ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 7 клас

ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 7 клас

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

§ 1. Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища

§ 2. Будова речовини. Молекули. Атоми

§ 3. Наукові методи вивчення природи. Внесок українських учених у розвиток фізики

§ 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин

Лабораторна робота № 1. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу

§ 5. Похибки й оцінювання точності вимірювань

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл

Завдання для самоперевірки до розділу 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

Розділ 2. Механічний рух

§ 6. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна точка

§ 7. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення

§ 8. Рівномірний рух. Швидкість руху

§ 9. Учимося розв’язувати задачі

§ 10. Графіки рівномірного руху

§ 11. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

§ 12. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

Лабораторна робота № 4. Вимірювання періоду обертання та обертової частоти

§ 13. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

Завдання для самоперевірки до розділу 2. Механічний рух

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила

Частина І. Сила. Види сил

§ 14. Явище інерції

§ 15. Інертність тіла. Маса

Лабораторна робота № 6. Вимірювання мас тіл способом зважування

§ 16. Густина. Одиниці густини

Лабораторна робота № 7. Визначення густин твердого тіла та рідини

§ 17. Учимося роз’вязувати задачі

§ 18. Сила — міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

§ 19. Деформація тіла. Сила пружності. Закон гука

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

§ 20. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

§ 21. Тертя. Сила тертя

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Завдання для самоперевірки до розділу 3. Сила. Види сил

Частина II. Тиск. Закон Архимеда. Плавання тіл

§ 22. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

§ 23. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля

§ 24. Гідростатичний тиск

§ 25. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри

§ 26. Сполучені посудини. Манометри

§ 27. Виштовхувальна сила в рідинах i газах. Закон Архімеда

§ 28. Умови плавання тіл

Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіл

§ 29. Судноплавство та повітроплавання

Завдання для самоперевірки до розділу 3. Тиск. Закон Архимеда. Плавання тіл

Розділ 4. Механічна робота та енергія

§ 30. Механічна робота. Одиниця роботи

§ 31. Потужність

§ 32. Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергія тіла

§ 33. Закон збереження і перетворення механічної енергії

§ 34. Момент сили. Умова рівноваги важеля

Лабораторна робота № 11. З’ясування умови рівноваги важеля

§ 35. Рухомий і нерухомий блоки

§ 36. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів

Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої площини

Завдання для самоперевірки до розділу 4. Механічна робота та енергія

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).