Розробки уроків 8 клас

УРОК № 1

Тема. Вступ до нової доби історії українських земель.

Мета: охарактеризувати зміст і завдання курсу історії України; визначити джерела і періодизацію; з’ясувати, як працювати з підручником, атласом; розвивати в учнів інтерес до історії; виховувати повагу до історичного минулого своєї Батьківщини.

Тип уроку: вступний.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні поняття й терміни: історія, історичний факт, історична подія, історія України, нова доба історії українських земель, історичні джерела, історичний час, хронологія, періодизація, політичне становище, козацька доба.

Основні дати: XVI—XIX ст. — історія Нового часу; кінець XV — перша половина XVII ст. — ранній Новий час, або ранньомодерна доба.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель знайомить учнів із загальними питаннями організації навчальної діяльності під час вивчення нового курсу.

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Знайомство з підручником.

Колективна робота за підручником

Шляхом коментованого читання учні опрацьовують відповідний фрагмент параграфа.

Розповідь учителя

Учитель звертає увагу учнів, що надійним помічником під час вивчення нового предмета для них стане підручник. За змістом підручника вчитель знайомить учнів із його структурою, поділом на теми і параграфи.

Матеріал підручника об’єднано в шість тем, кожна з яких містить від чотирьох до шести параграфів, що, у свою чергу, поділяються на декілька пунктів. Як ви вже знаєте з минулого року, історія, як і будь-яка інша наука, має власну термінологію, яку необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних діячів. Працюючи на уроках і вдома, необхідно обов’язково перевіряти, чи правильно ви запам’ятали хронологію подій, імена осіб, нові поняття й терміни.

Важливу роль для розуміння матеріалу мають наведені в підручнику документи, ілюстрації, карти і схеми. Працюючи з відповідним параграфом, необхідно прочитати включений до нього документ і відповісти на поставлені запитання. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Уміщені в підручнику схеми розкриють зв’язки між складовими певного історичного явища, пояснять його особливості тощо. Робота з історичною картою дозволить з’ясувати, де саме відбувалися події, про які йдеться в тексті, або які зміни вони спричинили.

Після кожного параграфа підручника розміщені запитання і завдання.

Закінчивши навчальну тему, ви матимете можливість підсумувати вивчений матеріал за наведеними після неї узагальнюючими завданнями. Тестові завдання до теми дозволять вам самостійно перевірити рівень своїх знань.

2. Нова доба в історії України.

Актуалізація знань учнів

Що таке історія?

Розповідь учителя

У 8 класі ви, серед інших навчальних предметів, продовжите вивчення систематичного курсу історії,— як всесвітньої, так і історії України.

Як ми з’ясували, слово «історія» давньогрецького походження й перекладається як «дослідження», «оповідь про події». Давньогрецький письменник і вчений Геродот, якого вважають «батьком історії», називав «історіями» свої оповідання про греко-перські війни.

Термін «історія» має кілька значень. Історія як наука вивчає минуле людських спільнот, що заселяли нашу планету від найдавніших часів і до сьогодення.

Учених, які досліджують те, що відбувалося в минулому людських спільнот, називають істориками. В основу їхньої цікавої, але й дуже складної праці покладені дослідження історичних фактів та історичних подій.

Робота з термінами та поняттями*

Історичні факти — дійсні, не вигадані, випадки, які відбувалися насправді.

Історичні події — сукупність пов’язаних між собою важливих фактів суспільного життя, які становлять єдине ціле.

* Ці та інші визначення термінів і понять учні записують у зошит протягом усього навчального року.

Розповідь учителя

Історія України є невід’ємною складовою всесвітньої історії. Це наука, що вивчає розвиток людського суспільства на українських землях у хронологічній послідовності та визначає його основні закономірності. Вона досліджує історію українського народу, його боротьбу за державну незалежність та пов’язані з нею подвиги, драми, тріумфи і трагедії.

