Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Методи генетичних досліджень

Генетичний аналіз — це сукупність методів дослідження спадкових властивостей організму (його генотипу). Оскільки аналіз елементів генотипу (груп зчеплення, генів і внутрішньогенних структур) зазвичай здійснюється опосередковано через ознаки, генетичний аналіз є, по суті, аналізом ознак, контрольованих тими чи іншими елементами генотипу. Залежно від завдання та особливостей досліджуваного об’єкта, генетичний аналіз проводять на популяційному, організмовому, клітинному чи молекулярному рівнях.

Гібридологічний метод є специфічним методом генетики. Він значною мірою збігається з методом генетичного аналізу, але не вичерпує його, оскільки в генетичному аналізі гібридологічний метод часто поєднують з методами отримання мутацій. Метод гібридологічного аналізу, який полягає в гібридизації та наступному обліку розщеплень, в остаточній формі був запропонований Г. Менделем. Він сформулював незаперечні правила, яких дотримують усі генетики:

  • 1) організми, які схрещуються, повинні належати до одного виду;
  • 2) організми, які схрещуються, повинні чітко відрізнятися за окремими ознаками;
  • 3) досліджувані ознаки мають бути константні, тобто відтворюватись із покоління в покоління в результаті схрещування у межах лінії (батьківської форми);
  • 4) необхідно характеризувати й кількісно обліковувати всі класи розщеплення, якщо їх спостерігають у гібридів першого й наступних поколінь.

Цитологічний метод допомагає вивчити морфологічну будову органел клітин, їх функцію, тобто участь окремих клітинних структур у збереженні й передачі спадкової інформації.

Біохімічний метод — вивчення спадкових захворювань, пов’язаних з обміном речовин. За їх допомогою виявляють білки, а також проміжні продукти обміну, не властиві даному організмові, що свідчить про наявність змінених (мутантних) генів.

Методи генетичної інженерії — це особлива група методів, за допомогою яких вивчають переміщення, перебудову, сполучення генів і зміну спадковості. До цієї групи належать методи генної інженерії (метод штучного синтезу генів поза організмом), методи клітинної інженерії (метод гібридизації соматичних клітин) та ін.

Цитогенетичні методи — методи дослідження особливостей каріотипу організмів. Вивчення каріотипу дає змогу виявляти мутації, пов’язані зі зміною як кількості хромосом, так і структури окремих із них. Основними методами цитогенетики є каріотипування і визначення статевого хроматину. Найважливішим завданням для тих, хто використовує ці методи, є вміння розрізняти індивідуальні хромосоми у метафазній пластинці.

Математичний метод. Саме виникнення генетики як точної науки стало можливим завдяки використанню математичного методу в аналізі біологічних явищ. Порівняння кількісних даних експерименту з теоретично очікуваними стало невід’ємною частиною генетичного аналізу.

Популяційно-статистичний метод — вивчення закономірностей спадковості й мінливості на рівні популяцій. Цей метод дає можливість вивчати частоти зустрічальності алелів і генотипів у популяції організмів. Крім генетики популяцій, його застосовують у медичній генетиці для вивчення поширення певних алелів серед людей.