форм господарювання

12. Поява першого керамічного посуду — це визначна прикмета епохи:

А палеоліту

Б мезоліту

В енеоліту

Г неоліту

13. Чим було зумовлене винайдення первісною людиною лука та стріл?

А початком використання металів

Б відкриттям перших законів фізики

В змінами природно-кліматичних умов

Г появою кроманьйонця — людини розумної

14. Освоєння нового матеріалу — міді — та встановлення відтворювальних форм господарювання — це характерна риса розвитку людського суспільства в епоху:

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г енеоліту

15. У який період кам’яного віку на території України люди приручили перших тварин?

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г енеоліту

16. Основу відтворювального господарства первісних людей становили:

А землеробство, скотарство

Б збиральництво, рибальство

В полювання, рибальство

Г скотарство, збиральництво

17. Яке знаряддя праці людина першим використовувала для обробітку землі?

А рало

Б соха

В мотика

Г серп

18. В епоху неолітичної революції:

А загострюється криза мисливського господарства, на зміну багатолюдним мисливським колективам приходить парна сім’я

Б людина перейшла від пасивного привласнювання дарів природи до активного перетворення навколишньої дійсності

В відбулося відокремлення ремесла від землеробства, вироблені товари призначалися не тільки для обміну, а й для продажу

Г різко скоротилися харчові запаси людини, що посилило міграційні процеси первісних людських спільнот

19. Провідною галуззю господарства племен лісостепової зони України за часів раннього залізного віку було:

А розведення худоби

Б орне землеробство

В загінне полювання

Г збиральництво

20. Яке заняття первісних людей спонукало їх до осілого способу життя?

А збиральництво

Б полювання

В рибальство

Г землеробство

21. Поява землеробства і скотарства — це характерна ознака епохи:

А палеоліту

Б мезоліту

В енеоліту

Г неоліту

22. Як називається археологічна культура хліборобів доби енеоліту на території сучасної України?

А буго-дністровська

Б дніпро-донецька

В трипільська

Г середньостогівська

23. Яка зміна відбулася в господарському житті людини за часів неоліту?

А відокремлення ремесла від землеробства

Б виникнення кочівництва

В поява відтворювального господарства

Г винайдення лука і стріл

24. Яка галузь господарства була провідною в кіммерійців?

А землеробство

Б скотарство

В ремесло

Г торгівля

25. Що стало наслідком занепаду Великої Скіфії?

А заселення Причорноморських степів сарматами

Б заснування у Причорномор’ї грецьких міст-держав

В відкриття торговельного шляху «із варягів у греки»

Г велике розселення слов’ян

26. Із появою яких племен на півдні України збігається початок раннього залізного віку?

А кіммерійців

Б скіфів

В сарматів

Г готів

27. Які племена оволоділи Причорноморськими степами унаслідок занепаду Великої Скіфії?

А кіммерійці

Б сармати

В слов’яни

Г печеніги

28. Який народ витіснив скіфів із Причорноморських степів у III ст. до н. е.?

А кіммерійці

Б сармати

В готи

Г гуни

29. Як називаються споруди, у яких кочові народи, що жили в Причорноморських степах, ховали своїх померлих (загиблих) вождів, царів тощо?

А піраміди

Б храми

В кургани

Г некрополі

30. Грецька колонізація Північного Причорномор’я та Криму була спричинена:

А пошуком нових могутніх союзників для боротьби проти Персії

Б нестачею рабів у метрополії, освоєнням нових ринків работоргівлі

В занепадом ремесла та сільського господарства материкової Греції

Г демографічним вибухом, перенаселенням і нестачею землі в метрополії

31. Що було наслідком колонізації греками Північного Причорномор’я?

А асиміляція підкореного місцевого населення

Б поширення впливу античної цивілізації на українські землі

В загострення відносин між скіфами і персами

Г велике розселення слов’ян

32. Античні міста-колонії Північного Причорномор’я та Криму (Тіра, Ольвія, Херсонес та інші) були засновані:

А фінікійцями

Б греками

В римлянами

Г скіфами

33. Зображена на ілюстрації пам’ятка культури дає змогу скласти уявлення про життя:

А скіфів

Б кіммерійців

В сарматів

Г венедів

34. Якими були найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму в VII—VI ст. до н. е.?

А воєнно-стратегічні

Б суспільно-політичні

В культурно-ідеологічні

Г соціально-економічні

35. Яке місто було столицею Боспорського царства?

А Пантікапей

Б Херсонес

В Тіра

Г Ольвія

36. Велике розселення слов’ян відбувалось у період:

А мезоліту

Б неоліту

В бронзового віку

Г раннього залізного віку

37. Як називали стародавніх слов’ян у писемних джерелах І—II ст.?

А антами

Б венедами

В склавинами

Г сколотами

38. У результаті гунського вторгнення в Північне Причорномор’я анти позбулися залежності від:

А готів

Б скіфів

В сарматів

Г кіммерійців

39. Центром якого східнослов’янського племінного союзу був Київ?