Історична наука не стоїть на місці. Завдяки новим відкриттям вона оновлює й поглиблює наші знання про історичні події. На основі досліджень учених-істориків створено навчальний предмет «історія України», вивчення якого ви продовжите цього року. Він відображає сучасне бачення минулого нашої Батьківщини.

Актуалізація знань учнів

1) Який період історії України ви вивчали минулого року? Назвіть його хронологічні межі.

2) Які події середньовічної історії України вам запам’яталися найбільше?

Розповідь учителя

У 8 класі ви продовжите вивчати курс історії України. Розглядаючи особливості розвитку суспільства на території нашої держави, ви познайомитесь із подальшою історією українського народу.

Історія України, як ви вже знаєте, поділяється на певні історичні періоди — етапи її політичного, суспільного й культурного розвитку, що характеризуються визначними подіями, явищами, процесами тощо. У попередніх класах ви, відповідно до існуючої на сьогодні періодизації, вивчали давню й середньовічну історію України. (Учитель звертає увагу учнів на таблицю.)

Періодизація історії України

Назва періоду

Хронологічні межі

Характеристика

Стародавня

історія

Близько 1 млн років тому — IV ст. н. е.

Найтриваліший період, що охоплює події від появи людей на території України і до Великого переселення народів

Середньовічна

історія

V ст. н. е. — кінець XV ст.

Розповідає про події, що відбувалися в період від Великого переселення слов’ян і до кінця XV ст.

Нова

історія

XVI—XIX ст.

Характеризує розвиток українських земель у XVI—XIX ст.

Новітня історія

XX — початок XXI ст.

Знайомить із подіями від початку XX ст. і до сьогодення

Робота з термінами та поняттями

Історична періодизація — поділ історії на певні періоди, що є історичними етапами суспільного або культурного розвитку країн та народів і характеризуються визначними подіями, явищами або процесами.

Розповідь учителя

Цього року ви розпочинаєте вивчати нову історію України й познайомитесь із подіями, що відбувалися на наших землях у XVI— XVIII ст. Історія України є складовою всесвітньої історії, у якій нова історія поділяється на ранній Новий час, або ранньомодерну добу (кінець XV — перша половина XVII ст.), і Новий час, або модерну добу (друга половина XVII—XIX ст.). Історія України, яку ви вивчатимете у 8 класі, познайомить вас із добою раннього Нового часу й першою частиною історії Нового часу на території нашої держави. Події, що відбувалися в цей час в Україні, відображають як загальні тенденції, притаманні всесвітній історії цього часу, так і мають особливості, пов’язані зі специфікою розвитку суспільства на цих землях.

Звернути увагу!

Період, який ви вивчатимете, називають козацькою добою в історії нашої держави. Саме українське козацтво стало визначальним чинником суспільного розвитку цього часу. Одним із головних здобутків цього періоду було виникнення Української козацької держави — Гетьманщини, що утворилася внаслідок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Ви матимете також можливість познайомитись із багатьма непересічними історичними особистостями цього часу — козацькими ватажками, діячами церкви, ученими, митцями тощо. Усі вони були творцями історії України цієї доби. Дізнавшись про їхню діяльність, ви переконаєтесь, як багато вони зробили для своєї Батьківщини. Адже в ті далекі часи закладалися підвалини нашої сучасної державності.

Пізнання минулого відбувається на основі вивчення й аналізу дослідниками історичних джерел.

Робота з термінами та поняттями

Історичні джерела — усе, що було створено людиною в процесі своєї діяльності й збереглося до наших днів, що дозволяє вивчати минуле людського суспільства і відображає його історичний розвиток.

Розповідь учителя

Досліджуючи різноманітні історичні джерела, учені дізнаються про те, яким було життя людей у різні історичні періоди. Існують різні типи історичних джерел, серед яких основними є речові, усні, писемні, мовні, етнографічні, фото- і кінодокументи. Кожне окреме джерело відображає лише один бік минулого і містить обмежений обсяг історичної інформації. Оскільки творцями всіх пам’яток минулого були люди, то історичні джерела відображають їхнє бачення і сприйняття подій. Унаслідок цього повну картину життя людей у певний період можна відтворити лише шляхом поєднання й порівняння інформації з різних історичних джерел.

