ГДЗ до підручника «Геометрія» А.П. Єршової. 8 клас

431. 122 + 162 = 144 + 256 = 400 = 202, за теоремою, оберненою до теореми Піфагора, даний трикутник є прямокутним, тому його найбільший кут дорівнює 90°, а його бісектриса з обома катетами утворює кути по 45°.

△АВС — трикутник (АВ = ВС). За умовою BD — бісектриса (∠ABD = ∠CBD). За властивістю бісектриси рівнобедреного трикутника, що проведена до основи, вона є висотою і медіаною. Отже, DC =

△АВС — даний (АВ = ВС). BD — медіана △АВС (AD = DC). За умовою АВ = 13 см, РABC = 36 см, АС = 36 - (13 + 13) = 10 см. За властивістю медіани рівнобедреного трикутника, що проведена до основи, вона є висотою, тому ∠BDC = 90°. З △BDC за теоремою Піфагора ВС2 = BD2 + DC2;

З △ВОС за теоремою Піфагора маємо: ВС2 = ВО2 + ОС2; ВС3 = (√11)2 + 52 = 11 + 25 = 36; СВ = 6 м. РABCD = 4 • ВС = 4 • 6 = 24 м.

436. а) Якщо а = 6 см, b = 8 см, то с2 = а2 + b2 = 62 + 82 = 36 + 64 = 100; с = 10 см;

б) якщо с = 8 см, а = 6 см, то b2 = с2 - а2 = 82 - 62 = 64 - 36 = 28; b = √28 = 2√7 см.

а) х — коефіцієнт пропорційності, а = 3х, b = 4х, с = 45 см. За теоремою Піфагора с2 = а2 + b2; 452 = (3х)2 + (4х)2; 2025 = 9х2 + 16х2; 25х2 = 2025; х2 = 81; х = 9; а = 3 • 9 = 27 см, b = 4 • 9 = 36 см.

б) a i b — катети, с — гіпотенуза, ac i bc — проекція катетів на гіпотенузу, h — висота, проведена до гіпотенузи.

За метричними співвідношеннями: 122 = 16 • bс; bс = 144 : 16 = 9 см, отже, с = ас + bс = 16 + 9 = 25 см.

а2 = с • ас; а2 = 26 • 16 = 400; а = 20 см. b2 = с • bс; b2 = 25 • 9 = 225; b = 15 см.

438. a i b — катети, с — гіпотенуза прямокутного трикутника, ас і bс — проекція катетів на гіпотенузу.

а) х — коефіцієнт пропорційності, а = 12х, с = 13х, b = 10 см.

За теоремою Піфагора: а2 + b2 = с2; (12х)2 +102 = (13х)2; 144х2 + 100 = 169х2; 25х2 = 100; х2 = 4; х = 2; а = 12 • 2 = 24 см; с = 13 • 2 = 26 см.

ас = 18 см, bс = 32 см. За метричними співвідношеннями маємо ас + bс = с і а2 = с • ас, b2 = с • bс. с = 18 + 32 = 50 см, а2 = 50 • 18 = 900, а = 30 см. b2 = 50 • 32 = 1600, b = 40 см.

Нехай ABC — даний трикутник (АВ = ВС = AC). BD — висота △АВС.

За властивістю висоти рівностороннього трикутника AD = DC. ∠ADB = 90°.

За теоремою Піфагора маємо:

ABCD — ромб. BH — його, АН = 6 см, HD = 4 см.

З △АНВ за теоремою Піфагора маємо: АВ2 = ВН2 + АН2; ВН2 = АВ2 - АН2; ВН2 = 102 - 62 = 100 - 36 = 63; ВН = 8 см.