Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Основні генетичні символи й поняття

Г. Мендель у своїх працях запропонував позначати ознаки організму літерами латинського алфавіту. В генетиці користують поняття «ознака» або «властивість», що є умовним позначенням одиниці морфологічної, фізіологічної або біохімічної дискретності організму.

Ознаки — це окремі властивості, за якими один організм відрізняється від іншого. Ознаки поділяють на якісні й кількісні. Якісні ознаки мають два або більше альтернативних (взаємовиключних) стани. Кількісні ознаки мають неперервний ряд станів.

Гібрид — організм, одержаний від схрещування форм з різною спадковістю.

Лінія — група споріднених організмів, які відтворюють у ряді поколінь спадкові константні ознаки.

Алелі — різні стани гена.

Локус — місце гена в хромосомі.

Генотип — спадкова основа організму.

Фенотип — ознаки організму, продукт взаємодії генотипу й середовища.

Пропозиція Менделя закріпилась е генетиці.

Гени позначають так, щоб було зрозуміло, які гени є алельними, але відрізняють їх за способом написання або індексами. Якщо в парі один з алелів домінує, то домінантний алель позначають великою літерою, а рецесивний — малою. Наприклад:

А — ген домінантної ознаки організму;

а — ген рецесивної ознаки організму.

Різні гени позначають різними літерами.

Якщо домінування немає, то великою літерою можна позначати будь-який алель.

Для організмів, найбільш генетично вивчених, використовують модифікований спосіб позначення.

Для обох алелів однієї пари використовують ту саму літеру. Над літерою, що позначає ген, який визначає ознаку, характерну для більшості організмів даного виду, ставлять знак «+». Зазвичай знак «+» ставлять над літерою для домінантної ознаки. Для спрощення замість літери зі знаком «+» пишуть лише цей знак. Так. у дрозофіли ген, який обумовлює рецесивну ознаку чорного тіла, позначають літерою b (black — «чорний»), а рецесивну ознаку вкорочених крил — vg. Нормальні ознаки, обумовлені домінантними алелями цих генів, доповнюють знаком «+» (b+ — сіре тіло, vg+ — довгі крила). У разі множинного алелізму різні алелі позначають тією самою літерою, але відрізняють їх індексами (w+, we, wa, w).

Організм, у якого алельні ознаки однакові, називають гомозиготним (АА, bb), а організм з різними алельними генами — гетерозиготним (Аа, b+b) або (+ / b).

Під час складання схеми полігібридного схрещування алельні гени потрібно писати поряд (b+b; сn+сn; vg+vg).