Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Посібник містить календарне планування, розробки усіх уроків, практичних робіт і лабораторних досліджень, зразки робіт для поточного та тематичного контролю. Він зручний у користуванні, до кожного уроку подано орієнтовну план-схему, яку учитель може коригувати відповідно до класу у якому викладає та власних підходів до планування чи розподілу навчального матеріалу. Подані вправи вчитель може взяти за шаблон або замінити на власні. Для контролю та корекції знань запропоновано біологічні диктанти, самостійні роботи, вправи на розвиток логічного мислення. До кожного уроку підібрано епіграф, який поєднує усі етапи уроку в єдину логічно-змістову лінію.

Орієнтовне календарно-тематичне планування з біології у 7 класі

Вступ (4 години)

Урок 1. Основні відмінності тварин від рослин і грибів. Особливості живлення тварин

Урок 2. Будова тварин. Клітина тварин

Урок 3. Тканини тварин

Урок 4. Органи та системи органів тварин

Тема 1. Різноманітність тварин (26 годин)

Урок 5. Поняття про класифікацію тварин

Урок 6. Кишковопорожнинні

Урок 7. Кільчасті черви

Урок 8. Членистоногі, загальна характеристика

Урок 9. Ракоподібні

Урок 10. Павукоподібні

Урок 11. Комахи. Практична робота 1 «Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах»

Урок 12. Різноманітність і значення комах

Урок 13. Паразитичні та кровосисні членистоногі

Урок 14. Паразитичні черви - гельмінти

Урок 15. Молюски

Урок 16. Тематичний контроль знань з теми «різноманітність тварин: безхребетні тварини»

Урок 17. Загальна характеристика хребетних тварин

Урок 18. Риби

Урок 19. Риби. Різноманітність і значення риб

Урок 20. Амфібії

Урок 21. Рептилії

Урок 22. Птахи. Риси пристосованості до польоту

Урок 23. Птахи. Розмноження та розвиток. Сезонні явища в житті птахів

Урок 24. Птахи. Різноманітність, роль у природі та житті людини. Практична робота 2 «Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у птахів»

Урок 25. Ссавці. Загальна характеристика

Урок 26. Різноманітність ссавців

Урок 27. Різноманітність ссавців

Урок 28. Різноманітність ссавців, їхня роль у природі та житті людини

Урок 29. Практична робота 3 «Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням їх до різних умов існування»

Урок 30. Тематичний контроль знань з теми «Різноманітність тварин: хребетні тварини»

Тема 2. Процеси життєдіяльності

Урок 31. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення. Різноманітність травних систем

Урок 32. Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання (газообміну), їхня різноманітність і функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині

Урок 33. Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції

Урок 34. Практична робота 4 «Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин»

Урок 35. Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин

Урок 36. Опора і рух. Види скелета. Способи пересування тварин. Два типи симетрії як відображення способу життя

Урок 37. Опорно-рухова система хребетних тварин. Значення опорно-рухової системи

Урок 38. Практична робота 5 «Порівняння будови скелетів хребетних тварин»

Урок 39. Покриви тіла тварин, їхня різноманітність і функції

Урок 40. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

Урок 41. Практична робота 6 «Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях)»

Урок 42. Органи чуття та їхнє значення

Урок 43. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення

Урок 44. Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення)

Урок 45. Періоди та тривалість життя тварин

Урок 46. Тематичний контроль знань з теми «Процеси життєдіяльності тварин»

Тема 3. Поведінка тварин

Урок 47. Поведінка тварин, методи її вивчення

Урок 48. Вроджена і набута поведінка

Урок 49. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин

Урок 50. Форми поведінки тварин

Урок 51. Репродуктивна та територіальна поведінка

Урок 52. Соціальна поведінка. Типи угруповань тварин за к. Лоренцем. Ієрархія у групі

Урок 53. Практична робота 7 «Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відеоматеріалами або описом)»

Урок 54. Комунікація тварин. Використання тваринами знарядь праці

Урок 55. Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення

Урок 56. Тематичний контроль знань з теми «Поведінка тварин»

Тема 4. Організми і середовище існування

Урок 57. Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища

Урок 58. Ланцюги живлення і потік енергії компонентів екосистеми

Урок 59. Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика

Урок 60. Природоохоронні території. Червона книга україни

Урок 61. Екскурсія. Різноманітність тварин свого краю

Урок 62. Екскурсія. Пристосованість рослин і тварин до спільного життя в природному угрупованні

Урок 63. Тематичний контроль знань з теми «Організми і середовище існування»

Уроки 64-65. Узагальнення. Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин