ДПА. Збірник завдань. Історія України. Власов

Варіант 3

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Яку із зображених пам’яток було знайдено на місці Мізинської стоянки?

2. Доповніть твердження

З Любецьким з’їздом князів, ініційованим Святополком Ізяславичем і Володимиром. Мономахом, пов’язують...

 • 1 канонізацію братів Ярослава Мудрого - Бориса та Гліба
 • 2 початок боротьби за київський стіл між Ярославичами
 • 3 схвалення принципу спадкового володіння уділами за різними гілками Рюриковичів
 • 4 схвалення «Правди Ярославичів» - доповнення до «Руської правди»
 • 5 проголошення єднання князів перед загрозою половецьких нападів
 • А 1, 2
 • Б 2, 4
 • В 3, 5
 • Г 4, 5

3. У якому рядку всі слова стосуються Юрія І Львовича?

 • А титул короля Русі, Галицька митрополія, втрата Люблінської землі
 • Б столиця - Львів, союз із Тевтонським орденом, останній з Романовичів
 • В онук Данила, приєднання частини Закарпаття, подорож в Орду
 • Г походи з ординцями, битва на Калці, спорудження Луцького замку

4. У якому рядку всі словосполуки можуть бути застосовані для характеристики суспільно-політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського в 60-70-х роках 14 ст.?

 • А систематичні князівські снеми, 90 % населення - русини, олігархічне правління бояр
 • Б правління литовської династії Гедиміновичів, поїздки в Орду за ярликом на право князювання
 • В федерація земель-князівств, поширення руської віри, традиційний суспільно-політичний устрій
 • Г створення удільних князівств, використання руської мови, скликання народних вічових зборів

5. Життя запорізьких козаків у Січах-фортецях вирізнялося тим, що

 • А вони мешкали в куренях зі своїми рідними - батьками, дружинами та дітьми
 • Б січовиком можна було стати лише за умови визнання православ’я або добровільного навернення до нього
 • В стосунки між січовиками визначалися рівнем їхньої заможності та належністю до знатних шляхетських родин
 • Г там постійно перебували 20-30 тис. вояків, які готові були за першим сигналом вирушити у воєнний похід

6. Доповніть твердження

Під час переговорів у Переяславі з королівським посольством на початку 1649 р. Б. Хмельницький засвідчив свої наміри у війні проти Речі Посполитої...

 • А козацька Україна ввійде до Речі Посполитої на рівних правах з Польщею та Литвою
 • Б створення козацької держави в межах визволених від польської влади кількох воєводств
 • В створення незалежної від влади польського короля української держави
 • Г козацька Україна буде присягати на вірність православному московському царю

7. Доповніть твердження

Гадяцькі пункти 1658 р. були...

 • А укладені таємно Польщею та Литвою, без погодження з українською стороною
 • Б першим документом, що передбачав для козацької України визнання з боку Польщі як державної самостійності
 • В угодою, яка повертала козацьку державу під скіпетр польського короля в оновленій федерації трьох держав
 • Г без змін затверджені сеймом Речі Посполитої, що спонукало до заходів для втілення їх у життя

8. Якими цифрами позначено українські землі, які за «Вічним миром» закріплювалися за Росією?

 • А 1, 2
 • Б 2, 3
 • В 3, 4
 • Г 2, 4

9. Доповніть твердження

Козаки Задунайської Січі...

 • А зверталися до царського уряду з проханням оселитися між Південним Бугом і Дністром
 • Б за наказом султана брали участь у воєнних операціях турецької армії на Балканах
 • В освоювали незаселені землі та захищали південні рубежі Російської імперії
 • Г продовжили історію козацтва під назвою Кубанського козацького війська

10. У якому твердженні йдеться про І. Григоровича-Барського?

 • А працюючи у класицистичній манері, створив реалістичну школу портретного малярства
 • Б перебуваючи в Італії, написав оперу «Демофонт», вистави якої відбувалися з великим успіхом
 • В автор відомих збірок поезій «Сад божественних пісень» та байок «Байки харківські»
 • Г збудував міський водогін з фонтаном «Феліціал» («Самсон»), Покровську церкву й церкву Миколи Набережного на Подолі в Києві

11. Доповніть твердження

Новоутворені Ізмаїльський, Акерманський, Хотинський повіти зі здебільшого українським населенням Бессарабської області опинились у складі Російської імперії внаслідок...

 • А російсько-турецької війни 1787-1791 рр.
 • Б російсько-турецької війни 1806-1812 рр.
 • В російсько-французької війни 1812 р.
 • Г російсько-турецької війни 1828-1829 рр.

