Науково-методичний журнал - Лютий 2013

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ВАРІАНТ ТЕСТУ ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

1. Наведені наскельні малюнки, ймовірно, належать до періоду .

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г енеоліту

2. У результаті вторгнення гунів у Північне Причорномор’я анти позбулися залежності від ...

А готів

Б скіфів

В сарматів

Г кіммерійців

3. Які наслідки походу, який зображено на мініатюрі з літопису?

А укладення договору з Візантією

Б помста древлянам

В хрещення Русі

Г утворення Київської Русі

4. З якими літописними рядками пов’язані події, що зображені на карті?

А «Ольга з сином Святославом зібрала воїв, багатьох і хоробрих, і пішла на Древлянську землю. І вийшли древляни насупротив. І коли зійшлися обидва війська докупи, кинув списом Святослав на древлян а спис пролетів між ушима коня і вдарив під ноги коневі бо був Святослав зовсім малим»

Б «Литовські пани завзялися не давати Києва Олельковичам, а повернути його на звичайну провінцію й послати туди воєводою Литвина, Мартина Гаштовта. Казимир вчинив їх волю, дав Семеновій сім’ї князівство Слуцьке на Білоруси, а Київ дав Гаштовтови»

В «Увійшла сама княгиня зі своїми родичами й вибраними служницями; вона йдучи поперед інших жінок, а ті в порядку йдучи одна за другою... Після них увійшли посли й представники князів руських. Сів імператор з імператрицею зі своїми дітьми й покликано було княгиню із зали й, за запрошенням імператора сівши, говорили з ним про що хотіла»

Г «Рушив... [Він] на Дунай на Болгар, і в битві переміг... болгар. І взяв він вісімдесят міст (родів) по Дунаю, і сів, князюючи, тут, у Переяславці, беручи данину з греків...»

5. За якого князя в Київській Русі було запроваджено писаний збірник законів?

А Олега

Б Святослава

В Володимира Великого

Г Ярослава Мудрого

6. У якому році відбулась подія, описана в уривку джерела: «Данило вийшов з військом із Холма та на третій день став у Галичі. ...ввійшов у свій город... та прийняв стіл свого батька, та проголосив перемогу»?

А 1199 р.

Б 1205 р.

В 1238 р.

Г 1245 р.

7. Кого наприкінці ХV - на початку ХVІ ст. називали «некоронованим королем Русі»?

А Костянтина Острозького

Б Юрія Дрогобича

В Івана Федорова

Г Дмитра Вишневецького

8. Що зумовило знелюднення у ХV-ХVІ ст. значних територій України і утворення Дикого поля?

А входження українських земель до складу Великого князівства Литовського

Б татарсько-турецькі напади

В польська експансія

Г розширення кордонів Московської держави

9. Основною рушійною силою повстань кінця XVI ст. під проводом К. Косинського і С. Наливайка були ...

А козаки

Б селяни

В міщани

Г шляхта

10. Яка подія пов’язана із діячем, що зображений на ілюстрації?

А створення Луцького Хрестовоздвиженського братства

Б заснування першої в Україні слов’яно-греко-латинської школи

В відновлення вищої церковної православної ієрархії в Речі Посполитій

Г об’єднання Київської братської та Лаврської шкіл в колегію

11. Про кого йдеться в уривку джерела: «Хоч він є Хмельницькому братом і союзником, все-таки гетьман не може настільки довіряти йому, щоб залишати країну без охорони»?

А Молдавського господаря

Б Трансыльванського князя

В Московського царя

Г Кримського хана

12. Укладення Віленського перемир’я спонукало гетьмана Б. Хмельницького до ...

А здійснення Молдавських походів козацьким військом

Б укладення «Березневих статей» із Московським царством

В укладення союзу з Трансільванією та Швецією

Г розриву союзу Гетьманщини з Кримським ханством

13. Які хронологічні рамки існування Української козацької держави - Гетьманщини?

А 1620-1709 рр.

Б 1648-1676 рр.

В 1649-1764 рр.

Г 1654-1775 рр.

14. На карті зображено межі козацької держави часів гетьманства ...

А Б. Хмельницького

Б І. Виговського

В П. Дорошенка

Г І. Мазепи

15. Повстання під проводом С. Палія було зумовлене .

А спробою влади Речі Посполитої ліквідувати козацтво на українських землях

Б переходом земель Запорозької Січі під владу польського короля

В національно-визвольною акцією гетьмана І. Мазепи

Г поразками Росії на початку Північної війни

16. На Правобережній Україні після поділів Речі Посполитої було ...

А ліквідовано греко-католицьку церкву

Б скасовано кріпосницькі відносини

В відновлено козацько-полковий устрій

Г поширено владу австрійського імператора

17. У 1830-1831 рр. в Україні були сформовані козацькі полки для придушення повстання ...

А у воєнних поселеннях

Б поляків

В селян під проводом У. Кармелюка

Г декабристів

18. У якому році царем Олександром ІІ було видано Емський указ?

А 1861 р.

Б 1863 р.

В 1876 р.

Г 1881 р.

19. Яка назва вживається для позначення смуги поселень українських переселенців на Далекому Сході?

А Сірий клин Б Блакитний клин В Чорний клин Г Зелений клин

20. Хто із зазначених діячів українського руху налагодив видання журналу «Громада»?

А В. Антонович

Б М. Драгоманов

В П. Чубинський

Г Б. Грінченко

21. Політика «нової ери» відіграла позитивну роль у ...

А перетворенні Галичини в «український П’ємонт»

Б формуванні радикальної течії в українському русі

В створенні Головної руської ради (ГРР)

Г запровадженні загального виборчого права

22. Хто є автором картини, репродукцію якої подано нижче?

А В. Тропінін

Б І. Рєпін

В С. Васильківський

Г М. Пимоненко

23. Найбільші адміністративні заборони на розвиток української мови, культури в Російській імперії мали місце за царювання ...

А Петра І

Б Катерини ІІ

В Олександра ІІ

Г Миколи ІІ

24. Позначте назви фронтів російської армії, що проходили українськими землями у роки Першої світової війни.

А Південний і Південно-Західний

Б Південно-Західний і Румунський

В Західний і Південно-Західний

Г Південний і Західний

25. Що стало безпосереднім наслідком оприлюднення цитованого документа?

«...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана ... ми [УЦР] рішуче ставимося проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійських Установчих Зборів».

А збройний виступ самостійників

Б призначення Генерального Секретаріату

В формування Вільного козацтва

Г скликання З’їзду народів Росії

26. Хто з названих історичних постатей очолив збройне повстання у Львові 1 листопада 1918 р., яке призвело до створення Західноукраїнської Народної Республіки?

А Д. Вітовський

Б Н. Махно

В Є. Петрушевич

Г Ю. Тютюнник

27. Чим була зумовлена поява зображеного плаката?

А запровадженням непу

Б голодом 1921-1923 рр.

В початком боротьби з неписьменністю

Г впровадженням політики «коренізації»

28. Для якого періоду характерні процеси, описані в уривку джерела?

«У державному апараті процент діловодства, що провадиться українською мовою, доходить 65, тоді як на початку того року він становив 20. Держапарат у районах та округах працює вже переважно українською мовою. Початкову школу українізовано на 80 % (решта обслуговує нацменшості). Систематично йде вперед українізація середньої та вищої школи. Незважаючи на всі труднощі, пресу українізовано на 60 %... Процент українців у партії з 37 підвищився до 47, а в комсомолі — з 50 до 61».

А першої половини 20-х років

Б другої половини 20-х років

В першої половини 30-х років

Г другої половини 30-х років

29. Кого із зображених історичних постатей у 1930-ті рр. називали «всеукраїнським старостою»?

30. Прочитайте уривок з листа сучасника і вкажіть назву політики, про результати якої йдеться.

«Справжній наш лист просимо передати тов. Сталіну. Ми просимо його припинити ворожість між народом, не примушувати адміністративно в колгоспи. Виходить, що за свою працю заробили батіг... У колгоспі величезний розвал і збиток, а що буде тоді, коли урожай вийде поганий, буде цілковитий крах:... Зараз вже м’ясо коштує 1 рубль фунт, яке ми весь час їли за 25-30 коп.,а що ж буде далі. Якщо колгоспи ще проіснують 2-3 роки, ми цілком впевнені, що залишимося голодні й холодні».

А військовий комунізм

Б колективізація

В неп

Г індустріалізація

31. Про які українські землі йдеться в уривку джерела: «Чехословаччина зобов’язується встановити Руську територію на південь від Карпат у границях, опреділених славними союзниками і за приязними державами, як автономну одиницю»?

А Східну Галичину

Б Південну Бессарабію

В Північну Буковину

Г Закарпаття

32. Плакат періоду початку Великої вітчизняної війни намагається привернути увагу громадян, апелюючи до їх .

А туги за батьківщиною

Б релігійних переконань

В патріотизму

Г нагальних потреб

33. Хто з союзників Німеччини отримав в управління частину окупованої території УРСР, що мала назву Трансністрія?

А Румуня

Б Угорщина

В Словаччина

Г Польща

34. Що із зазначеного можна вважати причиною успіхів німецьких військ на початку Великої Вітчизняної війни?

А чисельна перевага над Червоною армією

Б раптовість масованого нападу

В зрада і перехід на бік ворога частини радянських командуючих

Г масове антирадянське повстання у тилу Червоної армії

35. Національно-визвольна боротьба українського народу в роки Другої світової війни відбувалася у формі ...

А підпільної та партизанської боротьби проти загарбників

Б дій регулярних українських армій у складі військ Антигітлерівської коаліції

В загальнонаціонального антифашистського та антирадянського повстання

Г серії терористичних актів проти вищих посадовців, поєднаних з акціями громадської непокори

36. Кампанія боротьби з «космополітизмом», що мала місце у повоєнні роки, носила яскраво виражений ...

А антиукраїнський характер

Б антисемітський характер

В антиа-мериканський характер

Г антиросійський характер

37. Прочитайте уривок зі спогадів академіка А. Сахарова і вкажіть, в якому році була зазначена амністія.

«У кінці березня... була оголошена широка амністія... У неї були і негативні наслідки - тимчасове збільшення в деяких місцях злочинності. Але [був] головний її недолік... Мільйони безвинних жертв сталінського терору продовжували залишатися за колючим дротом..., в тюрмах, засланнях і на безстроковому поселенні».

А 1953 р.

Б 1964 р.

В 1975 р.

Г 1985 р.

38. Відносне зростання благоустрою радянського народу наприкінці 1960-1970-х рр. значною мірою забезпечувалося ...

А впровадженням новітніх технологій у промисловість

Б втіленням Продовольчої программа

В припливом «нафтодоларів» за експорт сировини

Г успіхами в освоєнні Космосу

39. Карикатура відображає наслідки реформаторської діяльності ...

А М. Хрущова

Б О. Косигіна

В Ю. Андропова

Г М. Горбачова

40. Як називали в кінці 1960 - середині 1980-х рр. людей, що не розділяли пануючої в СРСР ідеології і боролися проти неї?

А дисидентами

Б космополітами

В лішенцями

Г анархістами

41. Під час проведення дострокових виборів Президента України було обрано ...

А Л. Кравчука

Б Л. Кучму

В В. Ющенка

Г В. Януковича

42. Приєднання України у 1996 р. до Програми «Партнерство в ім’я миру» пов’язано із початком співробітництва з .

А ООН

Б ОБСЄ

В НАТО

Г ЄС

У завданнях 43-48 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

43. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та подіями, описаними в уривках з історичних джерел.

1 Виникнення Київської Русі

2 Розквіт Київської Русі

3 Київська Русь за часів роздробленості

4 Українські землі у складі Великого князівства Литовського

А «А назавтра, в сімнадцятий день, кияни вчинили раду і послали послів до Володимира Всеволодовича в Переяславль, говорячи: «Піди, княже, на стіл батьківський і дідівський...»

Б «Пішов Олег на сіверян, і переміг сіверян, і наклав на них данину. І не велів він їм хозарам данину давати, сказавши: «Я їм противник, і вам нічого давати...»

В «Народ сей даниною звірів, меду та іншого князям руським служив. Коли ж він відчув, що князі руські розтрощені татарами, він змужнів... і на знесилених русів владу свою поширив...»

Г «Народами Склавинами і Антами не править один муж, але з давніх часів живуть так, що порядкує громада. І для того всі справи, чи щасливі чи лихі, йдуть до громади...»

Д «Потім же вложив бог князю в серце добрий намір: поставив він русина Іларіона митрополитом Русі у святій Софії, зібравши єпископів...»

44. Установіть відповідність між датами і подіями.

1 1362 р.

2 1385 р.

3 1449 р.

4 1471 р.

А утворення Кримського ханства

Б остаточна ліквідація Київського князівства

В укладення Кревської унії

Г перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

Д битва на р. Сині Води

45. Установіть відповідність між історичними постатями і фактами їх біографії.

