ГДЗ до підручника «Фізика» В.Д. Сиротюка. 7 клас

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

§ 1. Що вивчає фізика

§ 2. Етапи пізнавальної діяльності. Спостереження. Досліди. Науковий експеримент

§ 3. Фізичні явища, процеси і тіла

§ 4. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання

§ 5. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

§ 6. Розвиток вчення про будову речовини

§ 7. Будова речовини

§ 8. Молекули

§ 9. Атоми. Йони

§ 10. Рух і взаємодія молекул

§ 11. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини

§ 12. Історичний характер фізичного знання. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики

§ 13. Фізика в побуті, техніці, виробництві

Задачі та вправи. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

Перевірте свої знання. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

Що я знаю і вмію робити. Тестові завдання. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

Розділ 2. Механічний рух

§ 14. Механічний рух. Відносність руху

§ 15. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка

§ 16. Траєкторія. Шлях. Переміщення

§ 17. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху

§ 18. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху

§ 19. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

Задачі та вправи. Механічний рух

§ 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання та швидкості руху тіла по колу

§ 21. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

Задачі та вправи. Механічний рух

Перевірте свої знання. Механічний рух

Що я знаю і вмію робити. Тестові завдання. Механічний рух

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила

§ 22. Взаємодія тіл. Явище інерції

§ 23. Інертність тіла. Маса тіла

Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування

§ 24. Густина речовини

Лабораторна робота № 7. Визначення густини твердих тіл і рідин

Задачі та вправи. Взаємодія тіл. Сила

§ 25. Сила

§ 26. Сила тяжіння

§ 27. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість

§ 28. Динамометри. Вимірювання сил

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

Задачі та вправи. Взаємодія тіл. Сила

§ 29. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

§ 30. Додавання сил. Рівнодійна сила

Задачі та вправи. Взаємодія тіл. Сила

§ 31. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Задачі та вправи. Взаємодія тіл. Сила

§ 32. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

§ 33. Гідравлічні машини

Задачі та вправи. Взаємодія тіл. Сила

§ 34. Сполучені посудини

§ 35. Атмосферний тиск. Барометри

§ 36. Манометри

§ 37. Рідинні насоси

Задачі та вправи. Взаємодія тіл. Сила

§ 38. Виштовхувальна сила. Закон Архимеда

§ 39. Умови плавання тіл

Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

Задачі та вправи. Взаємодія тіл. Сила

Що я знаю і вмію робити. Тестові завдання. Взаємодія тіл. Сила

Розділ 4. Механічна робота та енергія

§ 40. Механічна робота

§ 41. Потужність

Задачі та вправи. Механічна робота та енергія

§ 42. Механічна енергія та її види

§ 43. Закон збереження та перетворення енергії в механічних процесах та його застосування

Задачі та вправи. Механічна робота та енергія

§ 45. Прості механізми

§ 46. Момент сили. Умови рівноваги важеля

Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля

§ 47. «Золоте правило» механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів

Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму (похилої площини)

Задачі та вправи. Механічна робота та енергія

Що я знаю і вмію робити. Тестові завдання. Механічна робота та енергія

Фізичні задачі навколо нас. № 2-15

Фізичні задачі навколо нас. № 16-30

Фізичні задачі навколо нас. № 31-45

Фізичні задачі навколо нас. № 46-60

Фізичні задачі навколо нас. № 61-75

Фізичні задачі навколо нас. № 76-90

Фізичні задачі навколо нас. № 91-105

Фізичні задачі навколо нас. № 106-120

Фізичні задачі навколо нас. № 121-135

Фізичні задачі навколо нас. № 136-152