ГДЗ до підручника «Українська мова» О.П. Глазової. 9 клас

§ 1. Розвиток української мови

§ 2. Граматична основа речення. Односкладне та двоскладне речення

§ 3. Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними та відокремленими членами

§ 4. Розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами

§ 5. Пряма мова

§ 6. Речення з непрямою мовою

§ 7. Цитата як спосіб передавання чужого мовлення

§ 8. Діалог

§ 9. Складне речення та його ознаки

§ 10. Складні речення сполучникові та безсполучникові

§ 11. Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком

§ 12. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки у складносурядному речені

§ 13. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях

§ 14. Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними підрядними частинами

§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними означальними

§ 16. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними

§ 17. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами. Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу

§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними умови

§ 19. Складнопідрядне речення з підрядними допустовими

§ 20. Складнопідрядне речення з підрядними способу дії і ступеня

§ 21. Складнопідрядне речення з підрядними порівняльними

§ 22. Складнопідрядні речення з підрядними причини і мети

§ 23. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими

§ 24. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами

§ 25. Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення

§ 26. Розділові знаки в БСР: кома, крапка з комою

§ 27. Розділові знаки в БСР: двокрапка

§ 28. Розділові знаки в БСР: тире

§ 29. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

§ 30. Текст і його основні ознаки

§ 31. Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці

§ 32. Види міжфразового зв’язку

§ 33. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)