Науково-методичний журнал - Березень 2013

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ВАРІАНТ ТЕСТУ ЗНО ІЗ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання 1-42 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний.

1. Яка частина світу більшістю вчених вважається прабатьківщиною людства?

А Африка

Б Азія

В Європа

Г Америка

2. Яким винаходом людське суспільство користувалося наприкінці неоліту?

А розвинутою системою письма

Б технологією добування вогню

В колісним транспортом

Г плавильним горном

3. «Якщо син підніме руку на батька, йому відрубають руку. Якщо знатна людина виколе око аристократу, йому теж виколють око...»

Це уривок з ...

А єгипетської «Книги мертвих»

Б законів Хамураппі

В праці Конфуція

Г індійських «Вед»

4. На фото зображена реконструкція парадних воріт ...

А Рима

Б Афін

В Вавилона

Г Мемфіса

5. Яким чином грецькі міста-держави у VІІІ—VІ ст. до н. е. переважно боролися з перенаселенням і нестачею землі?

А чітко встановлювався шлюбний вік і кількість дітей у сім’ї

Б колонізували узбережжя Середземного і Чорного морів

В захоплювали і перерозподіляли сусідні землі

Г освоювали гірські пасовища., осушували болота

6. Поділ Римської імперії на Східну і Західну відбувся у ...

А 313 р.

Б 325 р.

В 395 р.

Г 476 р.

7. Яке твердження найкраще пояснює, що таке Коран?

А збірник арабського фольклору ІХ ст.

Б розповіді про життя мусульманських пророків

В арабський переклад Старого Заповіту

Г тексти, які, вважають мусульмани, є божими одкровеннями Мухаммеда

8. Франкська імперія виникла в результаті цілеспрямованої діяльності .

А Вільгельма Завойовника

Б Карла Великого

В Оттона І

Г Константина Великого

9. Хрестові походи в Палестину призвели до:

А розколу християнської церкви на католицьку і православну

Б остаточної загибелі Візантійської імперії

В утворення християнських держав на Близькому Сході

Г боротьби католицької церкви з єретиками

10. Зображені герби дають уявлення про розмаїття ...

А ремісничих цехів

Б рицарських орденів

В феодальних володінь

Г королівської свити

11. Коли наприкінці ХV ст. португальці обминули мис Доброї Надії і вийшли в Індійський океан, то ...

А виявили там мережу торговельних шляхів, контрольованих арабськими купцями

Б зіткнулися з воєнно-морськими силами Османської імперії

В скористалися допомогою генуезьких і венеціанських купців на шляху до Індії

Г опинились у регіоні, що контролювався китайськими купцями

12. Аугсбургський мир 1555 р. засвідчив поразку католицької церкви, тому що ...

А всі церковні землі мали підлягати конфіскації і передачі іншим власникам

Б католицька церква мала стати самостійною і непідвладною Папі Римському

В віра в державах мала визначатися її правителями

Г було затверджено право вільного вибору віросповідання

13. Про кого йдеться в уривку джерела?

«Як головний гуманіст Північної Європи він вважав, що головною метою науки і освіти є звільнення релігійних текстів від поганих перекладів і вільної інтерпретації. Незважаючи на те, що він був великим критиком католицької церкви, він відмовився брати участь у руйнуванні християнської єдності і став одним із найупертіших критиків Мартіна Лютера.»

А Еразма Ротердамського

Б Жана Кальвіна

В Яна Гуса

Г Ігнатія Лайолу

14. На фото зображено частину інтер’єру Собору святого Петра в Римі. У якому архітектурному стилі його збудовано?

А готичному

Б ренесансному

В бароко

Г класичному

15. У 1644 р. Китай був загарбаний ...

А маньчжурами

Б монголами

В корейцями

Г гуннами

16. Яке із зазначених міст не перебувало під контролем Османської імперії у ХVІ-ХVІІІ ст.?

А Афіни

Б Белград

В Відень

Г Єрусалим

17. До появи яких нових функцій уряду призвели економічні теорії кінця ХVІІІ - початку ХІХ ст.?

А створення соціального законодавства

Б підтримка власного виробника

В захист приватної власності

Г збирання податків

18. Основним завданням Комітету громадської безпеки, створеного у Франції в 1793 р., було:

А виявляти і карати противників революції

Б забезпечувати захист бідноти від спекулянтів

В покласти край якобінському терору

Г мобілізувати ресурси на боротьбу з інтервентами

19. Яке твердження однаково характеризує періоди правління в Російській імперії Катерини ІІ та Олександра І?

А на них покладалися великі надії щодо здійснення реформ, які так і не були реалізовані

Б за їх правління активно розвивалася російська промисловість

В вони проводили політику звільнення кріпосних селян

Г вони вітали Французьку революцію як тріумф принципів свободи, рівності, братерства

20. Що із зазначеного найкраще пояснює ненасильницьку природу рухів за політичні зміни в Англії впродовж ХІХ ст.?

А для революціонерів було передбачено жорстокі покарання

Б парламент започаткував традицію парламентських реформ

В революційні рухи керувались інтелігенцією, не схильною до насилля

Г лідери революційних рухів боялися розпаду колоніальної імперії

21. У якому році в США розпочалась Громадянська війна?

А 1848 р.

Б 1861 р.

В 1867 р.

Г 1871 р.

22. Хто із зазначених європейських діячів середини ХІХ ст. був одним з ідеологів національних революцій?

А Бісмарк

Б Дізраелі

В Мадзіні

Г Лінкольн

23. Про яку країну йдеться?

«У середині ХІХ ст. ця країна видобувала дві третини світового вугілля, половину заліза, виробляла 70 % сталі, половину текстилю».

А США

Б Англію

В Францію

Г Росію

24. Яка суспільно-політична течія ХІХ ст. застосовувала теорію Дарвіна про походження видів як підґрунтя для своїх поглядів?

А націоналізм

Б марксизм

В монархізм

Г романтизм

25. Для характеристики розвитку Німеччини наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. слід вживати поняття ...

А тред-юніони, лейбористи, домініон

Б реваншизм антисемітизм, політичні скандали

В монополізація млітаризаця світова політика

Г дуалістична монархія, національна проблема, рейхстаг

26. Існує думка, що Перша світова війна ознаменувала собою закінчення ХІХ ст. Яке з наведених тверджень підтримує цю думку?

А війна дала поштовх руйнуванню колоніальних імперій

Б війна призвела до краху династичних імперій

В війна сприяла розвитку систем озброєння

Г війна забезпечила формування єдиного європейського ринку

27. У якій битві Першої світової війни у 1914 р. було зупинено наступ німецьких військ на Париж?

А на р. Марна

Б на р. Сомма

В під Таненбергом

Г під Верденом

28. Однією з найважливіших причин успіху Жовтневого перевороту 1917 р. є ...

А підтримка бльшовиків усіма антиурядовими силами

Б запевнення більшовиків, що народ при їх владі отримає мир, землю та хліб

В рішуче бажання бльшовиків продовжувати участь Росії у Першій світовій війні

Г активна воєнна підтримка бльшовиків німецькими військами

29. Яке положення чотирнадцяти пунктів

В. Вільсона було втілене в рішеннях Паризької мирної конференції?

А розподіл німецьких колоній між країнами-переможцями

Б створення і визнання Польщі як незалежної держави В одностороннє роззброєння центральних держав

Г об’єднання Австрії з Німеччиною

30. Наведена карикатура ілюструє ...

А економічні наслідки Першої світової війни

Б політику «блискучої ізоляції» Англїї

В боротьбу між провідними країнами світу за Атлантику

Г зміст «доктрини Монро»

31. «Білий рух» у роки громадянської війни в Росії - це рух, організований ...

А більшовиками і спрямований проти буржуазно-поміщицьких кіл

Б антибільшовицькими силами і спрямований проти влади більшовиків

В селянськими вождями (отаманами) і спрямований на реалізацію потреб селян

Г російською православною церквою і спрямований на зміцнення її позицій у суспільстві

32. У якій з новоутворених держав після Першої світової війни сформувався демократичний режим?

А Польщі

Б Чехословаччині

В Югославії

Г Болгарії

33. У якому році нацисти прийшли до влади в Німеччині?

А 1922 р.

Б 1929 р.

В 1933 р.

Г 1939 р.

34. Про кого йдеться в уривку джерела?

«Він зміг реформувати систему літочислення, запровадити модифіковану латиницю, змусити всіх взяти собі прізвища, але його вплив поза межами великих міст був слабким. Його бажання створити в країні сучасну економіку мали дуже малий успіх.»

А Кемаля Ататюрка

Б Махатму Ганді

В Чан Кайши

Г Хо Ші Міна

35. Радянсько-німецький пакт про ненапад 1939 р. був підписаний через те, що він насамперед ...

А усував причини суперечностей між Німеччиною і Радянським Союзом

Б доводив, що Гітлер не був радикальним антикомуністом

В вимощував шлях до порозуміння між країнами Осі та їх союзниками

Г давав змогу як Німеччині, так і Радянському Союзу напасти на Польщу, не боячись агресії з боку один одного

36. Зображена карикатура часів Другої світової війни відображає ...

А суть нацистського «нового порядку»

Б джерела поширення нацизму в Європі

В напрями нацистської агресії

Г боротьбу з рухом Опору

37. «Доктрина Трумена» була проголошена внаслідок загострення відносин між СРСР і США через громадянську війну в ...

А Кореї

Б В’єтнамі

В Греції

Г Індії

38. Коли відбулися події, описані в уривку джерела?

«З перших років кубинської революції СРСР надавала Кубі допомогу. У тому числі і воєнну. Навесні... кубинське і радянське керівництво прийшло до висновку... використовувати як засіб стримування розміщення радянських ракет на Кубі.»

А 1959 р.

Б 1962 р.

В 1974 р.

Г 1986 р.

39. Яка подія пов’язана з державно-політичною діяльністю Гельмута Коля?

А об’єднання Німеччини

Б вступ Німеччини до НАТО

В включення Німеччини до Ради Європи

Г приєднання Німеччини до Європейського Союзу

40. Зображений радянський пропагандистський плакат мав довести згубність ...

А чергового витка гонки озброєнь

Б залежність світової фінансової системи від США

В і неминучість чергової економічної кризи

Г політики неоколоніалізму

41. Головною метою політики «Великого стрибка», що реалізовувалась в Китаї, було ...

А швидке здійснення індустріалізації економіки країни

Б завершення збройної боротьби комуністів проти Гоміндану

В відновлення економіки після комуністичних експериментів

Г встановлення одноосібної влади Мао Цзедуна

42. Прочитайте уривок з «Комюніке Політичного консультативного комітету держав-учасників Варшавського договору» і зазначте рік, коли відбувалися описані події.

«...Відбулася нарада Політичного консультативного комітету держав-учасників Варшавського договору... На нараді було підписано Протокол про припинення Договору про дружбу, співробітництво і вза.ємну допомогу, укладеного 14 тра.вня 1955 р. у Варша.ві... Підписаний на нараді документ підлягає ратифікації... Учасники наради... висловилися за подальше просування загальноєвропейського процесу в інтересах створення нових структур безпеки і співробітництва на континенті...»

А 1979 р.

Б 1982 р.

В 1991 р.

Г 1995 р.

Завдання на встановлення відповідностей.

У за.вданнях 43-48 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один пра.вильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою.

43. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

1 колон

А велике земельне володіння

2 латифундія

Б дрібний орендатор

3 варвари

В імператорська гвардія

4 преторіанці

Г раб-воїн, що б’ється на втіху глядачам

Д сусідні з Римською імперією племена

44. Установіть відповідність між епохами і подіями.

1 раннє Середньовіччя (V—ІХ ст.)

А завершення Реконкісти

2 зріле або високе Середньовіччя(Х-ХІІІ ст.)

Б Великі географічнівідкриття

3 пізнє Середньовіччя (ХІV-ХV ст.)

4 рання Нова доба (кінець ХV -початок ХVІІ ст.)

В хрестові походи в Палестину

Г створення імперії Карла Великого

Д поділ Римської імперії на Західну і Східну

45. Установіть відповідність між персоналіями і та їх характеристиками.

1 Мартін Лютер

2 Ігнатій Лайола

3 Томас Мюнцер

4 Жан Кальвін

А засновник католицького ордена «Товариство Ісуса», борець із Реформацією, розробник єзуїтської системи освіти та виховання

Б радикальний проповідник часів Реформації, лідер Селянської війни в Німеччині, своїм завданням вважав установлення «Царства Божого»

В учений гуманіст, залишаючись на позиціях католицької церкви, негативно ставився до Реформації, хоча об’єктивно сприяв їй своїми працями

Г реформатор церкви, засновник протестантського руху, рішуче виступав проти торгівлі індульгенціями, переклав Біблію німецькою мовою

Д протестантський релігійний реформатор, ідеї якого набули поширення у Швейцарії, у Женеві встановив жорсткий теократичний режим

46. Установіть відповідність між країнами та явищами.

1 Італія

А «чартизм», «гнилі містечка»

2 Англія

Б «слав’янофільство», «народники»

3 США

В «аболіціонізм», «гомстед»

4 Росія

Г «карбонарії», «червоносорочечники»

Д «бонапартизм», «комуна»

47. Установіть відповідність між подіями і наслідками.

1 створення уряду Народного фронту в Іспанії

А встановлення режиму «санації» на чолі з Ю. Пілсудським

2 «червоне дворіччя» в Італії

Б прихід до влади фашистів на чолі з Б. Муссоліні

3 листопадова революція в Німеччині

В Встановлення режиму регента М. Хорті

4 існування Угорської Радянської Республіки

Г громадянська війна, встановлення диктатури Ф. Франко

Д утворення Веймарської республіки

48. Установіть відповідність між радянськими пропагандистськими плакатами і подіями світової історії, що відображені на них.

А «Шестиденна війна»

Б втручання США у війну в Індокитаї

В реалізація зовнішньополітичного курсу Ш. де Голля

Г розпад колоніальної системи

Д розгортання гонки озброєнь

Завдання на встановлення правильної послідовності.

У завданнях 49-51 розмістіть події в хронологічній послідовності.

49. Установіть послідовність подій.

А релігійні (громадянські) війни у Франції

Б англійська революція

В боротьба за незалежність США

Г «смутні часи» в Московській державі

50. Установіть послідовність подій Громадянської війни в США.

А обрання президентом США А. Лінкольна

Б ухвалення Конгресом США закону про гомстеди

В битва під Гіттісбергом

Г підписання прокламації про звільнення рабів

51. Установіть послідовність подій Другої світової війни.

А Кримська конференція

Б Потсдамська конференція

В Тегеранська конференція

Г підписання Атлантичної хартії

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору.

Завдання 52-55 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні.

52. Які з перелічених причин схилили християнських королів Фердинанда та Ізабеллу сприяти організації морської експедиції Христофора Колумба?

1 прагнення поширити християнство на народи, які сповідують інші релігії

2 суперництво з Францією за морське панування

3 прагнення уточнити уявлення про форму Землі

4 жадоба до золота

5 бажання переселити на нові землі іспанських селян

6 суперництво з Португалією

7 бажання завоювати англійські колоніальні володіння

53. Які чинники сприяли швидкому економічному розвитку Німеччини в останній третині ХІХ ст.?

1 територіальні придбання і контрибуція, виплачена Францією

2 збереження великого юнкерського землеволодіння

3 прискорений експорт капіталу в колоніальні володіння

4 використання новітніх досягнень науки і техніки

5 підтримка державою провідних галузей економіки

6 скорочення витрат на воєнні потреби

7 утворення Троїстого союзу

54. Які події пов’язані з історією Китаю 1920-1930-х років?

1 «Рисові бунти»

2 «Рух 4 травня»

3 «Декларація Бальфура»

4 чотирирічний план

5 Північний похід

6 Великий похід

7 повстання іхетуань

55. Які країни утворили в роки Другої світової війни Антигітлерівську коаліцію?

1 США

2 Японія

3 Велика Британія

4 СРСР

5 Італія

6 Угорщина

7 Румунія

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст