Біологія. Практичний довідник. 9 клас

Надорганізмові біологічні системи

Популяційно-видовий та екосистемний рівні організації життя

Популяція. Характеристика популяції

Популяцією в екології називають групу особин одного виду, які перебувають у взаємодії і разом населяють спільну територію. Члени однієї популяції впливають один на одного не менше, ніж фізичні фактори середовища чи інші види організмів, що мешкають разом з ними.

Структуру популяції відображають такі її показники як чисельність і розподіл особин у просторі, народжуваність і смертність, співвідношення груп за статтю, віком, їх морфологічні, поведінкові та інші особливості. Структура популяції формується як на основі загальнобіологічних властивостей виду, так і під впливом абіотичних факторів середовища.

Чисельність популяції — загальна кількість особин на даній території або в даному об’ємі (води, ґрунту, повітря), які належать до однієї популяції. Розрізняють неперіодичні (такі, що рідко спостерігаються) і періодичні (постійні) коливання чисельності популяцій.

Щільність популяції — середня кількість особин на одиниці площі чи об’єму.

Середня щільність — це кількість особин (або біомаса) на одиницю площі або об’єму всього простору.

Екологічна щільність — кількість особин (або біомаса) на одиницю площі або об’єму заселеності простору (тобто доступної площі чи об’єму, які фактично можуть бути зайняті популяцією). Існують різні методи підрахунку чисельності й щільності популяцій. Розмір території, на якій здійснюють підрахунок, залежить передусім від розміру особин (мурашка чи олень), можливостей їх підрахунку (нерухоме дерево і рухлива тварина), типів розподілу чи дисперсії. Для великих хижаків площа підрахунку може сягати 100 км2. Для підрахунку дерев, білок чи мурашників можна взяти площу 1 га, тоді як для личинок травневого хруща чи дощового черв’яка — 1 м2. У водному середовищі або ґрунті поряд з одиницею площі для дрібних і мікроскопічних мешканців за одиницю об’єму беруть 1 дм3 або 1 л, 1 см3 або 1 мл.

Максимальною щільністю особин популяції вважають таку, яку вже не може підтримувати екосистема.

Мінімальна щільність особин на певній території не дає можливостей для їх розмноження, а отже, для існування цієї популяції в екосистемі.

Народжуваність (плодючість) — кількість нових особин, які з’явилися за одиницю часу в результаті розмноження.

Максимальна народжуваність (інколи її називають абсолютною, або фізіологічною) — утворення теоретично максимально можливої кількості нових особин в ідеальних умовах (коли немає лімітувальних факторів і розмноження обмежується лише фізіологічними факторами); для даної популяції це величина постійна.

Екологічна народжуваність — збільшення популяції за фактичних або специфічних умов середовища. Ця величина змінюється залежно від розмірів і складу популяції, а також від супутніх факторів.

Смертність характеризує загибель особин у популяції.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст