Біологія. Практичний довідник. 9 клас

ПЕРЕДМОВА

Шкільний курс біології входить до ЗНО як предмет за вибором, є одним з найбільших за обсягом навчального матеріалу та включає вивчення біології рослин, біології тварин, біології людини, загальної біології.

Раніше загальну біологію учні вивчали в 10 та 11 класах (загалом 140 год). За новою програмою цей курс вивчають протягом одного навчального року в 9 класі (70 год). Велика кількість матеріалу з молекулярної біології, цитології, генетики та обмежений обсяг підручників створюють певні проблеми під час вивчення згаданих тем.

Мета посібника — надання допомоги у вивченні курсу біології в 9 класі; акцентування уваги на основних біологічних визначеннях, термінах, поняттях тощо, а найосновніше — на алгоритмах і способах розв’язання біологічних задач. Саме з останнім часто виникають труднощі в учнів.

Автор сподівається, що посібник «Біологія. Практичний довідник для 9 класу» буде корисним учням та вчителям біології.

Біологія – наука про живу природу

Біологія (від грецьк. bios — життя і logos — слово, наука) — комплекс наук про живу природу, предметом вивчення яких є всі прояви життя, будова й функції живих істот, їх походження й розвиток, а також взаємозв’язок з навколишнім середовищем.

Термін «біологія» вперше вжитий у 1797 р. німецьким професором анатомії Теодором Рузом (1771-1803), пізніше, в 1800 р., термін застосував професор Дерптського університету К. Бурдах (1776-1847), а в 1802 р. — Ж. Б. Ламарк (1744-1829) і Л. Тревіранус (1779-1864).

Біологія вивчає життя як специфічну форму існування матерії, досліджує її структурні й генетичні зв’язки (фізичні, хімічні) з іншими формами матерії, а також процеси, що відбуваються в організмах; будову організмів, функції, походження, розвиток, поширення, виникнення природних угруповань; їхні взаємовідносини та взаємодію з неживими компонентами навколишнього середовища.

Теоретичний фундамент біології закладений еволюційним ученням Ч. Дарвіна, клітинною теорією Т. Шванна й працями Р. Вірхова.

Сучасна біологія — це складний високодиференціойований комплекс фундаментальних і прикладних досліджень живої природи. Спираючись на новітні досягнення фізики та хімії, вдалося розв’язати чимало біологічних проблем, проникнути в глибини клітини, отримати принципово нові відомості щодо процесів, що протікають у клітині в нормі й за патології.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст