Розробки уроків 8 клас

УРОК № 36

Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів* за темою «Українські землі в 60—80-ті pp. XVII ст.».

Мета: здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалювати набуті вміння й навички; виховати шанобливе ставлення до минулого нашої Батьківщини.

Тип уроку: перевірка й облік знань.

Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА І ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Тестові завдання

1) Укажіть хронологічні межі української національної революції,

а) 1648—1657 рр.;

* Методичні рекомендації щодо проведення уроку див с. 72.

б) 1648—1676 pp.;

в) 1648—1686 pp.

2) Вищим органом влади в Українській козацькій державі була...

а) Генеральна (військова) рада;

б) Старшинська рада;

в) Генеральна військова канцелярія.

3) Влада гетьмана в Українській козацькій державі поширювалася...

а) на козаків;

б) козаків і селян;

в) усі стани українського суспільства.

4) Полкову і сотенну старшину:

а) обирали козаки;

б) призначав гетьман;

в) полкову — призначав гетьман, сотенну — обирали козаки.

5) Основою української козацької армії була:

а) піхота;

б) кіннота;

в) артилерія.

6) Заповніть пропуски, вибравши правильну відповідь у дужках. З жовтня 1657 р. в Україні розпочалися козацькі заворушення, які очолили кошовий отаман запорожців... і полтавський полковник... (І. Богун, М. Пушкар, І. Золотаренко, І. Сірко, Я. Барабаш, Ю. Хмельницький).

7) Чиєю допомогою скористався І. Виговський для того, щоб придушити антигетьманські заворушення на Запорозькій Січі й Полтавщині в 1657—1658 pp.?

а) Московської держави;

б) Речі Посполитої;

в) Кримського ханства.

8) Із яких воєводств за умовами Гадяцької угоди повинна була складатися територія Руського князівства?

а) Брацлавського;

б) Київського;

в) Подільського;

г) Волинського;

д) Чернігівського;

е) Руського.

9) Яка кількість козацького реестра встановлювалася Гадяцькою угодою?

а) 20 тис. осіб;

б) 30 тис. осіб;

в) 40 тис. осіб;

г) 50 тис. осіб.

10) Коли відбулась Конотопська битва?

а) 21 січня — 1 лютого 1655 p.;

б) 16 вересня 1658 p.;

в) 8—9 липня 1659 р.

11) Кого обрали гетьманом України на козацькій раді 21 вересня 1659 р. під Германівкою?

а) Юрія Хмельницького;

б) Павла Тетерю;

в) Якима Сомка.

12) Слободищенський трактат 1660 р. було укладено на основі...

а) Зборівського договору;

б) Білоцерківського договору;

в) Гадяцького договору.

13) Заповніть пропуски, вибравши правильну відповідь у дужках. У листопаді... (1559; 1560; 1561 р.) Загальна козацька рада в Корсуні... (схвалила; не підтримала; частково схвалила) умови Слободищенського трактату.

14) Територіальний поділ козацької України на Лівобережну і Правобережну був політично закріплений виникненням двох окремих гетьманатів:

а) у 1662 p.;

б) 1663 р.;

в) 1664 р.;

г) 1665 р.

15) До обрання гетьманом Лівобережжя І. Брюховецький був:

а) кошовим отаманом Запорозької Січі;

б) полковником Переяславського полку;

в) генеральним писарем Війська Запорозького.

16) Які статті було підписано І. Брюховецьким із представниками царського уряду у 1663 p.?

а) Батуринські;

б) Переяславські;

в) Московські.

17) За якими статтями українські землі й міста були вперше проголошені володіннями московського царя?

а) Батуринськими;

б) Переяславськими;

в) Московськими.

18) Коли І. Брюховецький підняв антимосковське повстання?

а) У лютому 1668 p.;

б) у листопаді 1668 p.;

в) у лютому 1669 р.;

г) у листопаді 1669 р.

19) За яким договором уперше відбулося юридичне оформлення поділу території України між Московською державою і Річчю Посполитою?

а) Віленським перемир’ям;

б) Андрусівським перемир’ям;

в) «Трактатом про вічний мир».

20) Під чиєю владою перебувала Запорозька Січ у 1667—1686 pp.?

а) Московської держави;

б) Речі Посполитої;

в) обох названих держав.

21) Кого було обрано гетьманом Правобережної України у 1665 p.?