12. Які міста поєднала перша залізниця в Наддніпрянській Україні?

 • А Одесу та Балту
 • Б Київ та Одесу
 • В Одесу та Харків
 • Г Катеринослав та Ромни

13. Які з тверджень стосуються В. Антоновича?

 • А основоположник української класичної музики, чий творчий доробок складається із 600 пісень
 • Б лідер та ідейний натхненник Київської громади протягом усього її існування, ініціатор переїзду М. Грушевського до Львова
 • В один з фундаторів Братства тарасівців. Автор фундаментальних наукових праць, перших підручників з української мови й літератури
 • Г дослідник української етнографії та фольклористики, у 1869-1870 рр. очолював етнографічно-статистичні експедиції з вивчення України

14. Яких явищ, що визначали становище населення західноукраїнських земель у другій половині 19 ст., стосуються подані ілюстрації?

 • А зростання панщини, виконання повинностей за користування лісами та пасовищами
 • Б малоземелля, нерозвинена промисловість та демографічний вибух
 • В нестача робочої сили в містах, кріпацька залежність селян від поміщиків
 • Г ліквідація поміщицького землеволодіння, завершення промислового перевороту

15. У якому рядку всі слова стосуються «справи Бейліса»?

 • А Андрій Ющинський, циркуляр Столипіна, «Просвіти»
 • Б «Клуб русских националистов», Дмитро Донцов, сепаратизм
 • В «Кривава неділя», Петро Шмідт, часопис «Гасло»
 • Г антисемітизм, чорносотенні організації, суд присяжних

16. Яка з картин належить пензлю С. Васильківського?

У завданнях 17-18 до кожного із чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

17. Установіть відповідність між назвами періодів давньої історії та їхніми стислими характеристиками

 • 1 палеоліт
 • 2 мезоліт
 • 3 неоліт
 • 4 енеоліт
 • А приручення собаки, поширення рибальства, винайдення лука й стріл
 • Б поява знарядь праці з міді та каменю, зародження ковальської справи
 • В використання коня для їзди верхи, застосування колісного транспорту
 • Г перехід до добування їжі шляхом вирощування рослин і одомашнення тварин
 • Д формування людини сучасного типу, поява релігійних вірувань та мистецтва

18. Установіть відповідність між свідченнями сучасників та історичними діячами, про які йдеться

 • 1 «У нас у предках бояр не бувало, а він заводить нові порядки, а вольності наші всі одходять»
 • 2 «У Криму його ім’я наводило такий страх, що орда щоденно пильнувала та була готова до бою»
 • 3 «Академія вітала його як Мойсея, спасителя й визволителя народу від польського рабства»
 • 4 «Хай іде до лихого, як з нами не хоче жити, а злякавшись, клобуком покриває голову»
 • А Б. Хмельницький
 • Б Ю. Хмельницький
 • В І. Виговський
 • Г І. Брюховецький
 • Д І. Сірко

У завданнях 19-20 розташуйте події у хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

19. Установіть хронологічну послідовність подій

 • А поразка військ Великого князівства Московського у битві під Оршею
 • Б перша згадка про українських козаків у писемних джерелах
 • В остаточна ліквідація Київського удільного князівства
 • Г визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії

20. Установіть послідовність утворення політичних партій в Україні

 • А Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)
 • Б Русько-українська радикальна партія (РУРП)
 • В Українська національно-демократична партія (УНДП)
 • Г Українська народна партія (УНП)

У завданнях 21-22, які мають сім варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

21. Що було характерним для української культури другої половини 16 ст.?

 • 1 створення літературних творів живою розмовною українською мовою
 • 2 відсутність єзуїтських та протестантських навчальних закладів
 • 3 пожвавлення літературного процесу завдяки полеміці навколо ідеї унії церков
 • 4 вплив європейського Відродження на містобудування та архітектуру в західноукраїнських землях
 • 5 поява світського портретного живопису
 • 6 відсутність власних іконописних шкіл, занепад іконопису у зв’язку з появою нових жанрів живопису
 • 7 будівництво архітектурних споруд у стилі українського (козацького) бароко

22. Укажіть характерні риси розвитку економіки підросійської України в першій половині 19 ст.

 • 1 збереження кріпосницьких відносин
 • 2 розвиток сільського господарства інтенсивним шляхом
 • 3 за обсягом посівів перше місце посідає картопля
 • 4 істотна роль чумацького промислу в розширенні торгівлі та розвитку товарно-грошових відносин
 • 5 завершення промислового перевороту
 • 6 зростання чисельності міського населення
 • 7 ліквідація поміщицького землеволодіння