Біологія. Довідник школяра та абітурієнта

Біологія. Довідник школяра та абітурієнта

Довідник містить теоретичний матеріал з основних питань сучасної біології, зокрема таких її галузей, як загальна біологія, цитологія, гістологія, морфологія, фізіологія, біохімія, біофізика, систематика, географія таксонів, загальна екологія, еволюційне вчення, генетика, селекція, мікробіологія.

Для учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, студентів, учителів та всіх, хто цікавиться біологією.

Вступ

Біологія – наука про живу природу

Зв’язки біології з іншими науками. Структура біологічних наук

Рівні організації живої природи

Рівні організації структури тіла

Основні методи біологічних досліджень

Наукові поняття біології

Проблеми пізнання суті життя

Основні ознаки живого

Розділ I. Молекулярний рівень організації життя

Хімічний склад живих організмів. Біологічно важливі речовини

Особливості хімічного складу живих організмів

Вода

Структура води

Властивості води

Неорганічні сполуки в організмах

Органічні речовини

Вуглеводи

Ліпіди

Амінокислоти

Білки

Ферменти

Нуклеїнові кислоти

Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК)

Рибонуклеїнова кислота (РНК)

Аденозинтрифосфатна кислота (АТФ) та її функції

Розділ ІI. Клітинний рівень організації життя

Організація клітини

Клітина — основна структурно-функціональна одиниця організмів

Історія цитологічних досліджень. Клітинна теорія

Методи цитологічних досліджень

Загальні відомості про будову прокаріотних та еукаріотних клітин

Надмембранні та підмембранні комплекси клітин

Надмембранні комплекси клітин. Будова й функції клітинних мембран

Підмембранні комплекси клітин

Ядро — система збереження, відтворення та реалізації спадкової інформації

Цитоплазма

Одномембранні органели (Вакуолярна система)

Двомембранні органели

Розділ III. Поділ клітини

Життєвий цикл клітин

Клітинний цикл

Репродукція клітин

Мітоз

Мейоз

Амітоз

Ендомітоз

Розділ IV. Обмін речовин та енергії в клітині

Загальна характеристика процесів обміну речовин та енергії

Взаємозв’язок між анаболізмом і катаболізмом

Загальні закономірності обміну речовин

Енергетичний обмін

Фотосинтез

Екологія фотосинтезу

Добові та сезонні ритми фотосинтезу

Бактеріальний фотосинтез

Хемосинтез

Матричний синтез біологічних полімерів

Біосинтез нуклеїнових кислот

Біосинтез білка. Основні етапи матричного синтезу білка

Взаємодія біополімерів і метаболічних процесів

Обмін речовин, енергії та інформації у біологічних системах

Пластичний обмін

Енергетичний обмін

Інформаційний обмін

Основні принципи біологічної регуляції

Механізми біологічної регуляції

Хромосомна регуляція

Розділ V. Неклітинні форми життя

Віруси

Будова, хімічний склад і властивості вірусів

Класифікація, деякі властивості та представники вірусів тварин і людини

Розмноження вірусів. Основні етапи взаємодії вірусу й клітини

Бактеріофаги

Циркуляція вірусів у природі

Походження і природа вірусів

Інші неклітинні форми життя

Пріони

Віроїди

Розділ VI. Організмовий рівень організації життя

Особливості прокаріотів та їх місце в системі живих істот

Бактерії

Ціанобактерії

Загальна характеристика царства Рослини

Життєві функції рослинного організму

Роль рослин у природі та у житті людини

Життєві форми рослин

Принципи класифікації рослин

Тканини багатоклітинних рослин, їх будова та функції

Твірні тканини

Покривні тканини

Провідні тканини

Основні тканини

Механічні тканини

Видільні тканини

Органи рослин. Корінь, його будова та функції

Органи рослин. Ґрунт і його значення для рослин

Органи рослин. Пагін, особливості його будови та функції

Органи рослин. Стебло, його функції та різноманітність

Органи рослин. Листок та особливості його будови

Генеративні органи рослин. Квітка, її будова та функції. Різноманітність квіток

Генеративні органи рослин. Суцвіття, їх різноманіття та біологічне значення

Генеративні органи рослин. Запилення

Генеративні органи рослин. Подвійне запліднення в покритонасінних рослин

Генеративні органи рослин. Насіння

Генеративні органи рослин. Плоди

Генеративні органи рослин. Значення квіток, плодів і насіння в житті людини

Відтворення та розмноження рослин

Рослина — цілісний інтегрований організм. Взаємозв’язок органів рослини

Особливості функцій рослинного організму

Живлення

Дихання

Транспортування речовин

Рухи та подразливість рослин

Ріст

Розмноження

Розвиток

Регуляція процесів життєдіяльності рослинного організму

Надцарство Ядерні організми, або Еукаріоти (Eucariota)

