Науково-методичний журнал - Жовтень 2013

ІГРОВИЙ УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК НА ТЕМУ «СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»

Мета та завдання уроку:

- дати учням основні знання про діяльність Європейського Союзу;

- формувати уміння логічно мислити і на основі аналізу творчо переосмислювати вивчені історичні факти, узагальнювати їх в ігровій змагальній формі;

- проінформувати старшокласників про вплив Євросоюзу на політико-економічний, культурно-освітній та соціальний розвиток Європи;

- задовольнити потребу школярів у підвищенні громадянської та політичної культури.

Після цього заняття учні зможуть:

- називати основні етапи створення та напрями діяльності Євросоюзу;

- обґрунтовувати роль ЄС у європейських інтеграційних процесах;

- характеризувати основні інститути ЄС та їх функції;

- розкривати історію та діяльність Європейського Союзу;

- розповідати про вплив Євросоюзу на політичне, економічне і культурне життя кран, що входять до організації;

- виробляти власну думку про напрями та проблеми діяльності Євросоюзу;

- наводити конкретні приклади його діяльності;

- аналізувати ситуації, пов’язані з різними напрямами діяльності Європейського Союзу.

Основні документи і факти, що стосуються діяльності єс.

18 квітня 1951 р. - Угода про створення Європейської спільноти вугілля та сталі (ЄСВС, Паризький договір): Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург.

25 березня 1957 р. - «Римська угода» про створення Європейської економічної спільноти (ЄЕС) та Європейської спільноти з атомної енергії (Євратом): Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург.

4 січня 1960 р. - угода про створення Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ): Великобританія, Австрія, Данія, Норвегія, Португалія, Швеція та Швейцарія.

22 січня 1972 р. - брюссельська угода з Данією, Ірландією, Норвегією та Великобританією про приєднання до Європейського економічного співтовариства.

9-10 грудня 1974 р. - рішення щодо проведення прямих виборів до Європейського парламенту.

7 і 10 червня 1979 р. - перші прямі вибори до Європейського парламенту.

9 червня 1990 р. - Шенгенський договір про скасування митного контролю на кордонах між державами - членами Європейського економічного співтовариства.

7 лютого 1992 р. - Маастрихтський договір про Європейський Союз (набув чинності з 1 жовтня 1993 р.).

1 січня 2002 р. - впроваджено єдину валюту - «євро» у країнах європейської економічної зони.

12 жовтня 2012 р. - Європейському Союзові присуджено Норвезьким Нобелівським комітетом Нобелівську премію миру «За внесок упродовж понад шести десятиліть у просування миру і примирення, демократії та прав людини в Європі».

Вимоги до проведення ігрового узагальнюючого уроку.

Щоб діяльність на уроці була ефективною і дала бажані результати, необхідно нею керувати, додержуючи таких вимог:

1. Підготувати учнів до проведення узагальнюючої гри. Кожен учень повинен засвоїти її правила, усвідомити мету, кінцевий результат, послідовність дій, мати необхідні знання для участі в ній.

2. Грамотно визначити мету, завдання та сформулювати очікувані результати від проведеного уроку-гри. Пояснення вчителем завдань мають бути зрозумілими і чіткими.

3. Ігрові дії повинні регламентуватися правилами гри, сприяти пізнавальній активності учнів, давати їм змогу виявити свої здібності, застосувати набуті знання, уміння і навички.

4. Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати.

5. Не допускати приниження гідності учня (образливих порівнянь, оцінок за поразку в грі, глузування тощо).

Вдало підібраний матеріал, творча методика його опрацювання забезпечать достатній рівень поінформованості про Європейський Союз, його сутність, структуру. Учень має можливість одержати інформацію про способи інтеграції України в європейський простір, а також про вплив процесу розширення Європейського Союзу на освітньо-культурний та соціально-економічний розвиток. Для проведення вікторини учні об’єднуються в чотири групи по шість у кожній. На кожному етапі вікторини команду представляють по три учні з таким розрахунком, щоб кожен гравець взяв участь у грі не менш як тричі.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

Об’єднання учнів у команди, розподіл гравців відповідно до етапів.

II. Ознайомлення з темами та очікуваними результатами.

ІІІ. Мотивація діяльності. Постановка проблемного запитання:

Що дає членство в Європейському Союзі для окремої держави?

Для мотивації діяльності учнів та демонстрування відкритості оцінювання на дошці міститься плакат (А-1), на якому виставляються набрані командами бали.

Система виставлення балів.