а) П. Тетерю;

б) П. Дорошенка;

в) М. Ханенка.

22) Із ким уклав Підгаєцьку мирну угоду в 1667 р. П. Дорошенко?

а) Із Московськими воєводами;

б) кримським ханом;

в) поляками.

23) Який гетьман уклав у березні 1669 р. з Московською державою Глухівські статті?

а) І. Брюховецький;

б) П. Дорошенко;

в) Д. Многогрішний;

г) І. Самойлович.

24) За правління якого гетьмана було започатковано створення найманого кінного війська «компанійців»?

а) І. Брюховецького;

б) П. Дорошенка;

в) Д. Многогрішного;

г) І. Самойловича.

25) Інститут «бунчукових товаришів» на Лівобережжі було започатковано гетьманом...

а) І. Виговським;

б) П. Дорошенком;

в) І. Самойловичем.

26) Коли козацька рада неподалік Корсуня схвалила рішення

П. Дорошенка про прийняття протекції турецького султана?

а) 1665 р.;

б) 1669 р.;

в) 1675 р.;

г) 1676 р.

27) У травні 1669 р. запорожці обрали собі окремим гетьманом:

а) П. Суховія;

б) М. Ханенка;

в) І. Сірка.

28) Правобережний гетьман М. Ханенко спирався на підтримку:

а) поляків;

б) росіян;

в) татар.

29) За яким договором Річ Посполита визнавала незалежність Української держави в межах Брацлавщини і Південної Київщини?

а) Бахчисарайським;

б) Бучацьким;

в) «Трактатом про вічний мир».

30) Кому турецький султан надав титул «князя Сарматії та України, володаря Війська Запорозького»?

а) П. Суховію;

б) П. Дорошенку;

в) Ю. Хмельницькому;

г) І. Самойловичу.

31) Чим завершився Перший Чигиринський похід?

а) Поразкою турецької армії;

б) захопленням міста турками;

в) укладенням московсько-турецької угоди.

32) Чигирин було знищено під час...

а) Першого Чигиринського походу;

б) Другого Чигиринського походу.

33) Територія між Південним Бугом і Дніпром за Бахчисарайським мирним договором 1681 р...

а) визнавалася за Московською державою;

б) передавалася Кримському ханству;

в) мала залишитися незалежною.

34) Після створення Української козацької держави Запорозька Січ...

а) зберігала певну автономію і підлягала владі гетьмана;

б) утратила автономію і була підпорядкована гетьману;

в) отримала повну самостійність і не підпорядковувалася гетьману.

35) Закінчіть речення. У другій половині XVI ст. Слобідською Україною називали територію сучасних областей...

36) У 1638 р. на територію Слобожанщини переселилася група учасників козацького повстання на чолі...

а) з Т. Федоровичем;

б) І. Сулимою;

в) Я. Остряницею;

г) П. Бутом.

37) У 50-х pp. XVII ст. на Слобожанщині утворилися чотири козацькі полки:

а) Ізюмський;

б) Острогозький;

в) Охтирський;

г) Слобідський;

д) Сумський;

е) Харківський.

38) Слобідські полки в адміністративному та військовому відношенні підпорядковувалися:

а) лівобережному гетьману;

б) слобідському гетьману;

в) бєлгородському воєводі.

Завдання на індивідуальних картках Картка 1

1. Чи правильне судження?

Гетьман І. Виговський...

1) прагнув перетворити козацьку старшину на еліту українського суспільства;

2) не маючи достатньої підтримки, використовував татар для боротьби з внутрішніми противниками.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Яке з висловлювань є правильним?

а) У боротьбі за єдність козацької держави П. Дорошенко покладався на допомогу Османської імперії

б) І. Виговський був обраний гетьманом за заповітом Б. Хмельницького

в) Ю. Хмельницький у відносинах із Московською державою керувався «Березневими статтями»

г) Кримські татари були відданими союзниками українських гетьманів у часи Руїни

3. Які з наведених подій історії України відбулися у другій половині XVII ст.?