Робота з таблицею

Основними історичними джерелами, за якими вчені досліджують історію України, є речові, писемні, усні, мовні та етнографічні.

Звернути увагу!

Головне місце серед джерел вивчення нової доби посідають писемні.

Джерела вивчення середньовічної історії України

Речові джерела

Усні джерела

Етнографічні джерела

Писемні джерела

Мовні джерела

Залишки будівель, поховання, знаряддя праці, побуту, зброя, прикраси тощо

Легенди, билини, перекази, казки, пісні тощо

Пам’ятки, які містять відомості про особливості буття, культури і звичаї народу

Літописи, документи, договори тощо

Відомості з історії розвитку мови

Запитання

1) Що таке історична періодизація?

2) На які періоди поділяється історія України?

3) Що таке історичні джерела?

4) Які існують типи історичних джерел?

5) Яким типам історичних джерелам надають перевагу під час вивчення історії українських земель нової доби?

3. Політичне становище українських земель у першій половині XVI ст.

Розповідь учителя (супроводжується демонстрацією карти)

Наприкінці XV — у першій половині XVI ст. українські землі перебували у складі різних держав. Переважна більшість, а саме Підляшшя, Волинь, Східне Поділля (Брацлавщина) і Київщина, входили до складу Великого князівства Литовського. Галичина, Белзщина, Холмщина і Західне Поділля належали Польському королівству. Від середини XIV ст. Буковина належала Молдавському князівству. У 1514 р. Молдавське князівство разом з українськими землями потрапило в залежність до Османської імперії. Турецька влада створила на Буковині військово-адміністративну одиницю — Хотинську райю. Закарпаттям із XIII ст. володіло Угорське королівство. Унаслідок поразки від турок-османів під Могачем у 1526 р. Угорщина втратила свою незалежність, а Закарпаття поділили Австрійські Габсбурґи (західна частина) і залежне від турок-османів Трансільванське (Семиградське) князівство (східна частина).

У Криму та частині Північного Причорномор’я від середини XV ст. існувала держава татарського народу — Кримське ханство, яке з 1478 р. було васалом Османської імперії. Чернігово-Сіверщина внаслідок московсько-литовських війн кінця XV — початку XVI ст. увійшла до складу Великого князівства Московського.

III . ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями

1) У чому полягає зв’язок між історією України як наукою і навчальним предметом?

2) Для чого історії України, як і всесвітню, поділяють на періоди?

3) На які дві частини поділяється Нова історія?

4) Чому період кінця XV—XVIII ст. в українській історії називають козацькою добою?

5) Який тип джерел є головним у дослідженні нової доби історії України?

6) Які події вивчає нова доба історії України?

7) Яким було політичне становище українських земель на початку доби Нової історії?

8) У складі якої держави перебувала більша частина українських земель у першій половині XVI ст.?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вивчати історію необхідно, оскільки без знання свого минулого ми не зможемо зрозуміти сучасність і спрогнозувати майбутнє. Історія України містить чимало цінного для розуміння сьогодення.

В Україні в минулому відбувалися процеси, схожі з тими, що мали місце в інших частинах Європи та світу. Тому історію України, як і всесвітню історію, поділяють на стародавній, середньовічний, новий і новітній періоди.

Довідатися про різні події минулого можна, лише поєднуючи інформацію, отриману з різних історичних джерел.

У 8 класі ми вивчатимемо першу частину Нової історії України, що охоплює події XVI — першої половини XVIII ст. Цей період української історії називають козацькою добою, підкреслюючи тим самим визначальну роль козацтва у його подіях.

Українські землі впродовж першої половини XVI ст. входили до складу різних держав, що обумовлювало певні особливості їхнього розвитку.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати вступну частину підручника*.

* Тут і далі всі посилання зроблені на підручник: Історія України. 8 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк.— X.: АН ГРО плюс, 2008.