Науково-методичний журнал - Травень 2012

Полікультурна історія України

Програма спецкурсу

Пояснювальна записка

Перед сучасними школярами історія України постає як результат фізичних та інтелектуальних зусиль мільйонів людей, що населяли нашу територію упродовж тривалого часу. У висвітленні свого минулого, його суб’єктів - історичних персонажів нам часто доводиться ототожнювати їх з такими поняттями, як «народ», «народні маси», «верстви» тощо. За цими узагальненими поняттями завжди були і завжди будуть конкретні люди як представники соціальних, етнічних, вікових, релігійних, політичних груп. Завдяки їхнім зусиллям історичне минуле України характеризується різноманітністю подій, явищ і процесів. До творення того розмаїття упродовж останніх тисячоліть долучилися не лише українці, а й ті етнічні групи, що з різних обставин опинилися і проживали на теренах сучасної України. Маючи власну мову, віру, традиції, зберігаючи і примножуючи свою культуру або інтегруючись з іншими, ці народи разом з нами творили нашу історичну спадщину. До минувшини, яку ми усвідомлюємо як історичний процес, що відбувався у просторі та часі, причетні всі, хто проживав на українських теренах або був пов’язаний з ними якимось способом.

Зміст шкільного курсу історії України має сформувати в сучасних школярів уявлення про український народ як окрему спільноту, що проживала на певній території і намагалась реалізовувати повсякденні завдання, зумовлені природними, суспільно-політичними чинниками. Водночас, оповідаючи про «нас», ми не повинні забувати, що поруч з нами жили й «інші». Хто вони? Як і коли з’явилися на українських теренах? Що нового принесли українській землі? Хто і як впливав на наші стосунки? Якими вони були? Чому історія наповнена різними прикладами взаємодії, з яких одні викликають гордість і повагу, а інші - прикрість і сором? Відповіді на ці та інші запитання має дати спецкурс, призначений для класів суспільно-гуманітарного профілю старшої школи, - «Полікультурна історія України».

Мета курсу - сформувати в сучасних школярів уявлення про особливості історичного розвитку України як результат взаємодії всіх тих народів, що обрали її територію місцем проживання.

Завдання курсу:

— за допомогою ключових запитань розкрити особливості полікультурної історії України;

— аналізувати найважливіші історичні явища та процеси з погляду взаємоіснування та взаємодії різних культур;

— знаходити зв’язки між історичними подіями та явищами, оцінювати їх, доповнюючи різними точками зору; узагальнювати історичну інформацію, розв’язуючи проблему;

— розвивати на конкретних прикладах розуміння спільної історичної долі всіх тих народів, що з різних обставин опинилися на українських теренах;

— виховувати повагу до загальнолюдських і національних цінностей, вчити сприймати особливості національних культур, розуміти їх значення в сучасному різноманітному світі, що в основі громадянського миру і суспільного порядку лежать взаємоповага, толерантне ставлення, вміння знаходити порозуміння з іншими.

Зміст курсу укладено з додержанням таких принципів: тематично-проблемного (змістові блоки підібрано відповідно до тем, у кожній з яких висвітлюється окрема проблема); хронологічного (події, явища, процеси подано в хронологічній послідовності); полікультурного (історія, культура, мова, традиції і звичаї розглядаються в поєднанні); багатоперспективності (бачення та інтерпретація подій подаються з різних поглядів різними суб’єктами); краєзнавчого (історія регіонів тісно переплітається з історією етнічних груп, що проживали в їх межах); конкретно-історичного (події і явища висвітлюються в контексті історичного часу, місця, з урахуванням причинно-наслідкових зв’язків); аксіологічного (формуються загальнолюдські морально-етичні цінності, оцінюються події, явища, процеси).

Особливості організації навчальної діяльності за спецкурсом «Полікультурна історія України» зумовлюються базовими принципами та структурою самих матеріалів. Зміст кожного розділу розкривається за допомогою окремих тем і підібраних до них ключових запитань. Компоненти теми структуровані на засадах алгоритмізації навчальної діяльності. Це означає, що пізнавальна діяльність планується поетапно на основі учнівського дослідження за певною схемою з використанням навчальних пам’яток. Дослідження кожної теми розпочинається з короткого ознайомлення з проблемою. До кожної проблеми підібрано ключове запитання, яке спрямовує учнівське дослідження на відшукування кінцевого результату - відповіді на ключове запитання. Тема містить перелік ідей і понять, визначених як основні, базові в розкритті досліджуваної проблеми. Подальша організація дослідження зумовлюється роботою над окремими блоками текстових і візуальних джерел, до яких пропонуються запитання і завдання.

На цьому етапі варто використовувати навчальні пам’ятки (як аналізувати текстові джерела; як досліджувати карикатуру, плакат, світлину; як працювати з газетою; як характеризувати суспільно-політичну подію тощо), вони допоможуть більш якісно провести учнівське дослідження. Аналізуючи історичні джерела, учні не тільки знаходять відповіді на поставлені запитання, а й конструюють сюжетні лінії, змодельовані авторами навчального посібника «Разом на одній землі. Історія України багатокультурна», як основної навчальної книжки спецкурсу, виконують творчі завдання, проводять власні дослідження. До кожної теми передбачено запитання, що допомагають визначити власне ставлення до проблеми, оцінити її. Особливої уваги потребує обговорення дискусійних запитань. Більшість порушених проблем потребують колективного обговорення, аналізу різних точок зору щодо їх оцінювання та розв’язування, моделювання ситуацій тощо.

У вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів акцентовано увагу на розкритті змісту ключового завдання та розумінні й поясненні базових ідей і понять. У цьому переліку не конкретизовані вимоги до окремих знань, умінь. Це пояснюється тим, що матеріали спецкурсурекомендуються для старшокласників, у яких за роки навчання вже сформувалися основи предметних компетентностей. За допомогою спецкурсу вони лише закріплюються. Навчальний матеріал дає змогу вдосконалити тему параграфа щодо таких предметних компетентностей: хронологічної, просторової, інформаційної, мовленнєвої, логічної, аксіологічної.

Оскільки матеріал спецкурсу тематично репрезентує різні періоди української історії, найбільш ефективно його використовувати в 11 класі, де майже всі теми з програм вітчизняної та всесвітньої історії вивчено в попередні роки, і вони слугують основою для розуміння, узагальнення окремих проблем. На вивчення матеріалу спецкурсу програмою передбачено 35 годин, 3 год з яких виділено на організацію учнівських проектів. Запропоновані теми проектів можна змінювати або доповнювати проблемами, що є характерними для регіону, в якому проживають школярі. Види проектів, час їх реалізації, організаційні форми обираються школярами під керівництвом педагога. Знання школярів оцінюється на основі загальних критеріїв та вимог до рівня загальноосвітньої підготовки.

Зміст спецкурсу «Політкультурна історія України»

К-ть год

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

9

Тема 1. Міграційні процеси в історії України

1

Українські землі як перехрестя міграційних шляхів та територія осілості мігрантів. Причини міграцій. Зони осілості. Міграційні процеси середньовіччя та в новий час. стосунки мігрантів і місцевого населення

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Які народи і з яких причин у давнину обрали українські землі для проживання?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

міграція, міграційні потоки, цивілізація

1

Грецька колонізація українських земель. Причини грецької колонізації. території осілості греків. Господарська діяльність. Наслідки грецької колонізації. Християнізація Русі як вплив грецької культури. Доля українських греків у ХІХ та ХХ ст. сучасні греки та їх внесок в українське життя

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Який внесок зробили греки в українську культуру? Що допомагало грекам України упродовж ХІХ - ХХ століть зберігати свою етнічну особливість?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

грецька колонізація, депортація, національна освіта, християнізація Русі

1

Освоєння українських земель німецькими колоністами.

