Розробки уроків 8 клас

УРОК № 18

Тема. Узагальнення знань учнів* за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.».

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; продовжити формувати в учнів уміння складати план, хронологічну таблицю, аналізувати та зіставляти історичні явища і факти; виховувати інтерес до національної історії.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, дидактичні матеріали.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

* Методичні рекомендації щодо проведення уроку див. на с. 69.

Вступна бесіда

1) Вивчення якої теми ми завершили?

2) Які головні доленосні події відбулися за період, що ми вивчали?

3) Перегляньте назви параграфів вивченої теми та запропонуйте інші назви до них.

Дидактичні ігри (на вибір)

Дидактична гра «По одному слову»

Правила гри. Учні повинні скласти розповідь за вивченою темою всім класом. Під час гри кожний учень має сказати по одному слову так, щоб зрештою утворилась зв’язна розповідь. Один з учнів записує її на дошці. Учні говорять слова по черзі, як вони сидять (у процесі гри кожен учень повинен сказати декілька слів). Той учень, який довго думає або каже неправильне слово, пропускає хід, за що отримує меншу кількість балів. Для активізації роботи класу вчитель, який є ведучим, може перервати ланцюжок і попросити учнів з іншого кінця класу продовжити. Після написання розповіді вчитель разом з учнями аналізує її та виставляє бали.

Цю гру можна провести і з двома учнями, які складають розповідь, називаючи слова по черзі.

Дидактична гра «Продовжи розповідь»

Правила гри див. на с. 23.

Дидактична гра «Відгадай героя»

Правила гри див. на с. 70.

Завдання

Складіть перелік подій з історії України першої половини XVII ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

Поясніть значення понять і термінів «латифундія», «товарне виробництво», «ясир», «Хотинська війна», «Куруківська угода», «інтермедія», «українське бароко».

Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їх внесок в історію України першої половини XVII ст.?

Складіть розгорнутий план «Особливості соціально-економічного та політичного становища українців у першій половині XVII ст.».

5) Складіть історичний портрет: а) П. Конашевича-Сагайдачного,

б) П. Могили (за вибором).

6) Визначте значення козацьких повстань 20—30-х pp. XVII ст. для боротьби українців за свої права.

7) Заповніть таблицю «Розвиток української культури першої половини XVII ст.».

Галузь культури

Основні здобутки та досягнення

Завдання за історичною картою

1) Які нові території були заселені українцями на середину XVII ст.?

2) Покажіть українські землі, які в першій половині XVII ст. змінили свою державну приналежність.

3) Де в цей період була розташована Запорозька Січ?

4) Укажіть місця, до яких здійснювали свої морські походи козаки-запорожці.

5) Покажіть на карті місця, де відбулися найважливіші історичні події цього періоду.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

На цьому уроці ми разом пригадали й узагальнили матеріал теми. Опрацьований і повторений матеріал повинен стати основою для підготовки до тематичного оцінювання знань.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання. Для поглибленого опрацювання матеріалу теми та окремих її частин можна використати додаткову літературу [1, 4, 5, 7, 8, 14, 16, 27, 28, 32, 34].