ГДЗ до підручника «Інформатика» Н.В. Морзе. 8 клас

17. Практична робота 8

1. Повідомлення про виконання практичної роботи.

• Завантажте середовище PyCharm одним із відомих способів запуску програми.

• У меню Файл оберіть вказівку New Project (Новий проект).

• У діалоговому вікні Create Project (Створення проекту) оберіть папку для розміщення проекту й замість імені за замовчуванням untitled1 задайте власне ім’я — Praktuchna_robota_8. Натисніть кнопку Create.

• У проекті Praktuchna_robota створіть новий файл, для цього в меню File (Файл) оберіть вказівку New (Новий), а в переліку об’єктів. У вікні Новий файл задайте ім’я файлу Praktuchna_robota_8. Натисніть кнопку ОК.

• Введіть текст програми у вікні редактора коду.

# підключення модуля віконного графічного інтерфейсу користувача import tkinter

# створення вікна програми main=tkinter.Tk()

# створення текстового напису label=tkinter.Label(text= ‘Практична робота 8’)

# розміщення напису на головній формі label.pack()

# створення текстового напису label=tkinter.Label(text=‘18.12.2016’) label.pack()

# створення текстового напису label-tkinter.Label(text= ‘Виконав Ставничий Михайло’) label.pack()

# запуск опрацювання подій програми main.mainlоор ( )

• Запустіть файл програми на виконання. Переконайтеся, що на екрані ви отримали потрібне вікно з цитатою.

• Завершіть роботу із середовищем програмування. Закрийте всі вікна програм.

3. Словосполучення.

• Запустіть середовище Lazarus.

• Збережіть проект — натисніть Файл → Зберегти. У вікні, що відкрилось, слід обрати папку та місце на комп’ютері, де буде зберігатись проект. Введіть ім'я проекту. Натисніть кнопку Зберегти. У вікні для збереження файла unit1 вкажіть те місце, де зберегли файл Project1, знову натисніть кнопку Зберегти.

• Перейдіть у вікно дизайнерської форми.

• У таблиці Властивості форми оберіть властивість Caption (Підпис). надайте значення цієї властивості — Словосполучення.

• У вікні дизайнера форми Form1 додайте об’єкти, які мають такі властивості

Об’єкт

Властивість

Значення властивості

Label1

Caption

Види зв’язку слів у словосполученні

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту жирний. Розмір 20

Button1

Caption

Узгодження

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16

Button2

Caption

Керування

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16

Button3

Caption

Прилягання

Font

Шрифт Book Antiqua. Стиль шрифту звичайний. Розмір 16

• Додайте до проекту форму Form2, розмір якої відповідає розміру головної екранної форми. На екранній формі Form2 розмістіть два написи, надавши для першого значення властивості Caption: Узгодження — залежне слово вживається в тому ж роді, числі й відмінку, що й головне, невеликий твір. Доберіть значення властивостей форми й написів так, щоб текст на екранній формі можна було прочитати.

• Додайте до проекту форми Form3 та Form4, які містять написи: Керування — головне слово керує залежним, яке приєднується до головного з допомогою прийменника або без нього: підійшов до берези, свято осені. Прилягання — залежне слово зв’язане з головним лише за змістом: приплив швидко. Доберіть значення властивостей форми й написів, як для об’єкта Form2.

• Розмістіть вікна додаткових екранних форм під головною формою — одне за одним.

• Збережіть проект і всі файли, які його складають.

• Перейдіть до вкладки редактора коду після вказівки Implementation: uses Unit2, Unit3, Unit4;

• Перейдіть у вікно дизайнера форми Form1. Двічі клацніть на кнопці Узгодження. У вікні редактора коду додайте виклик методу Showmodal для форми Form2: Unit2.Form2.Showmodal;

procedure ТForm1.Вutton1Click(Sender: TObject);

begin

Unit2.Form2.ShowModal;

end;

• Виконайте ці дії до кнопок Керування та Прилягання.

• Запустіть проект на виконання, натиснувши кнопку F9. Перевірте дії, які виконуються під час настання подій для об’єктів екранних форм.

• Завершіть роботу з проектом і середовищем.