Розробки уроків 8 клас

УРОК № 10

Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в XVI ст.».

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення учнями подій минулого своєї Батьківщини й формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань; продовжити формувати і вдосконалювати в учнів уміння і навички; виховувати інтерес до національної історії.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, дидактичні матеріали*.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку

Необхідність періодичної систематизації знань, умінь і навичок, які учні набувають під час вивчення матеріалу, не підлягає сумніву. У шкільній практиці осмисленню вивченого матеріалу слугують уроки узагальнюючого повторення за проблемами, темами, розділами курсу та підсумкове повторення в цілому.

Цей урок не повинен перетворюватися на звичне механічне відтворення вивченого матеріалу. Зробити це усім учням класу за 45 хвилин просто неможливо. Потрібно також пам’ятати, що одноманітні форми роботи спричинюють швидку втому учнів, унаслідок чого значно погіршуються якісні показники їхньої праці.

Урок узагальнення є підсумком його участі в різних формах роботи на уроці, спрямованих на виявлення опанування інтелектуальними і практичними вміннями та навичками, передбаченими шкільною програмою. Здійснюючи повторення і перевірку вивченого матеріалу, учитель, за наявності часу, може також викласти нові факти, які учні опанують досить легко, оскільки вони увійдуть до вже сформованої системи знань. Такі паузи дозволяють учням відпочивати перед новими формами роботи.

Наведений матеріал для проведення уроку має рекомендаційний характер. Учитель використовує його відповідно до своїх педагогічних уподобань і конкретної ситуації.

Для проведення уроку також можна використати спеціальні збірники завдань для тематичного оцінювання, залікові** та робочі зошити.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

*Тут і далі див.: Земерова Т. Ю., Скирда І. М. Історія України. 8 клас. Матеріали до уроків. — X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008.

** Тут і далі див.: Святокум О. Є. Історія України. 8 клас. Комплексний заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень. — X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008.

II . ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

Вступна бесіда

1) Вивчення якої теми ми завершили?

2) Які головні події відбулися в період, що ми вивчали?

3) Перегляньте назви параграфів вивченої теми та запропонуйте інші назви до них.

Дидактична гра «Відгадай героя»

Правила гри. Один з учасників гри (ведучий) виходить за двері. Усі інші «загадують» ім’я будь-якого історичного діяча. Ведучий повертається до класу й повинен відгадати, ім’я якого діяча загадали учні. Йому дозволяється ставити питання, на які можна давати відповіді «так» чи «ні». Доцільно обмежити кількість запитань (наприклад, п’ять), за якими потрібно відгадати ім’я історичного діяча. Виграє той, хто відгадає ім’я за меншу кількість запитань.

Дидактична гра «Віднови втрачене»

Правила гри. Учитель пропонує речення, у яких не вистачає якогось терміна, прізвища, дати, назви тощо. Учні, спираючись на вивчений матеріал, відновлюють утрачене. Кожна правильна відповідь дає можливість отримати один бал. Гру можна проводити з усім класом або окремими учнями. З усім класом її доцільно проводити в письмовій формі.

Приклад запитань

1) Нова доба історії України — це період, що тривав від ... до ... ст.

2) Перша згадка про українських козаків подана у « Хроніці Польщі» Мартина Бєльського під ... р.

3) Першою відомою Січчю вважають фортецю, що була зведена на ... князем ... .

4) Легке маневрене судно, яке використовували козаки у своїх морських походах, називалося ... .

5) Центром реєстрового козацтва було місто ... .

6) Перше козацьке повстання кінця XVI ст. відбулося під керівництвом ... .

7) Король ... у ... р. надав реєстровому козацтву клейноди ... .

8) Запорозька Січ поділялася на ... куренів.

9) Символом влади козацького полковника був (ла)... .

10) Берестейська церковна унія була укладена ... p., у результаті якої утворилася ... .

11) Пересопницьке Євангеліє було створене в ... р.

12) У результаті Люблінської унії більшість українських земель опинилося під владою ... . На цих землях були утворені .... воєводства.

Завдання

1) Складіть перелік подій з історії України XVI ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2) Поясніть значення понять і термінів « низове козацтво », « реєстрове козацтво», «Запорозька Січ», «клейноди», «козацька республіка», «братства», «національно-визвольний рух».

3) Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їх внесок в історію України XVI ст.?

4) Якою була структура українського суспільства в XVI ст.? Порівняйте становище його верств і прошарків.

5) Схарактеризуйте причини і наслідки виникнення українського козацтва.

6) Якими були передумови і причини укладення Люблінської унії? Проаналізуйте, які зміни відбулися внаслідок Люблінської унії на українських землях.

7) Як розвивалося церковне життя на теренах України в XVI ст.? Поясніть причини та наслідки Берестейської церковної унії.

Завдання за історичною картою

1) Простежте, як змінювалася територія розселення українців у XVI ст. Порівняйте її із сучасними кордонами України.

2) Як змінювалася впродовж XVI ст. державна приналежність українських земель? Визначте, під владою яких держав перебували українські землі.

3) Назвіть воєводства, утворені на українських землях у складі Речі Посполитої та їхні центри.

4) Покажіть місця розташування Запорозьких Січей та володіння Війська Запорозького в XVI ст.

5) Які території були охоплені козацькими повстаннями 90-х pp. XVI ст.?

6) Покажіть, де були створені найвизначніші культурні пам’ятки цієї доби.

III . ПІДСУМКИ УРОКУ

Сьогодні на уроці ми разом пригадали й узагальнили матеріал теми. Опрацьований і повторений матеріал повинен стати основою для підготовки до тематичного оцінювання знань.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання. Для поглибленого опрацювання матеріалу теми та окремих її частин можна використати додаткову літературу [1, 6, 9, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 32, 33, 34].