Розробки уроків 11 клас

УРОК 1

Вступний урок до курсу «Історія України». 11 клас

Очікувані результати

Після цього уроку учні: визначатимуть завдання і структуру курсу; ознайомляться із структурою підручника і способами роботи з ним, додатковою навчальною літературою, електронними й інтернет-ресурсами, формами і методами організації навчальної діяльності, державними вимогами до рівня підготовки учнів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Учитель. У 10-му класі ви вивчали історію України, де ознайомились з подіями історії від початку до 30-х pp. XX ст.

Бесіда

1. Укажіть хронологічні межі курсу історії України, який ви вивчали у 10-му класі.

2. Що ви вже знаєте про події цього періоду?

3. Покажіть на карті територію України цього періоду.

4. Якими подіями ви закінчили вивчення історії цього періоду?

III. Основна частина уроку

⇒⇒ Завдання курсу історії України. 11 клас

Учитель. Курс історії України в 11-му класі ми будемо вивчати за такими темами.

• Тема 1. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 pp.). Велика Вітчизняна війна (1941-1945 pp.)

• Тема 2. Україна у повоєнні роки (1945 р. — початок 50-х pp.)

• Тема 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964 pp.)

• Тема 4. Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х — початок 80-х pp.)

• Тема 5. Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України (1985-1991 pp.)

• Тема 6. Україна в умовах незалежності.

Звертаємось до рубрик підручника. Виділяємо головні їх особливості на прикладі одного параграфа.

Учні виписують основні рубрики підручника в зошит. Ознайомлюємо учнів з додатковою навчальною літературою, історичними атласами та атласами, робочими зошитами, пропонуємо приклади форми роботи з ними.

Для характеристики учнівської діяльності на уроках повідомляємо учням види робіт.

1. Відповідь на усні питання.

2. Відповідь на письмові завдання і запитання.

3. Виконання домашніх завдань є обов’язковим.

Учні ознайомлюються з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів під час проведення уроків.

Завдання оцінювання:

• визначити рівень навчальних досягнень учнів;

• визначити найкращих за результатами учнів;

• стимулювати мотивацію учнів до навчання і отримання знань;

• визначити рівень здібностей учнів;

• визначити, чи є необхідність в додатковому навчанні або перенавчанні;

• поставити оцінки (в балах).

Під час вивчення курсу перевіряють знання й уміння учнів:

• знання дат, хронологічних меж, періодів найбільш важливих історичних подій і процесів;

• знання фактів — місця, обставин, учасників, результатів подій;

• співвіднесення одиничних фактів і типових загальних явищ;

• визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;

• групування (класифікація) фактів за вказаною ознакою;

• знання історичних понять термінів, їх визначень;

• розкриття причиново-наслідкових зв’язків між подіями.

⇒⇒ Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

І. Початковий

1

Учень може назвати одну-дві події, дати, історичні постаті чи історико-географічні об’єкти

2

Учень називає декілька подій, дат, історичних постатей або історико-географічних об’єктів; вибирає правильний варіант відповіді з двох запропонованих (на рівні «так — ні»);

має загальне уявлення про лічбу часу в історії, визначає послідовність однієї події (на рівні «раніше — пізніше»)

3

Учень може двома-трьома простими реченнями розповісти про історичну подію чи постать; упізнати історичну подію, постать за описом; співвіднести рік зі століттям, століття — з тисячоліттям (нарівні «так — ні»); має загальне уявлення про історичну карту

II. Середній

4

Учень може репродуктивно відтворити (у межах чотирьох-шести простих речень) частину навчального матеріалу теми; дати визначення історичних термінів, поданих у тексті підручника або вчителем; назвати о дну-дві основні дати; показати на карті історико-географічний об’єкт

5

Учень може відтворити основний зміст навчальної теми, відповідаючи на запитання вчителя; визначати окремі ознаки історичних понять, назвати основні дати; за допомогою вчителя може показати на історичній карті основні місця подій

6

Учень загалом самостійно відтворює фактичний матеріал теми; може дати стислу характеристику історичній постаті (за алгоритмом); встановити послідовність подій на основі знання їх дат; у цілому правильно вживає історичні терміни; може показати на карті місця основних подій, користуватись за допомогою вчителя (зразок, пам’ятка, алгоритм) джерелами історичної інформації (наочними та текстовими, що подаються у підручнику)

III. Достатній

7

Учень загалом послідовно і логічно самостійно відтворює навчальний матеріал теми, виявляє розуміння історичної термінології, дає загальну характеристику події (причини, наслідки, значення), виокремлює окремі ознаки явищ та процесів; «читає» історичні карти і картосхеми з опорою на їх легенду; встановлює послідовність і тривалість історичних подій; використовує наведені у підручнику документи як джерело знань

8

Учень володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією, дає у цілому правильне визначення історичних понять, аналізує історичні факти на основі їхнього опису і наочного відображення, порівнює однорідні історичні події та явища, характеризує причиново-наслідкові зв’язки між історичними явищами у межах теми, встановлює синхронність подій у межах теми; використовуючи легенду карти, супроводжує показ історичних об’єктів їх словесним описом

9

Учень достатньою мірою оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти і формулює нескладні висновки, обґрунтовує свої висновки конкретними фактами, залученими з підручника (наочних посібників, історичних документів); може дати порівняльну характеристику історичних явищ, визначення поняттям; загалом самостійно встановлює причиново-наслідкові зв’язки; встановлює синхронність подій у межах курсу; може аналізувати зміст історичної карти, узагальнювати та застосовувати ці знання

IV. Високий

10

Учень володіє набутими знаннями та використовує їх для розв’язання нової навчальної проблеми; виявляє розуміння історичних процесів; робить аргументовані висновки; характеризує історичні явища і процеси, використовуючи різні джерела інформації, рецензує відповіді учнів; зіставляє і систематизує дані історичних карт і застосовує їх під час характеристики подій, явищ, процесів; встановлює синхронність подій вітчизняної та всесвітньої історії

11

Учень володіє глибокими і міцними знаннями, може вільно висловлювати власні судження і переконливо їх аргументувати; може аналізувати історичну інформацію, співвідносити історичні процеси з періодом (епохою) на основі наукової періодизації історії; має досить міцні навички роботи з історичною картою

12

Учень у повному обсязі опанував програмовий матеріал; має глибокі й міцні знання, здатний, відповідно до вікових особливостей, презентувати власну інтерпретацію (версію, розуміння, оцінку) історичних явищ

⇒⇒ Електронні засоби навчання з історії України цього періоду

Новітня історія України 1939-2000. 11 клас [Електронний ресурс]: Навчальна комп’ютерна програма. — К. : CD-вид-во ТОВ «Дієз-продукт», 2000. — 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): кольор. ; 12 см — Систем, вимоги: ОС:Win-9x, Me, 2000, ХР, SVGA 800x600 (4 Mb), 64 Ram, Pentium 100 mhz, Sound Card.

⇒⇒ Історичні сайти

1. http://www.History.vn.ua

2. http:// wikipedia.org.ua/ Інтернет-енциклопедія

IV. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал за підручником.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.