Заселення українських земель. Облаштування місць проживання. Господарська, культурно-освітня, релігійна діяльність. ставлення влади та місцевого населення до німецьких переселенців. Німецьке населення в умовах дії радянської тоталітарної системи (перша половина ХХ століття)

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Яким був внесок німецьких переселенців в економічне і культурно-освітнє життя України?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

заселення, колонізація

1

Депортація кримських татар. Причини, умови та масштаби депортації народів Криму. Депортація татар. Умови проживання, обмеження та заборони. Повернення кримських татар на історичну батьківщину. Проблеми та труднощі репатріантів

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Як вплинула депортація кримських татар у 1944 р. на їхню долю та сучасні відносини з народами, що проживають у Криму?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

геноцид, депортація, історична батьківщина, ностальгія, переселенці, примусове переселення, спецпереселенці, реадаптація, репатріація

1

Мандрівний народ роми. Поява ромів на території України. Традиційна ромська культура та її риси. Самоврядування ромів. Господарська діяльність. Ворожіння. Роми в СРСР. Заходи радянської влади щодо розв’язування проблеми осілості циган. Роми в сучасній Україні. Проблеми ромської спільноти. Соціальне розшарування. Ставлення до ромів.

Роми у сучасних політичних та культурно-освітніх процесах

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Як історія і традиційний кочовий спосіб життя ромів вплинули на їх інтеграцію в сучасне українське суспільство?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

асиміляція, етнічна спільнота, етнічні стереотипи, інтеграція, кочівництво, осілість, традиції

1

Переселення та депортація українців і поляків після Другої світової війни. Причини переселення та депортацій українців і поляків у повоєнні роки. Хід переселення та депортацій. Спогади очевидців. Наслідки переселення та депортацій. Політика влади щодо переселенців і депортованих. Відвідини рідних земель

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Як вплинула повоєнна зміна кордону між УРСР і Польщею на долю населення прикордонних територій?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

депортація, історична батьківщина, переселенці, прикордоння

1

Міграційна політика уряду СРСР. Переселення як складова радянізації. Міграційні процеси напередодні Другої світової війни та по її завершенні. Трудова міграція як складова радянської індустріальної політики. Освоєння цілинних земель. Будівництво Байкало-Амурської магістралі. Життя і побут трудових мігрантів

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Як впливала радянська міграційна політика на ідентичність та цінності населення України?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

міграційна політика, переселення, радянізація, русифікація

1

Сучасна трудова міграція. Причини та напрями міграційних процесів. Українські емігранти: пошуки роботи та облаштування долі. Проблеми українських емігрантів за кордоном

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Яким чином сучасні трудові міграції впливають на економічний і соціальний розвиток України?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

проблеми трудової міграції, трудова еміграція і міграція

1

Іммігранти в Україні. Причини пожвавлення імміграційного руху. Регіони та міста як зони осілості іммігрантів. Нелегальні міграції. Біженці. Іммігранти в Україні: проблеми адаптації та відносини з місцевими. Друга батьківщина

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Яким чином сучасна імміграція впливає на різні сфери суспільного життя в Україні?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

біженець, етнічні та расові стереотипи, іммігрант, інтеграція, ксенофобія, нелегальний іммігрант, расизм, толерантність

7

Тема 2. Місто як перетин культур і цивілізацій

1

Київ - місто міжкультурного діалогу. Київ - місто на Великому кордоні. Культурні впливи. Етнічна палітра міста в XVI ст. Етнічні громади. Внесок етнічних громад у політичний, економічний та культурний розвиток міста. Києво-Могилянська академія - центр освіти, культури та міжетнічного діалогу. Київ поліконфесійний. Архітектурні пам’ятки міста як взірець міжкультурного діалогу

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Завдяки чому Київ став містом міжкультурного діалогу?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

етнічна асиміляція, етнос, культурні взаємовпливи, міжкультурний діалог, поліетнічний

1

Львів: від утвердження магдебурзького права - до формування поліетнічної громади. Магдебурзьке право у Львові. Особливості місцевого самоврядування. Міське громадянство та його суть. Формування міської поліетнічної спільноти. Етнокультурні автономії. Міжетнічні конфлікти та способи їх врегулювання. Видатні діячі науки та культури. Етнічний і соціальний склад міста в XX ст. Події, що змінювали поліетнічну карту міста

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Як магдебурзьке право сприяло формуванню багатокультурної спільноти у Львові? Як індентифікували себе жителі міста, представники різного етнічного походження - своїми чи чужими?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

громадянство, етнічні групи, магдебурзьке право, міщанин, привілеї, стереотипи

1

Миколаїв - поліетнічне місто як спільний дім. Біля витоків. Заняття та побут городян. Формування міської поліетнічної спільноти. Соціальна стратифікація. Миколаїв поліконфесійний. Чинники, що сприяли зміні етнічного складу міста. Міжетнічні конфлікти та способи їх розв’язування. Роль засобів масової інформації та освіти в подоланні етнічних і расових стереотипів. Міжкультурний діалог

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Як формувався етнічний склад населення Миколаєва? Як поліетнічність вплинула на розвиток міста?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

етнічний склад, колонізація, ксенофобія, релігійна та етнічна багатоманітність, співіснування, расизм

1

Одеса - перлина біля моря. З історії виникнення міста. Мовно-ментальні особливості Одеси. Етносоціальний склад міської громади в XIX - XX ст. Міська топоніміка та етнічне розмаїття. Національно-культурні осередки. Національні конфлікти та міжкультурний діалог

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Як формувався феномен полікультурної, багатонаціональної Одеси?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

етнічна, культурна, релігійна багатоманітність, етнічний склад, етнічна ідентичність, національно-культурне товариство, етнічні стереотипи, толерантність

1

Чернівці: полікультурна мозаїка. Етно-соціальна структура міста в ХІХ - ХХ ст. Етнічний склад учнівської молоді. Єврейська та німецька громади в етносоціальній структурі міста. Міжконфесійні відносини. Етнічні меншини у міжвоєнний період та в роки Другої світової війни. Міська топоніміка та етнічне розмаїття. Етнокультурна толерантність

Підготувати відповідь на ключове запитання:

У чому полягає багатокультурний характер міста Чернівці і феномен толерантності різних культур?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї: багатокультурність, національна ідентичність, поліетнічність, поліконфесійність, толерантність

1

Донецьк: від робітничого селища до багатокультурного мегаполіса. З історії виникнення міста. Етно-соціальна структура робітничого селища. Від робітничого селища до індустріального мегаполіса. Духовне і культурне життя міста. Футбольний клуб «Шахтар». Регіональний патріотизм

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Як змінювались простір і громада міста під впливом економічних і політичних чинників?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї: історична пам’ять, міська ідентичність, поліетнічність, поліконфесійність, регіональний патріотизм

1

Проект «ми любимо свос місто (село, селище)»

5

Тема 3. Релігійне багатоманіття в історії України

1

Традиції поліконфесійності на українських землях.

Релігійні конфесії на українських землях у ХІХ - на початку ХХ століть. Держава і церква. Функції церкви. Питання віри та церкви в програмах політичних партій України (початок ХХ ст.). Політика УРОР щодо церкви. Релігійне життя українських сіл і міст в складі Польщі (20 - 30-ті роки ХХ ст.)

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Яку роль у житті суспільства відігравала та відіграє релігія? Хто і яким способом намагався замінити роль церкви?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

державна політика в релігійній сфері, поліконфесійність, функції церкви

1

Антирелігійна політика в УРСР та утиски православних у міжвоєнній Польщі. Антирелігійна політика в УРсР. Закриття православних церков. Ліквідація автокефальної православної церкви. Міжконфесійні конфлікти. Атеїстична пропаганда. становище православної церкви в міжвоєнній Польщі. Реакція польського суспільства на закриття та руйнування православних церков

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Чому 20 - 30-ті роки ХХ ст. виявилися драматичними для церкви і релігійних конфесій?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї: антирелігійна політика, міжконфесійні конфлікти

1

Християнські церкви та релігійне життя в Україні в роки Другої світової війни та після війни. Церква в умовах нацистської окупації. Поліконфесійність в умовах війни. Церква та освіта. Відносини радянської влади і церкви в умовах воєнного лихоліття. Ліквідація греко-католицької церкви

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Чому в роки Другої світової війни церква привернула особливу увагу влади? Як змінилося її становище?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

державна політика в релігійній сфері, свобода віросповідання, поліконфесійність

1

Релігійне життя в Україні в другій половині ХХ - на початку ХХІ століть. Державна політика в релігійній сфері. Атеїзм. Віра в Бога в умовах заборони віросповідання. Релігійне дисидентство. сучасне релігійне життя. Проблеми й труднощі поліконфесійної України

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Як можна запобігти конфліктам на релігійному ґрунті в поліконфесійному суспільстві?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

войовничий атеїзм, поліконфесійність, релігійні дисиденти, свобода віросповідання

1

Проект «поліконфесійна Україна»

6

Тема 4. Співпраця та конфлікти як форма історичного співіснування

1

Як ми жили разом: співпраця і конфлікти.

Поліетнічність. Мультикультуралізм. Етнічне взаєморозуміння та взаємодія. Етнічні конфлікти: причини та наслідки. Українсько-єврейські стосунки

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Чому життя в поліетнічному середовищі - балансування між співпрацею і конфліктами?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

поліетнічність, мультикультуралізм, конфлікти, співжиття,

співпраця

1

Чужого горя не буває: людський вибір під час Голокосту та Пораймосу. Національні меншини в умовах нацистського окупаційного режиму. Доля євреїв і ромів. Вибір людини в умовах нацистського режиму. свідчення очевидців. Національні трагедії у пам’яті народу

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Чим зумовлений вибір людини в умовах реалізації політики нацизму?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

геноцид, гетто, Голокост, нацизм, параймос

1

Волинська трагедія: дві правди. Волинь в умовах нацистської окупації. Причини та масштаби українсько-польського конфлікту. Участь загонів Армії крайової та Української повстанської армії у Волинській трагедії. свідчення очевидців. спроби врегулювання українсько-польського конфлікту на Волині. Увіковічнення пам’яті. Порозуміння. Механізми запобігання національним конфліктам

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Чому стала можливою Волинська трагедія і які її уроки для сучасних українсько-польських відносин?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

Армія крайова, етнічні землі, історична пам’ять, Українська повстанська армія, українсько-польський конфлікт

1

«І поки живе мова - житиме народ». Роль мови в житті суспільства. Мова як засіб спілкування. Мова українських міст і сіл. Мова як засіб ідентифікації. Вибір мови. Мовна політика. Мовна карта України. Проблеми мови та мовної політики в сучасній Україні

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Яку роль у багатоетнічному суспільстві відіграє мова?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

державна мова, двомовність, мова як засіб спілкування, мовна культура, мовна ідентифікація, національна мова, русифікація

1

Як ми живемо? сучасне українське законодавство про національні меншини. Національні культурні традиції. Національні проблеми та міжетнічні конфлікти.

Україна - наш спільний дім

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Що об’єднує національні групи сучасної України? Чому Україна залишається рідною домівкою для багатьох етносів?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

Україна - багатонаціональна держава, полікультурність, поліетнічність

1

Проект «Співпраця та конфлікти в житті нашої громади»

8

Тема 5. Ідентичність та вибір людини в умовах полікультурного суспільства

1

Ідентичність: між походженням і свідомим вибором.

Ідентичність. Різновиди ідентичності. складові ідентичності. Формування української національної еліти. Подвійна лояльність. Чинники, що впливають на вибір ідентичності

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Як соціальне походження й становище людини впливають на вибір ідентичності?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

ідентичність, етнічна, національна ідентичність, самосвідомість, соціальні групи, подвійна лояльність

1

Ідентичність: чинники вибору. Національна ідентичність: чиниики вибору. Зміна ідентичності. соціальне середовище, мова, культура як чинники формування ідентичності

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Що і як впливало на ідентичність окремих людей, які проживали в Україні на початку ХХ століття?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

ідентичність, етнічна, національна ідентичність

1

Наша сила - в наших українських людях. Павло скоропадський - державний і політичний діяч початку ХХ століття. Особливості розбудови Української держави П. скоропадським. Незалежна Украіна в планах та діях П. скоропадського. Вибір П. скоропадського. Гетьман у спогадах родини та політичного оточення

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Чим зумовлений життєвий та політичний вибір Павла скоропадського?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

вибір людини в умовах збройного протистояння, український вибір

1

«Я хотів би стати всім для усіх, щоб усіх спасти..»: вибір Андрея Шептицького.Андрей Шептицький - людина, громадянин, священнослужитель. Життя як спосіб служіння людям. Вибір А. Шептицького в роки голодомору та голокосту. А. Шептицький у пам’яті сучасників

Підготувати відповідь на ключове запитання:

У чому суть життєвого вибору Андрея Шептицького?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

вибір священнослужителя, Голокост, голодомор

1

Радянська жінка: псевдоемансипація жінок в УРСР.

Роль і місце жінки в радянській ідеологічній системі. Громадянські та політичні права радянської жінки. Вибір жінки в умовах голодомору. Нові часи - нові жіночі професії. Вибір жінки в умовах війни. Материнство. Жіночі свята. ґендерна свідомість. Емансипація

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Як змінювалися суспільні ролі та ґендерна ідентичність українських жінок у радянський час?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

гендерна ідентичність, ґендерна політика, емансипація, подвійний тягар, радянська жінка

1

«Золотий вересень» - подія без вибору.

Західноукраїнські землі в умовах нової політичної ситуації. Життя етнічних громад в умовах початку Другої світової війни. Радянська армія на західноукраїнських землях: зустріч «визволителів». Радянізація: мета, методи та способи. Вибір людини в умовах радянізації

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Як події вересня 1939 р. сприйняли та оцінили різні верстви населення Західної України?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

анексія, возз’єднання, радянізація

1

Людський вимір - людський вибір: як формувалася ідентичність в СРСР. Радянський народ. Права людини в умовах розвинутого соціалізму: на папері та в реальному житті. Комуністична ідеологія і формування радянської людини. Піонерська організація. Роль суспільних інститутів, методів та засобів у формуванні молоді. Ідеологічні символи радянської доби як один із чинників ідентифікації. Роль радянської системи в творенні нової людини

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Які чинники впливали на самовизначення людини в другій половині ХХ століття? Які пріоритети у самовизначенні формує суспільство?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

ідентичність, радянська людина, радянський народ

1

Україна на шляху від регіоналізму до соборності.

Регіоналізм. Джерела проблеми розподілу України за регіональним принципом. Історична пам’ять і регіоналізм. Культурні традиції регіонів. Регіональна ідентичність: джерела і засоби. Політичне протистояння і способи порозуміння між представниками різних регіонів. сепаратизм: джерела і загрози. Одна країна - спільна доля

Підготувати відповідь на ключове запитання:

Що допомагає українцям зберігати загальнонаціональну єдність попри на регіональні відмінності?

Розуміти і пояснювати поняття та ідеї:

історична пам’ять, консолідація, сепаратизм, соборність, регіоналізм, регіональна ідентичність