Вісник - Випуск 45 - 2012

Огляди та рецензії

Вчений із великої літери

(Рец на кн.: Сумцов М. Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України. Вибрані праці / Упорядкування, підготовка тексту, передмова, післямова та примітки М. М. Красикова. - Х.: Видавництво «Атос», 2008. - 558 с.)

В історії розвитку наукової думки ми можемо назвати чимало особистостей, які завдяки своїй грунтовній і різнобічній науковій діяльності вийшли далеко за регіональні межі. Зокрема, серед вчених гуманітаріїв це були Д. І. Багалій, М. Ф. Сумцов, Ф. І. Шміт та ін.

Микола Федорович Сумцов (1854-1922) для наукової думки кінця ХІХ-початку ХХ ст. є визначальною особистістю. Сьогодні ми окреслюємо великий спектр наукових історико-культурних напрямків, які започатковував і розвивав своєю дослідницькою діяльністю визнаний філолог, фольклорист, етнограф, краєзнавець, музеєзнавець, мистецтвознавець професор Харківського університету М. Ф. Сумцов. Серед іншого, це було зумовлено розмаїттям соціокультурного життя Слобожанщини.

Наукова спадщина М. Ф. Сумцова дуже різнобічна, грунтовна, глибока своїм науковим аналізом та постановкою наукової проблематики. Збірник наукових праць М. Ф. Сумцова «Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України», підготовлений та упорядкований харківським дослідником М. М. Красиковим презентує нам лише невелику частину того значного творчого доробку вченого, який залишив нам у спадок час. Йому належить рекордна, не лише для Харківського університету, кількість друкованих праць - близько 1500! Вихід зазначеного збірника є результатом багаторічної роботи укладача. М. М. Красиков грунтовно вивчив творчу спадщину Сумцова, проаналізував вагомі результати його наукової діяльності, з’ясував значення наукових праць вченого для подальшого вивчення тих чи інших проблем. Усе це дозволило достатньо виважено і усвідомлено зробити підбір статей, які вміщено у рецензованому виданні.

Дуже цікавими і змістовними є коментар та науково-довідкова частина, підготовлені упорядником. З великою любов’ю і повагою до творчого спадку вченого на основі глибокого знання його життя та діяльності, історико-культурної ситуації, кола наукових та громадських інтересів М. Ф. Сумцова, розкрита проблематика його наукових студій з етнографії та історії культури Слобожанщини.

Укладач намагався якомога ретельніше опрацювати праці вченого з окресленої тематики, що дозволяє нам скласти цілісну картину його етнографічно-фольклорних досліджень та на конкретних прикладах усвідомити значення вченого не лише як визначного філолога-фольклориста, але і етнографа та музеєзнавця.

Особлива увага приділена тому спадку, де йдеться про історію розвитку етнографічної традиції, а також виявлення і збереження пам’яток історії, етнографії засобами музеєфікації.

Знайомство із збірником переконує, що наукові праці М. Ф. Сумцова і сьогодні зберігають свою цінність, являють основу для здійснення подальших досліджень в галузі етнографії та історії культури Слобожанщини.

Вихід зазначеного збірника праць став важливою подією не лише наукового, а й культурного життя нашого регіону. Втім, не лише регіону, оскільки йдеться про внесок у світову науку.