Царство Рослини (Plantae)

Підцарство Справжні водорості (Phycobionta)

Відділ Зелені водорості (Chlorophyta)

Клас Вольвоксові (Volvocophyceae)

Клас Протококові (Protococcophyceae)

Клас Кон’югати (Conjugatophyceae)

Клас Улотриксові (Ulotrichophyceae)

Відділ Діатомові водорості (Bacillariophyta)

Клас Пеннатні (Pennatophyceae)

Відділ Бурі водорості (Phaeophyta)

Клас Феозооспорові (Phaezoosporophyceae)

Клас Циклоспорові (Cyclosporophyceae)

Відділ Харові водорості (Charophyta)

Підцарство Червоні водорості, або багрянки (Rhodophyta)

Клас Бангієві (Bangiophyceae)

Клас Флоридієві (Florideophyceae)

Підцарство Вищі рослини (Embriobionta)

Відділ Мохоподібні (Bryophyta)

Клас Антоцеротові (Anthoceroptopsida)

Клас Печіночники (Hepaticopsida)

Клас Листостеблові, або Справжні мохи (Bryopsida)

Відділ Плауновидні, або Лікоподіопсиди (Lycopodiophyta)

Клас Плауноподібні, або Лікоподіопсиди (Lycopodiopsida)

Відділ Хвощеподібні, або Еквізетофіти (Equisetophyta)

Клас Хвощеподібні, або Еквізетопсиди (Equisetopsida)

Відділ Папоротеподібні, або Поліподіофіти (Polypodiophyta)

Клас Поліподіопсиди (Polypodiopsida)

Насінні рослини

Відділ Голонасінні (Gymnospermatophyta, або Gymnospermae)

Клас Гінкгові, або Гінкгопсиди (Ginkgoopsida)

Клас Саговникові, або Цикадопсиди (Cycadopsida)

Клас Гнетові, або Гнетопсиди (Gnetopsida)

Клас Хвойні, або Пінопсиди (Pinopsida)

Відділ Магноліофіти, Квіткові, або Покритонасінні (Magnoliophyta, Anthophyta, або Angiospermae)

Клас Магноліопсиди, або Дводольні (Magnoliopsida, або Dicotyledones)

Клас Ліліопсиди, або Однодольні (Liliopsida, або Monocotyledones)

Царство Гриби (Mycetalia)

Відділ Гриби (Mycophyta, або Mycota)

Клас Ооміцети (Oomycetes)

Клас Зигоміцети (Zygomucetes)

Клас Аскоміцети (Ascomycetes)

Клас Базидіоміцети (Basidiomycetes)

Клас Дейтероміцети, або Незавершені гриби (Deyteromycetes, або Fungi imperfecti)

Відділ Лишайники (Lichenophita)

Клас Сумчасті лишайники (Ascolichenaes)

Клас Базидіальні лишайники (Basidiolichenes)

Царство Тварини (Animalia)

Подібність та відмінність тварин і рослин

Зоологія — наука про тварин

Загальна характеристика царства Тварини

Принципи класифікації тварин. Наукові назви тварин

Різноманітність тварин, особливості їх поширення

Підцарство Одноклітинні (Protozoa)

Тип Саркомастигофори (Sarcomastigiphora)

Підтип Саркодові (Sarcodina)

Клас Корененіжки (Rhizopoda)

Клас Променяки, або Радіолярії (Radiolaria)

Клас Джгутиконосці (Mastigophora, або Flagellata)

Клас Споровики (Sporozoa)

Тип Інфузорії (Infusoria, або Ciliophora)

Клас Війчасті інфузорії (Ciliatea)

Підцарство Багатоклітинні (Metazoa)

Розділ Справжні багатоклітинні (Eumetazoa)

Підрозділ Променеві (Radiata)

Тип Губки (Porifera, або Spongia)

Тип Кишковопорожнинні (Coelenterata)

Клас Гідроїдні (Hydrozoa)

Клас Сцифоїдні медузи (Scyphozoa)

Клас Коралові поліпи (Anthozoa)

Підрозділ Двобічносиметричні (Bilateria)

Тип Плоскі черви (Plathelminthes)

Клас Війчасті черви, або Турбелярії (Turbellaria)

Клас Сисуни або Трематоди (Trematoda)

Клас Стьожкові черви, або Цестоди (Cestoidea)

Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви (Nemathelminthes)

Клас Нематоди, або Круглі черви (Nematoda)

Тип Кільчасті черви, або Анеліди (Annelides)

Клас Багатощетинкові черви, або Поліхети (Polychaeta)

Клас Малощетинкові черви, або Олігохети (Oligochaeta)

Клас П’явки (Hirudinea)

Тип Молюски (Mollusca)

Клас Двостулкові молюски (Bivalvia)

Клас Черевоногі молюски (Gastropoda)

Клас Головоногі молюски (Cephalopoda)

Тип Членистоногі (Arthropoda)

Підтип Зябродишні (Branchiata)

Надклас Ракоподібні (Crustaceans)

Клас Зяброногі ракоподібні (Branchiopoda)

Підтип Хеліцерові (Chelicerata)

Клас Павукоподібні, або Арахніди (Arachnida)

Ряд Павуки (Aranei)

Підтип Трахейні (Tracheata)

Клас Комахи (Insecta, або Hexapoda)

Відділ Комахи з неповним перетворенням (Hemimetabola)

Ряд Тарганові (Blattodea)

Ряд Прямокрилі (Orthoptera)

Ряд Бабки (Odonata)

Ряд Воші (Anoplura)

Відділ Комахи з повним перетворенням (Holometabola)

Ряд Жуки, або Твердокрилі (Coleoptera)

Ряд Лускокрилі, або Метелики (Lepidoptera)

Ряд Перетинчастокрилі (Hymenoptera)

Ряд Двокрилі, або Мухи (Diptera)

Підряд Довговусі двокрилі (Nematocera)

Підряд Коротковусі двокрилі (Brachycera)

Ряд Блохи (Siphonaptera)

Тип Хордові (Chordata)

Підтип Безчерепні (Arcania)

Клас Ланцетники, або Головохордові (Amphioxi, або Cephalochordata)

Підтип Хребетні, або Черепні (Vertebrata, або Craniata)

Надклас риби (Pisces)

Клас Хрящові риби (Chondrichthyes)

Підклас Пластинчастозяброві (Elasmobranchii)

Надряд Акули (Selachimorpha)

Надряд Скати (Batomorpha)

Клас Кісткові риби (Osteichthyes)

Підклас Променепері риби (Actinopterygii)

Надряд Ганоїдні (Ganoidomorpha)

Надряд Костисті риби (Teleostei)

Ряд Оселедцеподібні (Clupeiformes)

Ряд Лососеподібні (Salmoniformes)

Ряд Окунеподібні (Perciformes)

Ряд Коропоподібні (Cypriniformes)

Підклас Лопатепері (Sarcopterygii)

Надряд Кистепері (Crossopterygii)

Надряд Дводишні риби (Dipnoi, або Dipneustomorpha)

Клас Земноводні, або Амфібії (Amphibia)

Ряд Безхвості земноводні (Ecaudata, або Anura)

Ряд Хвостаті земноводні (Urodela, або Caudata)

Ряд Безногі земноводні (Apoda, або Gymnophiona)

Клас Плазуни, або Рептилії (Reptilia)

Ряд Лускаті (Squamata)

Підряд Ящірки (Sauria)

Підряд Змії (Ophidia, Serpentes)

Ряд Черепахи (Testudines)

Ряд Крокодили (Crocodylia)

Підтип Хребетні, або Черепні (Vertebrata, або Craniata)

Клас Птахи (Aves)

Надряд Пінгвіни (Impennes)

Ряд Пінгвіни (Sphenisciformes)

Надряд Типові, або Новопіднебінні птахи (Neognathae)

Ряд Страуси (Struthioniformes)

Ряд Нанду (Rheiformes)

Ряд Ему та Казуари (Casuariiformes)

Ряд Ківі (Apterygiformes)

Надряд Кільогруді птахи (Carinatae, або Volantes)

Ряд Дятли (Picariae)

Ряд Куроподібні (Galliformes)

Ряд Гусеподібні (Anseriformes)

Ряд Денні хижі птахи (Accipitres, або Falconiformes)

Ряд Совоподібні (Strigiformes)

Ряд Лелекоподібні (Ciconiiformes)

Ряд Журавлеподібні (Gruiformes)

Ряд Горобцеподібні (Passeriformes)

Підряд Співочі (Oscines)

Клас Ссавці (Mammalia)

Підклас Яйцекладні, або Першозвірі (Prototheria)

Ряд Однопрохідні (Monotremata)

Підклас Сумчасті (Marsupialia)

Підклас Плацентарні, або Справжні звірі (Eutheria)

Ряд Комахоїдні (Insectivora)

Ряд Рукокрилі (Chiroptera)

Ряд Гризуни (Rodentia)

Ряд Ондатра (Ondatra)

Ряд Хижі (Carnivora)

Ряд Ластоногі (Pinnipedia)

Ряд Китоподібні (Cetacea)

Підряд Китоподібні (Balaenimorpha), Беззубі кити, або «Вусаті кити» (Mysticeti)

Підряд Дельфіноподібні (Delphinimorpha), або «Безвусі кити», або Зубаті кити (Odontoceti)

Ряд Парнокопитні (Artiodactyla)

Підряд Свиноподібні, або Нежуйні (Suimorpha)

Підряд Жуйні (Ruminantia)

Ряд Непарнокопитні (Perissodactyla)

Ряд Примати (Primates)

Підряд Напівмавпи (Prosirnii)

Підряд Людиноподібні, або Вищі примати (Anthropoidea)

Розділ VII. Біологія людини

Організм людини як цілісна біологічна система

Біологічні науки, що вивчають людину

Поняття про здоров’я і хворобу людини

Поняття про біологічні системи

Органи, фізіологічні та функціональні системи органів

Функціональна організація організму

Тканини людини, їх класифікація та взаємозв’язки

Внутрішнє середовище організму: кров, тканинна рідина, лімфа. Гомеостаз, шляхи його забезпечення

Опора і рух

Опорно-рухова система людини, її функції та значення

Будова, склад, властивості кісток та їх ріст

Форми кісток організму людини

Типи з’єднання кісток (переривчасті та безперервні). Будова й типи суглобів

Будова скелета людини: голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок та їхніх поясів

Кістки верхньої кінцівки

Кістки нижньої кінцівки

М’язи як частина опорно-рухової системи

Втома та її фізіологічні причини. Запобігання перевтомленню м’язів. Чергування навантаження та відпочинку

Основні групи м’язів організму в людини: м’язи голови, шиї, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок

Кров і лімфа

Кров. Хімічний склад крові

Фізико-хімічні властивості крові

Функції крові

Поняття про систему крові

Плазма крові

Формені елементи крові

Система згортання крові

Групи крові

Імунітет. Види імунітету

Алергічні реакції організму

Кровотворення та його регуляція

Будова серця

Автоматія серця

Серцевий цикл

Робота серця та її регуляція

Гуморальна регуляція функції серця

Кровоносні судини

Депо крові

Велике та мале кола кровообігу

Кров’яний тиск

Артеріальний пульс

Капілярний рух крові

Рух крові у венах

Регуляція кровообігу

Гуморальна регуляція судинного тонусу

Лімфатична система

Дихання

Функції та будова органів дихання людини

Газообмін у легенях і тканинах

Живлення і травлення

Будова та функції органів травлення

Травні залози (печінка, підшлункова залоза)

Травлення у ротовій порожнині

Функція стравоходу

Травлення в шлунку

Травлення у тонкій кишці

Травлення у товстій кишці

Всмоктування поживних речовин

Регулятори споживання їжі

Обмін речовин та енергії

Вітаміни

Виділення

Системи, що забезпечують виділення продуктів метаболізму (сечовидільна, дихальна, травна, шкіра)