• Максимум балів за відповідь на кожне запитання чи виконане завдання - 2 бали.

• Усього - 60 балів.

Орієнтовна шкала переведення балів в оцінку.

IV. Узагальнення та систематизація набутих знань і вмінь.

1-й етап - Політика країн ЄС.

- Якими документами регламентується процес створення та функціонування Європейського Союзу?

- Назвіть країни-засновники ЄС.

- Коли та з якою метою було утворено Європейський Союз?

- Назвіть структурні інституції Європейського Союзу.

- В якому році Україна на правах спостерігача приєдналась до міжнародної програми інтелектуального розвитку дітей «Європа в школі», яка діє під егідою Ради Європи?

- Коли затверджено Конституцію ЄС?

- Назвіть країни, що сьогодні входять до складу Європейського Союзу.

2-й етап - Економіка країн ЄС.

- Назвіть та охарактеризуйте грошову одиницю ЄС.

- Що дає членство в ЄС для окремої держави?

- Спільний ринок і членство у зоні вільної торгівлі. Як ви це розумієте?

- Що означає ліквідація митних бар’єрів в Європейському просторі?

- Режим найбільшого сприяння у торгівлі. Що це означає?

- Охарактеризуйте Шенгенський договір про скасування митного контролю на кордонах між державами - членами ЄС. Що він передбачає?

3-й етап - Культура країн ЄС.

- Назвіть провідні тенденції, під впливом яких відбувається розвиток культури в країнах ЄС.

- У чому проявляється наслідок взаємопроникнення культур Заходу і Сходу Європи?

- Розшифруйте значення культурного гасла ЄС «Єдині в багатоманітності».

- Що передбачає програма підтримки ЄС «Культура»?

- Назвіть найбільш відомих діячів культури країн ЄС та їхні твори.

- З якими організаціями співпрацює ЄС у рамках культурного розвитку?

4-й етап - Освіта в країнах ЄС.

- Проаналізуйте розвиток освіти в країнах ЄС.

- Як комп’ютеризація впливає на освіту в країнах ЄС?

- Що вам відомо про науково-технічний розвиток і наукові відкриття в країнах ЄС?

- Охарактеризуйте інтеграцію науки і виробництва в країнах ЄС.

- Назвіть загальні тенденції в розвитку науки і найважливіші досягнення в освоєнні космосу, здобутки в галузях фізики, хімії, математики, біології, медицини.

- Охарактеризуйте розвиток гуманітарних наук, і їх роль в утвердженні загальнолюдських цінностей у країнах Європейського Союзу.

5-й етап - Спорт в країнах ЄС.

- Які основні тенденції в розвитку фізкультури і спорту в країнах ЄС?

- Чи надається державна підтримка розвитку фізкультури і спорту в країнах ЄС?

- Які міжнародні організації в Європі координують діяльність національних спортивних комітетів, федерацій?

- Складіть схему «Проведення Олімпійських ігор у повоєнні роки в європейських країнах».

- Назвіть імена видатних спортсменів сучасності, які виступають за честь країн ЄС.

- Які проблеми існують в Олімпійському русі в наші дні?

V. Підбивання підсумків уроку. Висновки. Рефлексія.

Обговорення проблемного запитання.

Що дає членство в Європейському Союзі для окремої держави?

Висновки. Діяльність ЄС - наочний приклад узгоджених дій урядів і держав, об’єднаних спільною метою - забезпечення безпеки та процвітання країн-учасниць. Незважаючи на певні відмінності у рівнях економічного розвитку та державному устрої, країни ЄС проводять спільну політику в таких найважливіших галузях, як економіка, культура, освіта, наука, соціальна сфера. Найважливішими досягненнями ЄС є забезпечення довгострокового миру між країнами, що протягом століть перебували в стані війни одна з одною; демократичні принципи діяльності та прийняття рішень на основі консенсусу і компромісів; чітка правова база.

Аналіз учителем роботи учнів на уроці.

Визначення результатів діяльності, виставлення оцінок. Коментарі учнів з приводу роботи в групах, доступності та цікавості поставлених запитань, доцільності використання такого виду роботи для проведення узагальнюючих уроків.

VI. Інструктаж з виконання домашнього завдання.

Творчі завдання:

історичний прогноз: спрогнозуйте етапи розширення ЄС на найближчі роки;

усний твір-роздум: висловте та обґрунтуйте власну думку щодо інтеграції України в Європейське співтовариство як ключового напряму зовнішньої політики нашої держави і шляхів її можливої реалізації.