ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 9 клас

Практична робота № 2 (с. 82)

Тема: Розв’язування експериментальних задач

Обладнання: штатив із пробірками.

Реактиви: розчини хлоридної кислоти НСl, сульфатної кислоти H2SO4, натрій гідроксиду NaOH, кальцій гідроксиду Са(ОН)2, ферум(ІІ) сульфату FeSO4, натрій сульфіту Na2SO3, натрій силікату Na2SiO3, арґентум(І) нітрату AgNO3, барій хлориду ВаСl2, натрій хлориду NaCl, магній нітрату Mg(NO3)2, лакмусу або метилоранжу, порошок кальцій карбонату СаСО3.

Звіт з роботи:

Завдання 1. а) Реакція нейтралізації (взаємодії кислоти з сіллю з утворенням солі і води):

NaOH + НСl → NaCl + Н2О

Na+ + ОН- + Η++ Cl- → Na++ Сl- + Н2О

ОН- + H+ → H2O

Протікання реакції можна помітити за зміною кольору кислотно-лужного індикатору: в кислому середовищі лакмус і метилоранж - червоні; в лужному лакмус - синій, метилоранж - жовтий; після протікання реакції нейтралізації лакмус набуває фіолетового забарвлення, а метилоранж - оранжевого.

б) Утворення нерозчинного ферум(II) гідроксиду:

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4

Fe2+ + SO42- + 2Na+ + 2ΟΗ- → Fe(OH)2↓ + 2Na+ + SO42-

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓;

Під час реакції утворюється осад білувато-зеленого кольору.

в) Витіснення нестійкої карбонатної кислоти з її солі з наступним розкладанням:

СаСО3 + 2НСl → СаСl2 + Н2О + СО2

Са2+ + CO32- + 2Н+ + 2Сl- → Са2+ + 2Cl- + Н2О + СО2

СО32- + 2Н+ → Н2О + СО2

Під час реакції в пробірці з’являються безбарвні бульбашки вуглекислого газу, порошок кальцій карбонату поступово зникає.

г) Витіснення нестійкої сульфітної кислоти з її солі з наступним розкладанням:

2НСl + Na2SO3 → 2NaCl + SO2↑ + Н2О

+ + 2Сl- + 2Na+ + SO32- → 2Na+ + 2Cl- + SO2↑ + H2O

2H+ + SO32- → SO2↑ + H2O

Під час реакції в пробірці з’являються бульбашки сірчистого газу SO2 з характерним різким задушливим запахом сірника, що спалахує.

д) Утворення нерозчинного кальцій силікату:

Na2SiO3 + Са(ОН)2 → CaSiO3↓ + 2NaOH

2Na+ + SiO32- + Ca2+ + 2OH- → CaSiO3↓ + 2Na+ + 2OH-

SiO32- + Ca2+ → CaSiO3

Під час реакції утворюється осад у вигляді безбарвних кристалів.

Завдання 2. а) Для визначення йонів Барію слід використати реакцію з ферум(ІІ) сульфатом або з сульфатною кислотою:

ВаСl2 + FeSO4 → BaSO4↓ + FeCl2

Ba2+ + 2Сl- + Fe2+ + SO42- → BaSO4↓ + Fe2+ + 2Сl-

Ba2+ + SO42- → BaSO4

Характерною ознакою реакції є утворення білого кристалічного осаду барій сульфату.

Для визначення хлорид-іонів слід скористатися реакцією з арґентум(І) нітратом:

ВаСl2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgCl↓

Ba2+ + 2Сl- + 2Ag+ + NO3- → Ba2+ + 2NO3- + 2AgCl↓

Cl- + Ag+ → AgCl↓

Характерною ознакою реакції є утворення білого сирнистого осаду, що не розчиняється у нітратній кислоті.

б) Для визначення Гідроксид-іонів можна скористатися кислотно-лужними індикаторами: в кислому середовищі лакмус та метилоранж набувають червоного забарвлення.

Для визначення сульфат-іону слід провести реакцію з барій хлоридом:

ВаСl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2НСl

Ba2+ + 2Сl- + 2Н+ + SO42- → BaSO4↓ + 2H+ + 2Cl-

Ba2+ + SO42- → BaSO4

Характерною ознакою реакції є утворення білого кристалічного осаду барій сульфату.

Завдання 3. Схема аналізу:

1 етап - вміст пробірок слід випробувати кислотно-лужним індикатором. В пробірці з хлоридною кислотою лакмус та метилоранж набудуть червоного забарвлення, в пробірці з натрій гідроксидом лакмус стане синім, а метилоранж — жовтим. В інших пробірках індикатори не змінять свій колір (метилоранж залишиться оранжевим, а лакмус - фіолетовим).

2 етап - випробувати вміст трьох пробірок, що залишилися, арґентум(І) нітратом. В пробірці, що містить натрій хлорид, утвориться білий сирнистий осад. Рівняння реакції:

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl↓

Na+ + Сl- + Ag+ + NO3- → Na+ + NO3- + AgCl↓

Cl- + Ag+ → AgCl↓

3 етап - випробувати вміст двох пробірок, що залишилися, барій хлоридом. В пробірці з натрій сульфатом утвориться білий кристалічний осад. Рівняння реакції:

ВаСl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl

Ва2+ + 2Сl- + 2Na+ + SO42- → BaSO4↓ + 2Na+ + 2Cl-

Ba2+ + SO42- → BaSO4

В пробірці, що залишилася, міститься магній нітрат.

Висновок:

1. Двом і більше молекулярним рівнянням реакцій може відповідати одне скорочене йонно-молекулярне рівняння.

2. Якісні реакції - це хімічні реакції, за допомогою яких можна виявити наявність певних хімічних речовин. Ці реакції супроводжуються візуальними змінами: зміною забарвлення розчину, утворенням осаду певного кольору або виділенням газу, який також може мати або не мати забарвлення чи запах. За цими ознаками можна виявити ті чи інші певні речовини або йони.

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2017) і тут (Рос. мова. 2017).