Біологія. Практичний довідник. 9 клас

Біологія. Практичний довідник. 9 клас

Посібник складений відповідно до чинної навчальної програми з біології для закладів загальної середньої освіта та містить довідковий матеріал з тем: «Хімічний склад клітини та біологічні молекули», «Структура клітини», «Енергетичний обмін», «Закономірності успадкування ознак», «Еволюція органічного світу» «Біорізноманіття» «Надорганізмові біологічні системи», а також приклади розв’язання задач з молекулярної біології, енергетичного обміну та генетики.

Біологія – наука про живу природу

Хімічний склад клітини та біологічні молекули

Особливості хімічного складу живих організмів. Біологічно важливі речовини

Роль і функції окремих хімічних елементів у живих організмах

Вода

Неорганічні сполуки в організмах

Органічні речовини

Вуглеводи

Ліпіди

Амінокислоти

Білки

Ферменти

Нуклеїнові кислоти

Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК)

Рибонуклеїнова кислота (РНК)

Генетичний код

Біосинтез білка

Аденозинтрифосфатна кислота (АТФ) та її функції

Приклади розв’язання задач з молекулярної біології

Структура клітини

Клітина — основна структурно-функціональна одиниця організмів

Основні положення сучасної клітинної теорії

Структура, властивості та основні функції мембран

Надмембранні комплекси клітини

Підмембранні комплекси клітини

Органели

Ядро, його будова та функції

Клітинні включення

Загальні відомості про будову прокаріотних та еукаріотних клітин

Принципи функціонування клітини

Енергетичний обмін

Приклади розв’язання задач з енергетичного обміну

Фотосинтез

Збереження та реалізація спадкової інформації

Життєвий цикл клітин

Мітоз

Мейоз

Амітоз

Закономірності успадкування ознак

Основні генетичні символи та поняття

Особливості гібридологічного методу

Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем

Гіпотеза чистоти гамет (Г. Мендель, 1865). Закон чистоти гамет (У. Бетсон, 1902)

Моногібридне схрещування за неповного домінування (проміжного успадкування) ознак

Аналізуюче схрещування

Дигібридне схрещування. Закон незалежного спадкування неалельних генів (третій закон Г. Менделя)

Фенотипічний радикал

Полігібридне схрещування

Правила, що полегшують розв’язання генетичних задач

Приклади розв’язання задач з генетики (I, II, III закони Г. Менделя)

Типи взаємодії генів

Комплементарна (доповнювальна) дія генів

Приклади розв’язання задач на взаємодію неалельних генів та комплементарну взаємодію

Приклади розв’язання задач на взаємодію неалельних генів. Епістаз

Приклади розв’язання задач на взаємодію неалельних генів і полімерію

Успадкування ознак, зчеплених зі статтю

Приклади розв’язання задач на спадковість, зчеплену зі статтю

Пенетрантність та експресивність

Зчеплене успадкування, кросинговер. Лінійне розташування генів

Основні положення хромосомної теорії спадковості

Приклади розв’язання задач на зчеплене успадкування ознак

Мутаційна мінливість

Основні положення мутаційної теорії, які розробив Г. де Фріз у 1901-1903 рр.

Типи мутацій

Вид. Критерії виду. Структура виду. Ареал. Екологічна ніша

Еволюція органічного світу

Основи еволюційного вчення

Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка

Еволюційна теорія Ч.-Р. Дарвіна

Синтетична теорія еволюції (СТЕ)

Біорізноманіття

Віруси

Інші неклітинні форми життя

Пріони

Віроїди

Надорганізмові біологічні системи

Популяційно-видовий та екосистемний рівні організації життя