1) Укладення Зборівського договору

2) Надання Києво-Могилянському колегіуму статусу академії

3) Кримські походи московсько-українського війська

4) Початок гетьманування І. Мазепи

5) Проголошення П. Дорошенка гетьманом усієї України

6) Укладення Глухівських статей

7) Утворення слобідських козацьких полків

а) 1, 2, 5, 6

б) 2, 3, 5, 7

в) 1, 3, 4, 6

г) 3, 4, 6, 7

визнання за Московською державою Лівобережної України, Запорожжя і Києва з околицями, а за Польщею — Правобережжя

3) Обмеження присутності російських воєвод п’ятьма українськими містами, заборона їм порушувати козацькі права і втручатися у місцеве управління; збір податків з українського населення гетьманським урядом

4) Визнання Річчю Посполитою незалежності Української держави у межах Брацлавщини і Південної Київщини; перехід решти правобережних українських земель до Польщі — за винятком Подільського воєводства, яке було приєднано до Туреччини

Визнання за Росією Лівобережної України, Києва (на 2 роки), а за Річчю Посполитою — Правобережної України; перехід Запорожжя у спільне підпорядкування обох держав

Картка 2

1. Чи правильне судження?

Гадяцький договір...

1) передбачав утворення Руського князівства у складі Речі Посполитої;

2) був ухвалений польським сеймом у повному обсязі.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Яке з висловлювань є правильним?

а) Слобідські козацькі полки за часів гетьманування І. Самойловича були в його підпорядкуванні

б) Ступивши на гетьманство, І. Самойлович підписав Конотопські статті з Московською державою

в) За часів гетьманування І. Самойловича було здійснено «Великий згін» жителів Лівобережжя

г) Не маючи змоги утримати під своєю владою Правобережжя, І. Самойлович був змушений підписати Андрусівське перемир’я

3. Позначте твердження, які характеризують зміст Гадяцького договору 1658 р.

1) Україна в межах Київського, Чернігівського й Брацлавського воєводств ставала державою Велике князівство Руське, яке входила до складу Речі Посполитої

2) Найвища законодавча влада у Великому князівстві Руському належала депутатам від усіх земель князівства

3) Гетьман був головою виконавчої влади, обирався довічно і затверджувався королем

4) Українське військо мало налічувати 60 тис. козаків

5) Велике князівство Руське мало власну судову і фінансову системи

6) Виконавча влада зосереджувалася в руках руського князя, якого король призначав з осіб православного віросповідання

7) Церковна унія зберігалася, але ніхто не мав права примушувати православних змінювати віросповідання

а) 1, 2, 5, 6

б) 1, 3, 5, 7

в) 2, 3, 4, 6

г) 1, 4, 6, 7

Картка З

1. Чи правильне судження?

Унаслідок Руїни...

1) українські землі були розподілені між Московською державою, Польщею та Османською імперією;

2) була спустошена і знелюднена більша частина Правобережної України.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Яке з тверджень є правильним?

а) І. Виговський уперше використав кримських татар для придушення виступу антигетьманської опозиції

б) За часів гетьманування П. Дорошенка Київ став столицею козацької держави

в) У роки Руїни Правобережний і Лівобережний гетьмани офіційно виступали співправителями єдиної козацької України

г) У роки Руїни найбільше постраждали від руйнувань і розорення землі Лівобережної України

3. Позначте твердження, які характеризують господарське життя і політичний устрій Лівобережної Гетьманщини в другій половині XVII ст.

1) Наприкінці XVII ст. на Лівобережжі існувало 12 полків, які одночасно були адміністративно-територіальними і військовими одиницями

2) Полком керував полковник із полковою старшиною; посада полковника була спадковою

3) Гетьмана обирала Старшинська рада, рішення якої потім схвалювалося на Генеральній військовій раді

4) Гетьман мав право надавати старшині у власність землю за службу, призначати на посади

5) Лівобережні полковники підпорядковувалися московським воєводам

6) Існували дві форми старшинського землеволодіння — приватне (спадкове) і рангове (тимчасове)

7) У земельних відносинах діяло право займанщини: навколо міста чи села визначали земельну ділянку, яку розподіляли між поселенцями

а) 1, 2, 5, 6

б) 2, 3, 5, 7

в) 1, 3, 4, 6

г) 1, 4, 6, 7

Завдання

Скласти тематичний кросворд із 12 слів (терміни, поняття, імена історичних діячів).

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель оцінює роботу учнів, називає й обґрунтовує оцінки за тему.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випереджаюче завдання. Підготувати повідомлення про гетьмана І. Мазепу.