А сіверян

Б древлян

В словен

Г полян

40. Якими є хронологічні межі великого розселення слов’ян?

А II—V ст.

Б V—VII ст.

В VII—X ст.

Г VIII—XII ст.

41. Що сприяло початку великого розселення слов’ян?

А встановлення скіфського панування у Причорноморських степах

Б гунська навала і Велике переселення народів

В поява грецьких міст-держав у Північному Причорномор’ї та Криму

Г поширення залізних знарядь праці

42. Основним заняттям східних слов’ян у VI—IX ст. було:

А скотарство

Б землеробство

В ремесло

Г торгівля

43. Утвердження кочового способу ведення господарства у степовій частині України відбулося в період:

А неоліту

Б енеоліту

В бронзового віку

Г раннього залізного віку

44. На карті позначено територію:

А охоплену грецькою колонізацією

Б Великої Скіфії

В поширення трипільської культури

Г прабатьківщини слов’ян

45. Вторгнення яких племен відображає наведений фрагмент картосхеми?

А кіммерійців

Б сарматів

В готів

Г гунів

46. Які племена здійснювали походи з Причорноморських степів так, як показано на карті?

А кіммерійці та гуни

Б скіфи і сармати

В кіммерійці та скіфи

Г готи і гуни

47. Які події можна охарактеризувати за допомогою наведеної картосхеми?

А походу перського царя Дарія І у Велику Скіфію

Б витіснення сарматами з Причорноморських степів скіфів

В грабіжницьких набігів кіммерійців і скіфів на землеробські племена

Г переселення готів у Причорноморські степи та Крим

48. Яку інформацію можна отримати з наведеної історичної карти?

А визначити напрямки Великого переселення народів

Б визначити етапи великого розселення слов’ян

В визначити напрямки завойовницьких походів київських князів

Г визначити межі розширення кордонів Київської Русі

49. На картосхемі позначено:

А прабатьківщину слов’ян

Б Антське царство

В територію Куявії

Г Київську Русь за перших князів

50. На картосхемі заштриховані територіальні межі:

А трипільської культури

Б Великої Скіфії

В Боспорського царства

Г Антського царства

51. Про який народ ідеться в уривку з історичного джерела?

«У Європі є... народ, що живе навколо озера Меотіди і відрізняється від інших народів... Жінки їздять верхи, стріляють із луків і кидають дротики, сидячи на конях, і б’ються з ворогами, поки вони дівчата, а заміж вони не йдуть, поки не заб’ють трьох ворогів... У них немає хат, а живуть вони в кибитках... На одному місці вони залишаються стільки часу, поки вистачає трави для отар, а коли її не вистачить, переходять в іншу місцевість».

А аварів

Б сарматів

В слов’ян

Г хозар

52. «...Гробниці їхніх царів розташовані в Геррах, до яких Борисфен ще судноплавний. У Геррах тіло ховали в просторій гробниці разом із дружиною, найближчими слугами, кіньми... Над гробницями насипали величезні кургани — що знатніший був цар, то вищий курган...» — в уривку оповіді грецького історика Геродота йдеться про:

А кіммерійців

Б скіфів

В сарматів

Г антів

53. До якого періоду належать події, описані візантійським істориком?

«Тепер слов’яни бушують повсюдно... Вони спустошили та спалили міста й фортеці, узяли полонених і стали панами на землі. Вони осіли на ній панами, як на своїй, без страху... І нині вони живуть тут і перебувають у країні ромеїв... Зіслов’янилась вся наша земля і стала варварською».

A III—IV ст.

Б V—VII ст.

В VIII—IX ст.

Г X—XI ст.

54. У який період первісні люди будували зображені на ілюстрації житла?

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г бронзового віку

55. Про що свідчить поява зображених на ілюстрації знарядь праці?

А перехід до відтворювальних форм господарювання

Б появу нового заняття людей — рибальства

В початок використання людьми металів

Г перший суспільний поділ праці

56. До якого періоду, ймовірно, належать наведені наскельні малюнки?

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г енеоліту

57. У який період стародавньої історії України поширюється вид заняття, зображений на ілюстрації?

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г бронзову добу

58. Зображені на ілюстрації археологічні знахідки дають можливість характеризувати духовне життя:

А носіїв трипільської культури

Б племен стародавніх слов’ян

В жителів античних міст-держав

Г кочових племен Північного Причорномор’я

59. Яку із зображених на ілюстрації монет викарбувано на честь скіфського царя?

60. Яке історичне джерело дає уявлення про життя і зовнішній вигляд кіммерійців?

61. На ілюстрації зображені:

А язичницькі ідоли слов’ян

Б антропоморфні фігурки трипільської культури

В античні скульптури з грецьких міст-держав Північного Причорномор’я

Г кам’яні стели кочових народів Північного Причорномор’я

62. На ілюстрації зображено:

А язичницький ідол слов’ян

Б антропоморфну фігурку трипільської культури

В античну скульптуру з грецького міста-держави Північного Причорномор’я

Г тотем мисливців часів мезоліту

63. Легенду про заснування якого міста відображає зображена на ілюстрації скульптурна композиція?

А Чернігова

Б Києва

В Галича

Г Переяслава

64. На ілюстрації зображено реконструкцію:

А скіфського поселення Південної Таврії

Б античного міста Північного Причорномор’я

В варязької торговельної факторії Прибалтійського регіону

Г слов’янського городища середнього Подніпров’я

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

65. Установіть відповідність між зображеннями винаходів первісних людей і періодами їх появи.

А Палеоліт

Б Мезоліт

В Неоліт

Г Енеоліт

Д Бронзовий вік

66. Установіть відповідність між досягненнями людства та археологічними періодами.

1 Виготовлення перших знарядь праці

2 Винайдення рибальства

3 Початок обробки міді

4 Винайдення кераміки

А Палеоліт

Б Мезоліт

В Неоліт

Г Енеоліт

Д Бронзова доба

67. Установіть відповідність між періодами найдавнішої історії людства та пов’язаними з ними подіями.

1 Палеоліт

2 Мезоліт

3 Неоліт

4 Енеоліт

А Існування трипільської культури

Б Південь України заселяли племена кіммерійців

В Поява людини розумної, або кроманьйонця

Г Перехід від полювання і збиральництва до землеробства і скотарства

Д Людина приручила собаку, яка стала першою домашньою твариною

68. Установіть відповідність між археологічними періодами і здобутками в житті людей.

1 Палеоліт

2 Мезоліт

3 Неоліт

4 Енеоліт

А Поява землеробства і скотарства

Б Використання перших металів

В Винайдення лука і стріл

Г Створення першого штучного сплаву — бронзи

Д Початок використання вогню

69. Установіть відповідність між назвами античних міст Північного Причорномор’я і Криму та їх позначеннями на картосхемі.

1 Тіра

2 Ольвія

3 Херсонес

4 Пантикапей

70. Установіть відповідність між назвами стоянок первісних людей кам’яного віку і місцями розташування їх на картосхемі.

1 Королеве

2 Мізин

3 Кирилівська

4 Киїк-Коба

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

71. Розташуйте періоди стародавньої історії України у хронологічній послідовності.

А Неоліт

Б Мезоліт

В Палеоліт

Г Енеоліт

72. Установіть послідовність подій.

А Велике розселення слов’ян

Б Велика грецька колонізація

В Розпад Великої Скіфії

Г Велике переселення народів

73. Установіть послідовність періодів, зображених на малюнках сучасних художників.

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

74. Укажіть ознаки, що характерні для розвитку трипільської культури.

1 орнаментація керамічного посуду

2 здійснення грабіжницьких набігів

3 ведення кочового скотарства

4 осілий спосіб життя

5 виготовлення бронзових знарядь праці

6 будівництво міст

7 орне землеробство

75. Які риси притаманні розвитку племен кіммерійців?

1 одні з перших оволоділи верховою їздою на конях

2 використовували виготовлені із заліза зброю та знаряддя праці

3 вели осілий спосіб життя

4 знатних воїнів, вождів ховали в курганах

5 будували великі укріплені поселення

6 всі племена були об’єднані під владою єдиного царя

7 провідною галуззю господарства було землеробство

76. Що з наведеного стосується історії скіфських племен?

1 перетворення племінного союзу на державне утворення

2 витіснення на Кримський півострів сарматськими племенами

3 панування в образотворчому мистецтві «звіриного стилю»

4 утвердження монотеїстичної релігії

5 утворення загонів важко озброєної піхоти

6 винайдення колісного транспорту

7 здійснення грабіжницьких походів проти Римської імперії

77. Що з наведеного стосується історії сарматських племен?

1 грабіжницькі напади на придунайські провінції Римської імперії

2 створення рабовласницької держави

3 ведення осілого способу життя

4 формування загонів важкоозброєної кінноти

5 витіснення кіммерійців на Кримський півострів

6 поширення християнства серед панівної верстви суспільства

7 збереження пережитків матріархату

78. Визначте назви племінних об’єднань стародавніх слов’ян, які вживаються у працях візантійських і готських істориків.

1 алани

2 венеди

3 роксолани

4 анти

5 склавини

6 авари

7 готи

79. Які риси притаманні неолітичній революції?

1 поява першого штучного металу — бронзи

2 виникнення землеробства та скотарства

3 відокремлення скотарства від землеробства

4 винайдення свердління, шліфування та пиляння каменю

5 відокремлення ремесла від землеробства

6 виробництво керамічного посуду; поява прядіння та ткацтва

7 приручення коня, створення колісного транспорту

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.