1 Василь-Костянтин Острозький

2 Дмитро Вишневецький

3 Герасим Смотрицький

4 Іван Федоров

А вважається українським першодрукарем

Б заснував першу слов’яно-греко-латинську школу

В автор першого друкованого твору української полемічної літератури

Г ймовірний засновник першої Запорозької Січі

Д перший митрополит греко-католицької церкви

46. Установіть відповідність між позначеними цифрами територіями і назвами соціальних виступів.

А повстання Чернігівського полку

Б повстання у воєнних поселеннях

В Коліївщина

Г опришківський рух

Д гайдамацьке повстання 1730-х рр.

47. Установіть відповідність між періодами і плакатами, що їх відображають.

1 Український державотворчий процес (1918-1920 рр.)

2 УСРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)

3 Радянська модернізація в Україні (1929-1938 рр.)

4 Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.) та Великої Вітчизняної війни (1941-1945)

48. Установіть відповідність між періодами і поняттями.

1 Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.)

2 Післявоєнна відбудова (1945 - початок 1950-х рр.)

3 Десталінізація (1953-1964 рр.)

4 Загострення кризи (середина 1960-х - початок 1980-х рр.)

А «операція „Вісла”», «ждановщина», «космополітизм», «лисенківщина»

Б «стаханівський рух», «закон про п'ять колосків», «розстріляне відродження», «форсована індустріалізація»

В «застій», «номенклатура», «дефіцит», «правозахисник»

Г «Голокост», «новий порядок», «рух Опору», «колабораціонізм»

Д «відлига», «лібералізація», «раднаргоспи», «шістдесятники»

Завдання на встановлення правильної послідовності.

У завданнях 49-51 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана вами перша подія, цифрі 2 - друга, цифрі 3 - третя, цифрі 4 - четверта

49. Установіть послідовність подій.

А утворення Галицько-Волинської держави

Б боротьба за київський стіл між Ярославичами

В монгольська навала на Південно-Західні землі Русі

Г запровадження християнства як державної релігії

50. Установіть послідовність будівництва храмів ХІV-ХІХ ст.

51. Установіть послідовність подій.

А «На місцях недостатньо приділяють уваги роз’яснювальній роботі серед батрацтва та бідноти щодо ліквідації куркульства як класу»

Б «Певна частина державних ресурсів і ресурсів приватного господарства отримують право вільного обігу на товарному ринку за принципом купівлі-продажу»

В «...У всіх колгоспах, які не виконали плану хлібозаготівель, в п’ятиденний строк вивезти всі без винятку наявні колгоспні фонди, у тому числі і насіннєвий, в рахунок виконання плану хлібозаготівель...»

Г «Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання створення в Києві Української академії наук бере на себе держава... Академії на чолі з В. І. Вернадським дасть можливість втілити думку про Академію скоро та найбільш повно...»

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору.

Завдання 52-55 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на вашу думку, відповіді. Порядок написання цифр значення не має.

52. Які поняття доцільно використати для характеристики соціальної структури Київської Русі?

1 князь

2 бояри

3 шляхта

4 смерди

5 кріпаки

6 вотчина

7 магістрат

53. Російсько-турецькі війни ХVІІІ ст. призвели до ...

1 колонізації земель Північного Причорномор’я та Криму українськими селянами

2 припинення татарських набігів на українські землі

3 ліквідації Задунайської Січі

4 вибуху антикріпосницьких виступів селян

5 розширення кордонів Запорозької Січі

6 заснування нових портових міст (Миколаїв, Херсон, Одеса та ін.)

7 об’єднання Правобережної і Лівобережної Гетьманщини

54. Що з переліченого нижче арактеризує економіку українських земель кінця XIX - початку XX ст.?

1 припинення продажу хліба за кордон

2 швидкі темпи промислового розвитку

3 переважаючий розвиток паливно-енергетичного комплексу

4 інтенсивне залізничне будівництво

5 запровадження конвеєрного виробництва

6 створення торгово-промислових монополій

7 домінування державного сектору економіки

55. Які здобутки періоду президентства Л. Кучми?

1 приватизацію засобів виробництва

2 лібералізація цін

3 грошова реформа, запровадження гривні

4 ухвалення Конституції України

5 вступ України до СОТ

6 створення Збройних Сил України

7 проведення Чемпіонату Європи з футболу

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст