Розробки уроків 8 клас

УРОК № 11

Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Українські землі в XVI ст.».

Мета: здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалювати набуті вміння й навички; виховати шанобливе ставлення до минулого нашої Батьківщини.

Тип уроку: перевірка й облік знань.

Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних досягнень учнів*.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку

Основною навчальною метою уроку є проведення тематичного оцінювання знань учнів. Тематичне оцінювання автори розглядають як підсумок роботи кожного учня. Із цією метою в посібнику наведені різні форми роботи, спрямовані на виявлення рівня опанування учнем теоретичного матеріалу й практичними вміннями та навичками, передбаченими програмою.

Під час проведення уроку, на думку авторів, не варто обмежуватися лише оцінюванням навчальних досягнень учнів. Учитель, якщо дозволяє час, може також викласти нові факти, які учні опанують досить легко, оскільки вони увійдуть до вже сформованої системи знань. Такі паузи-доповнення дозволяють учням краще переходити від однієї форми роботи до іншої. Пропонований матеріал для тематичного оцінювання учитель використовує відповідно до своїх педагогічних уподобань і конкретної ситуації.

Для проведення уроку також можна використати спеціальні збірники завдань для тематичного оцінювання, залікові та робочі зошити (див. список літератури).

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему і завдання уроку, інформує про основні форми роботи.

II. ПЕРЕВІРКА І ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Тестові завдання

Варіант 1

1) Який із наведених станів українського суспільства XVI ст. вважався напівпривілейованим?

а) Шляхта

б) Духівництво

в) Міщани

г) Селяни

*Тут і далі див. також: Святокум О. Є. Історія України. 8 клас. Комплексний заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень. — X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008.

2) Коли було прийнято «Устави на волоки»?

а) 1529 р.

б) 1557 р.

в) 1566 р.

г) 1569 р.

3) На які адміністративно-територіальні одиниці поділялися українські землі у складі Речі Посполитої?

а) Князівства

б) Полки

в) Воєводства

г) Губернії

4) У якому з українських міст у 1542 та 1544 р. виникли перші церковні братства?

а) Львів

б) Київ

в) Луцьк

г) Брацлав

5) Укажіть ім’я одного з перших православних письменників-полемістів, автора творів «Ключ царства небесного» і «Календар римський новий».

а) С. Зизаній

б) Г. Смотрицький

в) І. Вишенський

г) І. Борецький

6) Яким роком датована перша згадка про українських козаків у писемних джерелах?

а) 1475 р.

б) 1489 р.

в) 1524 р.

г) 1569 р.

7) Як називали заплаву Дніпра, що простягалася з обох його боків від о. Хортиця приблизно на 100 км і завширшки від 3 до 25 км?

а) Дике Поле

б) Дніпровський Низ

в) Запорожжя

г) Великий Луг

8) Яку назву мала перша Запорозька Січ, що утворилася наприкінці 70 — на початку 80-х pp. XVI ст.?

а) Томаківська

б) Микитинська

в) Базавлуцька

г) Чортомлицька

9) Який король Речі Посполитої погодився прийняти на державну службу і вписати до реєстру 500 козаків, визначивши у спеціальній «Постанові щодо низовців» їхні права й обов’язки?

а) Сиґізмунд І

б) Сиґізмунд II Авґуст

в) Стефан Баторій

г) Сиґізмунд III

10) Назвіть рік видання Острозької Біблії.

а) 1578 р.

б) 1581р.

в) 1585 р.

г) 1595 р.

11) Який предмет, крім граматики, риторики, арифметики, геометрії, астрономії та музики, входив до «семи вільних наук»?

а) Географія

б) Історія

в) Діалектика

г) Природознавство

12) Назвіть першу споруду з ансамблю Успенської церкви у Львові, збудовану в 1564—1578 pp.

а) Чорна Кам’яниця

б) Вежа Корнякта

в) Успенська церква

г) Каплиця Трьох Святителів

Варіант 2

1) До якого періоду належать перші письмові згадки про українських козаків?

а) Початок XV ст.

б) Кінець XV ст.

в) Початок XVI ст.

г) Кінець XVI ст.

2) Яка причина зумовила знелюднення в XV—XVI ст. значних територій України й утворення Дикого поля?

а) Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського

б) Татарсько-турецькі напади

в) Польська експансія на українські землі

г) Розширення кордонів Московської держави

3) Який соціальний стан став пануючим в українських землях на кінець XVI ст.?

а) Міщани

б) Селяни

в) Шляхта

г) Козацтво

4) Під чиїм керівництвом була зведена в 50-ті pp. XVI ст. перша відома Січ на о. Хортиця?

а) Д. Вишневецького

б) К. Косинського

в) І. Підкови

г) С. Кішки

5) У якому році було засновано львівське православне Успенське братство?

а) У 1569 р.

б) 1586 р.

в) 1589 р.

г) 1596 р.

6) Які воєводства були створені додатково на українських землях після укладення Люблінської унії?

а) Руське, Київське

б) Київське, Волинське, Брацлавське

в) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Волинське

г) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Волинське, Руське

7) Які причини змушували козаків вирушати в морські походи?

а) Прагнення налагодити торговельні відносини з Туреччиною

б) Захопити частину території Османської імперії

в) Здобути собі здобич, визволити з рабства своїх побратимів та інших невільників

г) Розгромити і підкорити Кримське ханство

8) Яке поняття відповідає наведеному визначенню: міська рада, орган управління міської комуни?

а) Магістрат

б) Вотчина

в) Фільварок

г) Громада

9) Де була відкрита перша на українських землях слов’яно-греколатинська школа?

а) У Львові

б) Острозі

в) Києві

г) Луцьку

10) Появі якого виду мистецтва сприяло поширення книгодрукування?

а) Гравюри

б) Скульптури

в) Різьбярства

г) Портрету

11) Яке поняття відповідає змісту визначення?

Багатогалузевий господарчий комплекс, який базувався на постійній щотижневій панщині залежних селян і був зорієнтований на товарно-грошові відносини, хоча й зберігав чимало рис натурального господарства.

а) Двір

б) Маєток

в) Монастир

г) Фільварок

12) Яка династія правила в Кримському ханстві?

а) Османів

б) Ногаїв

в) Гіреїв

г) Сельджуків

Завдання на індивідуальних картках Картка 1

1. Чи правильне судження?

Укладення Берестейської (Брестської) церковної унії було:

1) формою компромісу між католицизмом, православ’ям і протестантизмом ;

2) спробою частини вищої православної ієрархії подолати занепад і дискримінацію церкви.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Яке з висловлювань є правильним?

а) Князь К. Острозький підтримав укладення Берестейської унії

б) Після укладення Люблінської унії на новоприєднаних українських землях була поширена система воєводств

в) Третій Литовський статут був прийнятий напередодні укладення Люблінської унії

г) Берестейська церковна унія прискорила формування реєстрового козацтва

3. Які чинники сприяли виникненню та формуванню українського козацтва?

1) Зростання зовнішньої загрози, систематичні напади татар і турків на українські землі

2) Будівництво польськими королями фортець на східній межі своїх володінь

3) Посилення соціального, релігійних і національних утисків населення українських земель

4) Значні природні багатства Дикого Поля, досвід освоєння його уходниками

5) Прагнення польської королівської влади створити противагу шляхетському свавіллю

6) Пошук окремими відчайдухами свободи і пригод

7) Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського

а) 1, 3, 5, 6

б) 2,3, 5, 7

в) 1,3, 4, 6

г) 1,4, 6, 7

4. Установіть послідовність видання таких документів.

5. Установіть відповідність між роками і подіями.

Картка 2

1. Чи правильне судження?

Масова поява творів полемічної літератури наприкінці XVI ст. ...

1) було зумовлена підготовкою і укладенням Берестейської унії;

2) сприяла формуванню національної свідомості українського народу.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Яке з висловлювань є правильним?

а) Перша братська школа постала у Львові у 1585 р.

б) Засновником Острозької школи (академії) був князь Василь-Костянтин Острозький

в) Юрій Дрогобич (Котермак) видав першу друковану книжку українською мовою

г) Острозька Біблія в наш час використовується під час церемонії інавгурації Президента України

3. Що з наведеного нижче було надано як привілей реєстровому козацтву?

1) Незалежність від польського короля

2) Право судитися власним судом

3) Гарантія спадкових прав на землю та свобода займатися різними промислами і торгівлею

4) Право на самостійні відносини з іноземними державами

5) Право на отримання платні зі скарбниці

6) Звільнення від сплати податків

7) Звільнення від військової повинності

а) 1,3, 4, 6

б) 2, 3, 5,6

в) 1,2, 4, 5

г) 1,4, 6, 7

Картка З

1. Чи правильне судження?

Однією з головних умов, щоб стати членом запорозького січового товариства було...

1) сповідування православ’я;

2) полонення хоча б одного бусурманина.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Яке твердження відповідає умовам Люблінської унії?

а) Українські землі увійшли до складу Польського королівства

б) Українські землі увійшли до складу Великого князівства Литовського

в) Українські землі стали рівноправною частиною у складі Речі Посполитої

г) Українські землі перебували під спільним управлінням Польщі та Литви

3. Які з наведених подій історії України мали місце в XVI ст.?

1) Ліквідація Київського удільного князівства

2) Видання І. Федоровим у Львові «Апостола» і «Букваря»

3) Відкриття Острозької академії

4) Створення першого реєстру українських козаків

5) Відкриття друкарні Києво-Печерського монастиря

6) Поширення реформаційних учень на українські землі

7) Обрання П. Конашевича-Сагайдачного гетьманом

а) 1,3, 5, 6

б) 2,3, 4, 6

в) 1,2, 4, 5

г) 2, 4, 6, 7

Картка 4

1. Чи правильне судження?

У результаті Берестейської (Брестської) церковної унії...

1) постала уніатська (греко-католицька) церква;

2) відбувся розкол у православній церкві на українських землях.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

2. Яке з висловлювань є правильним?

а) Козацькі повстання кінця XVI ст. були зумовлені прагненням козаків підтримати селян у їх боротьбі проти кріпацтва

б) Головною ударною силою козацького війська була піхота

в) Отамана на Січі обирався строком на п’ять років

г) Володіння Запорозької Січі простягалися аж до узбережжя Чорного моря

3. Які із зазначених чинників стали причинами виникнення українського козацтва?

1) Систематичні напади татар і турків на українські землі

2) Будівництво литовськими князями, а згодом польськими королями фортець на східній межі своїх володінь

3) Посилення релігійних і національних утисків населення українських земель

4) Поширення серед населення українських земель «уходництва» на промисли в Дике Поле

5) Прагнення польської королівської влади створити противагу шляхетському свавіллю

6) Посилення соціального гніту населення українських земель

7) Входження українських земель до складу Речі Посполитої

а) 1, 3, 4, 6

б) 2, 3, 5, 7

в) 1, 2, 4, 5

г) 1, 4, 6, 7

III . ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель аналізує роботу учнів, повідомляє оцінки (на письмові завдання на наступному уроці).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти кросворд із 12 термінів, понять, імен історичних діячів вивченої теми.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.