Видільна функція шкіри

Видільна функція печінки й травного тракту

Видільна функція легень і верхніх дихальних шляхів

Видільна функція нирок

Будова нирок

Сечоутворення

Регуляція функції нирок

Шкіра

Будова та функції шкіри

Залози шкіри

Функції шкіри

Загартовування

Ендокринна регуляція функцій організму людини

Роль ендокринної системи у забезпеченні процесів життєдіяльності. Залози зовнішньої секреції, внутрішньої та змішаної секреції

Гормони, хімічна природа та функції

Види, шляхи й механізми дії гормонів

Ланки синтезу й секреції гормонів

Основні залози внутрішньої секреції людини та їхні функції: гіпофіз, щитоподібна й підшлункова залози, наднирники, тимус (загрудинна, або вилочкова, залоза); основні гормони, які вони виробляють

Тканинні гормони

Особливості гуморальної регуляції життєвих функцій організму людини

Розмноження та розвиток людини

Етапи онтогенезу людини. Генетичне визначення статі

Формування статевих ознак

Будова статевих органів

Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл

Запліднення

Ембріональний розвиток. Функції плаценти

Вагітність

Постембріональний розвиток людини

Нервова регуляція функцій людського організму

Нервова система, її значення в регуляції та узгодженні функцій організму людини

Будова та види нейронів

Нейроглія

Нерви, нервові вузли та нервові центри

Поняття про нервовий імпульс та механізм його передачі

Рефлекторний принцип діяльності нервової системи

Безумовні та умовні рефлекси

Центральна та периферична нервова система людини

Вегетативна (автономна) нервова система

Функціональне значення вегетативної нервової системи

Взаємозв’язок нервової та гуморальної регуляції в організмі людини

Сприйняття інформації. Сенсорні системи

Сенсорні системи, їх значення

Класифікація рецепторів

Механізми рецепції

Перетворення сигналів на інформацію

Будова та функції органа зору

Сприйняття зображення предметів

Світлосприймальна система ока

Сприймання простору

Рухи очей

Обробка зорової інформації

Присінково-завитковий орган

Механізм сприймання звуку

Сприймання й розрізнення звуків

Сприймання сили (інтенсивності) звуку

Гравітаційна сенсорна система

Орган нюху

Орган смаку

Больова рецепція

Пропріорецепція

Інтероцепція

Взаємодія сенсорних систем

Поведінка та психіка людини

Вища нервова діяльність (ВНД)

Безумовні рефлекси. Інстинкти

Умовні рефлекси

Взаємодія гальмування й збудження в корі великого мозку

Динамічний стереотип

Пам’ять та її види

Мислення та свідомість

Мислення та мова

Фізіологічні основи мови

Свідомість

Перша сигнальна система

Друга сигнальна система

Відчуття

Сприйняття (сприймання)

Увага

Мотивація

Емоції

Особистість

Типи темпераменту. Характер

Обдарованість. Здібності

Сон і його значення

Розділ VIII. Основні властивості організмів

Розмноження організмів

Форми розмноження організмів (нестатеве, статеве)

Нестатеве розмноження одноклітинних організмів

Статеве розмноження

Гермафродитизм

Партеногенез

Клон. Клонування організмів

Статеве розмноження. Процес формування статевих клітин. Чоловічі статеві клітини (сперматозоїди)

Жіночі статеві клітини (яйцеклітини)

Індивідуальний розвиток організмів

Осіменіння та запліднення

Дроблення

Бластула

Гаструляція

Нейруляція

Зародкові листки та їх похідні

Стовбурові клітини

Явище ембріональної індукції

Провізорні органи

Плацента

Критичні періоди розвитку

Система «мати — плід»

Постембріональний розвиток. Ріст організму

Регенерація

Періоди розвитку організму

Прямий і непрямий розвиток

Життєвий цикл. Прості та складні життєві цикли

Гетерофазне чергування у рослин

Спадковість і мінливість організмів

Генетика — наука про закономірності спадковості й мінливості організмів

Етапи розвитку генетики

Основні генетичні символи і поняття

Методи генетичних досліджень

Особливості гібридологічного методу

Закономірності спадковості, установлені Г. Менделем

Гіпотеза чистоти гамет (Г. Мендель, 1865). Закон чистоти гамет (У. Бетсон, 1902)

