Розробки уроків 5 клас

УРОК 17. КОЗАКИ У БОРОТЬБІ ПРОТИ ТАТАРСЬКИХ ЗАВОЙОВНИКІВ

Цілі:

навчальна:

• закріпити вивчений на попередньому уроці матеріал (основні поняття, хронологія, історико-географічні назви, історичні діячі) (1);

• показати наслідки турецько-татарських набігів на українські землі (2);

• з’ясувати, чому початок XVII ст. називають «добою героїчних походів» (3);

• ознайомити учнів з діяльністю українського гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного (4);

розвиваюча:

• знаходити на карті територію Кримського ханства, Кафу, Хотин, Київ (1);

• складати хронологічні задачі (2);

• називати основний понятійний апарат теми, тлумачити його (3);

• підбирати факти для доведення тверджень (4);

• давати відповідь на запитання (5); працювати в групах (6);

виховна:

• виховувати інтерес до історії власного народу (1);

• виховувати гордість за героїчні сторінки української історії (2);

• оберігати пам’ятки історії та культури (3).

обладнання уроку:

• Мисан В. Вступ до історії України: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Ґенеза, 2005. — С. 81—86;

• історична карта «Україна в XIV—XV ст.»;

• історичний атлас;

• ілюстративні матеріали: портрет П. Конашевича-Сагайдачного, зображення фортеці поблизу Хотина, малюнок «Козаки в морському поході»;

• картки для проведення роботи в групах.

Тип урок: комбінований.

форма уроку: словесно-практичний.

ХІД УРОКУ

Час

Реалізація мети

Основні етапи уроку, види діяльності учителя та учнів

1

2

3

5 хв.

Підготовчий етап І. Організація робочого місця і роботи класу

Запитання для проведення бесіди:

• З якими труднощами зіткнулися учні при виконанні домашнього завдання?

• Чи виконали учні домашнє завдання?

• Що учні не виконали та чому?

• Що було виконувати легко і цікаво?

35 хв.

12 хв.

Навчальна: (1)

Розвиваюча: (3, 4, 5, 6)

Виховна: (1)

Основний етап ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування (Термінологічна розминка)

Дайте тлумачення: Дике поле, козак, Запорозька Січ, уходники, гетьман, Д. Вишневецький, Мала Хортиця, козацька рада, кошовий отаман, кіш, суддя, писар, осавул, курінь, православні, канцелярія, клейноди, булава, бунчук, гербова печатка, корогва, посвята в козаки, козацька зброя, козацькі чайки.

(Фронтальне опитування здійснюється за допомогою «ланцюжка»: учитель називає термін і пропонує розтлумачити учневі. Наступний термін пояснює учень, що сидить поруч. Якщо він не може впоратися із завданням, учитель пропонує відповісти сусідові, що сидить позаду, і т. ін.)

Перевірка виконання домашнього завдання на С. 85

1. Наскільки правдивими є описані лікарські засоби козаків?

2. Чи можна ними лікувати всі хвороби?

3. Чи можна наведені приклади козацької медицини назвати народним лікуванням? Чому?

Робота в парах

Учні обговорюють проблему і готують відповідь на поставлене запитання. Одне й те саме завдання можуть виконувати декілька пар.

Завдання № 1. З’ясуйте причини виникнення козацтва.

Завдання № 2. Як було організовано життя на Січі? Завдання № 3. Чи можна стверджувати, що козаки на Січі мали рівні права? Наведіть приклади. Завдання № 4.Чому за втрату зброї позбавляли козацького звання і виганяли із Січі?

Завдання № 5. Чим життя козаків відрізнялося від життя інших верств населення?

Оцінювання навчальних досягнень учнів Мотивація оцінювання.

23 хв.

2 хв.

Навчальна:

(2, 3, 4)

Розвиваюча:

(1, 2, 3, 4, 5)

Виховна: (1, 2, 3)

ІІ. Вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок

А. Оголошення теми, завдань Запитання для мотивації

• Яку роль в організації життя козаків відігравав гетьман?

