ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 25. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях

189. а) СН4 + 2О2 → СО2 + 2H2О (не змінюється: 3 об’єми = 3 об’єми)

б) С2Н4 + 3О2 → 2СО2 + 2Н2О (не змінюється: 4 об’єми = 4 об’єми)

в) 2С2Н2 + 5O2 → 4СО2 + 2Н2О (зменшується: 7 об’ємів > 6 об’ємів)

190. Рівняння реакції:

С2Н4 + 3О2 → 2СО2 + 2Н2О

За рівнянням V(O2) = 3 • (С2Н4) = 3 • 2 л = 6 л.

191. Рівняння реакції:

2Н6 + 7О2 → 4СО2 + 6H2О

За рівнянням реакції співвідношення об’ємів етану та кисню складає 2 : 7, або 1 : 3,5.

Отже, в разі повного згоряння етану витрачається кисень об’ємом:

V(O2) = 3,5 • (С2Н6) = 3,5 • 1 л = 3,5 л.

Таким чином, після реакції залишиться ще 5 л - 3,5 л = 1,5 л кисню. Визначаємо об’єм вуглекислого газу, що є продуктом реакції:

V(CO2) = 2 • V(C2H6) = 2 • 1 л = 2 л

Водяна пара після реакції не буде виявлена, оскільки за нормальних умов температура складає 0°С і вода не перебуває у газуватому стані.

192. Рівняння реакції:

2 + О2 → 2Н2О

Враховуючи 10 мл кисню, що залишилися, в реакцію вступили водень та кисень загальним об’ємом: 40 мл - 10 мл = 30 мл.

193. Розставляємо коефіцієнти в рівнянні реакції:

С5Н12 + 8O2 → 5СО2 + 6Н2О

Вуглеводень і кисень слід змішати у співвідношенні 1 : 8. Розраховуємо відповідний об’єм повітря, беручи до уваги, що вміст кисню у повітрі становить 20 %:

8 об’ємів - 20 %

х об’ємів - 100 %

Отже, вуглеводень і повітря слід змішати у співвідношенні 1 : 40.

Відповідь: V(С5Н12) : V(пов.) = 1 : 40.

194. Рівняння реакцій:

2 + О2 → 2Н2О

2СО + О2 → 2СО2

195. Складаємо рівняння реакції в загальному вигляді:

СхНу + О2 → 2СО2 + Н2О

За рівнянням робимо висновок: молекула вуглеводню містить 2 атоми Карбону та 2 атоми Гідрогену.

Відповідь: формула вуглеводню С2Н2.

196. Співвідношення об’ємів вуглеводню, вуглекислого газу та водяної пари складає відповідно: 1 : 4 : 5.

Беручи до уваги склад молекул вуглекислого газу СО2 та води Н2О, робимо висновок: молекула вуглеводню містить 4 атоми Карбону та 10 атомів Гідрогену.

Відповідь: формула вуглеводню С4Н10.

197. Визначаємо молярну масу вуглеводню:

М(вуглев.) = ρ(вуглев.) • Vm= 1,34 г/л • 22,4 л ≈ 30 г/моль.

Формула вуглеводню в загальному вигляді: CnH2n+2.

СnН2n+2 = 30 г/моль

12n + 1(2n + 2) = 30

12n + 2n + 2 = 30

14n = 28

n = 2

Відповідь: формула вуглеводню С2Н6.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).