ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 9 клас

§ 20. Швидкість хімічної реакції

Лабораторний дослід № 10 (с. 124)

Тема: Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою

Обладнання: штатив із пробірками, склянка з гарячою водою, шпатель, пальник.

Реактиви: хлоридна кислота НСl з масовими частками 5 % та 15 %, цинк Ζn.

Звіт з роботи:

2. На поверхні гранули цинку починають утворюватися бульбашки прозорого газу — водню. Цинк поступово розчиняється у хлоридній кислоті. Рівняння реакції:

Ζn + 2Н2Сl → ZnCl2 + 2Н2

Швидкість реакції більша у пробірці з 15 % розчином хлоридної кислоти. Пояснення: збільшення концентрації реагенту означає зростання кількості його частинок (атомів, молекул, іонів) у реакційній суміші. Кількість зіткнень частинок цієї речовини із частинками іншого реагенту збільшується, і швидкість реакції зростає.

3. За нагрівання швидкість реакції збільшується - водень в пробірці починає виділятися більш інтенсивно. Пояснення: при нагріванні рідини збільшується швидкість руху молекул, а твердої речовини — інтенсивність коливань частинок у ній. Унаслідок цього кількість зіткнень частинок реагентів зростає, а це призводить до збільшення швидкості реакції.

4. Висновок: швидкість хімічної реакції зростає зі збільшенням концентрації реагентів і температури.

Контрольні запитання (с. 125)

223. Швидкість реакції - це фізична величина, що дорівнює відношенню зміни кількості утвореної або витраченої речовини Δn до проміжку часу Δt:

Каталізатор - речовина, що бере участь у реакції та змінює її швидкість, але сама в реакції не витрачається. Інгібітор - каталізатор, що гальмує реакцію.

224. Швидкість реакції залежить:

 • від природи реагентів (чим хімічно активніші речовини, тим швидше вони вступають у ті чи інші взаємодії);
 • від концентрації реагентів (чим більша концентрація кисню, тим швидше відбувається реакція);
 • від ступеня подрібнення речовин (чим дрібніша речовина, тим більша площа поверхні контакту, а отже, й вища швидкість реакції);
 • від температури (за нагрівання на кожні 10 °С швидкість більшості реакцій підвищується приблизно в три рази); - від наявності каталізатора (зазвичай, каталізатори збільшують швидкість реакцій).

225. Протягом часу, за який відбувається реакція (30 секунд), число молекул реагенту зменшується (з 50 до 0), а число молекул продукту реакції зростає (з 0 до 50).

226. За низької температури швидкість реакції розкладання речовин, з яких складаються продукти харчування, є меншою. Продукти в холодильнику можна зберігати триваліший час, ніж за кімнатної температури.

227. Тому що під час реакції концентрація вихідних речовин зменшується (реагенти витрачаються), а продуктів - збільшується (за рахунок їх утворення).

228. Завдяки біологічним каталізаторам - ферментам. Приклади дії ферментів:

 • амілаза - розщеплює крохмаль до мальтози (за pH = 6,7-7);
 • мальтаза - розщеплює мальтозу до глюкози (за pH = 6,7-7);
 • пепсин - розщеплює білки до пептидів (за pH = 1,9);
 • ліпаза - розщеплює жири до гліцерину і жирних кислот (за pH = 7);
 • трипсин - розщеплює білки та пептиди до амінокислот (за pH = 7,8-8);
 • нуклеаза - розщеплює нуклеїнові кислоти до нуклеотидів (за pH = 7).

229. Деякі, на перший погляд, «безпечні» речовини (цукор, борошно, деревина тощо) у разі подрібнення й розпилення в повітрі можуть вибухати, оскільки в цьому випадку значно збільшується їх поверхня стикання з киснем повітря.

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 125)

230. Швидкість зменшиться, адже концентрація водню і кисню відносного загального об’єму суміші стане меншою.

231. а) у друзок більша поверхня стикання з киснем повітря; б) через відчинені вікна надходитиме кисень повітря, що є одним з реагентів в реакції горіння; в) у подрібнених пігулок більша поверхня стикання з речовинами, що потрібно абсорбувати; г) таким чином збільшують концентрація кисню - однієї з речовин, що бере участь у реакції горіння; д) за температури 180°С хімічні процеси проходять набагато швидше, ніж за 120°С; е) висока температура спричиняє денатурацію білків мікроорганізмів (і - відповідно - їхню загибель), що можуть спричинити захворювання або отруєння; є) у вакуумних пакетах вміст кисню повітря зменшено, отже пригальмовуються процеси окиснення харчових продуктів; ж) швидкість хімічних реакцій (в тому числі тих, що відбуваються при псуванні їжі) за високої температури - більша; з) мідь є менш активним металом, ніж залізо і повільніше вступає в хімічні реакції, в тому числі ті, що відбуваються під час корозії.

232. На початку реакції концентрація реагентів - найбільша.

233. В колбі із цинком. Оскільки цинк є більш активним металом (в ряду активності він міститься ліворуч від заліза).

234. а) іржавіння заліза (залізо є більш активним металом, ніж мідь); б) горіння паперу (більша поверхня стикання); в) випарювання бензину (молекули бензину є неполярними, сила взаємодії між ними менша, ніж між полярними молекулами води).

235. Замість ### - 12 місяців, замість @@@ - 10 місяців, оскільки за температури -18°C процеси псування морозива відбуватимуться швидше, ніж за -24°С. За температури +20°С морозиво зберігати не можна.

236. Розраховуємо швидкості реакції для обох випадків:

Швидкість вища у першому випадку.

237. За 15 діб кількість гідроген пероксиду зменшилася на 0,15 моль. Розраховуємо швидкість розкладання гідроген пероксиду:

238. Складаємо рівняння для реакції в першій колбі:

СаСО3 + 2НСl → СаСl2 + Н2О + СО2

Визначаємо кількість речовин газуватого продукту реакції - карбон(ІV) оксиду:

Складаємо рівняння для реакції в другій колбі:

Н2 + I2 → 2НІ

Визначаємо кількість речовини продукту реакції - гідроген йодиду:

Реакція швидше відбувається у першому випадку, адже за той самий час утворюється більша кількість речовини.

239. Обчислюємо швидкість реакції:

240. Принцип обрання речовин:

 • реагенти, що активно вступають в реакцію один з одним;
 • легкість спостережень;
 • легкість вимірювання кількості реагентів та продуктів реакції.

а) етапи проведення експерименту:

 • перед початком експерименту зважують цинк;
 • під час реакції візуально спостерігають за зменшенням шматочка цинку у пробірці та виділенням газуватого водню (припинення виділення водню та повне розчинення цинку будуть ознаками закінчення реакції);
 • фіксують час, за який відбулася реакція;
 • вимірюють об’єм газу, що виділився;
 • обчислюють кількості речовин;
 • проводять розрахунки швидкості реакції.

б) етапи проведення експерименту:

 • перед початком експерименту зважують сірку;
 • під час реакції візуально спостерігають за зменшенням грудки сірки (горіння за зникнення грудки сірки будуть ознаками закінчення реакції);
 • фіксують час, за який відбулася реакція;
 • вимірюють об’єм газу, що виділився;
 • обчислюють кількості речовин;
 • проводять розрахунки швидкості реакції.

241. а) приготування їжі (підвищення температури - в певних межах);

б) псування продуктів харчування (зниження температури, заморожування);

в) хімічні процеси в батарейках та акумуляторах (використання в межах оптимальної температури).

242. Можна виміряти швидкість утворення певних речовин за різної концентрації реагентів. Це можна зробити, дослідивши швидкість взаємодії розчину калій йодиду з розчином гідроген пероксиду у присутності крохмалю. В три пробірки, що містять розчин калій йоду з крохмалем, налийте розчин гідроген пероксиду: в першу пробірку з вихідною концентрацією (3 %), в другу - розбавлений удвічі, в третю - розбавлений в чотири рази. За допомогою годинника або секундоміра зафіксуйте, що у другій пробірці реакція відбувається у два рази повільніше, ніж у першій. А у третій - в чотири рази.

Доходимо висновку: швидкість реакції прямо пропорційна концентрації реагентів. Отримані дані можна оформити у вигляді графіку за координатами: час - концентрація.

243. Схожість понять «швидкість руху» з фізики та «швидкість хімічної реакції» з хімії:

 • обидва поняття є похідними деякою величини (відстані переміщення чи концентрації речовин) за проміжок часу: моль/с, г/л, км/год, м/с тощо;
 • під час хімічних реакцій також відбувається рух - часток речовини (йонів та молекул);
 • кількісна оцінка виміру.
Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2017) і тут (Рос. мова. 2017).


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.