ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 12. Якісні реакції на деякі йони

Лабораторний дослід № 5 (с. 64)

Тема: Виявлення хлорид-іонів у розчині

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин натрій хлориду NaCl, розчин арґентум(І) нітрату AgNO3, розбавлена нітратна кислота HNO3.

Звіт з роботи:

Під час реакції утворюється сирнистий осад арґентум(І) хлориду білого кольору·

Рівняння реакції:

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

Na+ + Cl- + Ag+ + NO3- → AgCl↓ + Na+ + NO3-

Cl- + Ag+ → AgCl↓

При додаванні розбавленої нітратної кислоти осад не розчиняється.

Висновок: реакцію з арґентум(І) нітратом можна застосовувати для якісного виявлення хлорид-іонів (за появою білого сирнистого осаду, що не розчиняється у нітратній кислоті).

Лабораторний дослід № 6 (с. 65)

Тема: Виявлення бромід-іонів у розчині

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин натрій броміду NaBr, розчин арґентум(І) нітрату AgNO3, розбавлена нітратна кислота HNO3.

Звіт з роботи:

Під час реакції утворюється сирнистий осад арґентум(І) броміду жовтуватого кольору.

Рівняння реакції:

NaBr + AgNO3 → AgBr↓ + NaNO3

Na+ + Br- + Ag+ + NO3- → AgBr↓ + Na+ + NO3-

Br- + Ag+ → AgBr↓

При додаванні розбавленої нітратної кислоти осад не розчиняється.

Висновок: реакцію з арґентум(І) нітратом можна застосовувати для якісного виявлення бромід-іонів (за появою сирнистого жовтуватого осаду, що не розчиняється у нітратній кислоті).

Лабораторний дослід № 7 (с. 65)

Тема: Виявлення йодид-іонів у розчині

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин калій йодиду КІ, розчин арґентум(І) нітрату AgNO3, розбавлена нітратна кислота HNO3.

Звіт з роботи:

Під час реакції утворюється сирнистий осад арґентум(І) йодиду жовтого кольору·

Рівняння реакції:

KI + AgNO3 → AgI↓ + KNO3

К+ + I- + Ag+ + NO3- → AgI↓ + K+ + NO3-

I- + Ag+ → AgI↓

При додаванні розбавленої нітратної кислоти осад не розчиняється.

Висновок: реакцію з арґентум(І) нітратом можна застосовувати для якісного виявлення йодид-іонів (за появою сирнистого жовтого осаду, що не розчиняється у нітратній кислоті).

Лабораторний дослід № 8 (с. 65)

Тема: Виявлення сульфат-іонів у розчині

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин барій хлориду ВаСl2, розчин натрій сульфату Na2SO4, розбавлена нітратна кислота HNO3.

Звіт з роботи:

Під час реакції утворюється білий дрібнокристалічний осад барій сульфату.

Рівняння реакції:

ВаСl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl

Ba2+ + 2Сl- + 2Na+ + SO42- → BaSO4↓ + 2Na+ + 2Cl-

Ba2+ + SO42- → BaSO4

При додаванні розбавленої нітратної кислоти осад не розчиняється.

Висновок: реакцію з розчинними солями барію можна застосовувати для якісного виявлення сульфат-іонів (за появою білого дрібнокристалічного осаду, що не розчиняється у кислотах).

Лабораторний дослід № 9 (с. 65)

Тема: Виявлення ортофосфат-іонів у розчині

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин натрій ортофосфату Na3PO4, розчин арґентум(І) нітрату AgNO3, розбавлена нітратна кислота ΗΝO3.

Звіт з роботи:

Під час реакції утворюється яскраво-жовтий осад арґентум(І) ортофосфату.

Рівняння реакції:

Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4↓ + 2NaNO3

3Na+ + PO43- + 3Ag+ + 3NO3- → Ag3PO4↓ + 2Na+ + 2NO3-

PO43- + 3Ag+ → Ag3PO4

Осад розчиняється в розбавленій нітратній кислоті.

Висновок: реакцію з арґентум(І) нітратом можна застосовувати для якісного виявлення ортофосфат-іонів (за появою яскраво-жовтого осаду, що є розчинним у нітратній кислоті).

Лабораторний дослід № 10 (с. 66)

Тема: Виявлення карбонат-іонів у розчині

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин натрій карбонату Na2CO3, розчин барій хлориду ВаСl2, розбавлена нітратна кислота HNO3, універсальний індикаторний папір.

Звіт з роботи:

При змішуванні розчинів натрій карбонату та барій хлориду, в пробірці випадає білий осад. Рівняння реакції:

Na2CO3 + ВаСl2 → 2NaCl + ВаСО3

2Na+ + CO32- + Ва2+ + 2Сl- → 2Na+ + 2Сl- + ВаСO3

СО32- + Ва2+ → ВаСО3

При додаванні до осаду, що утворився, розбавленої нітратної кислоти в пробірці одночасно відбуваються такі зміни:

  • з’являються бульбашки безбарвного газу, що не має запаху;
  • осад розчиняється.

Нітратна кислота, як більш сильна, витісняє карбонатну кислоту Н2СО3, з її солі. Оскільки карбонатна кислота є нестійкою, вона одразу ж розкладається на карбон(ІV) оксид та воду. Саме виділення газоподібного карбон(ІV) оксиду і можна помітити у пробірці.

Рівняння реакції:

ВаСО3 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + Н2О + СО2

Ва2+ + СО32- + 2Н+ + 2NO3- → Ва2+ + 2NO3- + Н2O + СО2

CO32- + 2Н+ → Н2О + СО2

При піднесенні до отвору у пробірці зволоженого універсального індикаторного папірця, папірець забарвлюється у рожевий колір. При поглинанні водою карбон(ІV) оксиду в незначній кількості утворюється карбонатна кислота. Реакція середовища стає слабо кислою. Рівняння реакції:

Н2О + СО2 ↔ H2CO3

Висновок: для якісного виявлення карбонат-іонів можна застосовувати реакції з сильними кислотами (ознака - поява бульбашок карбон(ІV) оксиду).

88. Якісні реакції - це реакції за участю певних йонів, які відбуваються з характерним зовнішнім ефектом:

  • утворенням осаду;
  • виділенням газу;
  • появою чи зміною забарвлення осаду. Якісні реакції застосовують для виявлення різних йонів у розчині, розпізнавання сполук.

89. Типи реакцій у дослідах:

  • дослід № 5-9: реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням нерозчинної сполуки;
  • дослід № 10: реакції обміну в розчині електролітів з утворенням нерозчинної сполуки, газу та слабкого електроліту.

90. За розчинністю у кислоті: арґентум(І) йодид є нерозчинним, а арґентум(І) ортофосфат розчиняється у нітратній кислоті.

91. При додаванні до осадів розчину кислоти барій карбонат розчиняється з утворенням бульбашок газу, а барій сульфат залишається нерозчинним. Рівняння реакції:

ВаСО3 + 2НСl → ВаСl2 + Н2О + СО2

Ва2+ + СО32- + 2Н+ + 2Сl- → Ва2+ + 2Сl- + Н2О + СО2

CO32- + 2Н+ → Н2О + СО2

92. За допомогою розчину солі Барію хлорид-, бромід- та йодид-іони виявити неможливо. Продукти реакцій утворюють безбарвні розчини. Але можна виявити ортофосфат-іони: барій ортофосфат, що утворюється, має вигляд білого осаду. Рівняння реакції:

3ВаСl2 + 2К3РО4 → Ba3(PO4)2↓ + 6КСl

3Ва2+ + 6Сl- + 6К+ + 2РО43- → Ва3(РО4)2↓ + 6К+ + 6Сl-

3Ва2+ + 2PO43- → Ва3(РО4)2

93. Так: продукти реакцій арґентум(І) сульфат є малорозчинною речовиною, а арґентум(І) карбонат - нерозчинною. Рівняння реакцій:

2AgNO3 + K2SO4 → Ag2SO4↓ + 2KNO3

2Ag+ + 2NO3- + 2K+ + SO42- → Ag2SO4↓ + 2K+ + 2NO3-

2Ag+ + SO42- → Ag2SO4

2AgNO3 + Na2CO3 → Ag2CO3↓ + 2NaNO3

2Ag+ + 2NO3- + 2Na+ + CO32- → Ag2CO3↓ + 2Na+ + 2NO3-

2Ag+ + CO32- → Ag2CO3

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).