Розробки уроків 5 клас

УРОК 23. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «КОЗАЦЬКА УКРАЇНА»

Цілі:

навчальна:

• аналізувати завдання, розуміти їх суть, давати відповідь відповідно до поставлених завдань (1);

• вчити учнів раціонально використовувати час на виконання завдань різного рівня складності (2);

розвиваюча (визначається на основі завдань, які підібрані для проведення тематичної атестації), наприклад, (як можливий варіант):

• визначати час вказаних подій (1);

• визначати події, історичних осіб за стислими характеристиками (2);

• стисло характеризувати історичні постаті, події (3);

• добирати факти для пояснення тверджень (4);

• моделювати ситуацію (5);

виховна:

• відповідально ставитися до виконання завдань (1);

• бути уважним, не відволікатися від основної роботи, не заважати іншим (2);

• вчити учнів розуміти, що в основі оцінювання будь-якої праці лежить якісне виконання поставлених завдань (3).

Обладнання:

• Картки із завданнями;

• Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України. Зошит для тематичного оцінювання знань учнів. 5 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — С. 29-40;

• Баханов К. О. Вступ до історії. 5 клас: Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень. — X.: Вид-во «Ранок», 2005. — С. 17-24.

Тип уроку: урок перевірки знань, умінь та навичок. форма уроку: наочний.

ХІД УРОКУ

Час

Реалізація мети

Основні етапи уроку, види діяльності учителя та учнів

1

2

3

1 хв.

Підготовчий етап І. організаційний момент

На цьому етапі учитель здійснює загальну організацію класу, спрямовану на виконання завдань тематичної атестації.

4 хв.

Навчальна:

(1, 2)

Виховна: (1, 3)

ІІ. Мотивація

Оголошується тема тематичної атестації; звертається увага на характер завдань; проводиться інструктаж або нагадується про особливості виконання тих чи інших завдань; звертається увага на систему оцінювання окремих завдань або ж всієї роботи в цілому; за потреби проводяться тренувальні вправи (в такому разі час на підготовчий етап повинен бути збільшеним).

30 хв.

Навчальна: (1, 2)

Розвиваюча: (1, 2, 3, 4, 5)

Виховна:

(1, 2, 3)

Основний етап ІІІ. Виконання завдань тематичного оцінювання

А. Варіанти завдань за робочим зошитом*

Варіант 1

І рівень

1. Один із найвдаліших морських походів козаків на Кафу під проводом Петра Сагайдачного відбувся:

а) 1616 р.;

б) 1620 р.; в) 1621р.

* Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України. Зошит для тематичного оцінювання знань учнів. 5 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — С. 29-40.

1

2

3

2. Територія Лівобережної України, що увійшла до складу Московської держави у XVII ст., називалася:

а) Запорозькою Січчю;

б) Гетьманщиною;

в) Слобожанщиною.

3. Відомий козацький літописець, який залишив нам опис Національно-визвольної війни:

а) Г. Сковорода;

б) С. Величко;

в) Г. Граб’янка.

II рівень

4. Визначити історичну особу за поданою характеристикою.

а) Французький інженер, найнятий польським королем, який збудував фортецю Кодак. Повернувшись на батьківщину, видав книжку «Опис України» і склав карти українських земель.

б) Гетьман українських козаків. Йому належить видатна роль у перемозі, здобутій козаками в Хотинській війні. Щоб захистити православну віру, він разом

з усім Військом Запорозьким записався до Київського братства.

в) Український православний князь, під керівництвом якого козаки, як вважають, збудували на острові Мала Хортиця першу Січ. Багато років життя присвятив боротьбі проти турків і татар. Під час походу 1563 р. потрапив у полон і був страчений турками. Його смерть оспівано в народній думі про козака Байду.

5. Якою була доля українців, захоплених у полон турками і татарами?

III рівень

6. Доберіть факти до твердження: гетьман І. Мазепа — будівничий української культури.

7. Розкажіть про військове мистецтво козаків, склавши розповідь «Як козаки воювали».

IV рівень

8. Уявіть собі, що на початку XVII ст. в будинку для подорожніх зустрілися польський, турецький та український купці. До них звернувся спільний знайомий — венеціанський купець — і попросив пояснити, хто такі запорозькі козаки. Розкажіть, що кожен міг відповісти венеціанцеві

Варіант 2

I рівень

1. В якій із наведених груп слів указані виключно представники козацької старшини?

а) Намісник, суддя, гетьман, осавул, обозний;

б) кошовий отаман, суддя, писар, осавул, обозний;

в) кошовий отаман, суддя, писар, осавул, обозний, воєвода.

2. Слово татарського походження, яке перекладається як «вільна, озброєна людина», — це:

а) шляхтич;

б) яничар;

в) козак.

3. Запорозьку Січ російський царизм ліквідував у:

а) 1764 р.;

б) 1775 р.;

в) 1783 р.

II рівень

4. Кого «світ ловив, та не спіймав»?

5. Поясніть значення наведених термінів, пов’язаних з виникненням українського козацтва.

а) Дике Поле — ... .

б) Дніпровські пороги — ... .

в) Запоріжжя — ... .

III рівень

6. Використавши малюнок, складіть розповідь «Взяття Кафи запорозькими козаками».

7. Розкажіть про утворення Запорозької Січі.

IV рівень

8. Чому російський цар Петро І назвав І. Мазепу зрадником, а український народ вважав борцем за незалежність? Відповідь обґрунтуйте.

Використовуючи вказані варіанти завдань, учителеві необхідно продумати шкалу оцінювання і довести її до відома учнів, щоб вчити їх формувати самооцінку та прогнозувати можливий результат

Б. Варіанти однотипних завдань Варіант 1

I рівень

1. Початок Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького:

а) 1620 р.;

б) 1648 р.;

в) 1709 р.

2. Хто із відомих історичних діячів України присвятив останні 25 років мандрівному життю?

а) Г Сковорода;

б) Б. Хмельницький;

в) І. Мазепа.

3. Люди, що заселяли Дике Поле, ловили рибу, полювали на звірів і птахів, збирали мед, випасали худобу:

а) уходники;

б) татари;

в) отамани.

II рівень

4. Поясніть, що означає вислів «доба героїчних походів».

5. З якими історичними подіями пов’язане місто Переяслав?

6. Що відбувалося раніше: битва під Хотином чи Полтавська битва?

7. Хто автор праці «Опис України»?

III рівень

8. Назвіть причини виникнення українського козацтва. Г? рівень

9. Доведіть, використовуючи факти, що гетьман І. Мазепа — український патріот.

Варіант 2

І рівень

1. Зруйнування за наказом Катерини ІІ Запорозької Січі сталося:

а) 1616 р.;

б) 1764 р.;

в) 1775 р.

2. Хто був останнім гетьманом Запорозької Січі?

а) П. Полуботок;

б) П. Калнишевський;

в) І. Мазепа

5 хв.

3. Козацький човен, за допомогою якого здійснювались морські походи, виготовлений з липи або верби, називався:

а) чайка;

б) галера;

в) фрегат.

II рівень

4. Поясніть, що означає словосполучення «турецько-татарські набіги».

5. З якими історичними подіями пов’язане місто Хотин?

6. Що було раніше — початок Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького чи похід П. Сагайдачного на Кафу?

7. Хто автор літопису «Сказання про війну козацьку з поляками...»?

III рівень

8. Назвіть причини Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.

IVрівень

9. Доведіть, що козацькі часи — це героїчні часи України.

Шкала оцінювання

Правильно виконані завдання І і ІІ рівнів (1—7) оцінюються в 1 бал кожне. Завдання ІІІ рівня (8) оцінюється в 2 бали. Завдання ІV рівня (9) оцінюється в 3 бали.

Заключний етап

IV. Підбиття підсумків уроку

Вчитель підбиває підсумок уроку. Звертає увагу на те, коли будуть оголошені результати тематичної атестації.

V. Оголошення домашнього завдання, інструктаж щодо виконання

У разі потреби учитель дає завдання класу на наступний урок. Наприклад, дізнатися, які найважливіші події відбулися в Україні у ХІХ та ХХ століттях