• Чи могли козаки організувати своє життя так, щоб не обирати гетьмана?

• Яких відомих козацьких гетьманів знають учні? Учні зможуть:

• дізнатися, як козаки захищали українські землі;

• зрозуміти, чому П. Сагайдачний залишився в пам’яті українського народу;

• дізнатися, як за допомогою військового мистецтва можна досягти успіху;

• тлумачити вислів «воювати не кількістю, а умінням»;

• працювати в групах

Учні навчаться:

• складати розповідь за темою;

• тлумачити поняття;

• аналізувати історичні події;

• складати історичні задачі;

• користуватися історичною картою;

• працювати в групах, виконувати завдання колективно.

План пояснення нової теми

1. Кримське ханство.

2. Походи козаків проти турків і татар.

3. Військове мистецтво П. Сагайдачного.

4 хв.

Б. Схема роботи над новою темою Пояснення першого питання.

Перше питання учитель пояснює учням, використовуючи історичну карту. Варто звернути увагу на те, як в Криму з’явилися татари. На великій карті можна показати стрілками розселення монголів після розпаду Орди. У процесі розповіді розкрити суть понять: Кримське ханство, татари, бусурмани, турецько-татарські набіги, галери.

5 хв.

Робота з підручником (С. 86—87, абзаци 1, 2, 3). Учитель пропонує учням прочитати текст і відповісти на запитання:

• Чому П. Сагайдачний вирішив організувати морські походи?

• Як готувалися походи?

• Якими були наслідки морських походів?

• Скільки років тому відбувся похід козаків на Кафу? У якому столітті це було?

3 хв.

Розповідь учителя про Хотинську війну В розповіді бажано використати портрет П. Сагайдачного, біографічну довідку про П. Сагайдачного, ілюстрацію «Хотинська фортеця». Аналізуючи Хотинську фортецю, краще використати бесіду. Запитання для бесіди:

• Які будівлі називають фортецями?

• Чи можна було швидко оволодіти такою фортецею, як Хотин?

• Що ускладнювало її штурм?

• Про що свідчить той факт, що Хотинська фортеця вціліла і збереглася до наших днів?

5 хв.

Робота в групах

Учитель об’єднує школярів у групи (в кожній групі — 4 учні).

Одне й те саме завдання можуть виконувати 2 і більше груп.

Завдання для груп 1, 5. Доведіть, що П. Сагайдачний воював не кількістю, а вмінням.

Завдання для груп 2, 6. Доведіть, що козацьке військо було дисциплінованим і витривалим. Завдання для груп 3, 7. Доведіть, що козаки поважали і любили свого гетьмана.

Завдання для груп 4, 8. Доведіть, що вислів «Живеш для народу — залишишся в пам’яті народу», можна вживати щодо П. Сагайдачного.

Організовуючи роботу в групах, учитель пропонує учням використати не лише розповідь, яку вони почули, але й матеріали параграфа (С. 87—90).

2 хв.

Це дозволить розподілити рівномірно ролі в групах.

Узагальнення та систематизація вивченого Узагальнення та систематизацію можна провести за допомогою «Запитань» (1, 2, 3, 4) та «Завдань» (1, 3) підручника (С. 91).

5 хв.

Розвиваюча:(5)

Заключний етап

3 хв.

Виховна: (1, 2)

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

Учитель підбиває підсумок уроку. Пропонує учням відповісти на ключове запитання параграфа:

• Чому козаки виступили на захист українського народу?

За допомогою бесіди з’ясовує: Що сподобалося на уроці? Яку роботу учні виконували із задоволенням? Які труднощі виникали в процесі роботи (під час фронтального опитування, при роботі в парах, в групах тощо)?

2 хв.

ІV. Оголошення та інструктаж щодо домашнього завдання

Виконати завдання 2, 4 (С. 91). Учитель звертає увагу учнів на те, що для виконання завдання 2 потрібно навести факти (підібрати докази), які свідчили б про П. Сагайдачного як мудрого гетьмана. Ці факти є в параграфі