Моногібридне схрещування за неповного домінування (проміжного успадкування) ознак

Аналізуюче схрещування

Дигібридне схрещування. Закон незалежного спадкування неалельних генів

Фенотипний радикал

Полігібридне схрещування

Типи взаємодії генів

Комплементарна (доповнювальна) дія генів

Епістаз

Полімерія

Некумулятивна полімерія

Дія генів-модифікаторів

Множинний алелізм

Плейотропія

Спадкування ознак, зчеплених зі статтю

Пенетрантність та експресивність

Зчеплене успадкування, кросинговер. Лінійне розташування генів. Генетичні карти

Основні положення хромосомної теорії спадковості

Генетика популяцій. Закон Харді-Вайнберга

Закономірності мінливості

Мутаційний процес

Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її властивості й статистичні закономірності. Норма реакції. Варіаційний ряд і варіаційна крива

Загальні властивості модифікацій

Комбінативна мінливість

Мутаційна мінливість

Мутагенні фактори

Генетика людини

Методи генетики людини

Медична генетика

Організація генотипу в різних груп організмів

Основні закономірності організації та функціонування генів прокаріотів

Основні закономірності функціонування генів еукаріотів

Цитоплазматична спадковість

Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості

Селекція

Завдання та методи селекції

Штучний добір, його форми

Системи схрещувань організмів: внутрішньовидова гібридизація (споріднене — інбридинг, неспоріднене — аутбридинг)

Міжвидова (віддалена) гібридизація

Гетерозис

Особливості селекції рослин

Особливості селекції тварин

Основні методи селекції мікроорганізмів

Поліплоїдія

Центри різноманітності та походження культурних рослин

Основні центри одомашнення тварин

Біотехнологія

Генетична інженерія

Клітинна інженерія

Химерні організми

Трансгенні організми (генетично модифіковані організми)

Розділ IX. Надорганізмові рівні життя

Екологія

Визначення, предмет і завдання екології

Екологічні явища, стани та процеси

Надорганізмові рівні організації життя

Екологічні фактори: абіотичні, біотичні, антропогенні

Вплив лімітувальних факторів на організм. Закон мінімуму

Принцип екологічної толерантності

Екологічна валентність виду та біоіндикація

Зміст екологічних законів

Форми біотичних зв’язків

Адаптація

Адаптивні біологічні ритми організмів

Фотоперіодизмі

Сезонні зміни у житті рослин

Сезонні зміни в житті тварин

Основні середовища існування організмів

Вид. Ареал. Екологічна ніша. Критерії виду. Структура виду

Популяційно-видовий та екосистемний рівні організації життя

Популяція. Характеристика популяції

Екосистеми, їх склад та різноманіття

Біоценоз

Біогеоценоз

Перетворення енергії в екосистемах

Потік енергії та продуктивність у кормових мережах

Типи ланцюгів живлення

Піраміди в екології

Розвиток екосистем. Сукцесії. Саморегуляція екосистем

Агроценози

Біосферний рівень організації життя

Біосфера

Ноосфера

Жива речовина біосфери, її властивості й функції

Кругообіг речовин та потоки енергії в біосфері як необхідні умови її існування

Кругообіг води

Кругообіг Карбону

Кругообіг Нітрогену

Кругообіг Фосфору

Кругообіг Сульфуру

Сучасні екологічні проблеми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Природоохоронні заходи. Законодавчі акти про природно-заповідний фонд

Категорії природно-заповідного фонду. Природоохоронні комплекси

Основи еволюційного вчення

Еволюція

Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка

Еволюційна теорія Ч.-Р. Дарвіна

Види природного добору

Докази еволюції органічного світу

Синтетична теорія еволюції (СТЕ)

Популяція як елементарна одиниця еволюції

Мікроеволюція

Видоутворення

Макроеволюція

Адаптаціогенез

Неокатастрофізм

Сальтації. Сальтаціонізм

Гіпотеза переривчастої (перерваної) рівноваги

Історичний розвиток органічного світу. Сучасна система органічного світу

Принципи класифікації організмів. Таксономічні одиниці

Основні події, що відбувались у різні геологічні періоди Землі