Науково-методичний журнал - Квітень 2013

ВИКОРИСТАЙТЕ НА УРОЦІ

ПАМ'ЯТКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ УМІНЬ УЧНІВ ІЗ ПРАВОЗНАВСТВА

Важливим компонентом навчання учнів є формування предметних умінь та навичок, у тому числі й правових. Предметні вміння та навички з правознавства необхідні учням не тільки для здобування правових знань, пізнавальної діяльності, а й для застосування їх у житті.

До предметних умінь учнів із правознавства належать такі: формулювати правові поняття та оперувати ними; аналізувати нормативно-правові акти та їх використовувати, розв’язувати правові ситуації, складати правові документи (заяву, резюме, скаргу тощо). Кожне вміння є складним і потребує засвоєння низки окремих умінь, що виробляються у процесі навчання всього курсу. При цьому потрібно додержувати системності та послідовності їх формування.

Допомогти учням виробити предметні вміння з правознавства допомагають пам’ятки (алгоритм дій). Наводимо зразки пам’яток для формування предметних умінь із правознавства.

Пам’ятка для внутрішнього аналізу нормативно-правового акта

1. Визначте назву нормативно-правового акта, з якого вміщено витяг.

2. З’ясуйте, про що йдеться в документі.

3. Установіть основні юридичні показники тексту (об’єкт регулювання, суб’єкт, тобто його правосуб’єктність, юридичний зміст, юридичні обставини тощо).

4. Розділіть текст на змістові частини, визначте критерії для виконання завдання.

5. Послідовно викладіть свої думки.

6. Зробіть висновок.

Пам’ятка для зовнішнього аналізу нормативно-правого акта

1. Визначте назву нормативно-правового акта.

2. Визначте нормативно-правовий акт за юридичною чинністю, галузевою належністю.

3. З’ясуйте, ким і коли було видано даний нормативно-правовий акт.

4. Визначте, з яких частин складається документ.

5. Який предмет регулювання кожної частини?

Пам’ятка послідовності формулювання поняття за ознаками

1. Охарактеризуйте поняття. Назвіть словосполучення, в яких воно вживається, сферу його вживання.

2. Визначте всі можливі ознаки поняття: змістові та другорядні.

3. Доберіть ключове слово.

4. Доберіть родові та видові поняття, порівняйте їх, визначте родові та видові ознаки.

5. Розмістіть ознаки в логічній послідовності.

6. Сформулюйте визначення поняття.

Пам’ятка для розв’язування правової ситуації

1. Факти. Що відбулося? Хто є учасниками ситуації? Що про них відомо? Які факти є важливими, а які - другорядними?

2. Проблема. У чому полягає проблема? Якими нормативними актами регулюється проблема? Які питання нам треба з’ясувати, щоб розв’язати ситуацію?

3. Аргументи. Які аргументи можна навести для розв’язання ситуації? Обов’язково слід використовувати законодавчу базу на захист кожної зі сторін.

4. Висновок, рішення чи який може бути розв’язок ситуації. Чому саме такий висновок чи таке рішення? Які можуть бути наслідки такого розв’язку?

Зразок позовної заяви

Назва судової інстанції

Реквізити позивача

(прізвище, м’я, по батькові, адреса)

Реквізити відповідача

Ціна

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Докладний опис усіх обставин правової ситуації, що пов’язана з порушенням прав: час, місце, зміст порушених прав, спроба відновити порушені права, які є правові підстави для відновлення порушених прав (посилання на нормативно-правовий акт), які є матеріальні чи документальні докази для відновлення порушених прав.

ПРОХАННЯ

Чітке формулювання прохання до суду.

ДОДАТКИ

Довідки, коті документів, квитанція про сплату судового збору, копія позовної заяви тощо.

Дата Підпис