Український історичний журнал. Березень-квітень. 2012

Автор статті: Шевченко В.В.

Офіційний сайт журналу: Український історичний журнал - 2012 - Вип. 2

V МІЖНАРОДНА НАУКОВА ШКОЛА-СЕМІНАР «ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ, ПОДАТКІВ ТА МИТА»

Співорганізаторами наукового заходу, який відбувся 27—28 жовтня 2011 р. у Дніпропетровську, виступили Академія митної служби України й Інститут історії України НАНУ. До програми школи-семінару було включено 48 доповідей, заявлених 47 дослідниками соціально-економічної історії — як фахівцями, так і початківцями (магістрантами, аспірантами) з України, Російської Федерації та місії Євросоюзу. Учасники представляли науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади, архіви й музеї, митні установи Дніпропетровська, Запоріжжя, Києва, Кіровограда, Одеси, Харкова, Владивостока, Воронежа, Рязані, Санкт-Петербурґа та інших міст, а також Місію Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдавії та Україні (EUBAM) зі штаб-квартирою в Одесі.

На урочистому відкритті школи-семінару, яке відбувалося в конференц-залі Академії митної служби України, було оголошено привітання учасникам зібрання від директора Інституту історії України НАНУ акад. В.А.Смолія та ректора Академії митної служби України д-ра техн. наук, проф. Л.С.Сороки. Пленарне засідання відкрив експерт із постмитного контролю та аудиту місії EUBAM А.Відєнов (Болгарія) доповіддю «Митниця — вчора, сьогодні, завтра». Проблемі еволюції управління митною системою України в 1900—2000 рр. було присвячено виступ д-ра іст. наук, професора В.В.Ченцова (Дніпропетровськ, Україна). Неординарну доповідь на тему «Засоби мобілізації фінансових коштів як критерій типології держави» виголосила д-р юрид. наук, професор Н.М.Крестовська (Одеса, Україна).

По завершенню пленарного засідання учасники школи-семінару ухвалили рішення не розділятися на секції, а працювати в режимі спільного засідання. Увазі слухачів було представлено розвідки з історії торгівлі та фінансів епохи античності й середньовіччя. Зокрема, канд. іст. наук К.М.Колесников (Дніпропетровськ, Україна) ознайомив учасників із методами фінансового реґулювання зовнішньоекономічної діяльності в античні часи, курсант І.В.Мамонов (Дніпропетровськ, Україна) розкрив роль зовнішньої торгівлі в міжнародних відносинах на Сході в період раннього середньовіччя, а канд. іст. наук, доцент Г.М.Виноградов (Дніпропетровськ, Україна) повідомив про грошове забезпечення функціонування торговельно-військових корпорацій Північної та Східної Європи VIII—XI ст.

Із цікавістю було заслухано доповіді канд. іст. наук, доцента О.О.Дячка (Дніпропетровськ, Україна) про джерела з історії митних відносин у виданні «Українські грамоти XV ст.» та канд.іст. наук, доцента Л.Ю.Жеребцової (Дніпропетровськ, Україна) про підзвітність митників підскарбієві земському у Великому князівстві Литовському. Місце «денги» Кримського ханства та ґенуезької Кафи у грошовому обігу Київської землі другої половини XV — початку XVІ ст. показав науковий співробітник Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії МОНМСУ В.В.Безпалько (Київ, Україна).

Увагу окремих доповідачів привернули питання забезпечення військ у XVin ст. Так, канд. іст. наук, доцент О.М.Слісаренко (Дніпропетровськ, Україна) розкрив особливості фінансування арміїКарла ХІІ у кампаніях 1708—1709 рр., а канд. іст. наук, доцент О.В.Морозов (Дніпропетровськ, Україна) проаналізував закупівлю кораблів для російського флоту в першій чверті XVІІІ ст. Інформативному потенціалу науково-історичного архіву Санкт-Петербурзького інституту історії Російської академії наук з історії зовнішньої торгівлі Південної України останньої чверті XVІІІ - початку ХІХ ст. присвятила свій виступ канд. іст. наук, доцент Ю.І.Головко (Запоріжжя, Україна).

Наукові пошуки багатьох учасників школи-семінару було спрямовано у площину соціально-економічних трансформацій ХІХ ст. Жваві дискусії викликали доповіді канд. іст. наук В.В.Шевченко (Київ, Україна) щодо особливостей первісного нагромадження капіталів банкірами Півдня України в першій половині ХІХ ст., канд. іст. наук, доцента О.О.Журавльова (Санкт-Петербурґ, Російська Федерація) про почесні звання для підприємців у Російській імперії, аспірантки К.Д.Сєрової (Сімферополь, Україна) про торгову інфраструктуру міст Кримського півострова в 1860—1870-х рр. та студентки О.А.Новікової (Запоріжжя, Україна), котра охарактеризувала купецтво Олександрівська в пореформений період. Розвиток зовнішньої торгівлі Російської імперії та службова діяльність у цій сфері князя П.А.В’яземського знайшли відображення у виступі д-ра іст. наук П.В.Акульшина (Рязань, Російська Федерація).

Значний інтерес у слухачів, насамперед з погляду порівняльного аналізу, викликали доповіді гостей із Владивостоцького філіалу Російської митної академії (Владивосток, Російська Федерація) - д-ра іст. наук Н.А.Бєляєвої («Безмитна торгівля як засіб освоєння й розвитку реґіону (на прикладі порто-франко у Владивостоці)») і канд. політ. наук В.Ґ.Балкової («Митна служба Російської імперії в умовах уніфікації митного оподаткування Великоросії й Малоросії (XVІІІ ст.)»).

Чимало виступів і повідомлень учасників наукового зібрання було присвячено питанням розвитку митної справи, грошового обігу й торгівлі у ХХ ст. Так, канд. іст. наук, доцент Р.Ю.Васковський (Дніпропетровськ, Україна) висвітлив перші спроби запровадження гривні, здобувач О.В.Полішук (Кіровоград, Україна) розкрив методи і форми боротьби з контрабандою в Криму в 1920-х рр., предметом дослідження канд. іст. наук, доцента Д.В.Архірейського (Дніпропетровськ, Україна) стала радянська державна монополія зовнішньої торгівлі та митно-тарифне реґулювання при переході до нової економічної політики, а стан кооперативної торгівлі Харкова в той час детально розглянула аспірантка І.В.Скубій (Харків, Україна). Митно-тарифну політику Польщі в міжвоєнний період розкрив здобувач С.Я.Русенко (Тернопіль, Україна). Оподаткуванню нерухомого майна та захисту економічних інтересів держави у прикордонних районах присвятили свої розвідки аспірантка С.В.Орлик (Кіровоград, Україна) і канд. іст. наук, доцент В.В.Літвінов (Дніпропетровськ, Україна).

По завершенню виступів учасники школи-семінару оцінили її ефективність, відзначивши корисність проведеного заходу з огляду на нечисленність у нашій країні наукових форумів, присвячених суто економічній історії. В ухвалених рекомендаціях було висловлено пропозицію щодо необхідності проведення наступної, шостої, школи-семінару, а також розгляду питання про можливість створення на її основі Міжнародної асоціації дослідників економічної історії.